Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 14, 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

«±ÉÃóµÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2014 PÀ®A 406,477(J),420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÉÆÃmÉ gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀ ªÀiÁ»w

     ¸À£ï 2009 ರಿಂದ 2012 ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è  £ÀqÉzÀ [KPïì ¥ÉæÃ¸ï ¯ÉÊ£ï] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ತಡೆರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ 6 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ರೂ 60,49,082/- ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗುವಂತೆ ತಪ್ಪು ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದಿನಾಂಕ:-11.02.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರ ಸಭೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 38/2014 ಕಲಂ 406, 477(ಎ) 420 .ಪಿ.ಸಿ. ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿvÀÄÛ.
              ªÉÄîÌAqÀ ªÉÆøÀ / ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ²æà f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr  ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೋಟೆ ಉ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ(ವಿ) ಜೆಸ್ಕಾಂ   EªÀjUÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 13.02.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ  M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ vÀ¤SÉAiÀÄ°èzÀÄÝ E£Àæß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀiÁð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

         f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè C¢üãÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  oÁuÉ/ªÀÈvÀÛ/ G¥À «¨sÁUÀUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ/ªÉƺÀ¯Áè ¸À«Äw ¸À¨sÉ/d£À ¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹ ªÀÄlPÁ/ E¸ÉàÃmï dÆeÁl ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À  vÀqÉ §UÉÎ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À®Ä J¸ï. ¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ.  ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ/ E¸ÉàÃmï dÆeÁl ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÉÆÃjPÉƼÀÄî®Ä  ºÁUÀÆ  ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀAvÀºÀ  ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄ¥ÀÛªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÁ J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. FUÁUÀ¯Éà f¯ÉèAiÀÄ°è ¥Éưøï E¯ÁSɬÄAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁzÀ ªÀÄlPÁ /dÆeÁl/ PÉÊ ºÉAqzÀÀ   ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ. DzÀgÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁzÀ ªÀÄlPÁ/E¸ÉàÃmï dÆeÁl ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï,PÉÊ ºÉAqÀzÀ §UÉÎ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ  ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÉÆÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                                                                          
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 12-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1615 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ  UÉÆëAzÀ £ÁgÁAiÀÄt EAqÀ¹ÖçøïzÀ°è ¥Á¯ïºË¸ïUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ UÉÆëAzÀ £ÁgÁAiÀÄt EAqÀ¹ÖçøïgÀªÀgÀ 230 QéAl¯ï CgÀ¼É C.Q.gÀÆ. 27.00.000/-, vÀļÀ¹ EAqÀ¹Öçøï gÀªÀgÀ 100 QéAl¯ï CgÀ¼É C.Q.gÀÆ.1800.000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ                   ¢£ÁAPÀ: 13-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀiÁ£ÀÄd ªÀÄÄAzÀqÁ vÀAzÉ ±ÁåªÀiï ¸ÀÄAzÀgï ªÀÄÄAzÀqÁ ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð eÁ:ªÀĺÉñÀéj G:UÉÆëAzÀ £ÁgÁAiÀÄt EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á:ªÀÄ£ÀA:12-10-97/73 ¥ÁgÀ¸ï UÁqÀð£ï UÁA¢ü ZËPï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆÃ.£ÀA;9449802021 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:03/2014 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ 13.02.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.45 UÀAmÉUÉ DvÀÆÌgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è 01)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G:    MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ “CAzÀgÀ §ºÁgÀ” JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 01) gÀÆ. 1020/-  ªÀÄvÀÄÛ 2} 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ   EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2014 PÀ®A: 87 PÀ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.02.2014 gÀAzÀÄ    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè «±ÉõÀ WÀlPÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ   ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ £ÀA: 1)  gÁZÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå, 55 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À.2)   £ÀªÀ° ¨Á§Ä @ ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ¦ÃgÀ ªÀĺÀäzï, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2250/- ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä J-3 £ÁUÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqɸÀÄvÁÛ, DgÉÆæ £ÀA:04 PÀjAiÀÄ¥Àà mÉÊ®gï FvÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt   PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÀªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 39/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

           ¢£ÁAPÀ: 13.02.2014 gÀAzÀÄ    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè «±ÉõÀ WÀlPÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ   ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ £ÀA:  1) §ÄqÀ£À¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀÄĹèA, 34 ªÀµÀð, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À.£ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 5180/- ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt DgÉÆæ £ÀA 02 & 03  PÀjAiÀÄ¥Àà mÉÊ®gï ªÀÄvÀÄÛ eÁ«zï gÀªÀjUÉ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÀªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 38/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ:13-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1045 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÆèÉʯï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄÆbÉð ¹ÜwAiÀÄ°è ºÁUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ ¤±ÀåPÀÛ£ÁV ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÀÅ ¸ÀºÀ DVzÀÄÝ, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ 108 DA§Æå¯Éãïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ f¯Áè jêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀÆå ¸ÀºÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® @ ªÉÃtÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÀÄĸÀ¯É¥Àà ªÀAiÀiÁ:51ªÀµÀð eÁ:¸À«vÁ ¸ÀªÀiÁd G:SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:12-6-1040/205 J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 01/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

              ದಿನಾಂಕ 07-02-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತನಾದ ಯಮನೂರು ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ , 50 ವರ್ಷ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಚೇತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಿನಾಂಕ 13-2-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು , ಸಂಭಂಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು qÁ: «gÉñÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.02/2014 , ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2014 gÀAzÀÄ  60 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    10,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:13-02-2014 ರಂದು 8.30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಬಾದದಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಒಂದು ಟಾವರೆಸ್ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32/ಎ-7085 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಸಿಕೊಂಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ: ಎಮ್.ಎಚ್.42/ಟಿ-143 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷರ ಜೀಪ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32/ಬಿ-6095 ನೇದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡಾ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕೃಷರ ಜೀಪ ಚಾಲಕನಾದ ಶಾಮರಾವ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟಾವರೆಸ್ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32/ಎ-7085 ನೇದ್ದರ  ಚಾಲಕನು ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೃಷರ ಜೀಪನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಬಮ್ಮಾ ಇವಳು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಧಾರಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿ ಕೃಷರ ಜೀಪನಲ್ಲಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನುಳಿದ 16 ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾಗೌಡ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ  ಸಾ: ಶಂಕರವಾಡಿ.   ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.