Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 25, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-10-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-10-2016

©ÃzÀgÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2016 PÀ®A 498(J), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2016 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ £ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¢.¤gÀAd£À ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á/PÀtf  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¢. ZÀ£ÀßAiÀiÁå FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÉ FUÁUÀ¯Éà 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1) ªÀÄtÂPÀAoÀ, 2) ZÀ£ÀßAiÀiÁå 3) ¨sÀªÁ¤ CAvÀ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÀAdÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä EªÀgÉ®ègÀÆ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAdÄ FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀªÁ¸À«zÀÝjAzÀ CzÉà MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ EªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ½UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©üóµÉÃPÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zsÁå¨Áå¸ÀPÁÌV G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É £À£Àß C½AiÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀªÁ¸À«zÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ UÀzÀUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¤gÀAdAiÀiÁå, PÀAlAiÀiÁå vÀAzÉ ¤gÀAdAiÀiÁå, dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀAiÀiÁå  ºÁ®ºÀ½î(PÉ), ¨Á§Ä vÀAzÉ CdÄð£À gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÆr £À£Àß C½AiÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä gÀªÀjUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À ºÀªÁå¸ÀzÀ §UÉÎ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉýgÀÄ¢¯Áè. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §½ ±Á¯É PÀ°AiÀÄ®Ä EzÀÝ C©üóµÉÃPÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ¥sÁ¹ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÁUÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ PÀÆr PÀtf¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¨ÁvÀgÉÆëģÀ°è EzÀÝ CqÀØ gÁrUÉ Nrt¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁägÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/10/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2016 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24/10/2016 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 1630 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ £ÀAzÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹ C¯Éè ºÉÆÃl¯ï ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1700 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è£À M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. »rzÀÄPÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁªÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB20, eÁwB¥Àj²µïÖ, GBPÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 01) 90 JªÀiïJ¯ï£À 70 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.QB1857/-gÀÆ. 80 ¥ÉÊ¸É ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. J¯Áè ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À eÉÆvÉ ªÀÄgÀ½ 1830 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.