Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/06/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C©üfÃvï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªï ¨ÉÆgÁ¼ÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA PÉJ-39/6992 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPïì¤AzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Dgï.n.N. D¦üøï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4618 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀUÉ eÉÆÃj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À C¯Éèà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ¥À°ÖAiÀiÁV M¼ÀUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÀÄ¢üÃgÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÄð£À CzsÀð ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 406, 408, 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2010 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£Àå C¢üÃPÀëPÀgÀÄ CAZÉ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ¥ÉƸïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï C®UÀÆqï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAoÁ¼À ¸À¨ï ¥ÉƸïÖ D¦üøï EªÀgÀÄ 18/06/2010 jAzÀ 08/11/2004 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è Dgï.r ºÀtªÀ£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÁÌV zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁdVÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ¯ÁzÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÉÆd£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ qÉƪÀÄuÉÚ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÀÆÖgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ qÉƪÀÄuÉÚ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉJ-38/JZÀ-7972 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ PÀæµÀÚ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà qÉÆêÀÄuÉ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÄvÁÛr §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉÆÃV UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ RAqÉãÉÆÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÁºÀ£À ¹è¥ï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ PÀæµÀÚ¥Áà FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-6-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°è ºÀªÀiÁ®zÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ¹ªÀÄ£ï vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚPÉÌ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà eÉʪÀAvÀ.C.zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 24/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÉúÀgÀÄ r.Jqï PÁ¯ÉÃf£À ¨ÁV° QðAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è£À 1) MAzÀÄ ºÉÆøÀ ¹°AUÀ ¥sÁå£À, 2) MAzÀĸÀÆl PÉøï, 3) £Á®ÄÌ PÁ¯ÉÃf£À AiÀÄƤ ¥sÁªÀiï ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, 4) JgÀqÀÆ G®£À ±Á®ÄUÀ¼ÀÄ, 5) CAa ¥ÀAZÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ C.Q 3550/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ZËzsÀj £ÉúÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 302, 109 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DgÀw UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÁjPÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀ²PÀëQ ¸Á: d®¸ÀAVé EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ gÀÄPÀäuÁÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨sÀgÀvï FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¨sÀgÀvï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆåÃw EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©ât gÁqï ¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É F PÀÈvÀåPÉÌ DgÉÆæAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 20(©) J£ïr¦¹ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/6/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ UÁAeÁzÀ ªÀÄÄmÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ¸ÀzÀ°èzÀÝ 4 PÉ.f. UÁAeÁªÀ£ÀÄß CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 8000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 62/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà ¨sÁ« zÉÆqÉØ ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀĪÉÄä ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-¢£ÁAP 25-06-2010 gÀAzÀÄ 700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀvÉ¥Áà ¸Á ¨ÉîÆgÀ(J£ï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉîÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 PÀÆå-94440 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀĪÉÄä ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð eÁ : J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G : PÀÆ° ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨sÀPÁ¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁgÉÉ. PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C¯Éè EzÀÝ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ gÀd¤PÁAvÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ²æÃPÁAvÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 279, 427, 295 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-09-n-2609 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄðgÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆwð ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÀUÀßUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÈvÀå £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Áà gÀzÉݪÁr ¸Á:«zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® wæ±ÀÆ® ¨ÁgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ ¨ÁjUÉ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ wAzÀÄ ©Ã® PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £À£ÉÆßA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1.ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj 2.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj 3.²æÃzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj 4.ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj 5.ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥Ánî ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÉîègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÀÄ®ÄUÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 67 «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀ wæ±ÀÆ® ¨ÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10-12 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr K£ÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ £À£ÀUÉ §rUÉ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV wæ±ÀÆ® ¨ÁgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ §rUÉ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ²æÃzÉë EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 6000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ j¯ÉÊ£Àì ªÉÆèÉÊ®, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ PÉÊ GAUÀÄgÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á|| ¸ÉÆä¨Á¬Ä KjAiÀiÁ ªÁr ¢£ÁAPÀ 25-06-10 gÀAzÀÄ £ÁªÀÅ ºÀ®PÀlÖ ¢AzÀ ªÁrUÉ »gÉƺÉÆAqÀ ¥Áå±À£ï ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 25-qÀ§Æèöå 2577 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ªÁr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è §gÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 33/n-4434 mÁæ° £ÀA ¹J£ïDg 