Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 6, 2014

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¢£ÁAPÀ:04-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ  §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¦ügÁå¢ ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ, 35ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:qÉæöʪÀgï, ¸Á:UËqÀ¥Àà£ÀzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ°è CªÀgÀ Hj£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ Hj£ÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÀA§AzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå vÀAzÉ qÉƼÀîAiÀÄå 50ªÀµÀð, ¸Á:¨sÁjÃVqÀzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw  FvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/14 PÀ®A. 341, 323, 504, 506,  L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

CPÀæªÀÄ PÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «oÀ×¯ï ¸ÁPÁ ¸Á:E®PÀ¯ï  ಆದಾಪೂರ FvÀ£ÀÄ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ.52/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 6 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಸರ್ವೆ.ನಂ.52/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಎಕರೆ 37 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆನಂ.53 ರಲ್ಲಿ 30 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ.51 ರಲ್ಲಿ 29 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ.ನಂ.53 ರಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ.52/1 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸರುವುದಲ್ಲದೇ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಬೇಕು ಎಂದು ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  49/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ) CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

       ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà ¥ÁUÀzÀ ¸Á:DzÁ¥ÀÆgÀ 2)±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á:DzÁ¥ÀÆgÀ 3) CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಆದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ.79/2/2 ಕ್ಷೇತ್ರ1 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ..80/2/3 ಕ್ರೇತ್ರ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸರುವುದಲ್ಲದೇ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  50/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ)   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   
      ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1)  «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÀAiÀÄå ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ 2) ±ÁAvÀ°AUÀ¥Àà §zÁ«Ä ¸Á: E®PÀ¯ï    EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಆದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ.81/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  51/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ)   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
     ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ )¥ÁAiÀiÁ¯ï vÀAzÉ eÉÆåÃwUÀA¢ü ¸Á:ºÀħâ½î 2) ±ÁªÀıÁVjzsÁgÀ ¸Á:ºÀħâ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಆದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ.76/3- ಡಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ, 74/6  ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  52/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ) CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
      ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  «dAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆÃd ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ   gÀªÀgÀÄ   ಆದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ.73 ಕ್ಷೇತ್ರ 2 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ .ನಂ.73/ಡಬ್ಲೂ  ಕ್ಷೇತ್ರ 3 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ  ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  53/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ) CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
        ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ  ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವ ಕಾವಲೇರ್ ,  28 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮಲ್ಲಿನಮಡಗು. FPÉAiÀÄÄ ಮಹಾದೇವ ಕಾವಲೇರ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ, ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು  ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಾ , ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲೆ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಂಡ, ಮಾವ, ಅತ್ತೆ  ಮುರು ಜನರು ಕೂಡಿ ನೀನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಇಲ್ಲ, ದರಿದ್ರ ಕಾಲಿನವಳು, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಬೊಗಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇ ಸೂಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 4/03/14 ರಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಿನಗೆ ದಿನಾಲು ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಹಲ್ಕಟ್ ಸೂಳೆ, ನೀನಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿನಮಡುವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕರೆದುಕೊಂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ನೀನೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾ ಬಂದೀದಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಹೋದಾಗ  ಆರೋಪಿತರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಡಲೇ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ದಬ್ಬಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 70/14 ಕಲಂ 498 (ಎ), 504,323, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡೆನು.  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ PÀ®AzÀgï¸Á§ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀlUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.35 E.«.-636 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÀ«vÁ¼À¢AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw HgÁzÀ vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ- PÉÆmÉÃPÀ¯ï ªÀÄzÀåzÀ°è PÀj«ÃgÀ¥Àà£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà DAiÀiÁ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®ªÉÆUÀ먀 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ®APÉ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð eÁw £ÁaiÀÄPï,G:ªÉÄøÀ£ïPÉ®¸À ¸Á:ªÀlUÀ¯ï vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ  ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/2014 PÀ®A; 279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2014 gÀAzÀÄ  47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-03-2014


<div align="justify"><span style="font-family:Nudi Akshar;font-size:130%;"></span></div><div align="justify"><span style="font-family:times new roman;font-size:130%;">This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. </span></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:130%;"></span></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:130%;"></span></div><div align="justify"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:130%;"></span></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="font-family:Nudi Akshar;font-size:130%;"></span></div><span style="font-family:Nudi Akshar;font-size:130%;"><div align="justify">   

