Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 20/04/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20/04/2011


zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁð¢ EazÁæ§Ä UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ºÀÄ¥À¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: CªÀÄzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹AiÀÄ° §¸Àì ZÁ®PÀ JAzÀÄ £ËPÀj EzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ËPÀjÄAzÀ r¸Àì«Ä¸Àì DVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è G¢Ý£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÀ»zÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ ªÀAiÀÄ; 40 eÁ; ªÀÄĹèA, G; ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ªÀÄ.£ÀA;7-1-205 UÉÆÃgÀSÁ UÀ°è vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ eÉÆúɧ vÀAzÉ ²æà C§ÄÝ® ªÀ»zÀ ªÀAiÀÄ; 15 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA, G; «zÁåyð ¸Á; ªÀÄ.£ÀA; 7-1-205 UÉÆÃgÀSÁ UÀ°è vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/02/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀ°®è ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ §gÀ°®è. C°è E°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è C£ÉÃPÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÀÆ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ EgÀÄ«PÉ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢¯Áè. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀÄVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2011, PÀ®A PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À dAiÀÄAw ªÉÄgɪÀtÂUÉ EzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¹¹ð ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ªÉÄgɪÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ÀªÀ ªÀÄAoÀ¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ.2) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 3) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E£ÀÆß 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Éƽ ªÀÄPÀÌ¼É vÁ®ÆèPÁ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀtÂAiÀÄ°è £À£ÀßUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ¯Áè ¸ÉÆ°¹¢Ýj CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÁAZÀ¢AzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀrUÀjUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À d£ÀgÀÄ §rUÉ, ¯ÁAZÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉÌ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2011, PÀ®A PÀ®A 143, 147, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw : PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ. EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À dAiÀÄAw ªÉÄgɪÀtÂUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀ ªÀÄAoÀ¥À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀÄqÀUÀ£ÁzÀ ©üêÀıÁå EvÀ£ÀÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁåAqÀ ¨sÀj¸ÀĪÀ ºÀÄqÀUÀgÁzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¹¹ð ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw : Qæ±ÀÑ£À G: UËAr PÉ®¸À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°è PÀÄtÂAiÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É, ¸Éƽ ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉÌ ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, PÀ®A 324 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ, ¸À°ÃA vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ ªÉƹ£À E§âgÀÄ qÁ ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw ªÉÄgɪÀtÂUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄ¢ÃgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CUÀ¹ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ ªÉƹ£À EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä CuÁÚ £ÀªÀÄä eÁwAiÀÄ ºÀÄqÀVUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÝ£É CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆrAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CzÉà PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2011, PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀÄUÀÄ¼É ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉÆZÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆZÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ zÉêÀAzÀæ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ (DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄä) ºÉÆgÀUÀqÉÄAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý CAvÁ PÉýgÀÄvÁÛ£É DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ-JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄÆäjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ½¸ÀĪÀ¢¯Áè ªÁ¥À¸ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ §rUÉÄAzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¤£ÀßUÉ fêÀ ¸À»vÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/2011, PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï 25 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆî¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉÄAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 1)DgÉÆæ «±ÀéfÃvÀ vÀAzÉ ªÉAlPÀgÁªÀ ¥Ánïï 2) C©üfÃvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï E§âgÀÆ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ MAzÀÄ JvÀÄÛ zsÀPÉÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀPÉÌ DgÉÆæ «±ÀéfÃvÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ C©üfÃvÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2011, PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±ÀéfÃvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï 27 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G: SÁ¸ÀV ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ C©üfÃvÀ E§âgÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 38 PÉ 7616 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ 1)¨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánïï 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï E§âgÀÆ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆî¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉÄAzÀ ºÉÆÃqÉÄj CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆÃqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ C©üfÃvÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/2011, PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/04/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ C±Àæ¥sÀ C° 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄ ªÀĺÉgÀÆ© E§âgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ªÀÄ£É JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ DgÉÆæ gÀ« ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ “gÀAr ¤ªÀÄä vÁÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁ£ÀĪÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼɔ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ JPÉ £ÀªÀÄä vÁÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæ gÀ« EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄ ªÀĺÉgÀÆ© EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ “¸Àƽ gÀAr“ ¤Ã£ÀÄ ¨sÁ£ÀĪÀÄw ªÀiÁrzÀÝjAzÀ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.79/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀwgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ 45 ªÀµÀð G: ²PÀëPÀ ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ºÁQ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀÄvÁÛgÉ. gÁwæ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt°®è. ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CAzÁd ¨ÉÃ¯É 20,000=00 gÀÄ¥ÁÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011, PÀ®A 341, 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¦ügÁå¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¨É¼É ¸Á: ºÀvÀÛUÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/04/11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmï ¥Ánî ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À ¸Á: ºÀvÀÛUÁð EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃV ªÉÄùÛç PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉ®¸ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀt PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ »rUÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.36/2011, PÀ®A 341, 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20/04/11 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄÃgÉÆ¢Ýãï vÀAzÉ ¥sÀd¯ÉÆâÝãï eÁUÀgÀ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ mÁæöåPÀÖgï PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ C°è £ÉëÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ CAPÀıÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀ¥À£ÉÆÃgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: §lUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢£À ºÀt PÉÆqÀĪÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉÄAzÀ ¨É¤ß£À JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ°èzÉ CzÉà PÀnÖUÉÄAzÀ §®¨sÁUÀzÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄAUÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÀj¸ÉÆÃVvÁAqÁ (¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ) ¤ªÁ¹, gÁdÄ @ gÁ¥Àà vÀAzÉ ¦ÃvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt & wgÀÄ¥Àw EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÉ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ EªÀ£À 14 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¥ÀÄwæUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ¢£ÁAPÀ:18.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀ¼À ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ D¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁdÄ @ gÁd¥Àà£À ªÉƨÉʯïUÉ §ÆzÉ¥Àà PÀgɪÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.04.2011 gÀAzÀÄ §ÆzÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.04.2011 gÀAzÀÄ21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ WÀlPÀ-1 £ÉÃzÀÝgÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¥sï.820 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzï ¸Á©Ãgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï eÁ¥sÀgï£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« AiÀÄ®èªÀÄäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 22 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ£ÁUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á:PÀ¥ÀUÀ¯ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ£ÀAvÀgÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:PÀ¥ÀUÀ¯ï EªÀgÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.04.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀºÀ£ÀªÁeï vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzï ¸Á:ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,9924 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ 7gÁV PÁåA¥ï£À gÁªÀÄAiÀÄå gÉʸï«Ä¯ï PÁæ¸ï£À vÀªÀÄätÚ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ¤AwzÀÝ 5 ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q C²é¤ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:7gÁV PÁåA¥ï EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁ®ÄªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.04.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÀÄ° vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà, ±À²UËqÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀUËqÀ, ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà, DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ r,ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÉƢãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§, ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ, ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ J®ègÀÆ ¯ÉçgÀPÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉE© ¸ÉÖõÀ£ïUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÉE© D¦üù£À ¨ÁV°£ÀUÁè¸ï, ¯ÁåAqï¥sÉÆãï, ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À QlQUÀ¼À UÁè¸ïUÀ¼À£ÀÄß & PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÁQ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ PÉE© D¥ÀgÉÃlgï, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ, ºÁ:ªÀ: PÉE© D¦üÃ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ®àgï ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÉåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.04.