5032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÁr PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ DPÀqÉ-EPÀqÉ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä UÁrAiÀÄ ºÀgÀ£ï ¨Áj¹ ºÉqï¯ÉÊl r¥ÀàgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÉÊqÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è MªÉÄä¯É mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §®UÀqÉUÉ mÁæPÀÖgÀ vÀAzÀ£ÀÄ. DzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁæPÀÖgÀ »¢£À mÁæ° §qÉzÀÄ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÁUÀÄ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ mÁæ° JzÉUÉ §rzÀÄ ©zÁÝUÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÉÆëAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ 2009£Éà ¸Á°£À°è ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ²æà AiÀÄ®èªÀÄäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ eÁvÁæªÀĺÉÆÃvÀéªÀ PÁ®PÉÌ vÉAV£ÀPÁ¬Ä ºÀgÁf£À ºÀt:50,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£À߸ÀéAvÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀå ¯ÉÆÃ¥ÀªÉ¸ÀV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ C¥ÀgÁ¢üPÀ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ f.UÉtÆÚgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.37, ºÉZï.2833 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸À¥Àà ¸Á:ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ »AzɯÉUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®UÉÊ-§®PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 35 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n©.2095 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁUÀ®ªÁqÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ jAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ mÁæPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÀA±ÀÄ¢Ýãï @ eÉêÀiïì 25 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.35, ºÉZï.7316 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£À UËqÀ 60 ªÀµÀð,¸Á:eÁ°ºÁ¼À & FgÀªÀÄä 9 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ C£ÀߪÀiÁ¼À ¸Á: DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,Dgï.5856 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¦qÀ§Æèöår PÁåA¥ï£À dUÀ¢Ã±À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ jAzÀ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 9 ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q FgÀªÀÄä½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ £ÁUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ 07.55 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.27,n.5299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ZÀA¢æPÁ EAqÀ¹ÖçÃeï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À¸ÀASÉå: PÉJ.36,8563 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:ªÀqÀªÁn ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 8 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ wªÀÄä¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹, ¸ÉÊAiÀÄzï SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 30 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:29.04.2010 gÀAzÀÄ SÁeÁªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀzsÀå UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÀȺÀt UÀAUÁªÀw£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀAUÁªÀw oÁuɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀoÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:20.06.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà UÀÄrºÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉ¢zÀÄÝ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ zsÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÉ ¢£À gÁwæ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÄ£À: £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¥ÀA¥ÀtÚ, ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ & ¥ÀgÀªÉÄñÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÀtÚ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ zÉêÀzÀÄUÀð WÀlPÀzÀ°è ¤ªÁðºÀPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ½îªÀĤ 50 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä DUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä L¸ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ £ÁUÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÉƧâgÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉάÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄzsÀå¸Éë¹, ªÀÄzsÀåzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß AiÀÄAPÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gɸÀ®Ä ¤AwzÀݪÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt:4100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gɸÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀnÖ¸Á§, AiÀÄAPÀ¥Àà, ±ÉnÖ, gÀAUÀ¥Àà, ªÀÄ®è«ÃgÀ¥Àà JAzÀÄ & ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ 7 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉAiÀÄ¥Àà ¸Á:«gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:2000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà J¯ï. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ FgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 40 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü & ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀĺÀt:20/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁ𢠨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀA§½ 42 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ ¸Á// ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄ vÁ//f// PÉÆ¥Àà¼À. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¹zÀݪÀé UÀAqÀ CA§tÚ 21 ªÀµÀð ¸Á// ºÁ®ªÀwð FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÄÝ FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¸À®ÄªÁV J¯Áè PÀqÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ¯ÁPÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2010 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÀgÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, gÀWÀÄ£ÁxÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀÄÄAqÀgÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÌqÁØV ©¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ E§âgÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ ªÉÆtPÁ°UÉ PÁ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÀmÁÖV §® ¥ÀPÀÌr ¨É¤ßUÉ ¨sÁj vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E§âgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAqÀgÀV gÀªÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ PÉgɧ¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è E¹àÃm dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÁgÀlV ¹QízÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃm dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 635-00, ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÁgÀlV EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 330-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ GªÀiÁzÉë FPÉAiÀÄÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ NzÀ®Ä §AiÀĹzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ CtÚ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð NzÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Q«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.