Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 3, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  


PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À :- CAd£ÀªÀÄä UÀAqÀ eÉ.J¸ï. ±ÁåªÀÄÄ 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 8-2-9 JPÁ⮣ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

CAd£ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ EzÀÄÝzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¢ eÉ.J¸ï. ±ÁåªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß qÁPÀÖgÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ UÀÄt DUÀ°®è DvÀ¤UÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄ®âUÁðzÀ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ 2£Éà ªÀÄUÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ 3£Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀÄvÁÛ¼É. »ÃVgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¢ eÉ.J¸ï. ±ÁåªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð »AzÉ gÀvÀߪÀÄä¼À£ÀÄß 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 22-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ºÉAqÀw DAd£ÀªÀÄä JPÁâ® £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ wgÀÄV §A¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ 02-12-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß «ÄvÀæ ªÉAPÀmÉñÀ UÁå¸ï ¹¯ÉÃAqÀgï ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ vÀgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àè÷àAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ SÁ° ¹¯ÉÃAqÀgï »rzÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¥ÉÆÃvÁß¼ï vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ ²æä¢ü UÁå¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è SÁ° ¹¯ÉAqÀgï ¤Ãr vÀÄA©zÀ ¹¯ÉAqÀgï £ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï CzÉà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ vÀÄA©zÀ ¹¯ÉAqÀgï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Dgï. AiÀÄAPÉÆçAiÀÄå ±ÉnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ°è ºÀÄ®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄ, CzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£ÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥sÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. lPÀÌgï ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¤°è¹zÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉUÉ ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà eÁwB ºÀjd£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸ÁB vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸ï PÁåA¥À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgïzÀ°è £É®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÁåA¥À PÀqɬÄAzÀ vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸ï PÁåA¥À PÀÀqÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸ï PÁåA¥À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À PÉ£Á® gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ°è MAzÀÄ vÉUÀΣÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÄÝ ¨ÉæÃPï ºÀvÀÛzÉà mÁæPÀÖgÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ PÀ°èUÉ UÀÄ¢Ý PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ N¼ÀÄ ªÉÄʯÁV ¤AvÀ dA¦UÉ ²ªÀgÁd£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÄzÀªÁ¼À ªÀAiÀÄB26 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GBPÀÆ°PÀ ¸ÁB vÉÆÃgÀt¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À« zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ. ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2011 PÀ®A:279,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°, ¸Á:PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ ¦ümïì gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝ£ÀÄ, ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 45 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°, ¸Á:PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤VzÀÝ JgÀqÀÆ gÉÆÃUÀUÀ½ÃUÉ JµÉÆÖà D¸ÀàvÉæUÀ½UÉ ºÁUÀÆ £Án ªÉÊzsÀåjUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ J°èAzÀ¯ÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CªÀ£À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 16/2011 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. EgÀÄvÀÛzÉ


 

    ¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ ²æà ¹, dAiÀÄgÁªÉÄÃUËqÁ, ¨sÀÆ «eÁÕ¤ & ¨sÀÆ UÀt E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA 619/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀAzÁAiÀÄ D¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÀÝgÀ°è d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ J¸ï.gÁd±ÉÃRgÀ ¸Á.ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ d«Ää£À°è gÉÃR¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á.E®PÀ¯ï EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ 205.408 WÀ£À «ÄÃlgï MlÄÖ gÀÆ.2,05,408/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ GvÁࢹzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/11 PÀ®A.379 L¦¹. ¤AiÀĪÀÄ 3, 42, 43, PÉ.JA.JA.¹.Dgï.1994 PÁAiÉÄÝ. & ¤AiÀĪÀÄ 4(1J) JA.JA.r.Dgï PÁAiÉÄÞ 1957 gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ®èªÀÄä¼À£ÀÄß ¤ÃgÀªÀiÁ£À« UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd JA¨ÁvÀ¤UÉ FUÉÎ 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄ®èªÀÄä½VzÀÝ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀ-30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀgÀ« vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼É ¸À®Ä»zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ®èªÀÄä½UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §AzÀÄ «¥ÀjÃvÀ vÁæ¸ï ªÀiÁrzÀÄÝ, SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ ªÀÄ®èªÀÄä½UÉ E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/12/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁfUÁV ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 02/12/11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß CPÀ̼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.45/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ¢:02-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À G¥ÁàgÀ ªÁrAiÀÄ°è £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ bÀvÀæ¥Àà ªÀ: 40 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: G¥ÁàgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¸ÀÄgÉñÀ UÀÄr G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 02 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:G¥ÁàgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÁUÀ £ÁUÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ PÀÆåªÀjAUï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ÃgÀÄ ¹rAiÀÄÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß wªÀÄätÚ ¨ÉÆüÉÆý EvÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ vÉUÉzÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉ¢zÀÄÝ CAvÁ ¨ÉÊzÁr ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ £ÁUÀªÀÄä½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà¤UÉ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ §¬ÄAzÀ PÀaÑzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.206/11 PÀ®A..323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ;- 30-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà §£ÀߥÀà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ,50ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,¦üÃ®Ø D¦ü¸Àgï,¸Á- PÀÄQðºÀ½î FvÀ£ÀÄ ªÀģɪÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀV£À ¨ÁUÀ°AiÀÄ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ 1-45 jAzÀ 3-30 ¦.JªÀiï.gÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ fVzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ£É PÉèøï CA.Q.18000/-,ªÀÄvÀÄÛ 5000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 267/2011 PÀ®A:454,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:02-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À G¥ÁàgÀ ªÁrAiÀÄ°è ¥ÀzÀäªÀw UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ UÀÄr, G¥ÁàgÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:G¥ÁàgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÁUÀ wªÀÄätÚ ¨ÉÆüÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉV CAvÁ ºÉüÀzÉ vÁ£Éà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀPÀÌ ©Ã¸ÁrzÀÄÝ ¥ÀzÀäªÀw F §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ wªÀÄätÚ£ÀÄ DPÉUÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä DUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©Ãr¸À®Ä §AzÁUÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀÄPÀÄA¢ G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 35 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:G¥ÁàgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÉUÉ ZÀÆj, ºÉÆr §r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥ÀzÀäªÀw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.205/11 PÀ®A.143.147.323.324.504. ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

