Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 6, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:05-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁ¤ºÁ¼ï UËqÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ QæµÀÚ¥Àà eÁ®ºÀ½î , ªÀAiÀÄ: 21ªÀ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G:ªÁlgï  ¦ü®Ögï , ¸Á:J.PÉ UÉÆÃ¥Á® £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ SÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸Éãï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:21ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: £ÀªÀĸÁÌgï ¨Ágï£À°è PÉ®¸À, ¸Á: J.PÉ. UÉÆÃ¥Á® £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÉaÑ£À zsÀÀgÀPÉÌ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° & ¥ËZïUÀ¼À ¨ÁPïìUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/J¸ï-5072 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ²æà ¤AUÀ¥Àà J£ï.Dgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆæ SÁeÁ¸Á¨ï £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1) N¯ïØ mÁªÀgïß «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï £À 48 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2434/- , 2) 8 ¦JªÀiï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï £À 48 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2479/- , 3) ªÉÄPïqÁªÉ¯ïì £ÀA.1 «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï zÀ 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.4600/- ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/J¸ï-5072 C.Q.gÀÆ.20,000/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¹®Ä vÁ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¨Á¯Áf ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ Rjâ¹zÁÝV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2013 PÀ®A: 32 , 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05-03-13 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÀiÁ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ MrØ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «oÀ¯ï vÀAzÉ ªÀÄÄgÁj 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸ÁB £ÁUÀgÁ¼À vÁB aPÉÆÌÃr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ CZÀÑAiÀÄå AiÀÄqÀÄè 55ªÀµÀð,»AzÀÆ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB gÀªÀiÁPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ «oÀ¯ï¤UÉ E°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ¨ÉÃqÁ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀ §AzÀgÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤£ÁåªÀ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ºÉüÀ°PÉÌ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¤£ÀUÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©¢gÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ gÁªÀĨÁ§Ä EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £Á£ÀÄ E°èAiÉÄà PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀߣÀÄß PÉýzÀgÉ PÉÆ°è©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 57/2013 PÀ®A.504,324,506, L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-


 

UÉÆëAzÀ ¨ÉÊgÁV 45ªÀµÀð ¸ÁB DgÀ .ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05-03-2013 gÀAzÀÄ 6-00  ¦.JA.PÉÌ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw jãÁ ¨ÉÊgÁV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 10/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 02-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ £É¯ÉÆÃV ªÀAiÀiÁ: 52, eÁw: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀĦàUÀÄqÀØ ºÁªÀ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 05-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ, »A¢£À ¨ÁUÀ°£À a®PÀzÀ PÉÆArUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 PÉ.f 300 UÁæA ¨É½î D;Q: 1,60,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2013 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÆqïì C¥É CmÉÆà £ÀA: PÉJ.36-J 411 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ GgÀÄPÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ §æªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀĤAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À®è§AqÁ PÁæ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï PÉ.E.©.¸À¨ï ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÄzÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬĪÀÄzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA: J.¦.22-¹ 9972 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ zÉÆqÀØ gÁªÀÄ®Ä vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¸Á: D®ÆÌgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-05/03/2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ï f-©eÁ¥ÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ¸ÀA§A¢ü AiÀĪÀÄ£À¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPï £ÀA- PÉ.J-28/EJ-6959 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦ügÁå¢zÀgÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ eÁ®ºÀ½îUÉ §gÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPï JzÀÄjUÉ §AzÀ PÉ.J-36/J.0591 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ¸ÀA§A¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¨Áj  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©ÃlÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A-279.337.338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

  ¢£ÁAPÀ 05-03-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀÄUÀή¢¤ß ªÀAiÀÄB24 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB C«ÄãÀUÀqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ-04 «-9209 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB C«ÄãÀUÀqÀ vÁB ªÀiÁ£À«FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ VjeÁ¥Àw PÀ¯ÁåtªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ¥ÀAPÀÑgï DzÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVÎUÉ ºÁQzÁUÀ ¹ÌqÁØV E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2013 gÀAzÀÄ 10 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-03-2013

