Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 11, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 11/03/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 08/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉî¸À ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ.EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ wgÀĪÀzÀQAvÀ ªÀÄÄAZÉ vÀ£Àß 06 JPÀÌgÉ d«Ä¤£À°è vÀ£Àß 03 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÃAqÀw ¸Àj¸ÁªÀiÁ£ÁV vÀ¯Á 1.5 JPÀÌgÉ CAvÉ ºÀAaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Á°UÉ §AzÀ 1.5 JPÀÌgÉ d«Ä¤£À°è DgÉÆæ ¢Ã°¥À ¥Ánïï vÀAzÉ gÁªÀÄgÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÉÃlgÀ£Àj ¹¤AiÀÄgÀ E£Àì¥ÉÃPÀÖgÀ UÀÄ®§UÁð ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ºÉÆî¢AzÀ §AzÀ E¼ÀĪÀjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Á®Ä PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ C¥Áà£À ¥ÉãÀì£ï §gÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆqÀÄ CAvÀ ºÉÃzÀj¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ F ªÀµÀð §AzÀ PÀ©â£À ºÀt gÀÆ-30,000=00UÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¥Á°£À ºÀt PÉýzÁUÀ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 08/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉU ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ eÁzsÀª ÀªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð ¸Á; SÉêÀÄ vÁAqÁ aQè [eÉ] EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; SÉêÀiÁ vÁAqÁ aQè [eÉ] ªÉÆoÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ.EªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ ºÀvÉÆn vÀ¦à ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ UÉÆwÛ®è ªÀUÉÊgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 279.337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉäÃzÀ RĶðzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄRÆݪÀiï ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV ¯Áå¨ï mÉQß±À£ï ¸Á PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlA§zÉÆA¢UÉ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸À¯ÁÝ£ï vÀAzÉ £ÀÆgÉƢݣï EvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ zÁn zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgï £ÀA JªÀiï JZï 01 fJ 9849 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÀĺÉäÃzÀ eÁQÃgï vÀAzÉ ªÀĺÉäÃzÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgï£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß vÀAV GdªÀiÁ EªÀ½UÉ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ jfªÁ£ï EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼À ºÁUÀÆ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr MAzÀÄ ªÁºÀ£À vÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛ£É. DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 279, 337, eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà vÀgÀ£À½îPÀgÀ ¸Á: vÀgÀ£À½î vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ.EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÉÆA¢UÉ £Ë¨ÁzÀ¢AzÀ-¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ qÁ¬Äl PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/372 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆj¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ« PɼÀUÉ, §®UÁ°£À ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.02.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀAiÀÄå EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÄì 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæUÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÉÆÃtªÉAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.03.2010 gÀAzÀÄ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀAiÀÄå EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÄì 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:08.02.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀ®ØAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ªÀÄjUÉ¥Àà EªÀjUÉ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®Äè & §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÀA§PÉÌ PÀnÖºÁQ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, CªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è zÀ£À-PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÉÃAUÁ, FgÀĽî, ºÀwÛ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀeÉÓvÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹ, £ÀµÀÖÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉæøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, dUÀ¢Ã±À §Æ¨ï vÀAzÉ WÀ£À±ÁåªÀÄzÁ¸ï EªÀgÀ 17 ªÀµÀðzÀ 3£Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀÄĹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:09.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë EzÀÄÝzÀjAzÀ PÁ¯ÉÃeïUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¥ÀĸÀÛPÀ ©lÄÖ §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ dUÀ¢Ã±À §Æ¨ï gÀªÀgÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃeïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃeï£À°è EgÀzÀÝjAzÀ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ CªÀ¼À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5'-5" JvÀÛgÀ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, PÉA¥ÀÄ GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, ªÉÄʧtÚzÀªÀ½zÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥À¥Àð¯ï PÀ®gï ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ & EAVèÃµï ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀAiÀÄĪÀwAiÀÄvÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:10.03.2010gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÆ®vÀ: «eÁ¥ÀÆgÀÄ f¯Éè ¹AzÀV vÁ®ÆPÀ ªÀÄtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¸ÁºÉçtÚ vÁ¬Ä ®UÀªÀĪÀé ºÉƸÀªÀĤ 37 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV ¤AzÀ®Æ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¤¤ßAzÀ¯É £À£Àß D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀÌ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÝ ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwßAiÀÄ CPÀ̽UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10.03.2010gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ²ªÀUÉãÀ¥Àà ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36, n.4979 £ÉÃzÀÝgÀ°è §°èøï, §A§Ä & ©¢j£À vÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹, mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¥ÀAPÀÑgï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®ÄºÉÆÃVzÁÝUÀ ²æÃPÀAoÉÃUËqÀ vÀAzÉ £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ ¸Á: ¸ÁUÀgÀ WÀlPÀ, qÁªÀtUÉgÉ «¨sÁUÀ EªÀ£ÀÄ §¸ï¸ÀASÉå: PÉJ.17,J¥sï.997 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¤AwzÀÝ mÁæ°UÉ rQÌPÉÆlÖ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ §A§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀPȨ́AzÀÄ mÁæ° ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 20 ªÀµÀð, ¸Á:£À¸À¯Á¥ÀÆgÀÄEªÀ¤UÉ ZÀÄaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10.03.2010gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ ¸Á: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, n.4719 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼É §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ 2£Éà vÀgÀUÀw «zÁåy𤠸ÀÄavÀæ vÀAzÉ eÁPÉÆèï 9 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄzÀÝ®¢¤ß EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ºÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà ¸Á: »gÉPÀqÀ§ÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10.03.2010gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ fAzÀ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà ¸Á: eÉÃUÀgÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.50, ºÉZï.5793 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, gÀ«¨Á§Ä EªÀgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÁgÀ §AzÉ£ÀªÁeï vÀAzÉ §ÄqÁظÁ§ 18 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §AzÉãÀªÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 10.03.2010 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ©dÆÓgÀÄ EªÀ£ÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ PÀĵÀÖV WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.37, J¥sï.376 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- PÀĵÀÖV §¸ï£À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ UÀÄAd½îPÁåA¥ïUÉ §AzÁUÀ §¸ï¤°è¹zÀÄÝ, §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À°è F ªÀÄPÀ̼ÀÄ §¸ï ¤°è¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §¸ï£À »A¢£À UÁè¸ïUÉ PÀ®Äè MUÉzÀÄ UÁè¸ï ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ZÁ®PÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 11.03.2010 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÀ¼À¥Àà ªÁ.PÀ.gÀ.¸Á. ¸ÀA¸ÉÜ ¨É¼ÀUÁ« 3£Éà WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.22, J¥sï.1653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÁ«-±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÁ¸ÀÛªÀå §¸ï£À PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ §¸ï¤°è¹ §¸ï£À°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV ¨ÁV®Ä §r¢zÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁåZɸï PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10.03.2010gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÁtzsÁ¼À, ºÁ:ªÀ: V¯ÉøÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ fÃ¥ÀĸÀASÉå: PÉJ.36,JA.955 £ÉÃzÀÝgÀ°è J¯É©ZÁÑ° PÁåA¥ïUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ V¯ÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ ¸Á: UÀzÁé¯ï (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 10.03.2010gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £À«Ã£À PÀjUÁgÀ ¸Á: ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïEªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÁwðPÀ ¨Ágï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ SÁ° ¸ÉÆÃqÁ ¨Ál°UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 10.03.2010gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À EªÀ£ÀÄ PÀ®äAV UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀzÀÝqÀQgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 3) ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®äAV EªÀgÀÄ E°è KPÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C½AiÀÄ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ºÉZï.PÀȵÀÚ JJ¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 10.03.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁ¼À-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è n¥Ààgï£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è zsÁ½ªÀiÁr, C§Äݯï vÀAzÉ dªÀiÁ®Ä¢Ýãï 20 ªÀµÀð, n¥Ààgï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀ¼É ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ 22 ªÀµÀð QèãÀgï EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ ¥Àr¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀj§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, n¥Ààgï & n¥Ààgï£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ C.Q.gÀÆ:10,000/- ªÀiË®åzÀ 5 ¨ÁågÀ¯ï£À°èzÀÝ 1000 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ JJ¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 10.03.2010 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÀȵÀÚ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ vÀgÀwÛzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:1200/- ªÀiË®åzÀ 120 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 09.03.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á:PÁå¢UÉÃgÁ zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉa£ÀßzÀ D¨sÀgÀt, §mÉÖ, DºÁgÀzÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ & CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:42,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2010 gÀAzÀÄ PÀgÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¥Àwß PÉÆ¯É - ¥Àw ¸ÉÃj LªÀgÀ §AzsÀ£À :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :2009£Éà ¸Á°£À DUÀ¸ÀÖ wAUÀ¼À°è D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ CªÀÄeÁð d¯Á±ÀAiÀÄzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J¸É¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß «ÄAa£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L ºÁUÀÆ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¨Á±ÀÄ ZÀªÁít ¦.J¸ï.L £ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr LªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr G½zÀ ¥ÀgÁj EgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÉ eÁ® ©Ã¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀĨÁ¼À¥Áà 2.ªÀÄÈvÀ¼À ªÀiÁªÀ UÀÄgÀĨÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸Á|| E§âgÀÄ C¯Áè¥ÀÆgÀ. 3.£ÁUÉÃAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà dįÉá 4.¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Áà zÀÄzsÀÄV ¸Á|| E§âgÀÄ ¸ÀAUÉÆüÀV 5.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÉÆÃzsÉ ¸Á|| D¼ÀAzÀ. gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÁÝgÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :-

ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉ :±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á|| G¥À¼ÁAªÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ. ¸ÀÄgÉñÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á|| zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢B 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄzsÁåºÀß 13-00 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀ ºÀUÀÎ ©aÑ ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÁQ J®ègÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C²èïï avÀæ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ²æÃ.©.J¸ï ªÀiÁ®UÀwÛ ¦.L r.¹.L.© WÀlPÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ²æà qÁ : ¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀiÁå .J.J¸ï.¦ ¥ÉÆæèÉõÀ£Àj gÀªÀgÀ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°è £ÀUÀgÀzÀ «zsÉqÉ C²èïï avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆèÉʯï a¦à£À°è ºÁUÀÄ r.«.r PÁå¸ÉÃmïUÀ¼À°è vÀÄA© ªÀAiÀĸÀÌgÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.n §¸Àì ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¸ï.JªÀiï PÀªÀÄÆå¤PÉñÀ CAUÀrUÉ zÁ½ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ C°, ¸Á|| ªÀĺɧƧ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À CAUÀr¬ÄAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÁzsÀ£À ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 8900/- £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀÄgÉñÀ.©.£ÁAiÀÄPÀ ¨ÁèPÀ PÁAUÉæøÀ[L] CzsÀåPÀëPÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÁAUÉæøï PÀZÉÃjAiÀÄ£ÀÄß 2006 jªÀÄzÀ ºÀAZÀmÉÖAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¨ÁrUÉ ¥ÀqÀzÀÄPÉÆArzÉÝêÀÅ. F PÁAUÉæøï PÁAiÀÄð®AiÀĪÀ£ÀÄß £É®¸ÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÞgÉ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ F PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, RÄaðUÀ¼ÀÄ, dªÀÄSÁ£É, mÉç®UÀ¼ÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÁÝgÉ. ºÁUÀÆ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ zÀédªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁPÀgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀAPÉæÃ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà ¸Á: ±ÀAPÀgÀªÁr EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA:84 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 13 UÀÄAmÉzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ ¸ÀA: EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ±ÀAPÀgÀªÁr vÁ; avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÉæÃ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀĸÀ© gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 09-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 1. UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 2.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà gÀªÀgÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/eÉ.3684 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ05 / E.JPïì 7490 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ¯ï- 05 J¯ï-9939 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ r¸ÉÊ® vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÉƸÀ PÉÆÃlð JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-32 n-8276 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ¥ÀqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀªÁgÀj§âgÀÆ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀÝ §®UÀqÉ mÉÊgÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ²ªÀtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ¸Á¼À²ªÁf£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð UÀAeï §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¯ÁºÉÆÃn PÁA¥ÉèPÀìzÀ°è vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ QgÁt CAUÀr EzÀÄÝ, ¢:10-3-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß QgÁt CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢:11-3-2010gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄtÂÚ£À UÀ¯Áè MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ PÁé¬Ä£Àì ¨ÁPÀì£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ a®ègÉ ºÀt. ªÀÄvÀÄÛ ¹UÀgÉÃmï ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 5,800/-gÀÆ. ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀªÀÄ0vÀ vÀA: ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀĪÀÄjPÉÆ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¥Á£À ±Á¥À CAUÀr PÀqÉ EzÁÝUÀ DUÀ UeÉÃAzÀæqÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥À¯ÁnãÁ £A0: PÉ.J.-25/ E.©.- 3507 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ «AUàgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.-37/ºÉZï-2911 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ Nr¹ M§âjUÉÆçâgÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢Az DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¸Á: ¨ÉlUÉÃj FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸É. £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-3553 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀAr-PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è ªÉÆÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ªÉÆÃ.¸É. ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ¥Àà, ¸Á: ªÉÆÃgÀ£Á¼À ªÉÆÃ. ¸É. £ÀA: PÉ.J.-35/PÉ-6296 £ÉÃzÀÝPÉÌ §®UÀqÉAiÀÄ §A¥ÀgUÉ lPÀÌg PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¹zÀØ°AUÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C®èzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢:10/03/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð vÀ£Àß C¥Éà ªÀÄÆgÀÄUÁ° ªÁºÀ£ÀzÀ°è 12-15 d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬŬÄzÀÝPÁÌV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 143, 147, 448, 498 (J) 504, 506, 323 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-03-09 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ £ÉÃvÁæªÀw UÀAqÀ vÁvÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUÀ, ¸Á: VtÂUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ, £Á¢¤AiÀÄgÀÄ, CvÉÛ, ªÉÄzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉý, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08.03.10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀÆvÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ vÁvÀC§âAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁ: PÁ¥ÀÄ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä ªÀAiÀĸÀÄì: 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ Hl ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¤£Àß vÁ¬Ä ªÀiÁrzÀ CrUÉ gÀÄa E¯Áè £Á£ÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã ¨ÉÃPÁzÀgÉ CrUÉ ªÀiÁqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 7,15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄUÀ F±ÀégÀgÁªï EªÀ£ÀÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ C¥Áà CPÀÌ «dAiÀÄ®Qëöä Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É DPÉAiÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ £ÉÆgÉ §gÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CPÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀÆr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀA¨sÀA¢ ²æäªÁ¸À §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤AzÀ ¦ügÁå¢ §gɬĹPÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀ E£ÁAzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 26 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: ¸ÀAVÃvÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ¸Á: ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-2306 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÆgÀ£Éà UÉÃn£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ£À CtÚ£ÁzÀ ²æà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀ E£ÁAzÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ¸Á:gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.