Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 18, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 16-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦.qÀ§Äè.r PÁåA¦£À°è PÉ.E.© ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ a£ÉÆßÃqÀÄ vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀÄ:56ªÀ, eÁ: ªÉÄÃzÁgï, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:CAiÀÄå¥Àà¸Áé«Ä UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA11AED9M20336 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¦.qÀ§Äè.r PÁåA¥ï PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA11AED9L5551 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁgÉ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ , ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀÄÝ , JqÀUÉÊ ªÀÄtPÀnÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀ®èPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀÄÝ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀiÁgÉ¥Àà¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖV UÀĪÀÄÄn PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2014 , PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
             ¢£ÁAPÀ: 17.03.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁtÂPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ, 35 ªÀµÀð, eÁ:©AUÉÃgï,G:PÀÆ°, ¸Á: ©ÃgÀ¥Àà UÀÄr ºÀwÛgÀ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï £À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ PÀȵÁÚ ©æqÀÓ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÀ£Àß §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ªÉÆãÀ PÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¤°è¸À¯ÁgÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ 2 £Éà PÁæ¸ï d£ÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 17032014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ  ²æà eÁ«Ãzï vÀAzÉ ±ÉÃSï «ÄÃgïºÀĸÉãÀ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¥ÀgïPÉÆÃmï ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ, ತನ್ನ ತಂVಯ ಮಗನಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಶ ತಂದೆ ಖಮರ್ ಪಾಶ ವಯಾ: 18 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ಪರ್ ಕೋಟಾ ರಾಯಚೂರು ಈತನು ಈ ದಿವಸ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಣ್ಣ ಆಡಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಸ್ ಭಾವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಶ ಈತನು ಖಾಸ್ ಭಾವಿಯ°è ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮುಳಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಯರ್ ಬ್ರೀಗೆಡ್ ರವರು ಹುಡುಕಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಈಜಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗ ಖಾಸ್ ಭಾವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಗಿ ಉಸಿರು ಗಿಟ್ಟಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 04/2014 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
     ¦ügÁå¢ ²æà JªÀÄ.J gÁdÄ .J.E.E ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï-3 °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï gÉÆÃqÀ®§AqÁ EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤«ÄvÀå ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï-3 °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï gÉÆÃqÀ®§AqÁ £ÉÃzÀÝgÀ nªÀiï °ÃqÀgï DV UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ  ºÉƧ½AiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00   UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è £¥Àæ¨sÀĸÁé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÀªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÁ J¸ï.ºÉZï.-19 jAzÀ zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÉUÉ DvÀæ ¥sÉèPïì ºÁPÀ®Ä  ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, DzÀgÉ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¥sÉèPïìUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188  L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  17 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 04 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  02 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2014 gÀAzÀÄ   81 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-03-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-03-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2014 PÀ®A 147, 148, 341, 302  eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2014 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ C§ÄݯÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄvÀÄðeÁ ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G|| J¯ÉÌÃnæñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á|| zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ vÁ|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTÃPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DjÃ¥sï ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð G|| ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ d®¸ÀAV UÁæªÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ ºÀ½îSÉÃqÉ EªÀgÀ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°gÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 73 gÀ°è 6 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÀÌ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät aãÀPÉÃgÉ EªÀ£ÀÄ DjÃ¥sï EvÀ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 73 «¹ÛÃtð 20 JPÀgÉ d«Ää£À §UÉÎ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ½îÃSÉÃqÉ EvÀ£À «gÀÄzsÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊPÉÆÃnð£À°è ¹«Ã¯ï PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ EvÀ£ÀÄ FUÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉêzÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ DjÃ¥sï EvÀ¤UÉ £À£ÀUÉ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀ®Ä DUÀĪÀ¢Ý®è. CzÀ£ÀÄ ¤ÃªÉ £ÉÆÃrPÉƽæ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀĪÀzÀPÁÌV £Á£ÀÄ 4 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý CVæªÉÄAmï ªÀiÁrPÉÆnÖzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ DjÃ¥sï EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÉÃ¸ï £ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÊPÉÆnð¤AzÀ ¸ÀzÀj PÉù£À wÃ¥ÀÄð vÀÄPÀÌ¥Àà£À ¥ÀgÀªÁV DVzÀjAzÀ DjÃ¥sï EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÀĦæêÀiï PÉÆÃnðUÉ C¦Ã¯ï ºÉÆÃV ¸ÀĦæêÀiï PÉÆÃnð£À°è ¸ÉêzÀ¥Áà EvÀ£À ¥ÀgÀªÁV w¥ÀÄð ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊêzÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ EvÀ£ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀªÉð £ÀA. 73 gÀ°è 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ DjÃ¥sï EvÀ¤UÉ Rjâ £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr PÉÆlÄÖ ¸ÀzÀj d«Ää£À PÀ§Ó £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀºÀ¹zÀ£ÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À G¥À¨sÉÆÃUÀ EA¢£À ªÀgÉUÉ £ÁªÉà ªÀiÁqÀÄwÛzÉêÉ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÉêzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ DjÃ¥sï EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÀĦæêÀiï PÉÆÃlð£À°è C¦Ã®Ä zÁªÉUÁV ªÀiÁrzÀ Rað£À°è E£ÀÄß 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄzÀå vÀPÀÌgÁgÀÄ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ DjÃ¥sï EvÀ£ÀÄ zÁªÉ ºÀÄrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj zÁªÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è E£ÀÄß «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. F »AzÉ 8 wAUÀ½AzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ¸ÉêzÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ, «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÉêzÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ, ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÉêzÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ ºÁUÀÄ C¤Ã® EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉêzÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã® EªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á|| d®¸ÀAV UÁæªÀÄ  gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ DjÃ¥sï EvÀ¤UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 17/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå÷í£À CAzÁdÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ DjÃ¥sï EvÀ£ÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀtÄÚ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀ£Àß MAzÀÄ n.«.J¸À. ¸ÀÄ¥Àgï JPÉìÃ¯ï £ÀA. PÉJ-39/JA- 6667 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À zÁj PÁ¬ÄwgÀĪÁUÀ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ¨ÁUÀªÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¨sÉÃnÖAiÀiÁV ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ DjÃ¥sï EvÀ£À n.«.J¸ï. JPÉìÃ¯ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄzsÁå÷í£À £Á£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d®¸ÀAV PÉÃgÉAiÀÄ ¥sÀưãÀ DZÉÃUÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÄÝ FUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ½ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ®Ä PÀÆqÁ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ C¯Éèà ¤AwzÉ CAvÀ w½¹zÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÀäzÀÀ EPÁæªÀÄ, ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sï, ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ ºÁUÀÄ ªÀĺÀäzÀ ¹ÃgÁd vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ RqÀRr J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À d®¸ÀAV ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DjÃ¥sï EvÀ£À n.«.J¸ï. JPÉìÃ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄ EvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É CAUÀÄgÀ ºÀtÂÚ£À JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝzÀÄÝ £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄUÀ DjÃ¥sï EvÀ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¤AvÀ gÉÆÃr£À CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨Áånæ ºÁPÀÄvÁ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀgÀÄ PÀÆqÁ PÁt¸À¯ÁgÀzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9986794375 £ÉÃzÀPÉÌ PÁ¯ï ªÀiÁqÀÄvÁ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwgÀĪÁUÀ gÉÆÃr¤AzÀ CAzÁdÄ 150 ¦üÃl ºÉÆÃzÁUÀ DjÃ¥sï EvÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÆèÉʯï jAUÀ DUÀĪÀzÀÄ PÉý¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ MAzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ CAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ PÉÆAiÀÄÄzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ PÀArgÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ CjÃ¥sï EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ½AzÀ d«Ää£À ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ 1).C¤Ã® vÀAzÉ ¸ÉêzÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ, 2).«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÉêzÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ, 3).¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÉêzÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ 4).vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉêzÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ 5).C¤Ã® EªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á|| d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀgÉà DjÃ¥sï EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀgÉ  E£ÁågÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr DjÃ¥sï ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß n«J¸ï JPÉì¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁå£À 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀ¤UÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÀ«AiÀÄ°è MAiÀÄÄÝ zÁgÀÄtªÁV ºÀjvÀªÁzÀ CAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ PÉƬÄzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014 PÀ®A 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/03/2014 gÀAzÀÄ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ @ ¸ÀÄzsÁªÀÄ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ºÀjd£À G: ªÀÄ£É ºÁUÀÆ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) «ÄxÀÄ£À 2) ¥ÀªÀ£À EªÀgÀÄ  ¥ÀÆ£ÁzÀ°èAiÉÄà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ @ ¸ÀÄzsÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÉÆÃw ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÁìzÀ CvÉÛ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÉÆÃw ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʱÁ° J®ègÀÆ MAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä ¨sÉÆøÉè EªÀjUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®PÁé ¨É£É DVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ @ ¸ÀÄzsÁªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, CvÉÛ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ KPÉ ¤£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý F ¢ªÀ¸À ºÉÆý ºÀ§â EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀvÁÛzÀgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ¸ÀjAiÀiÁVj CAvÀ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¹nÖ£À ¨sÀgÀzÀ°è CªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä  EªÀjUÉ ¤£ÉÃPÉ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ DªÉñÀ¢AzÀ CªÀjUÉ £ÀÆQzÀjAzÀ  CvÉÛ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÀmÉÖ PÉüÀUÀqÉ PÀ®Äè ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ  CªÀgÀ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄÛ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DªÉñÀ¢AzÀ  £ÀÆQzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÁAiÀÄÄvÁÛ¼É, CAvÀ UÉÆÃwÛzÀÄÝ, £ÀÄQgÀÄvÁÛ£É.  CvÉÛ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV SÁ¸ÀV E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ gÁwæ CAzÁd 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2014 PÀ®A 341, 504, 324, 323, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀÄÄqÁ 50 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹. zÀ°vÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ OgÁzÀ J¸ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/03/2014 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁå÷í£À vÀªÀÄä vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¥ÁAqÀ¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÉÆUÀĪÀ £Á°AiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀå ºÉÆV JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¤ÃªÀÅ E§âgÀÄ »ÃUÉ PÉüÀĪÀÅ¢®è oÁuÉUÉ ºÉÆV ¤ªÀÄä£ÀÄ vÁQvÀÄÛ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý vÁ£ÀÄ §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §gÀ¨ÉPÉAzÀÄ vÀªÀÄÆäjAzÀ §gÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆägÀ ²æà gÁdgÀrØ zÀ¯Á¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄzsÁå÷í£À 3:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÁAqÀ¥ÀàgÀªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ 1) ±ÁªÀÄgÁªÀ 2) ªÀĺÉñÀ 3) ¢£ÉñÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆV K£ÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ±ÁªÀÄgÁªÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀªÀÄä §®UÉÊ gÀmÉÖ, ªÀÄÄAUÉÊ, ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ CzÉà §rUÉ PÀ¹¢PÉÆAqÀÄ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß JqÀUÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ¨É¤UÉ bÉÃ¥ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨É¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£ÀÄ ºÀÄj ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄß ¢£ÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ Q¥ÀrAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ vÀ£ÀߣÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨sÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2014 PÀ®A 341, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/03/2014 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw, gÀÆ¥À¯Á¨Á¬Ä  UÀAqÀ zÉëzÁ¸À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 70ªÀµÀð  eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: UÀzÉèÃUÁªï (PÉ) vÁAqÁ, gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1. ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ZÀªÁít , ªÀAiÀÄ: 50, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: MPÀÌ®ÆvÀ£À 2. CdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ZÀªÁít  ªÀAiÀÄ: 20 eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, 3. ¥sÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, 4. ±ÉÆèsÁ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 22 eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: MPÀÌ®ÆvÀ£À, ¸Á: J®ègÀÆ UÀzÉèÃUÁªï (PÉ) vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2014 PÀ®A 143 147 148 448 504 323 324 308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ ªÉÆgÉ ¸Á; ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 10:07 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ wæA§PÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 12 