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/13 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ:26/02/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ VÃvÁ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÀÄÖrAiÉÆ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¥ÀæeÁÕ»£ÀªÁV ©zÀÄÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥Éưøï PÀAmÉÆæ¯ï gÀƪÀiï¤AzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ J¸ï.ºÉZï.N ºÉZÀ.¹-533 gÀªÀgÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉn PÉÆlÄÖ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C¥ÀjavÀ ©üPÀëÄPÀ£ÀÄ ¥ÀæeÉë vÀ¦à ©zÀÝzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É 108 CA§Ä®£ÀìUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ  ©zÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¢: 26/02/2013 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀæeÉÕ »Ã£À£ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ, ¢£ÁAPÀ: 05/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0820 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. °TvÀ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ 19/13 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
 
¢£ÁAPÀ 05/03/2013 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ UÀAiÀiÁd C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹£À C° CvÁgÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆ»gÀ UÁæªÀÄ vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄw£À EªÀ£À »ÃgÉÆà PÀj¸Áä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀäzÀ ªÀÄwãÀ ºÁUÀÄ ªÀĺÀäzÀ C¸ÀèA C° EªÀj§âgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ CAzÁd 2000 UÀAmÉUÉ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï. 12/J¥sï.¹. 6408 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄwãÀ ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÀäzÀ C¸ÀèA C° E§j§âgÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁðzÀÄ  ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/13 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 5 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï r¸ï¦üUÀgïªÉÄAmï DåPïÖ :- 

¢£ÁAPÀ : 05/03/2013 gÀAzÀÄ ²æà ¨sÀgÀvÀ £ÁUÀÆgÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ZÀÄuÁªÀuÉ ªÁqÀð £ÀA : 3 gÀ°è PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw C°ÃªÀiÁ ©Ã UÀAqÀ ªÀĺɧƧ¸Á§ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 05/03/2013 gÀAzÀÄ 1310 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ SÁ¸ÀV ºÁUÀÄ ¸ÀPÁðj ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä ¨sÁªÀavÀæªÀżÀî ¥ÉÆøÀÖgÀ C¼ÀªÀr¹ ZÀÄuÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/13 PÀ®A 279 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 177,187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ  05-03-2013 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ±Á»eÁzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸ÁºÉç¯Á® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04/02/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á; eÁ£À¥ÀÄgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è vÁAqÀÄgÀ¢AzÀ ¥À¹ð ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ  ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ. gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æqÀÓ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¯Áj ªÀÄÆA¢£À §®UÀqÉ mÉÊgÀ  ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÝjAzÀ ¯Áj PɼÀUÉ ¤°è¹zÀÝgÀÄ. ¯Áj ZÁ®PÀ gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ªÀÄÆ£ÀÆìZÀ£É PÀÄjvÀÄ EArPÉlgÀ ºÁPÀzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀ£ÀÄ. CAzÁdÄ 0300 UÀAmÉUÉ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ »AzÉ  rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ mÉA¥ÉÆ £ÀA JªÀÄ.JZÀ.-25 AiÀÄÆ-5297 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è QèãÀjUÉ JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiªÁV, ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ  ±ÉÃPÀ ¤¸ÁgÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀĸÁÛ£À ¸Á; GªÀÄäUÁð CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CdgÉƢݣÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ¤¸ÁgÀ CAvÁUÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. F WÀl£ÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ Qè£ÀgÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/13 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 355, 504, 506 [2] eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-03-2013 gÀAzÀÄ ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ²AzsÉ ªÀAiÀÄ: 26ªÀµÀð, G: qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á: PÉøÀgï dªÀ¼ÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzsÁåºÀß ©ÃzÀgÀ £ÉºÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥Áå¸ÉAdgï d£ÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ PÀĽvÀgÀÄ. DUÀ D PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀPÀÖgï ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ªÀÄÄAzÉ ¹PÀÌ°è £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ  ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ CzÉà PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛj £À«ÄäAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ CAvÁ CAzÀªÀgÉ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ »UÁΪÀÄÄUÁÎ xÀ½¹zÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¯Á®¨ÁUÀzÀ°è UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ ºÉÆzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀrzÁUÀ ¸ÀzÀj PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è 12 jAzÀ 15 d£À EzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ ¥sÁ¯ÉÆà ªÀiÁqÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØUÀnÖ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀÄUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ QlQ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀæAmï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀgÀÄ. RvÀA ªÀiÁræ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ M§â vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁr¤AzÀ zÀvÀÄÛ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ zÀvÀÄÛ FvÀ¤UÉ xÀ½¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄ®Q£À°è ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß mÉÆAPÀzÀ°è gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/13 PÀ®A 279 304(J) L¦¸À eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 05-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ©gÁzÁgÀ ¸Á|| qÉÆÃAUÀgÀV UÁæªÀÄ vÁ|| ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 05-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-4523 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¤AzÀ C°AiÀÄA§gÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ ©gÁzÁgÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7: 30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁgÀUÉ C°AiÀÄA§gÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ ºÁåAqÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ºÉqï ¯ÉÊl MqÉzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgï ¨sÁ¸ÀÌgÀgÀªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¥ÀæAiÀÄÄvÀÛ DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¯Áj ¸ÀA. JªÀiï.JZï-12-¹JZï-2139 £ÉÃzÁVzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.   

