Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 23, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-10-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-10-2018

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 22-10-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಎಕ್ಕಂಬಿ ಸಾ: ಕಿಣ್ಣಿ ವಾಡಿ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಎಕ್ಕಂಬಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಟೋಕರಿ ಕೋಳಿ, ಸಾ: ಕಿಣ್ಣಿ ವಾಡಿ ಇವರು ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವೂದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೂರು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 28/2018, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 22-10-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಸ್ತಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಸಿಕಾರಿ, ಸಾ: ಪ್ರಿಯಾದರ್ಶೀನಿ ಕಾಲೋನಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರ ಮಗನಾದ ಹುಸೇನ ಸಿಕಾರಿ, ವಯ: 35 ವರ್ಷ ಇತನಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಬ್ಬಿನಾಬೇಗಂ ರವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 8 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೊಸೆಯು ತವರು ಮನೆ ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 21-10-2018 ರಂದು ಹುಸೇನ ಇತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಮರಳಿಬ್ಬನೇ ಬಂದಾಗ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸೊಸೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 22-10-2018 ರಂದು ಹುಸೇನ ಇತನು ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅಸ್ಲಂ ರವರ ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಿರುವ ಬೇವಿನ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಹುಸೇನ ಇತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕರೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಆಕೆಯು ಬರದೇ ಇದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಆತನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 155/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: DtzÀÆgÀªÁr, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¹AzÉ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÁj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d»ÃgÁ¨ÁzÀzÀ°è PÉ®¸À EzÉ ºÉÆÃV §gÉÆÃuÁ £ÀqɬÄj JAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/J¸À-0013 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¤°è¹ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÁj£À°è ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 21-10-2018 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀzÀj ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß J®ègÀÆ PÀÆr J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ 1) ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/J¸ï-0013, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.r.2.J.11.¹.gÀhÄqÀ.5.J¥sï.¹.©.19601, 3) EAf£ï £ÀA. r.ºÉZï.gÀhÄqï.¹.J¥sï.©.95667, 4) C.Q 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-10-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 163/2018, PÀ®A. 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ @ ªÀ¤vÁ UÀAqÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 01-05-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¨É¼ÀPÀÄuÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀiÁvÀæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ, CvÉÛ ¸ÀÄgÉÃPÀ¯Á EªÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §UÉÎ E®è¸À®èzÀ DgÉÆÃ¥À ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉý UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÁUÀÄ §Ä¢Ý ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ PÀÄgÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉë EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ qÉʪÀ¸ïð PÉÆqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ½UÉ ¤£ÀUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À® ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À CvÉÛAiÀiÁzÀ GzÀVÃgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ qÉʪÀ¸ïð PÉÆlÖ°è ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2018 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ¢AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀiPÉÌ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 29-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÄ vÁ¬Ä ªÀAzÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ±ÁæªÀt, aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ £ÁUÀÆgÁªÀ EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ ¸ÀÄgÉÃPÀ¯Á, ªÀiÁªÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ, ¨sÁªÀA¢gÁzÀ ²ªÀÅ, ¨Á¯Áf ºÁUÀÄ £ÉUÉtÂAiÀÄgÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf ªÀÄvÀÄÛ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀÅ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ vÀPÀët J®ègÀÆ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý, ¤£ÀUÀÆ £ÀªÀÄUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzsÀ E®è, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä eÉÆvÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ CvÉÛ ¸ÀÄgÉÃPÀ¯Á ºÁUÀÄ £ÉUÉtÂAiÀÄgÁzÀ FgÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ C¤ÃvÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ £ÀªÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ PÉÆlÄÖ PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ºÁQ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-10-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 163/2018, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-10-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä EnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸Àé¥Àà zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁf vÀAzÉ ¨sÀzÀÄæf vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: EqÀUÁgÀ, ¸Á: UÉÆ® Z˪Àr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ «£ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÄ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¯ÉÊn£À°è MAzÀÄ ©Ã½ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä Rjâ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ F ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è J¤zÉ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ EªÀj§âgÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj aîªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä aîzÀ°è 1) N®Ø lªÀgÀ£ï «¶Ì ¸ÀgÁ¬Ä 180 JAJ¯ï£À 96 mÉmÁæ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 7104/- gÀÆ., 2) AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¥Áè¹ÖÃPÀ ¨Ál® 90 JAJ¯ï£À 384 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 11,520/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¨É¯É 18,624/- gÀÆ. EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.