Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 28, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-06-2018

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 84/2018, ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-           
ದಿನಾಂಕ 27-08-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಪತ್ರಿ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸ್ವಾಮಿ,  ಸಾ: ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಹುಮನಾಬಾದ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಬೀದರ ರವರ ತಮ್ಮ ಚನ್ನಯ್ಯಾ ಇವನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಿಂದ ಜನತಾ ನಗರ ಹುಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-2205 ನೇದನ್ನು ರೋಡಿನ ಬದಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ಸೊಲ್ಲಾಪುರ - ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಂ. ಕೆಎ-39/ಕ್ಯೂ-6178 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 28-06-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯದಿಯ ತಮ್ಮ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಭಕಾಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಸೊಂಟದ ಬಲಗಡೆ ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಶಿಶ್ನದ ಬಲಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 87/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ¸ÁvÉÆý gÀªÀgÀÄ ¸ÁvÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-7890 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ CjÃ¥sÀ vÀAzÉ C®Äè ¥ÁmÉ¯ï ¸Á: ¸ÁvÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä »ªÀÄärUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¤AwgÀĪÀ  £Á²ªÀiï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ¥ÀmɯÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ GªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ®QëöäàºÁUÀÆ DgÉÆæ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 136/2018, PÀ®A. 498(J), 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ Dgï.ªÁt ªÁqÉÃPÀgÀ UÀAqÀ PÉ.gÁdÄ @ eÉÊgÁd ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: OgÁzÀ (©), ¸ÀzÀå: £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 22-02-2017 gÀAzÀÄ OgÁzÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀð£À°è CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ PÉ.gÁdÄ @ eÉÊgÁd ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ, ªÀiÁªÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ gÀÄQät UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ, ¸ÀĤî vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ eÉÊgÁd CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è LzÁgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ PÉ.gÁdÄ @ eÉÊgÁd CªÀ£ÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀAvÉ rªÀiÁAqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¸ÀA§AzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃUÁV ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ C°èAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä eÉÆvÉ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ PÉ.gÁdÄ @ eÉÊgÁd ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ, ªÀiÁªÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ gÀÄQät UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ, ¸ÀĤî vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸ÉÆÃgÀ½îPÀgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ E°èUÉ §AzÀÄ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ «ZÁj¸À®Ä PÉ.gÁdÄ @ eÉÊgÁd CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ MwÛ »r¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ PÉ.gÁdÄ @ eÉÊgÁd CªÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 169/2018, ಕಲಂ. 447 ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ. 192(ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 27-06-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಲುರೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಹೊಬಳಿಯ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಯರಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10 ರ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ 340 ಎಕರೆ 09 ಗುಂಟೆ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವೀರಪ್ರಭು ಪಂಡಿತರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾ: ತುಮಕುಂಟಾ, ತಾ: ಚಿಂಚೊಳಿ, ಜಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇವರು ಸುಮಾರು ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 40*22 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೀನಶಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ. 192 (ಎ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೂಡಬೇಕೆಂದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ತಹಸಿಲ್ದಾರರು ಭಾಲ್ಕಿ ರವರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆನೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 196/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ gÉrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ £ÀgÀºÀj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-56/0461 C.Q 14 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÀªÀÄÆägÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-06-2018 gÀAzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 23-06-2018 gÀAzÀÄ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ mÁæ£Àì¥ÉÆlð £ÀÆå¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è 21 l£ï ºÀ¼É mÉÊgï C.Q 1 ®PÀë 80 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÉÆÃqï ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ¥ÀltZÀÆgÀ ¥Á±ÁªÉÄʯÁgÀAzÀ°è C£ï¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ CzÉ ¢ªÀ¸À 2300 UÀAmÉUÉ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2018 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèPÉÌ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ªÉÄÃPÁå¤Pï UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-06-2018 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ªÉÄÃPÁå¤Pï UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«ÄUÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £Á¼É £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ PÀgÉ ªÀiÁr ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-2018 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¯Áj C±ÉÆÃPÀ ªÉÄÃPÁå¤Pï UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ PÁtÄwÛ¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¯Áj PÁt°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ J°èAiÀÄÄ PÁt°¯Áè, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, ²ªÀ¥ÀÄgÀ, PËrAiÀiÁ¼À, gÁeÉñÀégÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ªÀÄÄqÀ©, ªÀÄAoÁ¼À EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁr d£ÀjUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 25-06-2018 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-2018 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-56/0461 ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ 21 l£ï ºÀ¼É mÉÊgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 15 ®PÀë 80 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¯Áj ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è£À ªÀiÁ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 206/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-06-2018 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 10-06-2018 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÃAeï §tÚzÀ ¦üAiÀiÁ𢠦ü°Ã¥ï vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: PÁ£À£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆAqÁ rAiÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ-6525, ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.E.4.eÉ.J¥sï.39.r.eÉ.