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/13 PÀ®A PÀ®A 279,337, 338. L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/03/2013 gÀAzÀÄ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38PÉ7495 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ZÉÃvÀ£À EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀuÁ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-9J.DgÀ5477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊqÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀAqÀÄ §AzÀÄ JqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀuÁ gÉÆÃqÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ PÀȵÀÚªÉÃt gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Special Press Note

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¸ÀܽÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ:04.03.2013 gÀAzÀÄ ²æÃ. ¹. ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÉPÀÖgï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÁqÀð.£ÀA. 1 jAzÀ 7 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¦.J¸ï.L ¥À±ÀðaªÀÄ oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ Dgï.Dgï. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÁUÀ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ §ºÀ¼À d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ UÀÄrzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ C£Àß ¸ÁgÀÄ£ÀÄß ºÀAZÀÄvÁÛ ªÁqÀð.£ÀA. 2 gÀ ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁ¢ ±ÀQÃgÁ ¨Á£ÀÄ JA§ÄªÀªÀjUÉ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀ AiÀiÁZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀPÀëzÀ ¨Áål a£ÉßAiÀÄ ©wÛ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ C£Àß ¸ÁgÀÄ ºÀAZÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« ±ÉÃRgï vÀAzÉ ºÉZï.r. ¸ÀAd¥Àà ¸Á: Dgï.DIÄ. PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ C®èzÉà ±ÀQÃgÁ ¨Á£ÀÄ gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä CrUÉ ªÀiÁr¹ Hl ªÀiÁqÀĹwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ 2 ¹®égï ¥ÁvÉæÃUÀ¼ÀÄ ,¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ, §QÃlÄ, ¨ÉøÀ£ï, ¥ÀÄnÖ ,ZÀªÀÄZÁ, ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ dUï ,¥Áè¹ÖPï UÁè¸ï, ¥ÀvÉÆæý ªÀÄvÀÄÛ ¨Áål a£Éß G¼Àî ©wÛ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÁAvÉ C«ÄµÀ MrØ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.03.2013 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2013 PÀ®A 171(E) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-05.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁºÀß 2.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æêÀÄw ¥ÀzÁä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À fAzÀ¥Àà  ªÁqÀð £ÀA. 20 gÀ C¨sÀåyð,  2] ²æäªÁ¸À fAzÀ¥Àà 3] JªÀiï.r. ¥sÁgÀÆSï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄzÁgï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, J¯ÁègÀÄ ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C©üyð ²æêÀÄw ¥ÀzÁä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À fAzÀ¥Àà FPÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ D«Ä±ÀªÉÇqÀØ®Ä ©jAiÀiÁ¤AiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ©jAiÀiÁ¤ vÀAiÀiÁj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 6 zÉÆqï ¨ÉÆÃUÀÄt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ²æà ¹. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï ªÁqÀð £ÀA. 22 £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013 PÀ®A 171(ºÉZï) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


