Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 19, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-02-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-02-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013, PÀ®A 498(J), 304(©), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ O¯É ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¯ÁA¨ÉÆÃmÁ, vÁ: ¤®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸ï) EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ «ÄãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ alÖA¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¤Ã®PÀAoÀªÁr EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ alÖA¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ªÀiÁªÀ 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ alÖA¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, CvÀÉÛ 3) zÉʪÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ alÖA¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, UÀAqÀ£À CfÓ 4) ¨sÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ alÖA¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¤Ã®PÀAoÀ ªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ C£ÉÃPÀ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-02-2013 gÀAzÀÄ «ÄãÁ¨Á¬Ä EPÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¤£ÀUÉ vÀªÀjAzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÁAiÉÄAzÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ vÀgÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ qÀ¨Áâ vÀAzÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄZÀѼÀ vÉUÉzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß «ÄãÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛgÉ «ÄãÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ EAzÀĨÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄà JuÉÚAiÀÄ qÀ¨Áâ PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ EAzÀĨÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ PÀgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ «ÄãÁ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ¨ÉÃUÉ£É zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÀ w½¹zÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÄãÁ¨Á¬ÄUÉ ¯ÁvÀÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà «ÄãÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 134 (J) & (©) 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2013 gÀAzÀÄ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁuÉÆÃf U˽ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd PÁ®Æ¤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¨ÁrUÉ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-29/©-7844 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä £ÁUÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁ£ÉÆÃf U˽, ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ Dwð vÀAzÉ gÁeÉñÀ U˽, £ÉgÀªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ CA§ªÁ UÀAqÀ CqÉÃ¥Áà ºÀ«Ä®¥ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ zÉêÁ£ÀAzÀ J®ègÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄqÀV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ© §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §UÀzÀÆj UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ»AzÀæ vÀAzÉ CdÄð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁj£À JzÀÄjUÉ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ vÉ®AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÁ¬Ä £ÁUÀĨÁ¬Ä EªÀjUÉ §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ Dwð EªÀ½UÉ §®vÉÆqÉAiÀÄ°è ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, CA§ªÁ EªÀ½UÀÆ JqÀªÉƼÀPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀZÁ®PÀ zÉêÁ£ÀAzÀ EªÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¤Ã¼ÀUÉ ¸Á: ºÀÄqÀV EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÀnÖ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄqÀÄV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ CfÓ HgÁzÀ ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ReÉÓ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ §½ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 18, 19-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀ DzsÁgÀ PÁrð£À PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä zÀ©â ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆÃuÉAiÀÄ°è£À gÁdÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¯Áå¥ï mÁ¥ï CzÀgÀ £ÀA: 13001, ºÁUÀÆ gÀ« PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¯Áå¥ï mÁ¥ï £ÀA: 13004 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¯Áå¥sï mÁ¥ïUÀ¼ÀÄ C.Q 80,000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ PÀzÀªÀiï ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ (J) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á: ¥ÀqÀ¸À®V, vÁ: D¼ÀAzÀ, ¸ÀzÀå: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°èAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸ÁUÀgÀ, ªÀiÁªÀ 2) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ¸ÁUÀgÀ, CvÉÛ 3) ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ¸ÁUÀgÀ, ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: ¥ÀqÀ¸À®V, vÁ: C¼ÀAzÀ, f: UÀÄ®§UÁð, CwÛUÉAiÀÄ UÀAqÀ 4) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¸ÁUÀgÀ, CwÛUÉ 5) «ÄãÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¸ÁUÀgÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆqÀ¯ï ºÀAUÀgÀUÁ UÁæªÀÄ, vÁ: D¼ÀAzÀ, f: UÀÄ®âUÁð EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-02-2013 gÀAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ¦.r.¦.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, G:  ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ £ÀA. 691, ¸Á: zÁqÀV, ¸ÀzÀå: PÉ.J¸À.DgÀ.n. §¸À r¥ÉÆà ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-549 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÚzÀ°è ªÀÄgÁoÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ ²æà bÀvÀæ¥Àw ²ªÁf dAiÀÄAw PÀmËmï ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ C¢üPÁUÀ¼ÀÄ vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄgÁoÁ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 jAzÀ 200 d£ÀgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è £ÀÄVÎ CAUÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄUÀÎlÄUÀ¼ÀÄ §AzÀ ªÀiÁr¹, D UÀÄA¦£À°è AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¹UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À NqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃUÉ ¸ÀPÁðj §¹ì£À UÁè¸À NqÉzÀÄ  C.Q 5,000/- gÀÆ. ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2013 gÀAzÀÄ ²ªÁfgÁªÀ EªÀgÀ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®½î, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiïJZï-09/n-4351 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Hj£À zsÀ£Áf EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è  PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ-PÀıÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÁ¨Á zÁn ©æqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ lAlA DmÉÆÃUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ lAlA DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, §® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ zsÀ£ÀgÁf EªÀgÀ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.