Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 5, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ¢// d£ÁzÀð£ÀgÁªÀÅ 70 ªÀµÀð, eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ, FPÉUÉ 3-d£À UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, 1).ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¢//d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ 45 ªÀµÀð, 2).ªÉAPÀlgÁªÀÅ vÀAzÉ d£ÁzÀð£ÀgÁªÀÅ 42 ªÀµÀð 3).²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 38 ªÀµÀð. 4).²æêÀÄw ¸À«vÁ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀÅ 37 ªÀµÀð.  5).AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà  40 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ¦vÁæfðvÀ D¹Û 100 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.37/© gÀ°è 7-JPÀgÉ 4-UÀÄAmÉ d«ÄäUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸ï.£ÀA. 16/2011 gÀ ¥ÉnµÀ£ï Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj CfðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀqÉ¯É ¨É¼É ©wÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¢:-17/01/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.37 © gÀ 7-JPÀgÉ 4-UÀÄAmÉ d«Ää£À°èè CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr JgÀqÀÆ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ¸ÀĪÀÄgÀÄ 2-JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2013 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2013. PÀ®A.323,504,395,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CPÀ̪ÀĺÁzÉë vÀAzÉ ¢// d£ÁzÀð£ÀgÁªÀÅ 38 ªÀµÀð, eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,  G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,  ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ, FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.37/©-gÀ°èAiÀÄ 7-JPÀgÉ 4-UÀÄAmÉ d«Ää£À°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  1).ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¢//d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ 45 ªÀµÀð,   2).ªÉAPÀlgÁªÀÅ vÀAzÉ d£ÁzÀð£ÀgÁªÀÅ 42 ªÀµÀð   3).²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 38 ªÀµÀð4).²æêÀÄw ¸À«vÁ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀÅ.  37 ªÀµÀð. J®ègÀÆ ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2013. PÀ®A.323,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ:04.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀtÚ wªÀÄä¥Àà ¸Á: °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄj£À ¨ÉƪÀÄä£ÀªÁr C©ü±ÉÃPÀ FvÀ£À ªÀÄ£É PÀlÖqÀzÀ 2 £Éà ºÀAvÀ¹Û£À°è ræ¯ï ªÀĶãÀ¤AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ræ¯ï ªÀĶãÀUÉ PÀgÉAl ±ÁPÀ DV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ zÉÆqÀØ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ¸Á: °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. ¸ÀA. 2/2013 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

    ¢£ÁAPÀ :05.03.2013 gÀAzÀÄ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 320/- ºÁUÀÄ ¸À®PÀgÉuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2013 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ :04.03.2013 gÀAzÀÄ Dgï.ºÉZï.PÁåA¦£À 3gÀ°è EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV eÉÆÃw£À ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ £ÀPÀ® ¸ÀgÀzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,390/- ºÁUÀÄ ¸À®PÀgÉuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

                          
 

    ¢£ÁAPÀ 04.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁ¤é EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÁAzÀ ¸Á§ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉ.J.-36/J-1153 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ ªÉAPÀmɱÀ vÀAzÉ UÀÄdÓ¥Àà ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ¤UÉ ZÁAzÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À¢AzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀjUÉ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§Ý ¨ÉÊzÀAiÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 05.03.2013 gÀAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2013 PÀ®A 143,147,148,341,504,355,324,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

    ¢£ÁAPÀ 04.03.2013 gÀAzÀÄ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ UÀÄAqÁæ¼À PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¦PÀ¥ï UÁr £ÀA. PÉJ-36/J-1153 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¯ÉçgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ UÀÄd¥ÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨Á®£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ºÁUÀÄ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:PÉÆlÖzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉʬĪÀÄzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÁAzÀ¥ÁµÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2013 PÀ®A 143,147,148,341,504,323,,324,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