 

¢£ÁAPÀ:05-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¤AUÀ¥Àà J£ï.Dgï ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ªÀAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36/J-5215 £ÉÃzÀÝPÉÌ zsÀ餪ÀzÀðPÀ C¼ÀªÀr¹ PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 14 £Éà ªÁqïð ©.J¸ï.Dgï PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð EA¢gÁ EªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁQj CAvÁ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ zsÀ餪ÀzÀðPÀ ¯ÉʸÀ£ïì ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 05-03-2013 gÀ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ C£ÀĪÀÄw EzÀÄÝ , DgÉÆæ EA¢gÁ EªÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÀÆÝ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ §¼À¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) L¦¹ & 37 ¸À»vÀ 109 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 


 

    ¢£ÁAPÀ: 05.03.2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ZÁ®ÆQ£À ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁåA¦£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¦.L.C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä w½zÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉÆÃZÀUÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ gÁwæ 23.00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉ. gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 42 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁåA¥À CAvÁ FUÀ J¯ÉPÀë£ï ¸ÀA§AzsÀ J¯Áè ¨ÁåAr ±Á¥ÀUÀ¼ÀÄ §Azï CUÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉaÑ£À gÉÃlUÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ F jÃw ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß §½ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®è JAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ 5 PÀlð£À ¨Á¸ïÌ UÀ½AzÀ N¯ïØ lªÀ£Àð «¹Ì 180 JA.J®£À MlÄÖ 227 ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 11,511-17 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁqÀ¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 06.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 02.00 UÀAmÉUÉ «±ÉõÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ£À «gÀÄzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 22/2013 PÀ®A 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ವಯಾ|| 28 ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಭೂಸನೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:03-03-2013 ರಂದು 9-00 ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಕೆನಾಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಆತನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಟಾಚಿ ಟಾಟಾ ನಂ. EX 200 LC, 2001-8138 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅದರ ಬಕೀಟನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಟಾಟಾ ಹಿಟಾಚಿಯ ಮುಂದಿನ ಬಕೀಟನ್ನು ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಡಿದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಬೇಸಮೆಂಟಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ಹಿಟಾಚಿಯ ಚಾಲಕನ್ನು ಹಿಟಾಚಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ  ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:22/2013 ಕಲಂ, 287, 338, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾ|| ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:05/03/2013  ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗು-ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಆಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ  ಪೋರ್ಡ ಕಾರ ಕೆಎ-32 ಟಿಜಡ್-7590 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಜೀತ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾ:ವರ್ಧನ ನಗರ ಉದನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದನು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ, ತಲೆಗೆ, ಬಲಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ,ಬಲಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 121/2013 ಕಲಂ 279. 338 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ;ದಿನಾಂಕ:04.03.2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.45 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗಿಯಿಂದ ತನ್ನ 9 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ (ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ) ಭಾಲ್ಕಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಜಿಯಾದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಎಂಬುವವರು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪಹರಣಕ್ಕೋಳಗಾದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದುಂಡು ಮುಖನೀಟಾದ ಮೂಗುಮತ್ತು ದುಂಡನೇಯ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ ಬಣ್ಣದ ಟೀ ಶರ್ಟಮೆಂಹಂದಿ ಬಣ್ಣದ ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟಎರಡು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ಧರಿಸಿದ್ದುಬೇಬಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಅಪಹರಣಗೊಂಡ ಹುಡಗಿಯ ತಾಯಿಯವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:39/2013 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.