Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 29, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ರಮೇಶ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೋಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿ ಸೇಡಂ-41 ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂಡದವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:28-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿಯ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಟಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ  ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಿಕರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಘಟನೆಯು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-105/2013 ಕಲಂ-[3] The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement ) Act 1981  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:28-04-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ  ಶ್ರೀ. ಕನ್ನಯ್ಯ ಮದನಾ ದೇಶಮುಖ ರವರು ಬಿ.ಎಸ.ಅರ್. ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಿರುವ ಸ್ಟಿಕರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ರಮೇಶ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೋಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿ ಸೇಡಂ-41 ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-106/2013 ಕಲಂ- [3] The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement ) Act 1981  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:28-04-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಗೋಳನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಸ್ಟಿಕರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ವೈಜನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಸ್ಪರ್ದಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸದರಿಯವರು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ರಮೇಶ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೋಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿ ಸೇಡಂ-41 ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-107/2013 ಕಲಂ-[3] The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement ) Act 1981  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÁwæ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 01) gÁeï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ|| 29 ªÀµÀð, eÁ|| PÀÄgÀ§gÀ G|| PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| UÀzÁé¯ï (J.¦)02) f. gÀWÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð, eÁ|| ¥ÀzÀä±Á°, G|| ªÀiÁ¸ÀÖgÀ «ÃªÀgï ¸Á|| ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ, ªÉÃzÁ £ÀUÀgÀ, ªÀÄ£É. £ÀA. 03-03-92/14, UÀzÁé¯ï.03) ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀó, eÁ|| ¥ÀzÀä±Á° G|| «ÃªÀgï ¸Á|| gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, ªÀÄ£É. £ÀA.09-07-06, UÀzÁé¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁvÉUÀ½®èzÉ vÀªÀÄä mÁªÉÃgÁ PÁgï £À°è 01) 144 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1,55,000=00ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà ±Á®A¨ÉÃUï J.J¸ï.L AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ »rzÀÄ CªÀjAzÀ 01) 144 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1,55,000=0002) mÁªÉÃgÁ PÁgÀ C.Q.gÀÆ.7,00,000=00MlÄÖ  8,55,000=00¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï), 188  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ : 28-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:00 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°è ªÀÄAzÀPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, zÉêÀzÀÄUÀÀð PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ºÁQPÉƼÀîzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ J°èAzÀ §A¢j.. J°èUÉ ºÉÆgÀnj JAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èªÉ ºÉÆÃV vÀgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý M¨ÉÆâ§âgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ 1] Driver of Hero Glamour M/c Chessie no. MBLJA06ACCGK132942] Driver of Hero Honda Passion Pro M/c Chessie no. MBLHA10EWCGC230913] Prakash S/o Basavaraj R/o Jinnapur, Driver of Old Block Colour Hero Honda CD-100 M/c, 3 Cycle Motor,Rs. 1,25,000/ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ N¯ÉÊPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß JA.gÁªÀiï¥Àæ¸Ázï AEE ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¹gÀªÁgÀ FUÀ zÉêÀzÀÄUÀð«zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ºÉÆç½AiÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqïD¦ü¸Àgï gÀªÀgÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, zÀÆgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2013 PÀ®A: 188, 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 28-04-13 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ PÀÆr, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr, vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ Hl ªÀiÁr¹ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁQ¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ vÀAiÀiÁj £ÀqɹzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, 31 ªÀµÀð, QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï, ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ. ºÁUÀÆ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ «ZÀPÀëuÁ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2013 PÀ®A. 171 (ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀÆå ¢B28-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-20UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀit,eÁwBªÉʱÀågÀÄ,ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð ¸ÁBºÀ£ÀĪÀiÁ£À avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀPÁæt PÁæ¸À£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L.¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1] 180 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 71 Njd£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï . ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2068=002] 180 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 6 N.n.¥ËZïUÀ¼ÀÄ . C.Q.gÀÆ .306=003] 90 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 96 N.n.¥Áè¹ÖPï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ . C.Q.gÀÆ.2,880=004] 90 JA.J¯ï.C¼ÀvÉAiÀÄ 43 JA.¹.gÀªÀiï ¥Áè¹ÖPï . ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ..1,290=00MlÄÖ C.Q.gÀÆ.6,554=00 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2013 PÀ®AB 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ . ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

