Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 22, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-10-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-10-2017 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 259/2017, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-10-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J°eÉèÉvÀ UÀAqÀ ¸ÀÄAzÀgÁd ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¥ÁæxÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ gÁwæ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-10-2017 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÀgÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄ, C®ªÀiÁjAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vÁ½ ZÉÊ£À ¸Àgï 3 vÉÆ¯É C.Q 75,000/- gÀÆ., 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀÄ C.Q 12,500/- gÀÆ., 3) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ JgÀqÀÄ GAUÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 25,000/- gÀÆ., 4) MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÁåAVAUÀì 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀÄ C.Q 25,000/- gÀÆ., 5) MAzÀÄ eÉÆvÉ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q« N¯É C.Q 12,500/- gÀÆ., 6) MAzÀÄ £ÉPÉèøÀ §AUÁgÀzÀ MAzÀĪÀgÉ vÉÆ¯É C.Q 37,500/- gÀÆ ºÁUÀÄ §mÉÖ CAUÀrAiÀĪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ElÖ 30,000/- gÀÆ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè, »ÃUÉ MlÄÖ 1,87,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 2,17,500/- AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-10-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 260/2017, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-10-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ qÉÆAUÉæ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥ÀÄtå wy EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ J®ègÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-10-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è £ÉÆqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ 5 UÁæA jAUÀ C.Q 12,500/- gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ £Á£À 2 ªÀgÉ vÉÆ¯É C.Q 62,500/- gÀÆ., 3) §AUÁgÀzÀ 5 UÁæA  jAUï C.Q 12,500/- gÀÆ., 4) §AUÁgÀzÀ dĪÀÄPÁ 5 UÁæA C.Q 12,500/- gÀÆ. ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35,000/- gÀÆ. EgÀ°¯Áè, »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 1,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2017 ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-10-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-10-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 116/2017, PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 21-10-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಭೂತಾಳೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಕಟ್ಟೊಳ್ಳಿ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ಸಂತೆ (ಬಜಾರ್) ಮಾಡುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಥೇರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಹುಸೆನಪ್ಪಾ ಮಚಕೂರಿ ಸಾ: ರಾಜೇಶ್ವರ ಇವನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿ ಸಂ. ಎಪಿ-27/ವ್ಹಿ-7738 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹುಲ್ಲೇಪ್ಪಾ ಸಾ: ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಇವನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲ್ಲೇ ಎದುರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೋವಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗೋವಿಂದ ಇತನ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಮರ್ಗಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಗಾಯಾಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.