Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 27, 2014

Raichur District Special Press Note

«±ÉõÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         qÉÊgÀPÀÖgÀ d£ÀgÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ E£Àì¥ÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï D¥sï ¥ÉưøÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA:¹§âA¢-6/81/2013-14 ¢:14.03.2014 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢:01.11.1956 jAzÀ 28.11.2012gÀ CªÀ¢üAiÀÄ ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ±ÁSÁ¢üÃPÀë/C¢üÃPÀëPÀ ªÀÈAzÀzÀ vÁvÁÌ°PÀ eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°è ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀbÉÃj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. PÁgÀt ¨Á¢vÀ £ËPÀgÀgÀÄUÀ½AzÀ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ K£ÁzÀgÀÄ EzÀÝ°è F vÁvÁÌ°PÀ eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ (15) ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV F PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. 

  ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

Raichur District Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ 23-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà  vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-56  eÁw-ºÀjd£À G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀ  eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ  §t«UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §t«UÉ  DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 80,000/- gÀµÀÄÖ ¸ÀévÀÄÛ  £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ  £ÀA: 02/14  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀªÀÄä ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ 55 °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀ£À¸Á« FPÉUÉ  ನಾಲ್ಜು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಅಮರಮ್ಮ ಕಿರಯವಳು, ಈಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಗೌಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಳಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು.ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲ ಬಿಳಿ ತೊನ್ನು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಮನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀನವದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡುದಿನಾಂಕ 26/03/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಜಂತಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ ಮೈಗೆ ಆಗಿರುವ ಬಿಳಿ ತೊನ್ನುನಿಂದಾಗಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಶಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.05/2014 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
 ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-          
          ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 5/12/80 ರಂದು ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ ¢. §¸À¥Àà, 45 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À«  FvÀ£À ತಂದೆಯಾದ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಗಣ್ಣ @ ಗಂಗಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಸ.ನಂ 40  ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದಿವಂಗತ ಬಸಪ್ಪನಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ಸ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ, ರಾಮಣ್ಣ, ಈರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರುಗಳು ಇದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಹಿಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿದ್ದು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಂಧ ಪಡದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಆರೋಪಿ ಬಾಬುಸಾಬ ತಂದೆ ಶಾಲಂಸಾಬ್ ಸಾ : ಸಂಗಾಪೂರ ಈತನು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸದರಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೊಲವನ್ನು ¢£ÁAPÀ : 24/10/13 gÀAzÀÄ ಬಾಬುಸಾಬ್ @  ವೆಂಕೋಬ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ @ ಶಾಲಂಸಾಬ್  ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ  ಕ್ರಮ  ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.96/14 ಕಲಂ 167, 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀĪÁVgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) ¯Á¯ï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï ªÀ: 46, eÁ: ªÀÄĹèA,   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ   2) ¤ÃgÀÄ¥Á¢ @ «ÃgÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥Àà¼À ªÀ: 32, eÁ: PÀÄgÀħgï GPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ   3) ªÀi˯Á° vÀAzÉ PÀjêÀiï¸Á¨ï ªÀ: 48 eÁ: ªÀÄĹèA,  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ EzÀÝ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ    ¦.J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 500/- ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¨ÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಪಂಪಣ್ಣ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,ವಯ-36ವರ್ಷ,    :ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ವಕ್ರಾಣಿ FPÉAiÀÄ   ಕುಟುಂಬಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ] ಬಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ[2] ಶಂಕ್ರಗೌಡ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ                                           3] ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂಡ ನಂದನಗೌಡ      [4] ಚನ್ನಪ್ಪ ಹೂಗಾರ    5] ಜಿ.ಜೈಸ್ವಾಮಿ ಜಂಗಮ         [6] ಸಾಬನಗೌಡ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ   7] ಶರಣೇಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸನಗೌಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ:ವಕ್ರಾಣಿEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ವಿರುದ್ದ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು ಧಾವೆ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ದರಿಂದ ದಿ.24-03-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ವಕ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪುಗೂಡಿ  ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಧಾವೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೋ ಅಂತಾ  ಹೆದರಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನೀನು ಕೇಸು ವಾಪಾಸು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವದಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94-2014 ಕಲಂ;143,147.448,323.504,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
,                ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಗಂಡ ನಬಿಸಾಬ್, 37 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ತಾ: ಮಾನವಿ FPÉAiÀÄ  ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಉರುವಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1] ಶೇಖನಬಿ ಗಂಡಬಂದೇನವಾಜ,ಸಾ:ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್,2]ಫರ್ಜಾನ್ಗಂಡಮೌಲಾಲಿ,ಸಾ:ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್,3]ಮೌಲಾಲಿ ತಂದೆ ಬಂದೇನವಾಜ, ಸಾ: ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್,4]ಖಾಸೀಂಅಲಿತಂದೆಬಂದೇನವಾಜ,ಸಾ:ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್,5] ಬಂದೇನವಾಜ್ ತಂದೆ ಉಮರ್ ಸಾಬ್  ಸಾ:ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್, 6]ಶಾಹಿದಾಬೇಗಂಸಾ:ನಿಲೋಗಲ್PÁæ¸ï 7] ಜಮ್ ಶೇರ್ ಅಲಿ ಸಾ: ಬಾಗಲವಾಡ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸಹ ಒಂದು ಜಾಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಾಗೆಗೆ  ಹೋಗುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವೈ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 19/03/14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಉರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ‘’ಏನಲೇ ಸೂಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂತಾ ಅಂದರೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನದೇನು ಗಂಟು ಹೋಗ್ತಾದ ‘’ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯ ಹತ್ತಿದರು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ‘’ ಬಾಯಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡು ‘’ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಅವರು ‘’ಈಕೆಯದು ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಕ್ರಲೇ’’ ಅಂತಾ ಅಂದವರೇ ಅವರ ಪೈಕಿ ಶೇಖನಬಿ, ಫರ್ಜಾನ್, ಶಾಹಿದಾ ಬೇಗಂ ಇವರು ನನಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆಯ ಹತ್ತಿದ್ದು  ಆಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ನಬಿಸಾಬನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ‘’ ಈ ಸೂಳೆ ಮಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾನ ‘’ ಅಂತಾ ಆತನಿಗೆ ಜೆಮ್ ಶೇರ್ ಅಲಿ, ಮೌಲಾಲಿ, ಖಾಸೀಂ, ಬಂದೇನವಾಜ,  ಇವರುಗಳು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.95/14 ಕಲಂ 143,147,504,323,,ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
                  ¢:26/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt PÉýÃzÀgÉ PÉÆnÖ®è J£ÀÄߪÀ zÉéõÀ¢AzÀ FgÀªÀÄä eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 04 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:§Ä¢Ý¤ßEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà,25µÀð,ªÀÄ£É PÉ®¸À,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:§Ä¢Ý¤ßFPÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÁªÀðw FPÉUÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß PÀnÖUÉ ©zÀÝgÉ £ÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀ¯Éà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CqÀØ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ CqÀØ §gÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ°rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ, ©¹¹PÉƼÀÄî §AzÀ ¥ÁªÀðw FPÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÆzÀ°rzÀÄÝ, J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ F ¸ÀƼÉAiÀÄgÀzÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛÃj ªÀģɺÉÆPÀÄÌ ºÉÆrAiÉÆÃt £Àrj CzÀÄ DUÀ°®è CAzÀgÉ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ ªÀÄA¢£À PÀgɹ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÉÆÃt JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ   ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅ.ಸಂ.53/2014 ಕಲಂ: 143,147, 341,323, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