1]wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà PÉÆý ªÀAiÀÄB 38 ªÀµÀð eÁwB ºÀjd£À aPÀ£ï ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB »gÉ¢¤ß PÁåA¥À (2) §ÄqÀØ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ §UÀ®UÀÄqÀØ ¸ÁB »gÉ¢¤ß PÁåA¥À (¥ÀgÁj¬ÄgÀÄvÁÛ£É)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »gÉ¢¤ß PÁåA¦£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, rJ¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L.¸ÁºÉçgÀÄ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ, ¦.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr (1) ORIGINAL CHOICE WHISKY 180 ML £À 240 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 10,560/- gÀÆUÀ¼ÀÄ(2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 330/- UÀ¼ÀÄ MlÄÖ gÀÆ: 10,890/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2013 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÀAzÀÄ UɽUÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ²æà L£ÀÄ¯ï ºÀPï J.E.E gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ JA.¹.¹ vÀAqÀzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¨Á§ÄgÁªï J.E. EªÀgÉÆA¢UÉ PÁAiÀiÁ𠤪Àð»¸ÀÄvÁÛ.±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï.D¦üøï»AzÀÄUÀqÉ PÉ.J 36-JA/4339 vÀÆ¥Áuï fÃ¥ï ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ w¥ÀàgÁdÄ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®zÀ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ 03 ¨Áå¯ÉÃmï AiÀÄƤmï UÀ½zÀÄÝ F §UÉÎ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨Áå¯ÉÃmï AiÀÄƤmï UÀ¼À ¥ÀgÀªÀ¤UÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðf£ÀPÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉUÁV C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ©.eÉ.¦ ¨Áå¯Émï AiÀÄƤmï UÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CzÀPÁÌV ©.eÉ.¦ 03 ¨Áå¯Émï ºÁUÀÆ vÀÆ¥Á£ï fÃ¥ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 4.00000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï.) 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ²æà f. ¥ÀæPÁ±ï J.E.E. f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀiÁ£À« JA.¹.¹. D¦üøÀgï ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉlzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 3 qÉƼÀÄî MAzÀÄ qÀæªÀiï MAzÀÄ vÁ±Á (lªÀiï lªÀiï) 2 ¹éÃPÀgï 1 CA¥ÁߥÉÊAiÀÄgï MªÀÄzÀÄ ¨Áålj EnÖzÀÄÝ C®èzÉ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀQzÀÄÝ PÀAqÀÄ C°è PÀĽvÀªÀjUÉ F ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ EnÖ¢ÝÃj CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¸À¨sÉ EgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. C°èzÀݪÀgÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÄÊPï ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ ¹.¦.L. ªÀiÁ£À« gÀªÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr®è CAvÁ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀ£ÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2013 PÀ®A: 171(ºÉZï)188 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ-28.04.13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 1) ªÀĺÉÃAzÀæ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ°PÉÌAzÀÄ §AzÀ ²PÀëPÀjUÉ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉý zÀÄqÀÄØ ºÀAZÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ KPÉ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ J.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánïï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, vÁ®ÄPÀ PÁAUÀæ¸ï ZÀÄ£ÁªÀuÉ JeÉAmï, ¸Á- £ÉÃvÁf MtÂ, zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ EvÀgÀgÀÄ PÀÆqÁ ¦ügÁå¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2013 PÀ®A. 341,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.04.2013 gÀAzÀÄ £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀ°è £ÀUÀgÀzÀ FgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà F½UÉÃgï MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 7.56 °Ãlgï ªÀÄzÀå C.Q.gÀÆ: 2,042.56/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ C§PÁj eÁj & ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2013 PÀ®A: 171 (E) L.¦.¹ 32,34 PÀ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀzÀ M¼ÀUÀqÉ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå PÉAUÀ¯ï, 27ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÉ.eÉ.¦ vÀ®ÆèPÁ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: CAdļÀ. gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, CªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ E°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ CzÀgÀ°è ©.Cgï. ªÀĺÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ²ªÀ£ÀUËqÀgÀ ¦.J. EzÀÄÝ, ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ CAzÀÄ J¯ÁègÀÄ ºÉÆgÀqÀUÀqÉ §AzÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÁA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀªÀgÉAzÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉVzÀݪÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉVzÀÝ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ DvÀ£À vÀÄnUÉ MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, gÁd±ÉÃRgÀ£À ªÉÄʪÉÄð£À CAV ºÀjzÀÄ, E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ 8-10 d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.137/2013 PÀ®A. 