Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 19, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A. 323, 341, 307, 504, 506 ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:11/09/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  gÀAUÀAiÀÄå E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ eÉÊ ¸Á¨ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊ°ègÀĪÀ gÁr¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2016 PÀ®A. 323, 324 504, 506  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:18/09/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §mÉÖ ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV CªÁ±ÀѪÁV ¨ÉÊGwzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À¥Áß EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝgÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3.4 JA JA DgÀ.r.AiÀiÁPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 18/09/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà CA§gÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/09/2016 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀÀzÀÀ°è gÁwæ 23-00 UÀAmɬÄAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦¹ 230. UÀuÉñÀ ¹¦¹ 294,  ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ CªÀiÁUÉÆÃAqÀ ªÀÄÄZÀÑAr J¦¹ 169 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-33 f-0138 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É½V£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÀuÉPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÆ®PÀ PÀ®§ÄjV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) CªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà LPÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁ|| ªÀiÁ¢UÀ G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| zÉë£ÀUÀgÀ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, ªÀÄvÀÄÛ 2) ²æà ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁ¬ÄvÀ G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀiÁ£Àå J¸À.¦.¸ÁºÉçgÀ CzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä ¹§âA¢ eÉÆvÉ r.¹.L.©.WÀlPÀzÀ ²æà J¸À.JA.¥Ánî ¦.J¸À.L. ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï ±ÉæüøÁ§ ºÉZÀ.¹.97, UÀÄAqÀ¥Àà ºÉZÀ.¹.115, n. gÁªÀÄ®Ä ºÉZÀ.¹.55, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-33 f-0138 £ÉÃzÀÝgÀ°è E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 02-30 J.JA.PÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/09/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ AiÀiÁzÀVj ªÉÄãï gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA J.¦.-29 n.J.-1142 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj£À  CA.Q: 2,00,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 6 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 9000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ £Á£Éà CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁ¬ÄvÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| D²£Á¼À vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÀjÃA ¸Á|| vÁAqÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ eÉÆvÉUÉ §AzÀ MAzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA JA.ºÉZÀ.-13 J£À-9243 C.Q.gÀÆ. 50.000/-CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÄãÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð eÁ||CUÀ¸ÀgÀ G||ZÁ®PÀ ¸Á|| CzÀ±Àð £ÀUÀgÀ  vÁ||f||PÀ®§ÄjV CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ºÀ¼ÀîPÉÃqï ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð eÁ||°AUÁ¬ÄvÀ G||CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| CzÀ±Àð£ÀUÀgÀ vÁ||f|| PÀ®§ÄgÀV CAvÁ ºÉý ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢gÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°è vÀÄA©¢ÝÃj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ PÁqÀAUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®§ÄjVUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä £ÁªÀÅ J®ègÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÉÝêÀÅ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÄð£À ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯Áj ºÁUÀÆ PÁgÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/09/2016 gÀAzÀÄ 04.00 JJA ¢AzÀ 05.00 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀܼÁªÀPÁ±À E®èzÀÝjAzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹ MAzÀÄ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18/09/2016 gÀAzÀÄ 06.30 J.JA, PÉÌ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 260/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 JA.JA.Dgï.r.AiÀiÁPïÖ  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016 PÀ®A 279, 338, L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 16/09/2016 gÀAzÀÄ ²æà ©ügÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Áà P˼ÀÆgÀ eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ªÀ|| 30 G|| PÀÆ° ¸Á|| ªÀÄÄ£ÀUÀ®   vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj  EªÀgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£É ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ lA lA ¹UÀzÀ PÁgÀt £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄ£ÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîzÀ §æeï ºÀwÛgÀ 7 ¦,JªÀiï.zÀ ¸ÀĪÀÄjUÉ £ÀA PÉ.J. 05 qÀÆè 8764 ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¸ÀAUÁégÀ ªÀ|| 29 ¸Á|| ªÀÄÄ£ÀUÀ® EvÀ£ÀÄ »A¢£ÀAzÀ §AzÀÄ rPÀÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÁV vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ°£À »A§r£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §®ªÉÄðQ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ UÁr ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/2016 PÀ®A 