Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 20, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà @ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ wêÀæ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ §zÀPÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F »AzÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý §AzÉgÀqÀÄ ¨Áj GgÀÄ®Ä ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÛAzÀÄ ¸Áj ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 19.06.2013 gÀAzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀıÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

²æà CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ FzÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAd½î UÁæªÀÄ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 18.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀðPÀÄAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÀ¥Á¸ï UÀAd½î UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄ°UɪÀÄä PÀ¨ÉâÃgï FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆVzÀÄÝ DUÉÎ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁAvÀ¥ÀàUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÉÎ gÀ« vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸À¼À UÀAd½î gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ºÀÄ°UɪÀÄä¼À£ÀÄß gÁwæ »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV¢ÝAiÉÄãÀ¯Éà ºÉÊUÁ ¤ªÀÄä eÁw AiÀĪÀ£ÀÄ ZÉgÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÉÆPÀÄÌ gÁwæ »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV¢ÝAiÉÄà £À¯Éèà ºÉÊUÁ ¤ªÀÄä eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ ZÉgÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÀÄzÀÄ PÀnÖUɬĪÀÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨É«£À ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÉÆÃt CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 85/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324 504 506¸À»vÀ 149 L.¦.¹ & 3(1), (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£ÀߺÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 351 «¹ÛÃtð 01 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ UÀAd½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß d«ÄãÀ£ÀÄß ¥Á°UÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ DAiÀÄå¥Àà ºÀjd£À FvÀ¤UÉ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F ªÀµÀð ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 19.06.2013 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ fAzÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄ vÁ£É ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ: DAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2013 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV K£À¯É ºÀÄ°UÉà ¥Á°UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®èAiÉÄãÀ¯Éèà ¸ÀƼÉà £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀt PÉÆnÖgÀÄwÛ¤ £À£Àß ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV §ÆzÀÄ DPÉAiÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2013 PÀ®A: 354 323 504 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 19/06/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 19-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ¨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ vÁªÀgÉÃ¥Àà 28 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÁAqÁ2] ©PÉÃ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 30 ªÀµÀð®ªÀiÁt ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÁAqÁ.
3]ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ®ªÀiÁt 50 ªÀµÀð ªÉÃt¥Àà£À vÁAqÁ 4] SÉêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ 26 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ªÉÃt¥Àà£À vÁAqÁ.ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ VqÀØ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ®ªÀiÁt 32 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀqÀUÀ° ªÉÃt¥Àà£À vÁAqÁ. gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀqÀUÀ° ªÉÃt¥Àà£À vÁAqÁzÀ ªÀiÁ£À¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ, ªÀÄÛvÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 93/13 PÀ®A 504.323.324. ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ UÀjç¸Á§ vÀAzÉ dAVè¸Á§ AiÀÄ®§AzÁ 30ªÀµÀð ªÀÄĹèA. MPÀÌ®ÄvÀ£À, vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ DgÉƦ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ £À©¸Á§ G½î 25ªÀµÀð FvÀ£À PÀqɬÄAzÀ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥Áèl Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÀÆß gÀf¸ÉÖçñÀ£ï DUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆæ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ¤UÉ gÀf¸ÉÖçõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀÆå EAzÀÄ, £Á¼É CAvÁ ªÀÄÄAzÀÆqÀÄvÁÛ ºÉüÀÄvÀÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19-06-2013 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ ºÀĸɣÀ¨ÁµÁ§¤UÉ ¥Áèl gÀf¸ÉÖçõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥Àr¹zÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ 184/2013 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 323, 504, 307 gÉ.«. 149 L¦¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: ªÉÄð£ÀAvÉ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 19-06-2013 gÀAzÀÄ 19-10 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹¤ªÀiÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) AiÀĪÀÄÄ£ÀÆgï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀ: 38 eÁ:ªÀÄĹèA G:¥Á£ï±Á¥ï ¸Á:¹¤ªÀiÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥nÖAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)£ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 803/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Á d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:137/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ü