    ¢£ÁAPÀ 04.03.2013 gÀAzÀÄ ²æÃ. wªÀiÁägÉrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ ¸Á: PÉÆAqÁ¥ÀÆgÀA FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA.J.¦.-22/eÉ-3274 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄPÉƪÀÄqÀÄ §gÀĪÁUÀ UÀzÀé¯ï gÉÆÃr£À CdAiÀÄ gÉʸÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¯Áj ¸ÀA.J.¦.26/n-1332 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wªÀiÁägÉrØUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉà gÁwæ 8.50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ J¸ï. gÀ« ¸Á: PÉÆAqÁ¥ÀÆgÀA FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2013 PÀ®A 279 ,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀܽÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

         ¢£ÁAPÀ:04-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-27 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  ¦.qÀ§Æ.èr PÁåA¦£À°è ¦üAiÀiÁ𢠫 gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ¦.qÀ§Æè.r PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ ©.dUÀ£ï eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRAqÀ ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß PÁåA¥À vÁ:  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9448183979 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9741741149 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ ¥ÀæZÁgÀ¢AzÀ »AzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀÄ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 11-03-2013 gÀAzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ , ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2013 PÀ®A.171 (ºÉZï), 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ           

                     
 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.03.2013 gÀAzÀÄ 39 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-03-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/13 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/03/2013 gÀAzÀÄ 13:15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀuÁÚ ªÀqÉAiÀÄgÁd  ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G-SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á-oÁuÁ PÀĸÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ²ªÀZÀAzÀæ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 27/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ Qð ºÁQ ¸ÀéAvÀ HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 04/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 8 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ¸ÀwñÀ PÀtf EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦ügÁå¢üUÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 3,4/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CrUÉ gÀÆ«Ä£À°è EnÖzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ ¯ÁPÀgÀzÀ°ènzÀ 1] MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ 17,500/- gÀÆ.2] 4 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ 2 PÁ®ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 2000/- gÀÆ. 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 24,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.        

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/03/2013 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ  ¦ügÁå¢ü ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-ªÉƨÉʯï CAUÀr ¸Á-ªÉƼÀPÉÃgÁ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÄ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü ¸ÀÄgÉñÀ ªÉƼÀPÉÃgÁ E§âgÀÄ PÀÆr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ L.©.PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁzÁ PÁA¥ÉèPÀì £À°è ¥ÁnÃ¯ï ªÉƨÉʯï CAUÀr ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ ¢£Á®Ä ªÉƼÀPÉÃgÁ ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 03/03/2013 gÀAzÀÄ CªÀj§âgÀÆ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨É½îUÉÎ CªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄPÁ¤Pï CªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä CAUÀr ±Élgï Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ£ÉÆÃr CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ±Élgï Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ±Àlgï JwÛ £ÉÆÃqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 3,4/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ ±Élgï CAUÀr Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÁPÀì£À°è EzÀÝ 1] «rAiÉÆÃPÁ£ï ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ-2 , ¸É¯ï PÉÆÃ£ï  ªÉƨÉʯï-3 , ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ-2 , ZÉÊ£Á ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ-2  »ÃUÉ MlÄÖ 9 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À CA.Q. 11,111/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ MlÄÖ 14,611/- gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/13 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¹¦¹ 1220 gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ §½ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¤lÆÖgÀ(©) ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì §AzÀÄ ¤AwÛzÀÄÝ §¹ìUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ºÀvÀÄÛwÛzÀÝgÀÄ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â ªÀåQÛ §¸Àì ºÀvÀÄÛwÛzÀÝ ¸ÀĤî vÀAzÉ PÉÆAr¨ÁgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á/¤lÆÖgÀ(©) EªÀgÀ  »A¢£À eÉé£À°è ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ ºÁPÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C°è ¤AvÀ UÉÆÃgÀR vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄtUÉAÀ¥ÀÆgÉ ¸Á/ ¤lÆÖgÀ(©) EªÀgÀÄ £ÉÆÃr PÀ¼Àî PÀ¼Àî JA§ÄªÀµÀ×gÀ°è ¹¦¹ 1220 gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀÄ  £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ@PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ ¨ÉïÁÝgÀ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw : J¸ï.¹. zÀ°vÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀĪÉÄÃgÉUÉ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013 PÀ®A 171(E) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/03/2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ²æà ¨sÀvÀgÀ £ÁUÀÆgÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 03/03/2013 gÀAzÀÄ 10:33 UÀAmÉUÉ ²æà dUÀ¢üñÀgÀ RAqÉæ gÀªÀgÀ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ ªÀiÁr ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ªÁqÀð £ÀA : 13 gÀ°è PÉÆgÉAiÀįÁVgÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÉ  gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAPÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ RAqÉæ UÀ°èAiÀÄ°è ²æà ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄÄzÁÝ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆgÉ¢gÀĪÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÉ ªÉÆÃmÁgÀ C¼ÀªÀr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀASÉå : FBN 1952 Single phase stage 24 manufacturing year 12/2013 EgÀÄvÀÛzÉ . DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄuÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛ£É.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J)  L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ JAJ¯ï¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ «¯Á¸ÀgÁªÀ PÉÆqÀA¨É ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉßûvÀ DgÉÆæ «¯Á¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á; ºÀ¼É ¨sÁ°Ì E§âgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ JAJZï-24-1449 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì¢AzÀ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ GzÀVÃgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® «¯Á¸À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CAzÁdÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ EªÀj§âgÀÄ ¨sÁ°Ì CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À gÉÆÃqÀ PÀæ±ÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ §gÀÄwÛzÉÝêÀÅ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® «¯Á¸À EvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ M§â ªÀÄÄzÀÄQUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀݼÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ «¯Á¸À PÀÆqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÉÝêÀÅ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® rQ̬ÄAzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄzÀÄQUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÁªÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸Á: zsÁgÀdªÁr vÁAqÁ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §®UÁ®Ä ¦Aræ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÀjzÀAvÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® vÀÄnÖ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ¦Aræ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj «¯Á¸À EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

       ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ZÁªÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸Á: zsÁgÁdªÁr vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-55 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÁAiÀÄð¤gÀvÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ  zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ D¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¯ÁVzÉ.
 

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«í DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/03/2013 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ UÀAiÀiÁd C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ. AiÀiÁ¹Ã£À C° CvÁgÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆ»ÃgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄw£À EªÀ£À »ÃgÉÆà PÀj¸Áä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀäzÀ ªÀÄwãÀ ºÁUÀÄ ªÀĺÀäzÀ C¸ÀèA C° EªÀj§âgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ CAzÁd 2000 UÀAmÉUÉ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï. 12/J¥sï.¹. 6408 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄwãÀ ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÀäzÀ C¸ÀèA C° E§j§âgÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2013 PÀ®A 279, 304(J)  L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
      ¢£ÁAPÀ: 04-03-2013 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁºÀw §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÈvÀ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ®è EqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw gÁdĨÁ¬Ä UÀAqÀ GªÉÄñÀ Z˺Á£À ¸Á: UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖªÀ£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£É EzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ GªÉÄñÀ Z˺Á£À vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ Z˺Á£À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð CAvÁ w½¹zÀÄÝ §½PÀ CªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ Q±À£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ mÉÃPÀ½ vÁAqÁzÀ°è Dl DqÀĪÁUÀ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÆVUÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÁ¬Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÈvÀ GªÉÄñÀ Z˺Á£À FvÀ£ÀÄ mÉÃPÀ½ vÁAqÁ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£Éß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-13 E-3432 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ¢AzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ Q±À£À EªÀgÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É.

      »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 04-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ GªÉÄñÀ Z˺Á£À FvÀ£ÀÄ mÉÃPÀ½ vÁAqÁ¢AzÀ ªÁ¥À¸À UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÀPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ GªÉÄñÀ Z˺Á£À EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ±ÀªÀUÁgÀzÀ°è EzÀÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£É EgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/13 PÀ®A PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/03/2013 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®fvï¹AUï vÀAzÉ gÀtfvÀ¹AUï ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ gÀhÄgÁ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ §¹ì£À°è PÀÆr¹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ §¸Àì £ÀA J¦29gÀhÄqÀ644 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ  ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/13 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2013 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ£ÀäxÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ PÀÄAl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: mÉîgï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-03-2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAV UÀÄgÀÄzÉë UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ PÁªÀÄuÁÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨Á« ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä vÀ£Àß vÀAV UÀÄgÀÄzÉë EªÀ¼ÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV HgÀ ªÀÄÄA¢£À ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è PÁ®Ä eÁj ¨Á« ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

