Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 6, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಗೃಹಿಣೆ ಸಾವು:;

ಕುಂಚಾವರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಜಿಲ್ವರ್ಶಾ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರವಣ ಜೋತೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:10-1-2013 ರಂದು ಜಿನಗುರ್ತಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮದುವೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆವೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ  ಗಂಡ ಮನೆಯವರು ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೇ ತೋಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಾ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇನ್ನೂ 20,000-00 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ:05-06-2013 ರಂದು ನಸುಕಿನ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀಲಾಬಾಯಿಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ದಸಲಿಬಾಯಿ, ಮಾವ ರಾಮಸಿಂಗ ಇವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ  ಕೀಶನ ತಂದೆ ಭದ್ರ್ಯಾನಾಯಕ ಚವ್ಹಾಣ ವ|| 45 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಂಬಾಣಿ  ಸಾ|| ಜೈರಾಮ ತಾಂಡಾ ಪೆದ್ದಾಮೂಲ ಮಂಡಲ ತಾ|| ತಾಂಡೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ:41/2013 ಕಲಂ 498(ಎ), 302, 304(ಬಿ) ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 3& 4  ಡಿ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ 1961  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 05/06/13 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ºÀÄ£ÀĪÀÄvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á|| UÉÆãÁégÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ PÀÆr §¸Á¥ÀÆgÀÄ ¹ªÀiÁzÀ°è£À ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©Ãd ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©Ãd ©vÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ KPÁ-JQAiÀiÁV UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa¤AzÀ PÀÆrzÀ ¨sÁj ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ J®ègÀÆ ¨É«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¹r®Ä ©¢ÝzÀÝjAzÀ 12 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 1) ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 65 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB UÉÆãÁégÀ vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 2) ¥ÁªÀðw vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ 18 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB UÉÆãÁégÀ vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ3) ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zɪÀ¥Àà 12 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ G|| 8 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð DzÀ±Àð ¸ÀÆÌ¯ï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÁB UÉÆãÁégÀ vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄUÀ½Uɹr®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB 65 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÉÆãÁégÀ 2) ªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB 36 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ GBPÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB UÉÆãÁégÀ3) gÀ»ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀAiÀÄB 35 ªÀµÀð ªÀÄĹèA GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB UÉÆãÁégÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/13 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ


 


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.06.2013 gÀAzÀÄ ¹. gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¹. wªÀÄä¥Àà ¸Á: gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÀUÀgÀ £ÁUÀ®¢¤ß gÉÆÃqÀ ªÀÄAvÀæ®AiÀÄ FvÀ£À zÉÆqÀØ CtÚ£ÁzÀ ¹. FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¨ÁµÀ ¸À: ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦.21 J¯ï 6491 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÁeÉñï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt 29 ªÀµÀð ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ j¹¥Àì£ï UÉ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ¹. FgÀtÚ£ÀÄ CAUÀ«®PÀ®£ÁVzÀÝjAzÀ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ gÁeÉñÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ,CAzÉà gÁwæ 10.15 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ j¹¥Àì£ï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÖÃrAiÀĪÀiï ºÀwÛgÀ gÁwæ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀÛ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ gÁeÉñÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ FgÀtÚ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2013 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdļÁ @ ºÀĸÉãÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÄ «zsÁå¨sÁå¸ÀªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦æÃw ªÀiÁr 2011 £Éà E¹éÃAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ°UÉ E§âgÀÄ GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 8 d£ÀgÀÄ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ, ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆqÀØzÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀgÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2013 PÀ®A 498(J), 504,323 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ PÉÆAqÀAiÀÄå 51 ªÀµÀð G: PÀȶ ¸Á: PÀÄrð vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£À d«ÄÃ£ï ªÀ®ÌA¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 107 &110 gÀ°è vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ PÉƼÀPÀ¥Àà ¸Á: ªÀ®ÌªÀÄ¢¤ß ªÀÄƪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ PÉÆAqÀAiÀÄå 53 ªÀµÀð G: PÀȶ ¸Á: PÀÄrð 2) GªÉÄñÀ vÀA. ©üêÀÄtÚ, 27 ªÀµÀð, PÀȶ 3) §ÄqÀØ¥Àà vÀA. ®ZÀªÀÄAiÀÄå 71 ªÀµÀð, PÀȶ 4) ©üêÀÄtÚ vÀA. vÁAiÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÌgÀÄ, PÀȶ 5) ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀA. zÉÆqÀØ §¸Àì¥Àà, ªÀAiÀĸÀÌgÀÄ, PÀȶ 6) gÉÃtÄPÁ UÀA. ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÌgÀÄ PÀȶ 7) ©üêÀÄtÚ vÀA. ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀĸÀÌgÀÄ, PÀȶ 8) ®ZÀªÀÄAiÀÄå vÀA. §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÌgÀÄ, PÀȶ J®ègÀÆ ¸Á: PÀÄrð vÁ: ªÀiÁ£À«.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É F ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CAzÀªÀgÉà DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2013 PÀ®A; 143,147,504,341,323,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ d£ÁzÀð£ÀgÁªÀÅ ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ,vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1).ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ 2).ªÉAಕಟgÁªÀÅ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ E§âgÀ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAvÀ vÁ¬Ä ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, vÀ£Àß ¦vÁæfðvÁ D¹ÛAiÀÄ°è F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ dUÀ¼À«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-05/06/2013 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.37 gÀ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À d«Ää£À°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß «gÉÆâ¹zÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÁr ¤£Àß fêÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉAiÀÄ£ÀÄß ಹೊಡೆದು ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà HwlÄÖ ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2013. PÀ®A. 447,323, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06..06.2013 gÀAzÀÄ 122 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-06-2013 

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ® vÁ¼ÀªÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¹¹ð OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É SÁ±ÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁvÀ gÀƪÀiïUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV mÁªÉ¯ï «zÀÄåvï ªÉÊjUÉ vÀUÀ°zÀÄÝ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ® vÁ¼ÀªÀÄqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¹¹ð OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ PÉÆgÀªÁ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆÃgÀªÁ, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¹UÉ, PÀrØ DAiÀÄ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀļÉ, UÀÄqÀÄUÀÄ, «ÄAa¤AzÀ MªÉÄäÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä ¹zÁæªÀÄ EvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ JqÀ ¨sÁUÀzÀ ¨sÀÄd, JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ºÉÆAPÀ¼ÀzÀ ªÉÄÃ¼É ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹zÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV £ÉʸÀVðPÀ ªÀļÉ, UÀÄqÀÄUÀÄ, «ÄAa¤AzÀ ¹r®Ä ¹zÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄ, 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 05-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà §ÆUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: §ÆzÉgÁ EªÀgÀÄ ¸ÁvÉÆý PÁæ¸ÀzÀ°è ªÀÄ£Àß½îUÉ ºÉÆUÀ®Ä §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ±ÁAvÀ JªÀiï. £ÁAiÀÄPï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: J¸ï.©.L ¨ÁåAPï PÁå²AiÀÄgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/J¯ï-8010 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-36/n-5373 ªÀÄvÀÄÛ mÁå° £ÀA. PÉJ- 38/5125 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPÀÖgï ¤°è¹ Nr ºÉÆVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀjUÉ §®UÀqÉ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥Àæ±ÁAvÀgÀªÀjUÉ aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀvÁߥÀÆgÉ ¸Á: ºÀAUÀUÁð, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f: ªÉÄÃzÀPï EªÀgÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ ºÀ¼ÉA§gï UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1602 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄÄzÁ¼É ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄzsÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠻AzÉ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¸Á: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/r¦-5386 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀtÂÚUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÁUÉñÀ EvÀ£À §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JqÀªÉƼÀPPÁ°£À ºÀwÛgÀ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JzÀÄj¤ªÀÄzÀ §gÀÄwÛzÀÝ J¦-28/r¦-5386 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  
 

