Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 26, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-09-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-09-2014

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2014, PÀ®A 363 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-09-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ PÁ£À£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£É ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ°è vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁ©Ã£À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, gÁ©£À EªÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-09-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-09-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ r.¹.¹.¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É r.¹.¹.¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ 1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV PÀÆUÀÆvÁÛ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üà vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ »rzÀÄ CªÀ£À CAUÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,125/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj CgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 303/2014, PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆö UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨ÉÆÃgÀ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂÃ(¹), vÁ: OgÁzÀ, ¸ÀzÀå: ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ 4 ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è 1 UÀAqÀÄ & 3 ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £À£Àß CvÉÛ-ªÀiÁªÀA¢gÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, EA¢UÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¥Áèl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ J¯Áè ¥Áæ¥Ànð ªÀÄÄA¨ÉåAiÀÄ°èzÀÄÝ D¹ÛAiÀÄ ¥Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ E£ÀÆß ºÀAaPÉ ªÀiÁr¯Áè, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ ±ÁAvÀªÀiÁä, ªÀiÁªÀ ¸ÀAUÀ¥Áà, ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀAdÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ J°èAzÀ D¹Û PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ DPÁ±À¤UÉ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀAdÄ EvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀÄ DUÁUÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ D¹Û «µÀAiÀÄ KPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ, CªÀgÀÄ ¢£Á®Æ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ zÀĸÀÛgÀªÉ¤¹zÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, CvÉÛ ±ÁAvÀªÀiÁä, ªÀiÁªÀ ¸ÀAUÀ¥Áà, ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀAdÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw gÀÆ¥Á, ºÁUÀÆ £Á¢¤ «zÁåªÀw vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà, EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ UÀAqÀ£À ¥Á°UÉ §gÀĪÀ D¹Û PÉÆqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀģɬÄAzÀ Nr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ¯É¯Áè ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DdÄ-¨ÁdÄ«zÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánî, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ §ZÁÑ, ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á¨ï ªÀÄįÁè EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DUÁUÉÎ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁåUÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀzÀ UÀÄlÄÖ ©lÄÖ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À CªÀgÀ PÉÆlÖ »A¸É QgÀÄPÀļÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ¨Á¼Éé ªÀiÁrzÉÝãÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3-4 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ F vÀgÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ, CªÀgÀ »A¸É ºÉZÁÑVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀªÁV ¢£ÁAPÀ 25-09-2014 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2014, PÀ®A 465, 468, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
UÀįÉègÀ ºÁªÉ° ¸ÀªÉð £ÀA. 26 gÀ°è 3 JPÀgÉ 24 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ°è 1 JPÀgÉ 7 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¯Éà Omï ªÀiÁr¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ±É¥Áà zÀUÁð ªÀÄÄUÀÞfà zÀUÁð a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀægÉ¥Áà ¸Á: zsÀ£ÀÆgÁ (ºÉZï) EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2010 gÀAzÀÄ CVæªÉÄAmï gÉføÉÖçõÀ£ï ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ £ÀA. 1) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¥Áèl £ÀA. 3 RįÁè eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ EvÀ£À ¥Áèl EzÉ CAvÀ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹ DgÉÆæ £ÀA. 2) eÉʲæà vÀAzÉ zÉëAzÀgÀ EvÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ¸Éïï rqï ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ £ÀA. 2 EvÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 3) gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ zÉëAzÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ V¥ÀÖ rqï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj ¥Áèl £ÀA. 3 RįÁè eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 ºÁUÀÆ 3 EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ¥Áèl EzÉ CAvÀ ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-09-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ vÀ£Àß CPÀ̼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-09-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ¥ÀArvÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä UÀAqÀ£ÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ vÉƯÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV£À PÉÆuÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ vÉƯÉUÉ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2014, PÀ®A 147, 148, 498(J), 504, 323, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆö UÀAqÀ ªÀµÀðPÉÃvÀÄ zÁqÀUÉ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀÄnÖ¤AzÀ¯Éà vÀÄn ºÀjzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀµÀðPÉÃvÀÄ, ªÀiÁªÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï, CvÉÛ ªÀiÁAiÀiÁªÀw, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà, ZÁtPÀå EªÀgÉ®ègÀÆ ‘¤£ÀUÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ zɪÀé EzÉ CzÀPÉÌ PÉÆAzÀÄ ºÁQ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á ºÁUÀÄ ¤£Àß