Raichur District Special Press Note

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¸ÀܽÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    
 

¢£ÁAPÀ 04.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.15 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ KjAiÀiÁzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ UÀAUÁ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: D±Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä C«ÄµÀªÉÇrØ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ EnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ wªÀÄä¥Àà FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï fÃ¥ï §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃV vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëPÀªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ MlÄÖ gÀÆ: 49,985-28 ¥ÉÊ¸É ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 180 JA.J¯ï.£À Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï rîPïì «¹ÌAiÀÄ MlÄÖ 24 gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2013 PÀ®A: 174(ºÉZï) ªÀÄvÀÄÛ 32,34, PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ-2013 ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÁqÀð £ÀA. 15 jAzÀ 21 gÀ ªÀgÉUÉ ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï gÀªÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁeï J.E. £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ,¢£ÁAPÀ: 03.03.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ªÁqÀð £ÀA: 19 gÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸Àà¢üð¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀ¥ÀvÀæ ºÀAZÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §ªÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. DAiÀÄå£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ gÁvÀæ 10.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 4-5 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛzÀÄÝ, ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.36eÉ 172 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄA¥ÁV ¤AvÀ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ FqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 AiÀÄÄ.4456 ¥À®ìgï EzÀÄÝ CzÀgÀ PÀªÀj£À°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁuÉ -2013 gÀ ªÁqÀð £ÀA: 19 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ eÉ.r.J¸ï. C¨sÀåyð ±ÁjêÀÄw CAd£ÉªÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ Dgï. CªÀÄd£ÉÃAiÀÄ EªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ a£Éß EgÀĪÀ PÀ®gï ¦æAmï PÀgÀ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ¢æ¹zÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CAn¸ÀzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï gÀªÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁeï J.E. £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04.03.2013 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï) L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ04.03.2013 gÀAzÀÄ ²æÃ.¹.Dgï. PÀrªÁ¼À ¸ÉPÀÖgï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÁqÀð £ÀA. 35 ºÁUÀÄ CgÀÆt ZÀªÁít PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÁqÀð £ÀA. 35 gÀ°è ¥ÀgÀ«ÃPÀëuÉ PÀvÀðªÀåzÀ ¤jÃPÉëUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L »gÉêÀÄoÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ £ÁªÀÅ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥Àj«ÃPÀëuÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ,UÀÄgÀÄgÁd J£ÀÄߪÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ §ºÀ¼À d£ÀgÀÄ UÀÄAqÀÄ UÀÄrzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ C£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄvÁÛ ªÁqÀð £ÀA. 35 gÀ ©.eÉ.¦. C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ªÀĺÁ°AUÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄvÀ AiÀiÁZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà D ¸ÀܼÀzÀ°è ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ ©wÛ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÁå£ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ºÁQzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ C£Àß ¸ÁgÀÄ ºÀAZÀÄwÛzÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ CZÁgÀ ¸Á: ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ. gÁA¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ C®èzÉà vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸Éß»vÀ£ÁzÀ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ªÁqÀð £ÀA. 35 gÀ°è ©.eÉ.¦. C¨sÀåyðAiÀiÁV ¤AwzÀÄÝ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀ AiÀiÁZÀ£É ¸À®ÄªÁV E°è£À d£ÀjUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁr¹ Hl ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ F ªÀÄ£É AiÀiÁgÀzÀÄ JA§ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß CtÚ UÀÄgÀÄgÁd£ÀzÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ ¹®égï ¥ÁvÉæ d£ÀjUÉ ºÀAa G½zÀ C£Àß ¸ÁgÀÄ §r¸À°PÉÌ EzÀÝ ZÀªÀÄZÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ C«ÄµÀ MrØ C£Àß ¸ÁgÀ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 04.03.2013 gÀAzÀÄ ²æÃ. ¹.Dgï. PÀrªÁ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï ªÁqÀð £ÀA. 35 gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04.03.2013 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2013 PÀ®A 171(E) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನ,
