Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 21, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-05-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-05-2017

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2017, PÀ®A. 302, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ PÁªÀıÉÃnÖ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ PÁªÀıÉÃnÖ EªÀgÀÄ 1) CªÀÄgÉñÀ, 2) «ÃgÀ±ÉÃnÖ, 3) UÀAqÀ PÁªÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, 4) §¸ÀªÀgÁd, 5) ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ, 6) ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ 7) CgÀ«AzÀ CAvÀ 7 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ¥ÀƪÀðdjAzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 35 gÀ°è 6 JPÀgÉ, ¸ÀªÉð £ÀA. 16 gÀ°è 4 JPÀgÉ  ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 47 gÀ°è 12 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß J¯Áè CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉ ¥Á¯ÁzÀAvÉ  £ÉÆAzÀt ¥ÀºÀt ªÀiÁrPÉÆAr®è, F PÁgÀtPÁÌV FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢ªÀ¸À¢AzÀ UÀAqÀ PÁªÀıÉÃnÖ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ CªÉÄgÉñÀ J®ègÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è J¯Áè »jAiÀÄjUÉ PÀgÉzÀÄ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉ §UÉΠ vÀPÀgÁgÀ£ÀÄß §UɺÀj¸À®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ UÀAqÀ PÁªÀıÉÃnÖ EªÀjUÉ  UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÉêÀt¥Áà ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ® ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, C°è Hj£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁeÁ¬Ä¹ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-05-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÁªÀıÉÃnÖ EªÀgÀÄ vÀÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 16 gÀ°è vÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÀd¤PÁAvÀ E§âgÀÆ vÀÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆzÁUÀ C°è UÀAqÀ PÁªÀıÉÃnÖ EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÁªÀ 1) CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2) gÉêÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 3) ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr »rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MzÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄUÀ gÀd¤PÁAvÀ E§âgÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀzÉ  CtÚ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸À£Éß ªÀiÁr ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, PÀÆqÀ¯É gÀd¤PÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £ÉúÀgÀÄ EªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÉÊzÁå¢ÃPÁjAiÀĪÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ PÁªÀıÉÃnÖ EvÀ¤UÉ CªÀgÀ CuÁÚ CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÉêÀt¥Áà ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr  ºÉÆ® ºÀAaPÉAiÀÄ vÀPÀgÁj£À°è ¢£ÁAPÀ 21-05-2017 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 67/2017, ಕಲಂ. 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 18-05-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೀಪಕ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪಂಚಾಳ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಪಂಚಾಳ, ಸಾ: ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ವನರಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಧನಕವಡಿ ಪೂನೆ (ಎಂ.ಹೆಚ್) ರವರು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ, ತಂಗಿ ದೀಪಾ ಗಂಡ ಶರತ ಮತ್ತು ದೀಪಾಳ ಮಕ್ಕಳಾದ ವರದ ವಯ: 2 ವರ್ಷ, ಲಾವಣ್ಯ ವಯ: 1 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ದೀಪಾಳ ಮಾವನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಧವ ಪಂಚಾಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸುನಂದಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಂಚಾಳ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರವರ ಅಕ್ಕಳಾದ ವಸಂತಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಪೂನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಮಾವನರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರವರ ಓಮಿನಿ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ್-12/ಎನ್ ಯು-4059 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಲಾತೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದಗೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ 19-05-2017 ರಂದು ಬೀದರ ನರಸಿಂಹ್  ಝರನಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 20-05-2017 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನರಸಿಂಹ್ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಕುರಿತು ಬೀದರ-ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಬಿರಾಬಾದವಾಡಿ ಶಿವಾರದ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಓಮಿನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಧವ ಪಂಚಾಳ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹಡಪಸರ್ ಪೂನೆ ಇವರು ಸದರಿ ಓಮಿನಿಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನೋಡಲು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಅದರ ನಂಬರ್ ನೋಡಲು ಕೆ.-33/ಜೆ-8337 ಇರುತ್ತದೆ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಲು ಆತನ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟಾದ ರಕ್ತಗಾಯ, ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ, ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಮೂರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಈತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಡೈರಿ ನೋಡಲು ಈತನ ಹೆಸರು ದತ್ತು ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಸಾಗರ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಕಬಿರಾಬಾದವಾಡಿ ಅಂತ ಗೋತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಓಮಿನಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇವರಿಗೆ ಬಲ ಮುಂಗೈ, ಬಲಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಓಮಿನಿ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತ ಉಳಿದರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇವರಿಗೆ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟು, ನಂತರ ಮೃತ ದತ್ತು ಈತನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀÄĸÀÛjPÀgï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw : ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄĸÀÛjPÀgï ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁwB ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ FvÀ¤UÉ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV UÁæªÀÄzÀ gÀAd£Á FPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ gÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, FvÀ£ÀÄ FUÀ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁvÀÄ ©lÄÖ ªÀiÁvÀÄ DqÀÄwÛgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 20-05-2017 