¦AiÀiÁð¢ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà DzÁ¥ÀÆgï , ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð, G: mÉîjAUï PÉ®¸À, eÁ: G¥Áàgï, ¸Á: DzÁ¥ÀÆgï, ºÁªÀ: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁzsÀgÀ zÉêÀgÀ UÀÄr »AzÉ UÀAUÁªÀw. FPÉAiÀÄÄ PÀjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, UÁAf, 74 ªÀµÀð, G¥Áàgï, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, PÀjAiÀĪÀÄä¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À ºÉ¸ÀgÀ°è VtªÁgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA 40/¨Á ¥ÉÊQ 05 JPÀgÉ 20/qÁ ¥ÉÊQ 01 JPÀgÉ 23 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉà £ÀA 20/PÁ ¥ÉÊQ 04 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ, 40/PÁ ¥ÉÊQ 01 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ »ÃUÉ MlÄÖ 13 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À CtÚ ªÉAPÉÆçtÚ¤UÉ 6 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¨sÁUÀ EzÀÄÝ, ªÉAPÉƧtÚ£ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß zÀvÀÄÛ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 6 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ ¨sÁUÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß 1) PÀjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, UÁAf, 74 ªÀµÀð, G¥Áàgï, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.2) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, UÁAf, 37 ªÀµÀð, G¥Áàgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.3) ¸ÀtÚ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, UÁAf, 31 ªÀµÀð, G¥Áàgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.4) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ gÀªÉÄñÀ UÁAf, 24 ªÀµÀð, G¥Áàgï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.5) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ gÀªÉÄñÀ UÁAf, 23 ªÀµÀð, G¥Áàgï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Á®Ä PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2008 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ 6 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀzÉ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉÆAqÀÄ, G¥Àà¼À UÁæªÀÄ CAvÁ «¼Á¸À vÉÆÃj¹, ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½AiÀÄ zÁR¯É PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Á°£À 6 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ 2 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÃj DgÉÆæ 1 EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.184/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013 , PÀ®A.420, 468, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.06.2013 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 20-06-2013

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¸ÀĪÀÄ£À UÀAqÀ UÀuÉñÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw¼À ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: EAzÁæ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ OgÁzÀ(©) EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ  ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, aQvÉì PÉÆr¹zÀgÉÆ UÀÄt ªÀÄÄR ªÁUÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ 19-06-2013 gÀAzÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É J¢ÝzÀÄÝ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀĪÀÄ£À EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß  ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: EAzÁæ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2013, PÀ®A 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á: ¦æAiÀiÁzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj eÉèÁ vÀ§¸ÀĪÀÄ ªÀAiÀÄ : 18 ªÀµÀð, EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 28-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2400 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ G¦à eÁw : J¸ï.¹. ¸Á: alUÀÄ¥Áà FvÀ£ÀÄ eÉèÁ vÀ§¸ÀĪÀÄ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ QqÁß¥ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ £ÀA. 1 EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï ¦ªÀÅ£À, 3) vÁ¬Ä UÉÆÃzÁªÀj UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ, 3) vÀAV gÉÆûtÂ, 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ, 5) QgÀt, 6) ²æÃPÁAvÀ, 7) ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀjUÉ J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 8) E°AiÀiÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 9) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà ¨sÀAiÀiÁå, 10) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ï, 11) E°AiÀÄA vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, 12) ²ªÁ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ, 13) ¸Éʤ vÀAzÉ eÉÊ¥Á® J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀPÀj¹ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À QqÁå¥ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, eÉèÁ vÀ§¸ÀĪÀÄ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MqÀªÉUÀ½zÀÄÝ, C®èzÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, E°èAiÀĪÀgÉUÉ CªÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18, 19-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ JA.J¸ï.L.J¯ï ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉAiÀÄ ±Àlj£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PËAlgÀzÀ°ènÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 19,980/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¹2 ªÉÆèÉÊ® C.Q 900/- gÀÆ ºÁUÀÄ CzÉà jÃw ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆèÉÊ® CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ ªÀiÁåPÀì, PÁ§ð£À ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ C.Q. 3500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 24,380/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ®PÀqÉ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀzÀå: ¨Á宺À½î EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2013, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 19-06-2013 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರದ ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಂಗ್ರಾಮ ತಂದೆ ಮಸಾಜಿರಾವ ಭೋಸ್ಲೆ ಸಾ: ಸೈದಾಪುರವಾಡಿ EvÀ£ÀÄ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ PÉ. UÉÆÃR¯É ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ªÉÄÃರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚgÀ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಭಾಲ್ಕಿ ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಸಂಗ್ರಾಮ ತಂದೆ ಮಸಾಜಿರಾವ ಭೋಸ್ಲೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಸೈದಾಪುರವಾಡಿ, 2) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಆಲಕುಂಟೆ, ¸Á: ¥Á¥ÀªÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÄ ಸಾರ್ವಜನಿಕjUÉ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಚಿಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಹಿಡಿದು, CªÀjAzÀ 915/- ರೂ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 04 ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ, ¥sÉÆæêÀiï ªÉÆèÉʯï£ÀÄß d¦Û ಮಾಡಿಕೊAqÀÄ, ಸದರಿ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013, PÀ®A 341, 323, 498(J), 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÀtÂAiÀÄ ¥Á®PÁgÀgÀÄ ©vÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è KPÉ ©vÀÄÛwÛ¢Ýj E£ÀÆß ºÉÆ® ºÀAaPÉ DUÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï PÉøÀÄ £ÀqÉ¢zÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß ºÉÆ® J°èzÉ ¤£ÀUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ EgÀĪÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® vÉUÉzÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀĪÀ½¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉUÀtÂAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±ÉõÁgÁªÀ & «¯Á¸À EªÀj§âgÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2013 gÀAzÀÄ G¸Áä£ÀUÀAd GqÀĦ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J¸ï vÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É G¸Áä£ÀUÀAd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÁæ¸ïUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV GqÀĦ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®wÃ¥sï vÀAzÉ RvÀÄâ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁgÀÆzÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ, 2) JA.r ªÀÄÄPÁÛgÀ vÀAzÉ JA.r ªÀÄPÀÆìzÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ ©ÃzÀgÀ, 3) vÀºÀ¹Ã£ï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£ÀUÀ°è, gÁªÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 2850/- gÀÆ, 2) JgÀqÀÄ ºÀ¼É ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q 600/- gÀÆ, 3) JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, 4) ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåAiÀÄļÀî aÃnUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀ±ÉnÖ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¥ÀmÉß, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀÄzÀ£ÀÆgï, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀiÁä E§âgÀÆ PÀÆr ZÉÆAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä SÁ£Á¥ÀÆgï §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ PÀÆædgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-06/J-3654 £ÉÃzÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀj§âgÀÆ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À RAqÉæ ¸Á: gÀÄzÀ£ÀÆgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CwªÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀĪÀgÀ ºÀuÉUÉ, ¨É£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 1) C£ÀĸÀÄAiÀiÁ ªÉÆgÀA©, 2) SÁ¹ÃA ©Ã zsÀ£ÀÆßgÀ, 3) gÀvÀߪÀiÁä ªÉÄÃvÉæ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgï, 4) ¤ªÀÄð¯Á §PÁÌ zsÀ£ÀÆßgÀ, 5) ªÀiÁgÀÄw ²AzsÉ gÀÄzÀ£ÀÆgï, 6) AiÉÄøÀÄ ±Á¹Ûç £ÉêÀÄvÁ¨ÁzÀ, 7) ¥Àæ¨sÀÄ ¥Ánïï zsÀ£ÀÆßgÀ, 8) ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ, 9) ®°ÃvÀªÀiÁä UÀĪÉÄä zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÀÆ JzÉUÉ, PÉÊUÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät RAr ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) PÀqɬÄAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁrUÉ vÀ£Àß n.«í.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-903 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ F±ÀégÀ L£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ºÉÆÃl®zÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/PÉ-2507 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ F±ÀégÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠣ɮPÉÌ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.