ºÉZï.7068206, EAfÃ£ï £ÀA. eÉ.J¥sï.39.E.72094459, C.Q. 45,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 207/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ R°Ã® CºÀäzÀ vÀAzÉ JªÀiï.r ªÀÄPÀÆâ® CºÀäzÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ PÀbÉÃjUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ°èzÀÝ 1) ºÉZï.¹.J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ¸Émï, CzÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ qÉÆÃAUÀ¯ï «xï mÁmÁ qÉÆPÉƪÉÆà ¹ªÀiï £ÀA. 7411490324 C.Q: 13,000/- gÀÆ., 2) JPÉìöÊqï PÀA¥À¤AiÀÄ E£ÀªÀlðgï & ¨Áålj C.Q: 3,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, 3) J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ n.« C.Q: 7,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 4) ºÉZï.¦ UÁå¸À ¹°AqÀgï C.Q: 1,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 26-06-2018 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 27-06-2018 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 127/2018, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ gÁd±ÉÃRgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁt¥Áà vÀAzÉ UÀt¥Àw PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: OgÁzÀ, vÁ: & f: PÀ®§ÄVð, ¸ÀzÀå: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, 2) gÁdUÀ§âgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¨ÉÃvÀèºÉêÀÄ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 3) ¸ÀÄWÀgÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ F 3 d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â£À PÉÊAiÀÄ°è PÉÊ aî EzÀÄÝ CzÀgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä EgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 & 3 E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ£ÀÄ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉÊ aî §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä EzÉ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ J£ÁzÀgÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EªÉ CxÀªÁ ºÉÃUÉ JA§ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj PÉÊ aî ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è Njf£À® ZÉƬĸÀ «¹Ì 90 JA.J¯ï. mÉmÁæ ¥ÁåPÀ MlÄÖ 55 EzÀÄÝ C.Q 1,595/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 197/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 27-06-2018 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀÆvÀ£À ¹.JA.¹ PÀlÖqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆÃlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸À.L (PÁ&¸ÀÆ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À¢AzÀÀ 100 Cr CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄÄqÀ©, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2) ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: ªÀÄÄqÀ©, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 3) ²±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ©gÁzÁgÀ PÀ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: JPÀ®ÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ 5) ªÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÀÄeÁj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀÆvÀ£À ¹.JA.¹ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,030/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 208/2018, PÀ®A. 20(©) (2) (©) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 27-06-2018 ರಂದು ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವ್ರತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಸವಲಿಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಕರಿ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರು ಆಸಾಮಿಗಳು 3 ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಾದ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾ.ಸು) ಗಾಂಧಿಗಂಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ರವರಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಬೀದರ, ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮಹಾಜರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು 26 ಕೆ.ಜಿ. ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 50,000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಪ್ರಕಾಧ ತಂದೆ ದಾಲಸಿಂಗ್ ಸಾ: ಕಾರವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಜಮಗಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ), 2) ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಪಟ್ಟು, ಸಾ: ಗಾಮಾ ತಾಂಡಾ ಜಮಗಿ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ಇಬ್ಬರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 226/2018, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀtgÀ¥Áà ¸Á: PÀ®§ÄVð vÁ£ÀÄ mÁæ£ÁìöåPÀµÀ£ï ¸ÉƮĵÀ£ï EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï ¥ÉæöÊ.° £ÉÃzÀgÀ°è r¹ÖçÃmï JQìPÀÄnªï CAvÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹PÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28-06-2018 gÀAzÀÄ PÁåµÀ ¯ÉÆÃrAUÀ nêÀÄ ¹.JªÀÄ.J¸À gÀªÀgÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ PÀ®§ÄVð gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ J¸À.©.L J.n.JªÀÄ £ÀA. J¥sï.©.©.JPïì.006028023 JA§ ªÀIJãÀ PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä D J.n.JªÀÄ £À°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C°è PÀÄr¹zÀ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÁQ J.n.JªÀÄ ªÀIJãÀzÀ ¸ÉÃ¥sÀ ¯ÁPÀgÀªÀ£ÀÄß UÁå¸À PÀlgÀÀ¢AzÀ PÀvÀÛj¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 58,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2018 gÁwæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-06-2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è J.n.JªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV JnJªÀÄ ªÀIJãÀ ¸ÉÃ¥sÀ ¯ÁPÀgÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 58,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.