417, 418, 420 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 16/07/2014 gÀAzÀÄ 3 ¦JªÀiï ¢AzÀ 4 ¦JªÀiï ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Àà EªÀgÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀAiÀĸÁìV gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DvÀ¤UÉ £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ 22 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀzÀ ¸À¨ï gÀf¸ÁÖçgï D¦ü¸ÀzÀ°è ªÀwÛ gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÉÆÃlð G¯ÉèÃTvÀ UÀÄ£Éß ªÀ¸ÀƯÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/2016 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 18/09/2016 gÀAzÀÄ 1 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæºÁ¸À FvÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ-°AUÀ¸ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀªÀrªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ¢AzÀ vÀ£Àß HgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀ£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉƯÉgÉÆ ¦Pï C¥ï UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA:PÉJ-37, J-6332 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ §¸ï §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ZÀAzÀæºÁ¸À FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ¤ÃqÀzÉà MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÉÆqÉzÀÄ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ZÀAzÀæºÁ¸À FvÀ¤UÉ K£ÀÄ vÉÆÃZÀzÉà DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ZÀAzÀæºÁ¸À FvÀ£À §® vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÀļÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-09-2016

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಯಾನಂದ @ ಭರತ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕದಮ, ವಯ: 36 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಹೋಳಸಮುದ್ರ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ರವರ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠ ಇದ್ದು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹರಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕುರಿತು ಮಠದ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸದರಿ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಿಮೆಂಟದಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಿಪಾವಳಿಯಾದ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ 2-3 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದುವರೆ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ, ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಅದೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರಲು ದಿನಾಂಕ 18-09-2016 ರಂದು 0530 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊರಿನ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ ಬಿರಾದಾರ ರವರು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಹರಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೇಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದು ಕಳುವು ಮಾಡಿದ್ದು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 17-09-2016 ರಂದು 2130 ಗಂಟೆಗೆ ಮಠದ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ ತಂಧೆ ವಿಠಲನಾಥ ಕದಮ ರವರು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು, ಸದರಿ ಕಳುವು ದಿನಾಂಕ 17/18-09-2016 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆದು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2016, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â®UÉÃgÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£À »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ¥Àè¸À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-28/JJ£ï-6145 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ£ÀÄ, ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburgai District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ  ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ. 18-9-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣ ಮರಗುತ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಶಿರಗಾಪೂರ ಕ್ರಾಸವರಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತ ಚೌಡಶಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಎದರುಗಡೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿಗೆ ಸದರಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಶ್ವಸ್ಥ  ಹುಚ್ಚ ಮಹಿಳೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 60-65 ವರ್ಷದವಳು ನಿಂತಿದ್ದಳು ರೋಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಈರಣ್ಣಾ ಚೌಡಶಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ ಸದರಿ ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಭಾರಿ ವಾಹನವು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿ ತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಅವಳಮೈಮೆಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದತಲೆಪೂರ್ತಿ ಚಚ್ಚಿ ಹೊಗಿದ್ದು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಕಾಣುತಿದ್ದು,ಎದೆಕಾಣುತಿದ್ದು  ಎಡಗಲುಸಾಬಿತಿದು ,ಬಲಗಾಲು ಪಾದ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತಿದೆ. ಉಳಿದೆ ಲ್ಲಾಬಾಗಗಳು ಮಾಸಖಂಡಗಳು ಹೊರಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ. ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಶ್ವಸ್ಥ,ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಮಹಿಳೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 60-65 ವರ್ಷದವಳು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ,ಇವಳು ಸೋಮನಾಧ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹತ್ತಕಂಕಣ ಪೂಜಾರಿ  ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋಭಾರಿವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿ ತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲೆ  ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇಹವು ಪೂರ್ತಿ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಹೋರ ಬಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತೆಗನೂರ  ಸಾ;ಅವರಾಧ (ಬಿ) ತಾ;ಜಿ;ಕಲುಬರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.