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆPÀæuÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀgÁ¢üPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2014 PÀ®A 143 147 148 448 504 323 324 342 384 308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¸Á; ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 10:45 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ® PÀ¸ÀÆÛgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 14 d£ÀgÀÄ  J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆPÀæuÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°. §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀgÁ¢üPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2014 PÀ®A 143 147 148 448 504 323 324 308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ gÁdÆgÉ ¸Á; ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 10;15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÄ E£ÀÄß 76 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÉÆPÀæuÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°. §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ wæA§PÀ 2] £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ 3] ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ Q±À£À 4] «£ÉÆzÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ J®ègÀÄ ¸Á; ºÉÆPÁæuÁ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀgÁ¢üPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2014 PÀ®A 143 147 148 448 504 323 324 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¤lÆÖgÀ ¸Á; ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 10:35 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ Q±À£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÄ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆPÀæuÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°. §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2014 PÀ®A 143 147 148 448 504 323 324 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¤lÆÖgÀ ¸Á; ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/03/2014 gÀAzÀÄ 10;29 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ  ¹AzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 80 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÉÆPÀæuÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°. §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 435, 454, 457, 380 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ 17.03.2014 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÉÆãÁgÀ ¸Á|| ¹AzÉÆî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzÉÆî UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ ¹AzÉÆî ²ªÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ  UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É MlÄÖ 5 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ C®èzÉ ¹AzÉÆ® UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£É ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ  ªÀÄUÀ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ,  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28/2/14 gÀAzÀÄ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR¯ÁVzÁÝUÀ ,¢£ÁAPÀ 01/03/2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ü DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) CdÄð£À¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà 2) ¥ÁAqÀ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À¥ÁàÀ 3) §¸À¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À¥Áà 4) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà 5) ¥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ¥ÁAqÀ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á|| gÁdVÃgÁ. gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á|| ¨ÉãÀPÀ£À½î gÀªÀgÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38/4954£ÉÃzÀgÀ°è   ¹AzÉÆî ²ªÁgÀzÀ°è£À ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 6/2 £ÉÃzÀgÀ°è  CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉøÀ ªÀiÁr GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ºÉÆîzÀ°è£À CUÀ¹ ¨É¼ÉUÉ  ºÁ¤ ªÀiÁr ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 10-03-2014 gÀAzÀÄ ¹AzÉÆîzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÁAqÀ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À¥Áà 2) ¥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ¥ÁAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ  ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, ªÉÇlgÀ PÁqÀð, PÀȶ ¨ÁåAPÀ ¥Á¸À §ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ læAPÀzÀ°èzÀÝ ºÀt gÀÆ 4500/- £ÉzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2014 PÀ®A 143, 147, 308, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 15(J), 32(3) PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2014 gÀAzÀÄ 16:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAeÁUËqÀ vÀAzÉ UÀAUÁUËqÀ CA¨ÉÃn ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: UËqÀ G: zÁ¨sÁzÀ°è ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃlUÉÃj vÁ:¨ÉÆÃzsÀ£À f¯Áè: ¤eÁªÀĨÁzÀ [J¦] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ KPÀxÁ zÁ¨sÁzÀ°è ªÉlgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁ¨sÁ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ eÁåAvÉ JA§ÄªÀªÀgÀzÀÄÝ EzÀÄÝ ¤£Éß ºÉÆý ºÀ§â EzÀÄÝzÀjAzÀ ¤£É߬ÄAzÀ zÁ¨sÁ §AzÀ ªÀiÁr J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ zÁ¨sÁ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ zÁ¨sÁzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÉ¼ÀA¨É E§âgÀÆ EzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£Áf ºÉ¼ÀA¨É EªÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr§gÀ®Ä vÉÆgÀuÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVzÀ£ÀÄ »VzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁ¨sÁzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á¯Áf PÁ¼É ¸Á: ¸ÁªÀ½ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀ EzÀÝ zÁ¨sÁzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä zÁ¨sÁ §AzÀ EzÉ E°è PÀĽvÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉzÀj¹ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆUÀ®Ä JµÀÄÖ ¸À® w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmɬÄAzÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ¨sÁzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÉ¼ÀA¨É EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ F d£ÀjUÉ AiÀiÁPÉ? zÁ¨sÁzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀÆr¹¢Ý ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÀ CAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr JzÀÄÝ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ‘’ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÁªÀÅ ºÉÆgÀV¤AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ K£ÀÄ DUÀÄwzÉ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆUÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛj JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CªÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C°èAiÉÄ ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀPÁ̽AiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EzÉ JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ JqÀ UÀqÉ ¨sÀPÁ̽AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄzsÀåzÀ°è §AzÀ vÁ£Áf ºÉ¼ÀA¨É EªÀ¤UÉ CªÀgÀ°èAiÉÄ M§â ¨Á¯Áf PÁ¼É JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¨sÀnÖAiÀÄ°è ºÁPÀĪÀ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ£Áf EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀ£À §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ G½zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£Áf ºÉ¼ÀA¨É E§âjUÀÆ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ JAzÀÄ CªÀgÀ PÉʬÄAzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ Nr §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀ 5 d£ÀjUÉ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2014 PÀ®A 341. 323. 324. 504 dÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAlUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ  JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ  ªÉÄÃgÀUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß  ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ºÉÆý ºÀ§âzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä HgÀ°è ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ.  ªÉÊf£ÁxÀ .EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå¢AzÀ  vÀ½îzÀjAzÀ E§âgÀ ªÀÄzsÀå vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ. 17/03/2014 gÀAzÀÄ 1530 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆäj£ÀÀ PÁ²£ÁxÀ ¨sÀAUÀÆgÉ ¢°Ã¥À CUÀ¸ÀgÀÄ E®ègÉÊ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ Hj£À ²ªÁgÀzÀ ªÀÄĸÁÛgÉ gÀªÀgÀ ºÀÆ®PÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÊf£ÁxÀ ,¤AUÀ¥Áà.  ¨ÉÆêÀÄUÀÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀiªÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ  ¸ÀƽªÀÄUÀ£À  HgÀ°è d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå £À£ÀÆßA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ ¤AUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ  ¨sÀÄdzÀ  ªÉÄïɠ vÀ¯ÉAiÀÄ°è JqÀUÀqÉ ºÀÄqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïɠ ºÀÆqÉ¢gÀÄvÀÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2014 PÀ®A 32, 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2014 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ²æà PÀȵÀÚPÀĪÀÄgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á »AzÀÄ UÀqÉ PÁr£À°è DgÉÆæ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ  UÁzÀV ªÀAiÀÄ 25 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ°è ªÉÃlgï ¸Á|| PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 20 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C|| Q|| 1200/- gÀÆ ºÁUÀÆ 500/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಕಬರ ತಂದೆ  ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ ಬೀದರ  ಸಾ: ನದಿಸಿನ್ನೂರ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ತಂದೆಯವರು ದಿನಾಂಕ 17-03-2014  ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರಡಗಿ (ಬಿ) ಖಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಇಡಿ 3695 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6:10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಹನಾಜ ಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೋಬೈಲ್‌ಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಹೆಮಾನ ಅದೊನಿ ಇತನು ಫೊನ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನಂದರೆ ನಾನು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಟರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರ ಇವರು ಮೊಟರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ಮೇಲೆ   ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 6  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸರಡಗಿ ಖಣಿ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆಸದರ ಮೊಟರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌ 14 ಎಇ-3035 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಸದರ ಚಾಲಕನು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುಗಿನಿಂದಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನೀನು ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಟರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ಕೆಎ 32 ಇಡಿ-3695 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ  ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುಗಿನಿಂದಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತುನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೆಮಾನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು  ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ  ಮಾಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಉಪಚಾರದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗದೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ  ನಾಗೀಂದ್ರಪ್ಪಾ ಜೋಗನ ಸಾ; ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ರೆ ದಿನಾಂಕ. 17-03-2014 ರಂದು 11-00 .