Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 5, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 05-11-2009
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-¢£ÁAPÀ 04/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ¸ÁUÀgÀ 30 ªÀµÀð ¸ÁB ¨sÁzÁè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ºÀ½îSÉÃqÀ (©) zÀ°è Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAzÁdÄ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¢AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà jÃPÀë £ÀA. PÉJ-39/3051 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¥Àwß ¸À«vÁ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀAZÀ²Ã® ºÁUÀÄ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ±ÀgÀxÀ J®ègÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ DPÀæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ UÀAr zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß §® UÀqÉAiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2009 PÀ®A-279,.337,338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-04/11/09 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ gÀ« vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¸Á-®AdªÁqÀ gÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸À¥ÀvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄgÉUÉ J.J¸ï.L ¥Àæ§Æ±ÉnÖ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À «ªÀgÀªÁzÀ ºÉýÃPÉ ¥ÀqÉ¢zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ CAUÀzÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ ºÉÆ£ÀßPÉÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ gÀ« E§âgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-39/JZï.-2811 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀgÀªÀnÖ[©] UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ-04/11/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ PÀqÀUÀAZÉ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä 5 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÄeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ MlÄÖ 12820/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÄ 3 PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À, ªÀåQÛAiÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ AiÀiÁvÀUÀ¯ïUÁæªÀĤªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ zÉñÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀEªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.11.2009 gÀAzÀÄ ºÀnÖ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ DmÉÆà ºÀvÀÄÛªÀ ¸À®ÄªÁV E§âgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹, ¢£ÁAPÀ:03.11.2009 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è gÁfAiÀiÁV §AzÀ£ÀAvÀgÀ CzÉâ£À gÁwæ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉñÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ 2) AiÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, 3) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, 4) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉñÀUËqÀ & 5) ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj, AiÀiÁvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ zÀ£ÀzÀºÀnÖ ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß zÁåªÀªÀÄä½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÉÄÃ¯É ºÀ¯ÉèªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæªÉüÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà PÀ«vÁ¼À D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß zÁåªÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛUÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀ ²PÀëPÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 04.11.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ AiÀÄgÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: AiÀÄgÀzÉÆrØ EªÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzsÁåAiÀÄgÀÄ ±Á¯Á ªÉüÉAiÀÄ°è DªÀgÀtzÀ°è PÀĽvÀgÉ ªÀÄPÀ̼À «zsÀå¨sÁå¸ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ º¯ÉèªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzsÁåAiÀÄgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ««zÉqÉ E¹àÃmïdÆeÁl, 21 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 8820/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û :

²æà r.ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.11.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀvÀUÀ¯ïUÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀjPÀÆj ºÁUÀÆ EvÀgÉà 16 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, & £ÀUÀzÀĺÀt: 6120/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.11.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ a£Àß £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 2700/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ««zÉqÉ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, E§âgÀÀ §AzsÀ£À :

²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.11.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀqÉØÃ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÉØ¥À°è EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 10 °Ãlgï gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ & 250 UÁæA gÀ¸ÁAiÀÄ£À ªÀ¸ÀÄÛ d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.11.2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÉØ¥À°è EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À §AzsÀ£À :

¢£ÁAPÀ:04.11.2009 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà §tUÁgÀ 37 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, PÀȵÀgï fÃ¥ÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 9822 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ²æà GzÀAiÀÄ gÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ qÉæöʪÀgÀ PÀAqÉPÀÛgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè.

eÉêÀVð ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 04-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É eÉêÀVð-±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ªÉÄãÀgÉÆÃqÀ aUÀgÀ½î PÁæ¸À£À°è AiÀÄqÁæ«Ä¬ÄAzÀ eÉêÀVð PÀqÉUÉ eÉêÀVð r¥ÉÆà §¸ï £ÀA PÉJ-32 J¥sÀ-1543 £ÉÃzÀÝg°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ aUÀgÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¥ÀmÉî vÀA gÁeÁ¥ÀmÉî ¸ÀAUÀqÀ E§âgÀÆ §AzÀªÀgÉà §¹ì£À°èzÀÝ CzÀgÀ PÀAqÀPÀÖg£ÁzÀ ü PÁ²Ã£ÁxÀ n ¹ £ÀA:2438 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ aUÀgÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÁæ¹£À°è §¸ÀÄì KPÉ ¤°è¹®è CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CªÀ£À qÉæ¸Àì CAV »rzÀÄ §¹ì¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ CzÀgÀ §¹ì£À qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ PÉÆqÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀȺÀtÂUÉ ªÀgÀzÀPÀët QgÀÄPÀ¼À :-

PÁ¼ÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw ¥sÀeÁð£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀĪÀÄ£À ¥ÀmÉî ¸Á: ªÀlªÀn EªÀgÀ£ÀÄß ªÀlªÀn UÁæªÀÄzÀ ºÀĪÀÄ£À JA¨ÁvÀ¤UÉ 51 ¸Á«ÃgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ºÀĪÀÄ£À ¥ÀmÉî, ¯ÁAiÀÄPÀ ¥ÀmÉî, C¥sÀ¸Á£Á ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ E£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ ºÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ PÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ¼ÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.