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ C¤Ã® FvÀ£ÀÄ ©lÄÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉý PÀ£ÀPÀmÁÖ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ gÉÆÃrUÉ ©lÄÖ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ CAzÁdÄ 250 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀgÉAmï PÀA§PÉÌ Kj ªÉÊgï »rzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ PÀA§ Kj PÀgÉAmï »rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀÆgÁªÀÄ vÉÆgÀuÉ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr, ¸ÀzÀå: ºÉêzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ £ÁUÀÆgÁªÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr ²ªÀgÁzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 22/2 gÀ°è 1 JPÀÌgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 44/3 gÀ°è 75 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀÅ UÀAqÀ£À »¸ÉìUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAqÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆ®UÀ¼À ¥ÀºÀtÂAiÀÄ°è UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, E£ÀÄß UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè, UÀAqÀ £ÁUÀÆgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ £ÁUÀÆgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉêzÁæ¨Á¢£À°è ºÉÆÃV PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆzÀ ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjAzÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÊPÀqÀ vÉUÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÁqgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼É¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, PÉÊPÀqÀ vÉUÉzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ aAw¸ÀÄvÁÛ ºÉüÀäwÛzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ ºÉêzÁæ¨Á¢¤AzÀ wAUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸Áj PÉÆlUÁå¼ÀªÁrUÉ ºÉÆ® £ÉÆrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆ® £ÉÆrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ £ÁUÀÆgÁªÀÄ vÉÆÃgÀuÉ ¢£ÁAPÀ 18-05-2017 gÀAzÀÄ PÉÆlUÁå¼ÀªÁrUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÊzÁæ¨Á¢¤AzÀ PÉÆlUÁå¼ÀªÁrUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-05-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÊ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ aAw¸ÀÄvÁÛ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ £ÁUÀÆgÁªÀÄ vÉÆgÀuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2017 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ zÀÆgÀÄ E®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 56/2017, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 185 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಜರಂಗ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಮೆತಕಲೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೆಳವ, ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರ ಕಾಕನಾದ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮೆತಕಲೆ ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ ರವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನ ನಿತ್ಯದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 20-05-2017 ರಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ . ಕೆಎ-39/ಎಲ-9995 ನೇದರ ಮೇಲೆ ದುಬಲಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ದುಬಲಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾ.ಹೆ. ನಂ. 50 ಮೇಲೆ ಚೀನಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ರೋಡಿನ ಎಡಕ್ಕೆ ಇರುವ ರೋಡ ಗಾರ್ಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2017, PÀ®A. 295(J), 153(J) L¦¹ ºÁUÀÄ 66(r) Ln PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀiÁfÃzÀSÁ£À G: ªÀÄĹèA ªÉ®ágÀ C¸ÉÆùAiÀÄ£ï CzsÀåPÀëgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸Á: ©© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉʯïzÀ°è ¥sÉøÀ§ÄPï £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÉñÀ ºÀwÛ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÉøÀ§ÄPï¤AzÀ E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ ¥À«vÀæ ¸ÀܼÀªÁzÀ PÁ£É PÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ zsÀéd ºÁQzÀAvÉ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ ºÀwÛ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ E¸ÁèA zsÀªÀÄðPÉÌ CªÀªÀiÁ£À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁ£É PÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ¨sÁªÀavÀæ QæAiÉÄÃmï ªÀiÁr ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ E¸ÁèA zsÀªÀÄðPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2017, PÀ®A. 328 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2017 gÀAzÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ¸Á: DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ PÉÆgÉPÀì OµÀ¢ü ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ OµÀ¢ü UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ JªÀiï.J C°ªÀÄ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ZËPÀ ºÀwÛgÀ zÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ£ÁzÀ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ¸Á: DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ OµÀ¢ü UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ w½zÀÄ ¸ÀºÀ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ü eÉÆvÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ZËPÀ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀµÀ×gÀ°è UÀĽUÉ RjÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, DgÉÆæUÉ »rzÀÄ DvÀ¤UÉ OµÀ¢ü ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ OµÀ¢ü UÀļÀVUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ J°èAzÀ vÀA¢gÀÄwÛ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÉÆgÉPÀì ¨Ál® ºÁUÀÄ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ PÀ®§ÄVð £ÀUÀgÀzÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ ªÉÄrPÀ® CAUÀr¬ÄAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ JA¨ÁvÀ¤AzÀ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄÆäj£À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ gÀnÖ£À PÁl£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj PÁl£À £À£ÀßzÉ EzÀÄÝ EzÀgÀ°è PÉÆÃgÉPïì ¨Ál® ºÁUÀÆ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj PÁlzÀ°è£À 1) J¸ÀÌ¥sï PÀ¥sï ¹gÀ¥ï OµÀ¢ü ¨Ál® 100 JA.J¯ï 16 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1440/- gÀÆ., 2) ¤mÁæªÉmï-10 mÁ姯Émï MlÄÖ 30 mÁ姯ÉmïUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 1260/- gÀÆ., 3) ¸Áàöå¸ÀªÉÆà ¥ÁæQëªÉÇ£ï ¥Àè¸ï mÁ姯ÉÃmï 07 MlÄÖ 24 mÁ姯ÉmïUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 882/- gÀÆ., EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.