143,147,341,504,323,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ-28-04-2013 gÀAzÀÄ ©.Dgï ªÀĺÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÉ gÀÄzÀæ¥Àà, 27 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G-²ªÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ SÁ¸ÀV D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA.504, 4£Éà ªÉÄãï, 6th PÁæ¸ï, PÉAUÉÃj ¸Émï¯Émï mË£ï ¨ÉAU¼ÀÆgÀÄ-60 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÁå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ PÀÆr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå PÉAUÀ¯ï ¸Á-CAd¼À 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ªÀiÁ°©gÁzÀgÀ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ºÀ¯ÁݼÀ ¸Á-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ 3) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ UÉÆAqÀPÀÄgÀħ ¸Á-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ "¤£ÁågÀÄ J°èAzÀ §A¢¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÉÃ"CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UɼÉAiÀĤUÀÆ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¯ÉÃ, E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.138/2013 PÀ®A. 341,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

ªÀÄÈvÀ AiÀıÀÄgÁd vÀAzÉ CAxÉÆãɥÀà 24 ªÀµÀð Qæ±ÀÑ£ï MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀqÀzÀgÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, PÀqÀzÀgÁ¼À ¸¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ ºÀUÁ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwzÀÄÝzÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ £ÀAvÀgÀ E£ÀÄß fêÀ EzÀÄzÀÝÀjAzÀ PÉÆÃqÀ¯Éà CªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸À¢æ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÉÄÃgÀªÀÄä UÀAqÀ CAxÉÆ£À¥Àà 56 ªÀµÀð Qæ±ÀÑAiÀÄ£ï PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀqÀzÀgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA: 06/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 08 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ -- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß --- d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2013 gÀAzÀÄ 181 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 37,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-04-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-04-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/13 PÀ®A 366, 498 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 28/04/2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀĸÀÄì 70 ªÀµÀð ¸Á : ¨sÁqÀ¹AUÁ« gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¤ÃvÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ OgÁzÀ vÁ®ÄQ£À PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ  «Ä°AzÀ ¹AzsÉ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.  ¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âPÉÌAzÀÄ ¨sÁqÀ¹AUÁ« UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 27/04/2013 gÀAzÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁqÀ¹AUÁ« UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §¹ìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ gÉïÉé ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ°è gÉÊ°£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ºÉÆvÁÛzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ¢zÀÝ PÁgÀt £Á£ÀÄ gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ PÀÆqÁ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀÄqÀPÁrzÉãÀÄ C°è PÀÆqÁ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è £ÀAvÀgÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ« UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ C°èUÀÆ §A¢gÀĪÀ¢®è. £ÀAvÀgÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ« UÁæªÀÄzÀ°è ¤ÃvÁ EªÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £ÁªÀÅ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ amÉÖñÀ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR ºÁUÀÄ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ºÉÆÃzÁUÀ amÉÖñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/13 PÀ®A 323 341 504 355 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 28/04/2013 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà FgÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ¸Á : PÀgÀqÀå¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ 2005-06 £Éà ¸Á°£À°è ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ vÁ£Áf ¥sËf EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ UÀÄ®âUÁðzÀ°è SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¯Éè ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É.   ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä EªÀ½UÉ 8 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr¹ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É EnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ J¯Áè MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯ï.L.¹. ¨ÁAqï ¨ÁåAPï J¥sï.r zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Dgï.