    

¢£ÁAPÀ: 02-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ vÁªÀÅ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ ¥ÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆà §½ CAUÀ£ÀªÁrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CºÁgÀ ¥ÀzsÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà fæ£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ vÀªÀÄUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À®Ä w½¹zÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 3 ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀ aîUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ n.« 9 bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà fæ£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÁªÀÅ PÁåªÉÄgÁzÉÆA¢UÉ §A¢gÀĪÀ¢£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj fÃ¥ï £ÀA. J.¦. 23/ 844 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀªÀÄä E¯ÁSɬÄAzÀ CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆqÀ®Ä ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî®Ä fæ£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¯ÁSÉUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ aîUÀ¼À°è ¥Àæw aîzÀ°è 1 PÉ.f.AiÀÄ 25 ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 75 ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢üÝ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (UÁæ) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ À¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2011 PÀ®A: PÀ®A: 406,420 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ-01/12/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmɬÄAzÀ 3-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨ÁgÀ£À°è ªÀÄÈvÀ gÀ« FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ¸Éë¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁgÀ±Á¥À£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà £ÁUÀgÁd,§¸ÀªÀgÁd §AqÉUÀÄqïØ,CUÀ¸ÀgÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÝgÀ §UÉÎ ²æà wgÀĪÀÄ®AiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå,48ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-dPÀ̯ÉÃgÀ zÉÆrØ FvÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 4-00 jAzÀ 4-30 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è wgÀĪÀÄ®AiÀÄå£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §ÄqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¥ÀÆ£À: ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÀ« vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå,27ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á-dPÀ¯ÉÃgÀzÉÆrØ ºÁ.ªÀ- ¥ÀÆ£Á ,FvÀ£ÀĪÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨ÁgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¢: 2.12.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 39/2011 PÀ®A 174 (¹) ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-02/12/2011 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥À ºÀwÛgÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CdÓ¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð.eÁ:-eÁ®UÀgÀ,G:-PÀÆ°PÉ®¸À/ n.«.J¸ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-PÉ-9597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:-ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄvÀ£Àß n.«.J¸ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-PÉ-9597 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß dªÀ¼ÀUÉÃgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°ÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 22.ªÀµÀð.eÁ;-eÁ®UÀgÀ. G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á;-ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁUÀÆ n.«.J¸ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ E§âjUÉ ºÁUÀÆ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁjà ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 3.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2011.PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ-01/12/2011 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ aAZÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀtÚ zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 35 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ZÀ¯ªÁ¢ ¸Á-aAZÉÆÃr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄUÉ §gÀĪÁ zÉÆqÀØ zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 38 ªÀµÀð eÁ-ZÀ®ªÁ¢ ¸Á-aAZÉÆÃr FvÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤Ã°¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §r ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀtÚ zÀÄUÀð¥Àà ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2011 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2011 PÀ®A-323,341,504,506 gÉ,/« 34L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