               ದಿನಾಂಕ :26-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀAiÀÄå, 50ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:§Ä¢Ý¤ß gÀªÀgÀ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕಳು ಆರೋಪಿ ಪಾರ್ವತಿ ಈಕೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆಗ ಪಾರ್ವತಿಯು ಆಕಳಿಗೆ ಇದರ ಬಾಯಾಗ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ ಅಂತಾ ಬೈದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮಳು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನು ಬೈತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದವರೇ ಈ ಸೂಳೆಯರದು ಬಹಳಾಗ್ಯಾದ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೂದಲಿಡಿದು, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಪಕ್ಕಡಿಗೆ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನು ಈ ಸೂಳೆಯದು ಬಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಇವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮಳ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಮೈಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಅಪಮಾನ ಗೊಳಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ಈರಮ್ಮಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಬಸವ ಮತ್ತು ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಡುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ   ಮೇಲಿನಿಂದ  ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ .ಸಂ.54/2014 ಕಲಂ:143,147, 341,354,323, 324,504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                     ದಿನಾಂಕ:27.03.2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಸೈಯ್ಯದ್ ಖಾಜಾ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಶಾಲಂ :25 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಬೇಕರಿ ವ್ಯಾಪರ ಸಾ:ಐಯ್ಯಬವಾಡಿ ನವಾಬ ಗಡ್ಡ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ದಿನ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30 ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ  ಪತ್ತೇಪೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ  ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಯರಮರಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾರಿ ನಂ:.ಪಿ. 16 ಟಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ 8279 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು  ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಎಕ್ಸಲ್   ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾರಿಯ ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದರ ಟೈರ್ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲುಯಗಳು ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ:101/2014 ಕಲಂ:279,338 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
             ¢£ÁAPÀ:27-03-2014 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉʸÀ«Ä¯ïè »AzÀÄUÀqÉ KjAiÀiÁ £ÀªÁ§qÀØzÀ°è vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆüÀ§Ar ªÀAiÀiÁ:50 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ G: «Ää£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉʸÀ «Ä¯ï »AzÉ £ÀªÁ§UÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¨Éé © ªÁ°ÃPÁgÀ ¦J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ)    ªÀiÁPÉÃðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ£À PÀqɬÄAzÀ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 20 °Ã. «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.200/- 2) MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.300/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  10 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  -- d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É --- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2014 gÀAzÀÄ  178 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,000-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.