Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 10, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 309/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 41 (1) JA.JA.Dgï.r.AiÀiÁPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 09/11/2016 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ²æà ªÉAPÀtÚ J.J¸À.L. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆqÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqÀ¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£ÀzÀÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ. ªÀiÁ£Àå ¦,L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZÀ.¹.101, UÀuÉñÀ ¹¦¹ 294, UÀeÉÃAzÀæ ¹¦¹ 313, GªÀiÁPÁAvÀ ¹¦¹ 99, ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹¦¹ 141 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß-15-45 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀÄ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀ£ÁåPÉƼÀÆîgÀÄ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 16-00 UÀAmÉUÉ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£À §gÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÀqÉzÀÄ  ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.-28 n.Dgï-960 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£À CA.Q: 50,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ  CA.Q: 1000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀtÚ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁ||¨ÉÃqÀgÀ G|| mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á|| C£ÀªÁgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄ« CAvÁ PÉýzÁUÀ C£ÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀngÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£ÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è vÀAzÀÄ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.  £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß 5-00 ¦.JA.PÉÌ vÁ¨ÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀgÀ¢ ªÀÄÆ®PÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 309/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2016 PÀ®A 323,324,332,353,504,506 L.¦.¹;- gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UËj±ÀAPÀgÀ ªÀÄAzɪÁ®, ¨ÁåqÀÓ £ÀA. 309 ªÀ||35 ªÀµÀð, eÁ||UÁtÂUÁ, G|| ZÁ®PÀ PÀA. ¤ªÁðºÀPÀ ¸Á||²gÀªÁ¼À vÁ||C¥sÀÓ®¥ÀÆgï, ºÁ||ªÀ||PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆ AiÀiÁzÀÀVj «¨sÁUÀ EzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ »ÃUÉÎ 6 wAUÀ½¤AzÀ AiÀiÁzÀÀVj PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ WÀlPÀzÀ°è ZÁ®PÀ PÀA. ¤ªÁðºÀPÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛ£É.
   »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:08/11/2016 gÀAzÀÄ 8.30 JJªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj-ZÀ¯ÉíÃj ªÀiÁUÀðzÀ gÀÆl £ÀA20/21 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è §¸À £ÀA.PÉJ-33, J¥sï-0029 £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ£ÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÁVgÉrØ vÀAzÉ ¨Á®gÉrØ CZÀA ¨ÁåqÀÓ £ÀA.108199 gÀªÀgÀÄ ZÁ®PÀjzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 8.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ D±À£Á¼À, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®, £ÀAvÀgÀ ZÀ¯ÉíÃj UÁæªÀÄUÀ½ÃUÉ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ ZÀ¯ÉíÃj UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ºÁ®Ö EgÀĪÀzÀjAzÀ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ 6 ¦JªÀiï PÉÌ ©lÄÖ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀ¯ÉíÃjUÉ ªÀÄÄnÖ C°è gÁwææ ºÁ®Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09-11-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ ZÀ¯ÉíÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ §¸À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ Cd¯Á¥ÀÆgï, EqÀÆègï, eÉÊUÁæAUÀ½UÉ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ PÀgÀtÂV UÁæªÀÄPÉÌ 6.45 JJªÀiïPÉÌ §AzÀÄ §¸À¤¯ÁÝtzÀ°è §¸À ¤°è¹zÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ §¸ï ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ d£ÀjUÉ »AzÉ ºÉÆVj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ JgÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÀtÂV UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¸Á||PÀgÀtÂV EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤£ÉßAiÀÄÄ »AzÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ºÉý¢Ý EªÀvÀÆÛÛ PÀÆqÀ £À£ÀUÉ »AzÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄw¢ÝAiÀiÁ CAzÀªÀ£Éà £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ dUÁÎr vÀ£Àß §®UÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. PÀvÀðªÀåzÀ°è £À£Àß AiÀÄƤ¥ÁgÀð£ÀÄß vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÀjzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ §¸ï£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁVgÉrØ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ ©üêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä gÀÆnUÉ ºÁåAUÀ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä r¥ÉÆ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀjUÉ §¸À£À°è EzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥ÉÆãÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆä£À ªÀÄÆ®PÀ w½¹zɪÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ D¬ÄvÀÄ ¤ÃªÀÅ §¸À£À°èzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀÀVj §AzÀÄ ªÀÄÄnÖ¹, £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆV PÉøÀÄ zÁR°¹j CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ £ÉÃgÀªÁV §¸À£ÀÄß AiÀiÁzÀVjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV AiÀiÁzÀÀVjAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß E½¹ £Á£ÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr, PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ vÀgÀazÀ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¸Á||PÀgÀtÂV EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä «£ÀAw. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/11/2016 gÀAzÀÄ 8-30 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀĮ̥Àà£À½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀÆædgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-22-¦-1881 £ÉÃzÀÝgÀ°è d£ÀgÀÄ vÀÄA©zÀgÀÄ PÀÆqÁ PÀÆædgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ ¸ÁÖöåAqÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀÆædgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆædgÀ »A¨sÁUÀzÀ ¸ÁÖöåAr£À ªÉÄ°AzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §® PÀÄwÛUÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §® ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ,  MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ ZÀZÀð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 9-45 J.JA.PÉÌ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.  