UÀÄt £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è’ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 2-3 wAUÀ½¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝgÀÄvÁÛ¼É, vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°èAiÉÄà EgÀÄvÀÛªÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-09-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G½zÀÄPÉÆAqÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ªÉõÀågÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà §A¢zÁÝgÉ, ¸Àƽ EªÀvÀÄÛ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄvÉÆÛ JAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 25-09-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¤£Éß gÁwæ AiÀiÁPÉ  ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ K J¯Áè ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjzÁÝgÉ vÉÆÃj¸ÀÄ ¨Á CAvÀ UÀAqÀ£À PÉÊ »rzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀtÚ ZÁPÀ®Ä«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ®Ä vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CvÉÛ ªÀiÁAiÀiÁªÀwAiÀÄÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PɼÀUÉ PÉqÀ«zÁUÀ ZÁtPÀå FvÀ£ÀÄ ¨É£Àß°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¤vÁ FPÉUÉ ªÀµÀðPÉÃvÀÄ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ C¤ÃvÁ¼À JqÀªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-1025 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ«gÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½  §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÁå£ÁzÀ ²ªÁf UÀÄgÀĪÁ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÆ HgÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À°è PÀÆqÁ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè., ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À C.Q 30,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-09-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2014, PÀ®A 342, 323, 324, 504, 307, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÀqÀUÉÊ ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: PÀgÀrAiÀiÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯É EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ°è «Ä¹Ûç PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½UÉƪÉÄä ºÉÆÃV §gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¢£ÀPÉÌ 350 gÀÆ¥Á¬Ä ¢£ÀPÀÆ° PÉÆqÀÄvÁÛgÉ, UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À §mÉÖ vÉƼÉzÀÄ E¹Ûç ªÀiÁqÀ®Ä GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ 1) ¥Àæ¢Ã¥À, 2) gÉÆûvÀ, 3) Q±ÉÆÃgÀ, 4) O¸Á£À, 5) £ÀgÉãÀ, 6) ±ÁªÀÄ, 7) gÁd©ÃgÀ, 8) vÉÃd©ÃgÀ, 9) ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢£À eÁªÉÃzÀ ¥ÀmÉîgÀ ¯ÉçgÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ PÀgÀrAiÀiÁå¼À ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄĪÀ ºÁUÀÆ E¹Ûç ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÁÌV ¢£ÁAPÀ 24-06-2014 gÀAzÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj 9 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁVgÀÄvÁÛgÉ, J®ègÀÆ DUÁUÀ Hl ªÀiÁqÀ®Ä zÁ¨ÁPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉ®UÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-09-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÉÃd©ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁd©ÃgÀ, 3 d£À ¸ÉÃj UÀÄgÀÄPÀÄ® ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ eÉÆåÃw zÁ¨ÁPÉÌ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÉÃd©ÃgÀ E§âgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ®PÉÌ Nr §AzÀÄ Hl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ©®Äè PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ zÁ¨ÁzÀªÀgÉÆA¢UÉ CAzÁdÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉUÉ dUÀ¼ÀªÁr gÁd©ÃgÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¥Àæ¢Ã¥À, ±ÁªÀÄ, ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ, gÉÆûvÀUÉ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¢Ã¥À, ±ÁªÀÄ, gÉÆûvÀ, ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ, vÉÃd©ÃgÀ£ÉÆA¢UÉ eÉÆåÃw zÁ¨ÁPÉÌ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è vÉÃd©ÃgÀ£ÀÄß zÁ¨ÁzÀ°è M¼À£ÀÄVÎ gÁd©ÃgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ KPÉ EnÖPÉÆAr¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ zÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ “¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ DvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ©®Äè PÉÆnÖ¯Áè’’ CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÃd©ÃgÀ¤UÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, §®UÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÀ ªÀÄzÀå ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ zÁ¨ÁzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛ, ¸À¥ÉèöÊ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ 2-3 d£À ¸ÉÃj vÉÃd©ÃgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉqÀ« gÁd©ÃgÀ¤UÀÆ ¸À»vÀ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ §® gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ zÀªÀqÉ ºÀ°èUÉ UÁAiÀÄ UÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ gÉÆ»ÃvÀ EªÀ¤UÉ CzÉà PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ±ÁªÀÄ, ¥Àæ¢Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÉ UÀzÀÝ®zÀ°è gÁd©ÃgÀ£ÀÄ zÁ¨ÁzÀªÀgÀ PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ Nr §AzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ J®ègÀÆ C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ®PÉÌ Nr §A¢zÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÉÃd©ÃgÀ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ zÁ¨ÁzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ£ÀÄ, J®ègÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ®PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ O¸Á£À EªÀjUÉ ºÉýzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB J®ègÀÆ eÉÆvÉ UÀÆr vÉÃd©ÃgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä zÁ¨ÁPÉÌ §AzÁUÀ zÁ¨ÁzÀ°è£À ¯ÉÊl §AzÀ ªÀiÁr J®ègÀÆ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ C°è vÉÃd©ÃgÀ PÁt°¯Áè, vÉÃd©ÃgÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ zÁ¨Á ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ PÀgÀrAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ UÀmÁgÀzÀ ¤Ãj£À°è vÉÃd©ÃgÀ£ÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀÄ PÁt¹zÀÄÝ, ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ O¸Á£À E§âgÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ vÉÃd©ÃgÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁPÀµÀÄÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ UÀmÁgÀzÀ ¤Ãj£À°è PɼÀªÀÄÄRªÁV ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀĪÀÅzÁV UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄPÀÄ® ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¦æ¤ì¥Á®jUÉ ªÀÄvÀÄÛ CqÀ½vÀ C¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄ£Áß EªÀgÀÄ vÉÃd©ÃgÀ£À£ÀÄß eÉÆåw zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ©°è£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁr ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß DqÀ½vÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀÄ, ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÉÃd©ÃgÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄPÀÄ® ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹gÀÄvÁÛgÉ, eÉÆåÃw zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV §qÀPÁ«ÄðPÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ §qÉzÀÄ ºÉzÀj¹ Nr¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ gÁd©ÃgÀ¤UÉ zÁ¨ÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV §A¢¹ vÉÃd©ÃgÀ¤UÉ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« DvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ vÉÃd©ÃgÀ¤UÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUÉUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É®Ö¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÃd©ÃgÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß zÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀgÀrAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ZÀgÀAr ¤Ãj£À°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ, gÁd©ÃgÀ EªÀ£ÀÄ zÁ¨ÁzÀ°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ gÁd©ÃgÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢:25-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ. DzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉè±À¥Àà UÁtzÁ¼À , 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆÃtZÀ¥Àà½.EªÀgÀ ಮಗಳು ಹನುಮಂತಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮಂಗಮ್ಮ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಕೂಲಿ ಆಳು ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹನುಮಂತಿ ಈಕೆಯು ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಳು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹನುಮಂತಿ ಈಕೆಗೆ ಅತೀಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ  ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-37 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƪÀÄrgÀÄvÁÛgÉ.

/                ಪಿರ್ಯಾಧಿ «gÉñÀ vÀAzÀ CªÀÄgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ,22 ªÀµÀð, ®A¨ÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÉPÉÌgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÀ FvÀ ಅಣ್ಣನಾದ ಮೃತ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, 24 ವರ್ಷ ಇತನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು ಅದರ ಬಾದೆಗೆ ದಿನಾಲು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:25/09/2014 ರಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಬಾದೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಕುಡಿದ ನಿಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಇರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಬಾದೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಹತ್ತಿ ಬೆಳಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಮೃತ ನಾಗೇಶನನ್ನು ಲಿಂಗಸಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ತೊರಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ದಿನಾಂಕ:25/09/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ   ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ®è  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2014 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ದಿನಾಂಕ-26-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೀನಾನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ನೇಮಣಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತಮ್ಮ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಲಿಜೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, 1)   ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÉÆPÀ®¥Àà @ ZËPÀ®¥Àà Z˪Áuï2)  qÁPÉÆÃf vÀAzÉ ¨sÉÆüÀ¥Àà Z˪Áuï 3)   gÁd vÀAzÉ PÉÆPÀ®¥Àà @ ZËPÀ®¥Àà Z˪Áuï4)  UÀ¤¨Á¬Ä UÀAzÉ PÉÆPÀ®¥Àà @ ZËPÀ®¥Àà Z˪Áuï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಯ ದಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.158/2014. PÀ®A 341.323.324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24, G: ¥ÀjZÁjQ PÉ.eÉ.©.J£ï.J¯ï ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¥ï (AiÀÄÄ.PÉ.¦) FPÉಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 29, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವನೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ,ಎನ್.ಎಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ನೇದ್ದವನು ಮದುವೆಯಾದ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ನೀನು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸುತ್ತಾ, ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡುತ್ತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ   2) §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 55, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವನ ಪ್ರಚೋದನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ Eದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/14 PÀ®A. 498(J), ¸À»vÀ 34 L.¦.¹     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2014 gÀAzÀÄ  32 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     7,900/ -gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                         


Gulbarga District Reported Crimes

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಠಾಣಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಓ ಹೆಚ್.ಸಿ. 397 ರವರು ಪೊನ ಮಾಡಿ ಫೊನ ಮಾಡಿ ಬಸವೆಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಓ.ಪಿ. ಪಿಸಿ ರವರು ನಿಸ್ತಂತು ,ಮೂಲಕ ಬಸವರಾಜ ಇವರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಹೊಂದಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಇರುತ್ತದೆ ತಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ತಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಾಳು ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಂದ್ರಾ ಮೆಸ್  ಎದುರು ರೋಡ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲೂ 6957 ರ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು, ಬಲ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಬಾವು ಬಂದಿತ್ತು, ಬಲಗಣ್ಣಿ ಕೆಳಗೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಸವಾರನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಅದೆ.