Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 20, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-01-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-01-2019

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 17-01-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸರೋಜಾ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಯಂಗೆ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಗೊಲ್ಲಾ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ರೋಹಿಲೆ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ರೋಹಿಲೆ ಇವರ ಜೋತೆ ಹೋಗಿ ದಿನಾಂಕ 18-01-2019 ರಂದು ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ರವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೀರು ಸೇದುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಜೊಲಿ ಹೊಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 19-01-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 03/2019, PÀ®A. 436 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ ªÀÄgÀR® gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀmÉÖ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄÆwð PÀÄr¹zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-01-2019 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 19-01-2019 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉrUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ PÀmÉÖ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ ¨sÁªÀavÀæªÀżÀî ¨Áå£ÀgÀ£ÀÄß zsÀéA¸À ªÀiÁr ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¥ÁgÁ ¸Á: ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬೀದರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 06/2019, ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 19-01-2019 ರಂದು ಬೀದರ ನಗರದ ಶಹಾ ಗಂಜ್ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತು ಹೊಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿದರೆ 1/- ರೂ ಗೆ 90/- ರೂ ಕೂಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಸುರೇಶ ಎಂ ಭಾವಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬೀದರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಶಹಾ ಗಂಜ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿ ಆಬೇದ ತಂದೆ ಸಿರಾಜ ಅಹ್ಮದ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 1-1-47 ದರ್ಗಾಪೂರಾ  ಬೀದರ ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 450/- ರೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 07/2019, ಕಲಂ. ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಚಿನ್ನಾ ರಾಠೋಡ, ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರ ತಾಂಡಾದ ಗರ್ಮುಸಿಂಗ ತಂದೆ ಬನಸಿ ರಾಠೋಡ ಈತನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಮ್ಮ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚೆಂಗಟಾ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 31-12-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ತಾಂಡಾದ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಬನಸಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಣು, ಪಪಿನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಬನಸಿ, ಧರ್ಮು, ಮೀನಾ, ರೂಪಿಲಾಬಾಯಿ ಹಾಗು ಇತರರು ಒಂದು ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗುನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ಮರುದಿನ ದಿನಾಂಕ 01-01-2019 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬನಸಿ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಕ್ರೂಜರನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕ್ರೂಜರನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಚೆಂಗಟಾ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ರಾತ್ರಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತವರೂರಾದ ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡಾ, ನೀಲಂನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ಪಟವಾದಾ ತಾಂಡಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಕಾಣೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ 1) ಹೆಸರು : ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ, 2) ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಎತ್ತರ: 4 8’’, 3) ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ: ಧೃಡವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು & ಗೊಧಿ ಬಣ್ಣ, ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು: ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ & ಕುಪ್ಪಸ, 4) ಭಾಷೆ ಲಂಬಾಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ & ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 19-01-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 05/2019, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-12-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DjÃ¥sÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ ¥Á±Á ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß  ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï J¸ï.¦. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/«-1350 C.Q 49,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄUÉ ºÉÆV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ gÁwæ C°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®, CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-01-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 11/2019, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-12-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÉÆîzÁ¸À ¸Á: PÉÆýªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥sÀè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ eÉ-9319 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÀÄzÀæA ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹  CUÀr QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CAUÀr ¸À®ÄªÁV PÁåj ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® J®è PÀqÉUÉ ºÀÄqÀPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä J°èAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À C.Q 30,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-01-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.