¹. §ÄPï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®âUÁðPÉÌ §AzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÀgÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ §§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ gÉõÁä EªÀ½UÉä D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ JPÉ vÀA¢¯Áè JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ EªÉ JAzÀ¼ÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛ£É. ¤Ã£ÀÄ C°è D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ KPÉ EnÖ §A¢¢Ý JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀgÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ ºÉý 2-3 ¸Áj vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §AzÀgÀÄ PÀÆqÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀÝjAzÀ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀªÁr ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 25/04/2013 gÀAzÀÄ D±Á ®PÀ±ÉmÉÖ ªÀĻüÁ ¸ÁéAvÁ£À PÉÃAzÀæzÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ ªÉƨÉÊ® PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉAqÀw gÉõÁä EªÀ¼ÀÄ PË£Àì°AUÀUÉ §A¢zÁÝ¼É ¤ªÀÄUÉ ¤ªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå §UÉ ºÀj¹ gÁf ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, eÁÕ¤ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁéAvÀ£À PÉAzÀæPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀÄ PÀvÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1845 UÀAmÉUÉ MªÉÄä¯É vÁ£ÁfgÁªÀ ¥sËf EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ 50 ¸Á«gÀ ºÀt PÉÆnÖ¢zÉÝ£É. CAzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J°è £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆnÖ¢ CAzÁUÀ vÁ£Áf EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä ºÁUÀÆ ¨ÁgÀvÀ¨Á¬Ä MwÛ »rzÁUÀ £À£Àß ©UÀ vÁ£Áf EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯É PÀA¥ÁArUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß  ¸ÉÆÃ¸É gÉõÁä ºÁUÀÆ ¨ÁgÀvÀ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£À ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/13 PÀ®A 32,34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/04/2013 gÀAzÀÄ 1700 ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ ©.J¸À.¦ C¨sÁåyðAiÀiÁzÀ ²æà CAPÀıÀ UÉÆÃR¯É gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ DmÉÆ £ÀA. PÉ.J.-39-6987 £ÉzÀgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï PÁlÆ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉƤUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ wý¹zÀ ªÀiÁ»w ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtPÉÌ 1720 UÀAmÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ²æ CAPÀıÀ UÉÆR¯É, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄgUÉ C°èUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ²æà D¹¥sÀSÁ£À, ²æà ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ zÉøÁ¬Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÁè¬ÄAUÀ ¸ÁÌqÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ J.J¸À.L alUÀÄ¥Áà oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æà JªÀÄ.J PÀjêÀÄ C§PÁj ¤jPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV £ÉÆÃrzÁUÀ DmÉÆ £ÀA. PÉ.J.-39-6987  £ÉÃzÀgÀ°è DmÉÆ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CA§uÁÚ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÁqÉPÀgï 3) ¨Á§Ä vÀAzÉ ¸ÀgÀeÉ¥Áà ªÁqÉPÀgï 4) £ÁUÀ¥Áà ªÀÄĸÀæj ¸Á; vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀævÀªÁV  CPÀæªÀĪÁV 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀî 469 AiÀÄÆ.J¸À.«í¹Ì  ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20,636=00 gÀÆ. ªÀiÁ®Ä vÀAzÀÄ DgÉƦ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄĸÀÛj EvÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÆAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è  EnÖzÀÄÝ ¥ÉÆ°¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯É DmÉÆ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉƦvÀgÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. 180 JªÀÄ. J®. G¼Àî 468 AiÀÄÄ. J¸À. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  «í¹Ì ¨Ál®£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/13 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢; 28-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀÄgÀ ¥ÀmÉ¯ï ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¯ÁèªÀÅ¢Ý£ï ¥ÀmÉ¯ï ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ¤AzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.-39JZï-7759 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ¯ï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÉzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ »rvÀ vÀ¦à ¹èÃ¥ï DV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÆVUÉ ªÉÄð£À ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ±ÀjgÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ 108 CA§Ä¯É£ïì £À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                                 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಆನಂದ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಯಳಸಂಗಿ ಸಾ;ಗುಡುರ ತಾ;ಆಫಜಲಪೂರ  ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಯಳಸಂಗಿ ಇತನು  ಔರಂಗಾಬಾದನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ  ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ದಿನಾಂಕ:27-04-2013 ರಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಇತನು  ಔರಂಗಬಾದದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.ದಿನಾಂಕ:28-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುಡುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡಿದನು. ರಾತ್ರಿ  ನಾನು ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ  ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಸಾವಳಗಿ ಇತನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಅಶೋಕ ಇತನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ರಾಂಪೂರ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಆರ್-9416 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಗುಡುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇರಿ ಬೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ನಂತರಕೆಎ-32 ಎ-5462 ನೇದ್ದರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಯಾವದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಲೈಟ ಹಾಕದೆ ಲೋಡ ಲಾರಿ ರೋಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಗಮನಿದ ಇವರು ಲಾರಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಯಳಸಂಗಿ ಉ||ಇಂಜನಿಯರ  ಸಾ; ಗುಡುರ ತಾ;ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ  ಹಣಮಂತರಾಯ  ಸುರಪೂರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ; ರಾಂಪೂರ ಹಳ್ಳಿ ಇತನಿಗೂ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:219/2013  ಕಲಂ. 279 304 (ಎ),283, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ  187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.