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013, PÀ®A 498(J), 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAd£Á UÀAqÀ C¤Ã® ©ÃgÀ£À½î ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ PÁ²£ÁxÀ ©ÃgÀ£À½î gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ CgÀ«AzÀ ªÀAiÀÄ: 1 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ UÀAqÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ZÀ£ÁßVnÖPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) C¤Ã® vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©ÃgÀ£À½î, ªÀiÁªÀ 2) PÁ²£ÁxÀ ©ÃgÀ£À½î, CvÉÛ 3) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ©ÃgÀ£À½î, ªÉÄÊzÀÄ£À 4) ¸ÀĤî vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©ÃgÀ£À½î ºÁUÀÆ £Á¢¤ 5) ¸ÀÄgÉÃSÁ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©ÃgÀ£À½î J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ DVzÁV¤AzÀ ±À¤ §AzÀAvÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQzÀ £ÀAvÀgÀ C¤Ã®¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÄUÉ ºÉÆÃV vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ Hj£À «±Àé£ÁxÀ ¸ÀÄ®vÉ£ÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀhÄgÉÃ¥Áà GdÄtV ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀªÀÄzsÁ£À ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 4 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ±ÀªÀiÁð gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ ºÉÆqɹPÉÆAqÀÄ ºÁUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ FUÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CQÌ, ¨ÉÃ¼É EgÀzÀjAzÀ CªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁqÀ®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ CQÌ ¨ÉÃ¼É vÀA¢¯Áè ¤ªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ CQÌ ¨ÉÃ¼É PÉÆrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2, 3, 4 & 5 J®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÀÄwÛUÉUÉ PÉʬÄAzÀ PÉêÀj PÉÆgÀ¼À°zÀÝ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013, PÀ®A 498(J), 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ¸ÀAvÉƵÀ ©ZïPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©), ¸ÀzÀå: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉƵÀ JA§ªÀªÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©ZÀPÀÄAzÉ, ªÀiÁªÀ 2) ZÀAzÀæ¥Áà ©ZÀPÀÄAzÉ, CvÉÛ 3) ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ©ZÀPÀÄAzÉ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁ: OgÁzÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 2 wAUÀ½AzÀ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥sÉÊgï JQìqÉAmï £ÀA. 05/2013 :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆý EªÀgÀÄ vÀ£Àß 2 DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄtÄ¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÀnÖzÀÄÝ, UÁ½, «ÄAZÀÄ, UÀÄqÀÄUÀÄ, ªÀÄ¼É ºÉZÁÑV ©nÖzÀÝjAzÀ ¹r®Ä ºÀÄtÄ¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÀnÖzÀ 2 DPÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj 2 DPÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁªÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ, CªÀÅUÀ¼À C.Q 60,000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2013, PÀ®A 366, 511 L¦¹ & 11, 12, 16, 18, 30 ¦æêÉãÀë£ï D¥sï  a®Øç£ï ¥sÁæA ¸ÉÃQìªÀ¯ï C¥sÉãÀì - 2012 :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¥À®è« vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁr FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀzÉ DzÀ »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ°è »lÄÖ ©Ã¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ°è ©lÄÖ ©¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà JgÀ¨sÁUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆà CAvÀ CAzÀÄ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ E£ÀÄß aPÀ̪À½zÀÄÝ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ Hj£ÀªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£À vÀAzÉUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ, EµÉÖ¯Áè w½¹ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨ÉÆÃgÀªÉî PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£ÀÄ ²ªÀ°AUÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß PÉÊ KPÉ »r¢¢ ©qÀÄ CA¢zÀPÉÌ ¤Ã£ÀUÉ MAiÀÄÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÀ£ÀÄ, CzÀPÉÌ ºÁmÁå PÉÊ ©qÀÄ CAvÀ vÀ£Àß PÁ°£À°èzÀÝ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É, DUÀ C°èAiÉÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ DgÉÆæ £ÀA. 2) ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà JgÀ¨sÁUÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr JwÛPÉÆAqÀÄ ¨Á ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ CAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ J¼ÉzÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉƼÀPÁ°UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ±ÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ¸Á: C®èªÀiï ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀAiÀiÁå EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-7565 