©üà UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2016 PÀ®A 379,420,120(©) ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 4, 21(4) 4(J) JªÀiïJªÀiïDgïr AiÀiÁPÀÖ ºÁUÀÄ 44(1) PÉJªÀiïJªÀiïDgï PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ: 09/11/2016 gÀAzÀÄ 12.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV £ÀªÀÄä f¯Éè ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ zÁn PÀ®§ÄgÀÄV f¯ÉèAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ºÀwÛgÀ 6-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ©üÃ.UÀÄr PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-33 J-4397 ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-33 J-2003 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß  «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀzÀ PÀ£Áð¼À ¸ÁÖPï AiÀiÁqÀð¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄgÀÄV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÉÝÃªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è r¯ÉêÀj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀ PÉ©eÉJ£ïJ¯ï ªÀPÀð ªÀÄÄqÀ§Æ¼À CAvÀ EzÀÄÝ F §UÉÎ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀzÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà gÀªÀjUÉ   zÀÆgÀªÁt PÀgÉ ªÀiÁr JªÀiïr¦ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV MlÄÖ 36 JªÀiïr¦ UÀ¼ÀÄ PÉ©eÉJ£ïJ¯ï ªÀPÀð ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÉ «vÀj¹zÀÄÝ CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀjUÉ n¥ÀàgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ ©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉUÉ £ÀqɬÄj CAvÀ w½¹zÁUÀ JgÀqÀÆ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀgÀÄ n¥ÀàgÀ ©lÄÖ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. JgÀqÀÆ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ºÀwÛgÀ PÉ©eÉJ£ïJ¯ï ªÀPÀð £ÀqÉ¢zÉAiÉÆà ºÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ C°è J°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄ«zÁÝgÉ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ§Æ¼ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EgÀĪÀ J¯Áè PÉ£Á®UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀ°¯Áè. F §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è  «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀå AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ£Á® PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ F §UÉÎ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß dgÀÄV¹zÉ£ÀÄ. 
        PÁgÀt ºÀÄ®UÀ¥Àà JEE ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄä f¯Éè ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ f¯ÉèUÉ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ  JªÀiïr¦  «vÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà JEE ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÁUÀÄ 36 d£À n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2016 PÀ®A. 379,420,120(©) ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 4, 21(4) 4(J) JªÀiïJªÀiïDgïr AiÀiÁPÀÖ ºÁUÀÄ 44(1) PÉJªÀiïJªÀiïDgï PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JA.JA.r.Dgï PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ 09/11/2016 gÀAzÀÄ 04:05 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §AqÉÆýî PÁæ¸ÀzÀ°è PÀȵÁÚ £À¢ zÀAqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉà AiÀiÁªÀÅzÉà E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÁºÀ£À vÀqÉzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 498J, 504, 506 ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r¦ DPÀÖ :- ದಿ: 9/11/2016 ರಂದು 12.30 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ  ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಸಾ|| ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಹಾ.ವ|| ಕಲ್ಲ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನನಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿ ದಿ: 25/05/2006 ರಂದು ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನಾನು 5-6 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು 1 ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 5 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ನಾನು ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆನು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಿ: 28/10/16 ರಂದು 9 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅತ್ತೆಯಾದ ಸಹದೇವಿ, ಮಾವನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಮೈದುನನಾದ ಹಣಮಂತ, ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಯಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಎನಲೆ ಸೂಳಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿಯಾ ಹಣ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಬೆಕು ಅಂತ ಇದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 140/2016 ಕಲಂ: 143, 147, 323, 504, 506, 498, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3, 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.