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-03-2014

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¢. ¹zÀÝ¥Áà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀÆeÁj, ¸Á: vÀĪÀÄPÀÄAmÁ, vÁ: aAZÉÆý f: UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-03-2014 gÀAzÀÄ J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄzÀ°è£À ¸ÀPÀÌgÉ vÀÄA©zÀ aîUÀ¼ÀÄ ¯ÁjUÀ¼À°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆÃzÁªÀÄzÀ°è£À ¸ÀPÀÌgÉ vÀÄA©zÀ aîUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀiÁgÀÄw ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¹QÌ ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ CªÀgÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ vÀPÀët aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀÆeÁj, ¸Á: vÀĪÀÄPÀÄAmÁ UÁæªÀÄ, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®âUÁð ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2014, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀƱÉÃnÖ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÀPÀÆgÉ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ ©ÃgÀPÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31/05/2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî EªÀgÀ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 10 jAzÀ 1030 UÀAmÉUÉ PÀÄAn ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛzÀÝ DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ D ¢£À ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀ°¯Áè CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ §gÀzÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀÄAnzÉÆA¢UÉ ºÁUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¤AwzÀÄÝ ªÀÄUÀ C°è EgÀ°è¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà ¢£À ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 8880107998 £ÉÃzÀjAzÀ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ²æñÉÊ®£À vÀAzÉ£Á CAvÁ PÉýzÀÄÝ DUÀ ºËzÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ §gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉý ¥sÉÆãÀ §Azï ªÀiÁrzÀ CAzÀÄ Er ¢£À vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«UÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ PÁt¸À°¯Áè, ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¢£ÁAPÀ  01-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æñÉʯï EvÀ£À ±ÀªÀ ¨Á«AiÀÄ°è EvÀÄÛ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CzÉà ¢£À ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¹zÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À C©ü¥ÁæAiÀÄ w½¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ ²æñÉÊ® ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ FdÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ, DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ¤gÀ°è ©zÀÝgÉ Ff zÀqÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ DzÀgÉ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÆqÁ 3 ¦üÃl EzÀÄÝ PɸÀgÀÄ PÀÆqÁ ¨Á«AiÀÄ°è EgÀ°¯Áè EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV¹ G¸ÀÄgÀÄUÀnÖ¹ ¸Á¬Ä¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ RavÀªÁVzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀÄð¢UÉ ªÀÄUÀ PÀ¼ÉzÀ §UÉÎ §gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÀgÉ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄ ¤dªÁzÀ CA±À ¨É½QUÉ §gÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ PÀ¼ÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä ±Éö£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©ÃgÀPÀÆgÉ EªÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ vÀªÀÄä£À «gÀÄzÀݪÁV Hj£À ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ ¤AvÀÄ ¸ÉÆÃwzÀÄÝ EzÉà ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, EzÉà ªÉʱÀÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ 1) ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî, 2) ¸ÀĨsÁµï vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî, 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî, 4) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµï ¥Ánî, 5) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánî, 6) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¥Ánî, 7) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¥Ánî, 8) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¥Ánî, 9) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸ÁUÁAªÉ, 10) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà gÀĪÀiÁä J®ègÀÄ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ J®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-03-2014 gÀAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2014, PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ïÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ   25-02-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CAPÀıÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄ£Éå ¹AzsÉ, 27 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆò, 2) ²æäªÁ¸À ²ªÀ°AUÀgÁªÀ ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆò, E§âgÀÄ ¸Á: eÉÆòUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt              ºÁUÀÆ agÀqÉ ªÉÊ£À±Á¥À ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ OgÀ KPÀ ¨ÁgÀ ºÀªÀiÁgÉ £ÁªÀÄPÉÆ DAiÀiÁvÉÆ OgÀ gÀhÄUÀqÉ PÉ ¨ÁgÉ ªÉÄ PÉøÀ PÀgÉ vÉÆ vÉÃgÉ PÉÆ eÁ£À ¸É £À» bÉÆÃqÀvÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ “ZÀAzÀ£À £ÀÆågÉÆ” D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ eÉ.J£ï.¦ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ©.¸ÁUÀgÀ ¦J¸ÀL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ eÉ.J£ï¦ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ¸ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©)  EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-09/¹¹-5393 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåUÀ ¨É¤ßUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ¨É¤ßUÉ ºÁQPÉÆAqÀ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¸À¯ÁV ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¨ÁåV£À°è 180 JªÀiï.J¯ï £À 8 ¦.JA «¹Ì ºÉ¸Àj£À 22 ¥É¥ÀgÀ£À ¸ÀgÁ¬Ä qÀ©âUÀ½zÀÄÝ MlÄÖ C.Q 1245=42 UÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV EgÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-03-2014 gÀAzÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¹zÀÝgÁAiÀÄ §®ÆVð ¦J¸ïL zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÉñÀªÀÄÄR vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ®PÀ̱ÉÃnÖ, 2) ±ÀAPÉæÃ¥Áà  vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà zsÀqÉØ, 3) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥ÀgÀªÀiÁ, 4) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà UÉÆÃuÉ£ÀªÀgÀÄ, 5) ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ PÀAoÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 6) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ gÀªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ 52 ಇಸ್ಪಟ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು 1200/- ನಗದು ಹಣ ಜ¦Û ಮಾಡಿಕೊಂಡು ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtà¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, eÁw: ºÀeÁªÀÄ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉJ-32/J¥sÀ-1244 £ÉzÀgÀ°è JgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀÄì JgÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¹ì¤AzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
</div>  