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.35, ºÉZï.941 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ²æà gÁeÁªÀiÁvÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ £ÀAdÄAqÉñÀégÀ vÀAzÉ ©.J¸ï.§¸ÀªÀgÁeï ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ JqÀPÉÊ ¨ÉgÀ½£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:19.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 35 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:18.04.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:19.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:19.04.2011gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, ¸Á:dÄlĪÀÄgÀr EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÆPÀAiÀÄå EªÀ£À CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¥É¦ì PÀƯï ræAPïì PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ PÀƯïræAPï SÁ°DVzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¥É¦ì ElÄÖPÉÆAqÀÄ E®è CAwAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr SÁ° ¥É¦ì ¨Ánè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¨Á®AiÀÄå£À CwÛUÉUÉÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÀÄÝ, ±ÉÃRgÀ¥Àà£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §¸À£ÀUËqÀÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨Á®AiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:19.04.2011 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀj©ÃgÀ¥Àà ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÀUÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CA§tÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj, d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ PÉƼÀî®Ä ¥ÀA¥ï¸Émï vÀA¢zÀÄÝ, PÀj©ÃgÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀA¥ï¸Émï£À PÁéAiÀÄ¯ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ ºÀ¼ÀîzÀ°è J¸É¢zÀÝjAzÀ ¤£Àß d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ©lÄÖPÉÆAqÀ£ÀAvÀgÀ FjÃw ªÀiÁrzÀgÉ £À£Àß d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀÅ¢®èªÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¤£Àß ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁzÀgÉ £À£ÀUÉãÀÄ ¥ÀA¥ï¸Émï ¸ÀÄlÄÖºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÀÄÑ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ CA§tÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.04.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁgÀ¨Áj ¸Á:UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ, ¥Àwß ²ªÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄvÀæ ªÉÄÃWÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà PÁgÀ¨Áj EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ§AzÀÄ ¤ªÀÄUɵÀÄÖ D¹ÛPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ®PÀëöäªÀé¼À ¥ÀÄvÀæ ²ªÀ¥Àà£À PÁ®Ä »rzÀÄJ¼ÉzÁr, ®PÀëöäªÀé½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ®PÀëöäªÀé¼À ¥ÀÄwæ zÉêÀªÀÄä½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ®PÀëöäªÀé ¢£ÁAPÀ:19.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ïgÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ JADgïJ£ï EAqÀ¹ÖçÃeï¤AzÀ CQgÀÆ:421309/- ªÀiË®åzÀ 25 PÉf.AiÀÄ 680 aîUÀ¼À UÉÆîأï rÃgï ¸ÉÆãÁ ¹ÖêÀiï ¨ÁæAqï CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:09.04.2011 gÀAzÀÄ ¯Áj¸ÀÀASÉå:.nJ£ï.32,J.6215 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀªÀiÁr¹, ²æà ªÉÄ|| CuÉÚöÊ mÉæÃqÀgÀì¸ÀÀA. 8, 2£Éà ¹ÖçÃmï qÁ.¸ÀħâgÁAiÀÄ£ï £ÀUÀgÀ UÉÆzÀݧPÀ̪ÀÄ ZÀ£ÉßöÊ-24 (vÀ.£Á) EªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀAvÉ JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ JA.Dgï. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ±ÉnÖ, 39 ªÀµÀð, JADgïJ£ï EAqÀ¹ÖçøïzÀ ªÀiÁ®PÀ, ¸Á: PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj ¯ÉÃ-Omï dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ w½¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¨sÁ¸ÀÌgï vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ, ²æà ¨Á¯Áf gÉÆÃqï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁ°PÀ, ¸Á:±Á¥ï £ÀA. 2 J¦JA¹ PÁA¥ÉèPÀì gÁeÉAzÀæ UÀAeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, J¸ï.CgÀÄt ±ÀAPÀgï vÀAzÉ ²ªÀUÀÄgÀÄ£ÁxÀ£ï, ¸Á:£ÀA. 62 CPÀëAiÀÄ ¥sÁèmï, CdUÀgï ¥ÉgÀĪÀiÁ¯ï PÁé¬Ä¯ï ¹ÖçÃmï ªÀqÀ¥Á°¤ ZÀ£ÉßöÊ-26 (vÀ.£Á), J¸ï.gÁeÁ vÀAzÉ ±ÉÃRgï ¸Á:£ÀA. 102 J-2 UÁA¢ü gÉÆÃqï CvÀÆÛgÀÄ, f¯Éè: ¸ÉîA, (vÀ.£Á) F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, M¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ²æà ªÉÄ|| CuÉÚöÊ mÉæÃqÀgÀì vÀ®Ä¦¹zÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ JA.Dgï.£À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:!9.04.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ïgÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ JADgïJ£ï EAqÀ¹ÖçÃeï¤AzÀ CQgÀÆ:421309/- ªÀiË®åzÀ 25 PÉf.AiÀÄ 680 aîUÀ¼À UÉÆîأï rÃgï ¸ÉÆãÁ ¹ÖêÀiï ¨ÁæAqï CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:09.04.2011gÀAzÀÄ ¯Áj¸ÀÀASÉå:.nJ£ï.32,J.6215 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀªÀiÁr¹, ªÉÄ|| «WÉßñÀégÀ mÉæÃqÀgÀì£ÀA.3172 J¸ï.Dgï.«. PÁé¬Ä¯ï ¹ÖçÃmï wgÀĪɮÆègÀÄ ZÀ£ÉßöÊ (vÀ.£Á)
EªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀAvÉ JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ JA.Dgï. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ±ÉnÖ, 39 ªÀµÀð, JADgïJ£ï EAqÀ¹ÖçøïzÀ ªÀiÁ®PÀ, ¸Á: PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj ¯ÉÃ-Omï dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ w½¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¨Á¸ÀÌgï vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ, ²æà ¨Á¯Áf gÉÆÃqï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁ°PÀ, ¸Á:±Á¥ï £ÀA. 2 J¦JA¹ PÁA¥ÉèPÀì gÁeÉAzÀæ UÀAeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, JA.¨sÁ¸ÀÌgï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ¸Áé«Ä, 27 ªÀµÀð, ¸Á; ²ªÀ£ï PÁé¬Ä¯ï ¹ÖçÃmï £À®ÆègÀÄ, «®Äè¥ÀÄgÀA, (vÀ.£Á), PÉ.UÉÆæ ¸Á: UÉÆÃPÀįï PÀȵÀÚ ¹ÖçÃmï J.«.PÉ. £ÀUÀgÀ f¯Éè: ¸ÉîA,(vÀ.£Á) F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, M¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÉÄ|| «WÉßñÀégÀ mÉæÃqÀgÀì EªÀjUÉ
vÀ®Ä¦¹zÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ JA.Dgï.£À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.