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ a¢æ ZËgÀ¸ÁÛ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/5827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ dUÀzÉë EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀAiÀiÁå EªÀjUÉ §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd zÉêÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-15/©.J£ï-7052 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ  £ÀA§gÀ §gÉAiÀÄzÀ ºÉƸÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ£À JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:04/06/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಜಬ್ಬಾರ ಇತನು ಪೋನ ಮಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ– ಸೇಡಂ ರಿಂಗ  ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಮೇಜೆಸ್ಟೀಕ ಫಂಕ್ಷನ ಹಾಲ ಎದುರುಗಡೆ ಹನೀಪಾ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ವಯಾ||65 ಸಾ|| ಮಿಲ್ಲತ್ತನಗರ  ಖಂಡಾಲ ಗ್ರೌಂಡ  ಹಿಂದೆ ಮದರ ಶಹಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಆಟೋದಿಂದ ಇಳಿದು ರೋಡ ಕ್ರಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಖರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ 29 ಎಮ್‌ 6311 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ  ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು  ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು 20,000/- ರೂ ಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.  ಉಪಚಾರದಿಂದ ಗುಣ ಮುಖವಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ:05/06/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಶ್ರೀ ನವಾಬ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಸಾ:ಮಿಲ್ಲತ್ತನಗರ  ಖಂಡಾಲ ಗ್ರೌಂಡ  ಹಿಂದೆ ಮದರಶಹಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 286/2013 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:05/06/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಲಪೂರಿ ಕಂಕರ ಮಶೀನ ಹತ್ತಿರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಆನಂದರಾವ ಎಸ್ ಎನ್‌ ಪಿಎಸ್‌‌ಐ (ಕಾ&ಸು) ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಿರಾಜ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ ವ;36 ವರ್ಷ ಉ: ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ ಸಾ: ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ , ಅಜ್ಮಲ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಎಕಬಾಲ ಅಹ್ಮದ ವ:37 ವರ್ಷ ಉ: ದಲ್ಲಾಳಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಸೈಯ್ಯದ ಬಬಲೂ ತಂದೆ ಶಬ್ಬೀರ ಅಲಿ ವ:29 ವರ್ಷ ಉ: ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ  ಕೆಲಸ ಸಾ: ತಾಜ ಫಂಕ್ಷನ ಹಾಲ ಹಿಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಹೈದರಸಾಬ ತಂದೆ ಯಾಸೀನಸಾಬ ವ:53 ವರ್ಷ ಉ:ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಬಿಲಾಲಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಗುಲಾಮ ರಸೂಲ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ನಬೀ ವ:39 ವರ್ಷ ಉ: ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಹಪ್ತ ಗುಮ್ಮಜ ಗುಲಬರ್ಗಾ ,ಸಾಜೀದ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಶಫೀ ಅಹ್ಮದ ವ:38 ವರ್ಷ ಉ;ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಸಂತ್ರಸವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಅಮಜದ ತಂದೆ ಶಮ್ಮಶೀರ ಅಲಿ ವ:48 ವರ್ಷ ಉ:ವ್ಯಾಪರ ಸಾ:  ರೋಜಾ (ಬಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಹ್ಮದ ಸಲೀಮ ತಂದೆ  ಮಹ್ಮದ ಬುರಾನ ವ:29 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಖಾಜ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ನಗದು ಹಣ 35640/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 287/2013 ಕಲಂ, 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮುದೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಲಚಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕಾಳಾ, ಶಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪಾ, ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ದಿನಾಂಕ:05-06-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ  4-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಧೋಳ ಬಸ್ಸಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತು ಇವರ ಪಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ನಾಸ್ಟಾ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮೂರು ಜನರು ನಾಸ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಚಮಪ್ಪಾ ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾಸ್ಟಾ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೊಟೆಲದವನಾದ ನಾಗೇಶ ಇವನು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾಸ್ಟಾ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಾಗೇಶನು ಇತನು ಲಚಮಪ್ಪನಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಲಚಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾಗೇಶನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಲಚಮಪ್ಪನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ, ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಒಳ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತು ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ಸಾ|| ಮುಧೋಳ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಮೃತನ ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುತ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕಾಳಾ ವ|| 50 ಉ|| ಕೂಲಿ ಜಾ|| ಮಾದಿಗ ಸಾ|| ಮದನಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 107/2013 ಕಲಂ:302 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10)  ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಪಿಎ  ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.