ಎಂ.ಕ್ಕೆತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ  ಬಸವರಾಜ ನಾಟೀಕಾರ ಸಾ; ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ನಂ.ಕೆ..36 ಎಸ್.7817 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ರಿಂಗರೋಡದಿಂದ ಸುಲ್ತಾನಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದರುಗಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು , ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು , ಸದರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಟೀಕಾರ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ಎದರುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಟಿ.ವಿಎಸ್.ಎಕ್ಸ ನಂ.ಕೆ..32 ಇಸಿ.6671 ನೆದ್ದರ ಸವಾರನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ  ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ತಲೆಗೆ  ಮುಖಕ್ಕೆ , ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾ ಗಿದ್ದು , ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಎಕ್ಸನ ಕೆ..32 ಇಸಿ.6671 ನೆದ್ದರ  ಸವಾರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ  ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕರಾಮ ಖರಟಮಲ ಸಾ;ಗಣಜಲಖೇಡ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ನಾಟೀಕಾರ ಸಾ;ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ತನ್ನ ಹಿಂರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ನಂ.ಕೆ..36 ಎಸ್.7817 ನೆದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿದರಿಂದ ಘಟನೆ ಸಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪ ಯಲಗೊಂಡ ಸಾ||ಬಳೂರ್ಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:-17/03/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:45 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೋಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಯಲಗೊಂಡ ಸಾ : ಬಳುರ್ಗಿ ಸಂಗಡ ಕೆಲವು ಜನರು ಎಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ,ಕಬ್ಬು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೊಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು “ ಮಗನೆ ಬಸ್ಯಾ ಇವತ್ತ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿ ಆದ ಬಣ್ಣ ಆಡಕ್ಕಾ ನಮ್ಮಗ ರೊಕ್ಕಾ ಕೊಡು”  ಎಂದು ಎಲ್ಲರು ಬೈಯ್ಯ ಹತ್ತಿದರು ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗ್ಯಾಕ ರೊಕ್ಕಾ ಕೊಡಬೇಕು ನಾ ಕೊಡಲ್ಲಾ “ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಮೈಂದರ್ಗಿ ಈತನು  ಮಗನೇ ನಮಗೆ ರೊಕ್ಕಕೊಡಲ್ಲಾ ಅಂತಿ ನೀನು” ಅಂತ ಏಕಾಏಕಿ ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಯ್ತಾದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಡಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನುಮಾಳಪ್ಪ ಈತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನುಮಾಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಇವರು “ ಈ ಮಗನದು ಊರಾಗಾ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾದ ಈ ಮಗನಿಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡ್ರಿ” ಅಂತ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದರು ಸದರಿಯವರು ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಣೆ ಕಿರುಕಳ ಗೃಹಣಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸಾಲಿಮನಿ ಸಾ: ಶಹಾಪೂರ  ತಾ: ಶಹಾಪೂರ  ಜಿ: ಯಾದಗೀರ   ರವರ 4 ನೇ ಮಗಳಾದ ಮರೆಮ್ಮ [ಶೇಭಾ 19 ವರ್ಷ] ಈಕೆಯನ್ನು ನೆಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಟೀಕಾರ ಇವರ 2 ನೇ ಮಗನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಟೀಕಾರ ಇತನಿಗೆ ಭೀಮರಾಯನ ಗುಡಿಯ ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯಾದಂತೆ ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು  ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮನೆಯವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಗಮಳು ಮರೆಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಶಹಾಪೂರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಳು. ಆದರೂ ನಾನು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೇವು, ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮರೆಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೆಲೋಗಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೇವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮರುದಿನವೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಬಂಗಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರು ಅಂತಾ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೆಲೋಗಿಗೆ ಬಂದು ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೇನು. ಈಗ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ , ಮೈದುನರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕ ಈಗ ಬೇಡ. ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೆಲೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೇನು. ಆದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 17-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಶರಣಪ್ಪನ ಮಾವ ಬಾಲಚಂದ್ರ ತಳವಾರ ಇತನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಖ ಹೊಡೆದಿದೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ನಾನು ,ತಮ್ಮ ರಾಯಪ್ಪ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಾಲಿಮನಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಂದಿರಾದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಬ್ಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದು ನೆಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂದ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಶರಣಪ್ಪ ಆತನ ತಾಯಿ ನೀಲಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿ ತಾಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ್ ನೀರು ಬಿಡುವಾಗ ವಯರ್ ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.