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 05/03/2014 ರಂದು 04:30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದೆನೆಂದೆರೆ, ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆದರ್ಶ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಪಣ ಹಚ್ಚಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ 05:00 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 05 ಜನ ಆರೋಪಿತರಾದ 1. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಪುಗಾಳೆ ಸಾಃ ರಂಗೀನ್ ಮಜೀದ್ ಮೋಮಿನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2. ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿರಾದಾರ  ಸಾಃ ಭೂಸಣಗಿ 3. ಮಹಾಂತಗೌಡ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 4. ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ಬಾಲಚಂದ್ರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ  ಸಾಃ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5. ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಶೇಖರ  ಸಾಃ ಸಂಜೀವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ  ಒಟ್ಟು 44,000/- ರೂ. ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಸಾ|| ಗುಂಡಗುರ್ತ್ತಿ ತಾ||ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 11-02-2014 ರಂದು 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನವರಿಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಭಾವ ಸುರೇಶ್ ಇವರು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಇ.ಡಿ 2745 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಾಪೂರ ದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಸ್ಸ ಡಿಪೊ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಈಕೆಯು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವ  ಪೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೇವು ನಾವು ಬರುವುದಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರು ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ 12:30 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅರಾಮ ಆಗಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಯಾವುದೆ ಪಿಯರ್ಾಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 04-03-2014 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪೀರಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಾಃ ಸಂಜೀವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 27-12-2013 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಗಾಯಾಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಇವಳು ಗಂಜ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಲಾಹೋಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಹುಮನಾಬಾದ ಬೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 05-03-2014 ರಂದು 07-15 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪುರವಣಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 27-12-2013 ರಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಹೊಂದಿತ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಇವಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 02-01-2014 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 04-01-2014 ರವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು ಸಹ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 05-01-2014 ರಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಇವಳನ್ನು ಸೋಲಾಪೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಚೆ 07-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಇವಳು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಣಿ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಗಂಡ ಗುರುರಾಜ ದೇಶಪಾಂಡೆ  ಸಾ;ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು  ದಿನಾಂಕ 19.11.2013 ರಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ 1 ತಿಂಗಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ  ದಿನಾಲು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ,ಬೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 28.02.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ರಮಾ ಇವರ ಮನೆ ಇರುವ  ವಿಠ್ಠಲ ನಗರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಗುರುರಾಜ ಇತನಿಗೆ ಕರೆಯಲು ಹೋದಾಗ ನಾದಿನಿ ರಮಾ ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಗುರುರಾಜ ಬಾವ ಪ್ರಸನ್ನ್,  ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ರಮಾ ಅವಳ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಶರ್ಟ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಗಂಡ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಯ್ಯಾಳಕರ ಸಾ; ಮನೆ ನಂ 20 ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಸರ್ವೆ ನಂ 11 ಲೇಔಟ ಡಂಕಿನ ಬಾವಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ;ವ; ಮನೆ ನಂ 1-972 ಪಿಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರ ಹಿಂದುಗಡೆ 10 ನೇ ಕ್ರಾಸ ತಾರಫೈಲ ಬಡಾವಣೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 22.06.2012 ರಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಯ್ಯಾಳಕರ  ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 6 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಲ್ಪೆಂಡರ  ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ @ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ, ಬಾವ ರಾಜು, ನಾದಿನಿಯರಾದ ಕಮಲಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ನೆಗೆಣಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವದಲ್ಲದೇ ಅಡುಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ  ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಬಾ ಅಂತಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 23.02.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಇತನು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಕೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿನಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಿ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Koppal Dist CrimesPÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2014 PÀ®A. 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 05-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀ¢Ý 2] ±ÀAPÀæ¥Àà  UÀ¢Ý 3] UÀAUÀªÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà UÀ¢Ý 4] ±ÁgÀzÁ UÀ¢Ý ¸Á: J®ègÀÆ ªÀiÁlgÀAV J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà vÀA¨ÁPÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlgÀAV eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀ PÀrzÀÄ PÀ®Äè ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §AzÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ E§âgÀÆ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ E°è vÀgÀ PÀrAiÀĨÉÃr ¤ªÀÄä eÁUÀzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÉÆÌýî CAvÁ CA¢zÀÄÝ CzÉ. DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À°PɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà UÀ¢Ý PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. C§ÄÝ® gÀeÁPÀ J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA. 02/2014 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ:
¢£ÁAPÀ 05-03-2014 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¨Á®ªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà UÉÆgɨÁ¼À ªÀAiÀiÁÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äQ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, CfðzÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ MazÀÄ ºÉÆnÖ£À §t« ªÀÄvÀÄÛ MazÀÄ ªÉÄë£À §t«UÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆüÀ ºÁUÀÆ ¸ÀeÉÓ ªÉÄêÀÅ ¸ÉÃj 8 mÁåçPÀÖgï ªÉÄêÀÅ ºÁUÀÆ G½î, vÉÆUÀj ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÉÆlÄÖ ¸ÉÃj 2 mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆlÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁë£ï DVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q. 51,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà zÀÄgÀUÀ¥Àà   ¹.ºÉZï.¹-11 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.