Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 4, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-09-2009.
RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 04/09/2009 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-32 J¥sï 1240 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (¨sÁ°Ì r¥ÉÆ) EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨sÁ°Ì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁrÎ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É §¸À£ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ©æqÀÓ£À PɼÀUÉ ©zÀÝ PÁgÀt §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ 1) «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: GZÀÑ, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 61 ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, 3) RÄzÀÄݸï vÀAzÉ SÁf CºÀäzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà (UÀȺÀ gÀPÀëPÀ)ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ, 5) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà aªÀÄä ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: UÉÆÃgÀmÁ PÀ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ 28 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ(.) ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

: UÀȺÀt & ªÀÄUÀÄ PÁuÉ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ 7£Éà PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁd¥Àà EªÀgÀ 24 ªÀµÀðzÀ
¥ÀwßAiÀÄÄ 5 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2009 gÀAzÀÄ 1600
UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ
ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.09.2009 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ
UÀȺÀtÂAiÀÄ ¥Àw, ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzÉ gÁd¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À
oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.: E¹àÃmï dÆeÁl, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt:4170/- gÀÆ & ªÉƨÉʯï,
PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ, ¨ÉÊPïd¦Û
:

²æà J¸ï.ªÉÊ.ºÀÄt¹PÀnÖ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ²æÃ
PÉ.ºÉZï.§¸ÀªÀgÁd ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:
03.09.2009 gÀAzÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ
UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉUÀÎqÀ¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4
d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 5 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï, 2
PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ, »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: J¦.22,4168 ªÀÄvÀÄÛ
£ÀUÀzÀĺÀt:4,170/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è
¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl NªÀð£À §AzsÀ£À, 45 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.2009
gÀAzÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï£ÀÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ
C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ
zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀ£À£ÀÄß
§A¢¹, 45 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt
zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¨ÁzsÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ;28/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉZï.JªÀiï.¦. PÁ¯ÉÆä eÁgÀQ §Ar ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ PÀA§PÉÌ PÀgÉÃAmï ¸À®ÄªÁV eÉÆÃr¹zÀ £Á®ÄÌ J¼ÉAiÀÄ vÁæªÀÄzÀ ªÉÊgÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q; 3000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:²æêÀÄw ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÀgÀtÂ, ¸ÁBAiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï PÁélðgÀì£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ gÁªÀÄÄ®Ä ¥ÉưøÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĤvÁgÀªÀjUÉ PÉlÖ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃlĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢: 02-09-09 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ®Ä ¸ÀĤvÁgÀªÀjUÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÀgÉ ¤«Ää§âjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉzÀjgÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤£Àß ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉzÀj¹ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ :²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á¼ÀAPÉ ¸Á:D¼ÀAzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ:gÁ¢üPÁ½UÉ §¸ï £ÀAJªÀiï.ºÉZï20/r6278£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©üªÀiÁ PÁA§¼É C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀ PÁgÀt gÁ¢üPÁ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ gÁ¢üPÁ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ03/09/09gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ[¦AiÀiÁð¢] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀavÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ:33 G: AiÀÄƤmï D¦üøÀgÀ ºÉÆêÀÄUÁqÀð ¸Á: dAwè²gÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ dAwè²gÀÆgÀĤAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆüÀÆgÀÄ PÁæ¸ï J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA; PÉJ35/Dgï 7016 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ37/J¯ï 4821£ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ¸Á: PÀA¦è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. gÀ«ÃAzÀæ .J£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:045 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄtPÉÃj vÁAqÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀÄtPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ35/Dgï 3875 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÁZÁgï vÀAzÉ ªÉAPÉÆèÁZÁgï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: CZÀðPÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ªÉAPÀlVj UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà ®QëöäêÉAPÀmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼À DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-09-2009 gÀ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 03-09-2009 gÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ GvÀÛgÀzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÁ¯ï£À°è EnÖzÀÝ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ lædjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä (3 ¾ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ PÀªÀZÀ ºÉƸÀzÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ. 55,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð ( ½ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ QjÃl ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ. 5,000-00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ PÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉ¢gÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀªÁVvÀÄÛ CAvÁ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.