¢£ÁAPÀ.03/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀæUÀw ¥ÉmÉÆæî §APï JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ªÉÄÃWÁ ºÉÆmÉîzÀ°è AiÀiÁgÉÆà MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà @ UÀAUÀ¥Àà ªÁ°äÃT 22 ªÀµÀð ¸À¥ÀèAiÀÄgï ¸Á.Q¯ÁègÀÀºÀnÖ ºÁ.ªÀ.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CvÀ¤AzÀ ªÀÄzÀåzÀ ¸ÁZÉmï ªÀÄvÀÄÛ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/11 PÀ®A.32.34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2011 gÀAzÀÄ 129 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ರೈಯಾತ ಚಾವರಿಯಾ ಸಾ:ಕೊಳಸಫೈಲ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಾಂಕ 13/11/11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಮಲಗಿಕೊಂಡೆವು ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ಇವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಪ್ಲೇಚರ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 185/2011 ಕಲಂ 366 (ಎ) 109 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾರ್ಕೆಟ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆಯಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆಳಂದ ರವರು ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸಿದ್ದಾರಾಮ, ಶೇಖಮಹಿಬೂಬ, ಬಾಬು ಪಾಟೀಲ ರವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹೆಸರು ಆನಂದ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಂಗಲೆ ಸಾ:ಬೀಮ ನಗರ ಆಳಂದ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಆತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 380/, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 281/2011 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 78 (3) ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕದ್ಯಾಪೂರ ಸಾ| ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ವರು ನನ್ನದು ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಹತ್ತಿ ಹಾಗು ಜೋಳ ಬಿತತ್ಇರುತ್ತೆನೆ .ದಿನಾಂಕ 02-12-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ, ದೇವಕಿ, ತಂಗಿ ಸುನೀತ, ಸೊಸೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಅತ್ತೆ ಹೂವಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಹೆಬೂಬ ಅಲಿ ಡಂಗೆ, ಹುಸೇನ ಪಟೆಲ ಇವರ ಹೊಲ ಇದ್ದು ಅವರು ಸಹ ಹಳ್ಳದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಪೈಪಲೈನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಹತ್ತಿಯ ಚೀಲಗಳು ತರಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದೆನು. ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರು ಮದ್ಯಾನ 12-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಹೋದ ಪೈಪಲೈನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದವರಾದ ಹುಸೇನ ಪಟೆಲ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಪಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಬಾಷಾ ಪಟೆಲ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮಗೆ " ಏ ಪೈಪಲೈನದಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹುಸೇನ ಪಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಷಾ ಇವರು ಲೇ ಹೊಲೆಯ ಸುಳೆ ಮಗನೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ, ಅಂತ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು, ಹುಸೇನ ಪಟೆಲ್ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯ ಹತ್ತಿದನು ಮತ್ತು ಬಾಷಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ರಾಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಪ್ಯಾಟಿ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರಹತ್ತಿತು. ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 227/2011 ಕಲಂ 323,324,504,ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗು 3(1) (10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಕಾಯ್ದೆ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಕೂಕನೂರ ವ: 26 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯ ಗಾಣಿಗೇರ ಉ:ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಜ್ ಚಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ತೊನಸಳ್ಳಿ [ಎಸ್] ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:02/12/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮದರಕಿ ಈರಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಶಾಮರಾವ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಬೇಲೂರ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡಿ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಾನು ಮದ್ಯ ಬಿಡಿಸಲು ಹೊದಾಗ ನನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿ ಎಡ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 186/2011 ಕಲಂ 147, 323, 324, 504, ಸಂ;149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಭಾಯಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸುನೀಲ ರಾಠೋಡ ವ|| 15 ವರ್ಷ, || ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾ ಇವನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹಾಸ್ಟೇನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಟ್ಟರಗಾ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ನಿಂಬರ್ಗಾದಿಂದ ಭಟರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಭಟರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೀಪ ನಂ. ಎಮ.ಹೆಚ್ 17, 660 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಂಪತ ತಂದೆ ಮಧುಕರ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಜವಳಿ, ತಾ|| ಉಮ್ಮರ್ಗಾ ಈತನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುನೀಲ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಲವಾದ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು, ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಲಗೈ ಹಸ್ತದ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ,ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಳಗಳಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 124/2011 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ,ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಗಂಕಾಶೀರಾಯ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸಾ: ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 28/11/11 ರಂದು 10 ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕಾರನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಹೊಲದವರಾದ ರಾಜಶೇಖರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದಿ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆ ಅಂದಾಜು 15-20 ಚೀಲ ಆಗುವಷ್ಟು ಅದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 45000/- ಆಗುತ್ತಿದ್ದನು ಕೋಯ್ದು ಕೊಂಡು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 361/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