ಬಂಧಿತನಿಂದ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ವಶ.
ದಿನಾಂಕ;16-02-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಜಗದೀಶ ಸಾ|| ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡವಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಶಹಾಬಜಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊರಳ್ಳಲಿದ್ದ  3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ದರೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಆರೋಪಿತನ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರಾದ ಶ್ರೀ, ಬಿ.ಬಿ.ಭಜಂತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರಾದ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ಡಿ. ಹೇಮಂತಕುಮಾರ, ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ  ಶಿವಾನಂದ, ಬಂದೆನವಾಜ, ಮಹಾಂತೇಶ ರವರು ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತನಾದ ಅಜಯಕುಮಾರ @ ಅಜಯ ತಂದೆ ವಿಜಯ ಕಾಂಬಳೆ ವಯಾ|| 19 , ಸಾ|| ಮಾಂಗರವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು ದಸ್ತಿಗಿರಿ ಮಾಡಿ, ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ; ಶ್ರೀ ಸತೀಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಡಗಂಚಿ  ಸಾ: ಹಡಲಗಿ ತಾ: ಆಳಂದ ಹಾ;ವ ಭಗತಸಿಂಗ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ನಾನು ದಿನಾಂಕ :04-03-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  10=30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಎಸ್ 0407 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಂಡಿತ  ರಂಗ ಮಂದಿರ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದಿ ಷಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಬಿ-8768 ರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:13/2013 ಕಲಂ: 279,337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂ: 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಫಘಾತ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:04-03-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಹೀರಾಪೂರನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೋಡನ ನಂ.-2 ಸಂಗ್ರಹ IIC10 , IIC11& IIC12 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ  ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 26,13,218 /- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಅಕ್ಕಿ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮನೀತ ಕುಮಾರ ಲಕರಾ  ವಿಯರ ಹೌಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಯರ ಹೌಸ ಹೀರಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಫಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ 2/2013 ಕಲಂ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಫಘಾತ ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶಿವಲೀಲಾ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ಸರತಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಬೈದು ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದರುಗಡೆ ಮನೆಯವರಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ, ನಾಗರಾಜ, ದಾನಪ್ಪಾ, ಶಿವಾನಂದ, ಸುನಂದಾಬಾಯಿ ರವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 31/2013 ಕಲಂ, 147, 323, 354, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ  ಸುನಂದ ಗಂಡ ಶಿವಾನಂದ ದೇವರಮನಿ ವ:45 ಸಾ:ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಜಗದೇವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದರುಗಡೆ ಇರುವ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ,ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ, ವಿಜಯಲಕ್ಷಿ  ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ರವರು  ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:32/2013 ಕಲಂ, 323, 324, 354, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:03-03-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಪಿ.ಎಮ್.ದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮತ್ತಪ್ಪ ಮಂಗಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಕರ್ಚಖೇಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ:04-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹರಸೂರ ಇವರು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸೇಡಂದಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಟಾಗ  ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಂಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿ ನಂ-AP04-X-3901 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೀರಪ್ಪ ಹರಸೂರ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ-KA-32-EB-6929 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ಜನರು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ದೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೂರು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಬಂದು ನೋಡಲು 3 ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಮತ್ತಪ್ಪ ಮಂಗಾ ಸಾ:ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:51/2013 ಕಲಂ-279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ. ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕೊಂಚಾವರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:03-03-13 ರಂದು ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನ  ಗಂಡ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಅದೇ ತಾಂಡಾದ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೆ ಭೀಮ್ಲಾ ಇತನು ಗೋವಿಂದ ಇತನಿಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಜೋತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.  ಅಂತಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:08/2013 ಕಲಂ: 307504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.