Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 26, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-02-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-02-2018

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 22/2018, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-2-2018 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0200 UÀAmɬÄAzÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ gÀªÀgÀ ¨É£ÀÄßUÉÆÃqÉ EzÀÝ ¤Ãj£À ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ°lÄÖ bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É Kj ar¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®UÀĪÀ gÀÆA£À PÉÆAr vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÉÊeÁªÀÄzÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 32,000/- gÀÆ., C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 60,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É JPÀªÀÄÄT gÀÄzÁæQëAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ C.Q 60,000/- gÀÆ., »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 1,52,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 40/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/©-2152 £ÉÃzÀÄÝ Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 23-02-2018 gÀAzÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ QæõÁÚ ¥ÀlÖtAzÀ°è J.PÉ ¯ÁfùÖÃPÀì mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀgÉʪÁ¯Á JfCgïCgï jÃ¥sÉÊ£ÀjÃ¸ï °«ÄÃmÉqï PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è 1) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 5 °Ãlgïì£À 120 PÁå£ï, 2) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 5 °Ãlgïì£À 120 PÁå£ï, 3) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 15 °Ãlgïì£À 50 PÁå£ï, 4) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 500 JA.J¯ï £À 600 ¥ËZÀ, 5) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 1 °Ãlj£ï 539 ¨ÁPÀì CzÀgÀ°è MlÄÖ 6468, 6) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 15 °Ãlj£ï 300 nãï qÀ¨Áâ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÉÆÃqï£ÀÄß DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ QæõÁÚ ¥ÀlÖtA¢AzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖzÀ ¨sÀQÛ ¸ÉÃ®ì £Á¹ÃPÀ ¥ÀlÖtPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄzÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-2018 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ QæõÁÚ ¥ÀlÖtA¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ eÁ«ÃvÀ EvÀ£ÀÄ QèãÀgÀ EzÀÝ£ÀÄ, £Á¹PïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è gÁeÉñÀégÀ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-02-2018 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÀÌ §A¢zÀÄÝ, gÀ«ªÁgÀ EzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ C£ï ¯ÉÆÃqï DUÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄÆägÀ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ EvÀ£À ¸ÁÌç¥À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-2018 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2018 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À¯ÁèªÀŢݣÀ EvÀ£À ¸ÁÌç¥À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/©-2152 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ nÃ£ï ±ÉÃqï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 5 °Ãlgïì£À 120 PÁå£ï C.Q 30,000/- gÀÆ., 2) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 5 °Ãlgïì£À 120 PÁå£ï C.Q 46,628/- gÀÆ., 3) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 15 °Ãlgïì£À 13 PÁå£ï C.Q 14,547/- gÀÆ, 4) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 500 JA. J¯ï£À 599 ¥ËZÀ C.Q 22,000/- gÀÆ., 5) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 1 °Ãlj£ï 485 ¨ÁPÀì CzÀgÀ°è MlÄÖ 5820 C.Q 4,20,000/- gÀÆ., 6) £ÁåZÀÄgÀ¯ï D¬Ä¯ï£À 15 °Ãlj£ï 7 nãï qÀ¨Áâ C.Q 7766/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 5,40,941/- gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-02-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 25/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 25-02-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪೊಪ್ಪು ತಂದೆ ಮಾರುತಿ  ವಯ: 19 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಮೈಲೂರ ಬೀದರ ರವರು ಚಿದ್ರಿ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಮೈಲೂರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನ ಸಂ. ಎಪಿ-28/ಟಿ.ಸಿ-5618 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಮೈಲೂರ ಕಡೆಗೆ ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದುರ್ಗಾ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಮೈಲೂರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಸೊಂಟಕಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿದ ಯೇಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಮತ್ತು ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಮೈಲೂರ ಬೀದರ ಇವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 25/2/2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿರನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಔಷದ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಬರುವ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪಾಣೆಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರ ಮಹ್ಮದ ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜು ಎದುರು ಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೂಜರ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-37/3785 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪಿಪಳಾಬಾಯಿ&ಉಮೇಶ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಿಪಳಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಲಗಡೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಮೇಶ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ & ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಗೋಪು ರಾಠೋಡ ಸಾ// ಬಸವನ ತಾಂಡಾ ಪಾಣೆಗಾಂವ ತಾ/ಜಿ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವನ ಬಂಧನ :
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:- 24/02/2017 ರಂದು ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನೀಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾರ್ವಜನೀಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ.ಕೆ.ನಾಯಕ ಪಿಎಸ್ಐ ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳವಾದ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನೀಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನೀಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಒಪನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ ಬಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನೀಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಖಚೀತ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ತೀರ್ಥಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪಾ ಹರಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ಕಡಗಂಚಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 320/- ರೂ, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ ದೊರೆತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.