Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 20, 2012

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 15.02.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ©.¸ÀÄ¢Ãgï PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ZÉZïð ±Á¯ÉÉUÉ §AzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ lÆå±À£ïUÉ ºÁdgÁV ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ : 19.02.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉ ²æÃ. ©. ªÀĺÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¥ÀæPÁgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-19/02/2012 gÀÀAzÀÄ 22;30 UÀAmÉUÉ
ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA.J¦.16/qÀ§Æè-7710 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ gÁeÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 28 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ PÁgï £ÀA.PÉJ,37/JA-3851 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á;¸Á®ÄAaªÀÄgÀ vÁ;UÀAUÁªÀw FvÀ£À PÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2012.PÀ®A.279 L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-18/02/2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ UÉÆãÁégÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀiÁåPÀ¯ï 35.ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á:-UÉÆãÁégÀ.EªÀgÀÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CAiÀÄå¥Àà ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀiÁåPÀ¯ï 14 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á:-UÉÆãÁégÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C°è ºÀÄ°è£À°èzÀÝ «µÀ¥ÀÆjvÀ £ÁUÀgÀ ºÁªÀÅ DvÀ£À JqÀUÁ°£À »A§qÀPÉÌ PÀaÑzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ¤é ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 02/2012.PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

  ¢£ÁAPÀ:- 19-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, PÀÄ.¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Àà, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ, §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä, ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¥ÀgÀvï¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ, mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36 n.©.3680 & mÁåç° £ÀA. PÉ.J.36 n.J.3729 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ, zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CgÀ¶tV UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, PÀÄ.¸ÀzÁ²ªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁåPÀÖgï£À ªÀÄzsÀåzÀ UÁ°AiÀÄÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆVzÀÝjAzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ, ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ ©zÀÄÝ JqÀUÉÊ QwÛºÉÆÃV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ, mÁåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ªÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ: £ÀgÀ¸À¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, 35ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á: CgÀ¶tV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2012 PÀ®, 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


  ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 20 ªÀµÀð ªÀÄrªÁ¼À ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB qÉÆÃtªÀÄgÀr FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ n« £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀÆqÀÄwzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-02-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ qÉÆÃtªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §AqÁj D¥ÀvÀæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-45 UÀAlUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §AqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ªÀÄrªÁ¼À 40 ªÀµÀð GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB qÉÆÃtªÀÄgÀr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

 
 


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:19-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1615 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀiÁZÀðj gÀÆ«Ä£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÁgï §ºÁgï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è C®èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀĸÉä vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á§ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¸Á¯ÉéÃAmï£À°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á:F±ÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2335/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ:20-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 0057 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ UÀAeï ±ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄRå ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨sÀzÀævÁ PÉÆoÀrAiÀÄ VæÃ¯ï ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ 2 £Éà PÀnÖUÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀªÀ£ÀÄß gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨ÁåAQUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÉÊgÀ£ï ±À§Ý PÉý Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄRå zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ²æÃ.¸ÉÃUÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀÄUÀ£ï ªÀAiÀiÁ: 54 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹. (D¢ zÁæ«ÃqÀ) G: ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ J¸ï.©.L. UÀAeï ±ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2012 PÀ®A. 457.380.511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2012 gÀAzÀÄ 114 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-02-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-02-2012


ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 427, 279 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ Dಕ್ಟ್ :-

ದಿನಾಂಕ 19/02/2012 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಶಿರ್ಶೆ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬ ನಂ P Mtr HT/LT NO 3 ನೇದಕ್ಕೆ ಯಾವದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಲಾರಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿನತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬ ನಂ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 35,000=00 ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 30/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ :-

ದಿನಾಂಕ: 19-02-2012 ರಂದು ಎಲ್ಲದಗೂಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಅಬಾಸ ತಂದೆ ಬುತುಬೋದ್ದಿನ ಲಾಧಪ, ವಯ: 30 ವರ್ಷ, 2) ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಅಣೇಪ್ಪಾ ಅವಟೇ, ವಯ: 28 ವರ್ಷ, 3) ಯಲ್ಲಲಿಂಗ್ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಚೊಂಗೆ, ವಯ: 25 ವರ್ಷ, 4) ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮೇಕಾಲೆ, ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಎಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹಿರವೆಂಬ ಎಂಬ ಇಸ್ಪಟ ಎಲೇಯ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿ.ಎಮ್ ಗೋಖಲೆ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಂಠಾಳಾ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಜೂಜಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 29/2012 ಕಲಂ 366(ಎ), 448 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ :-

ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ದಶರಥ ಅಲಗೂಡೆ, 25 ವರ್ಷ, 2) ದಶರಥ ತಂದೆ ಅಲಗೂಡೇ, ವಯ: 55 ವರ್ಷ, 3) ಶಾರದಾ ಗಂಡ ದಶರಥ ಅಲಗೂಡೆ. ವಯ: 50 ವರ್ಷ, 4) ದತ್ತು ತಂದೆ ದಶರಥ ಅಲಗೂಡೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, 5) ರೇಖಾ ಗಂಡ ದತ್ತು ಅಲಗೂಡೆ, 6) ಮಲ್ಲಿಕಾಜೂನ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದ ಕನಕೊರೆ ವಯ: 29 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಗುಂಡೂರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಂಕ 01-12-2011 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ದತ್ತು ಮೇತ್ರೆ, ವಯ 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಧನಗರ, ಸಾ: ಗುಂಡುರ ಇವರ ಮಗಳಿಗೆ ಫೂಸಲಾಯಿಸಿ, ಮದುವೇ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 10/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 18, 19/02/2012 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 200/- ರೂ ಹಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋಂದು ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 300/- ರೂ ಗಳಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿಸಿದ 51 ತೊಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮುಖ ಅದರ ಅ.ಕಿ. 21,000/- ರೂ ಆಗಬಹುದು ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 21,500/- ರೂ ನೇದನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ರಾಚಯ್ಯಾ ದುಬಲಗುಂಡೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜ್ಯಾತಿ: ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾ: ಸಂಗಮ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 31/2012 ಕಲಂ 341, 324, 504 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 19/02/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ರಾಮ ಮೊದಲವಾಡ ಸಾ: ಇಲ್ಲ್ಯಾಳ ಇತನು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಂದಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ದೌಲ ತಂದೆ ಮಾದು ಮಾಳಗೆ ಸಾ: ಇಲ್ಲ್ಯಾಳ ಇತನು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನೀನು ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ ಜಾಗೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ಲಾಟ ಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗೆ ತೇಗೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ಶೆದು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಜನವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 13/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 19-02-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ್ ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಅಷ್ಟೂರ್ ಇತನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ನಿಲೇಶ ಇತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ- 38/ಎಲ್-4885 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬೀದರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅತಿವಾಳ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಕ್ವಾಮಾಯೀನ್ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮುಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಸೈಡದಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡ್ದಿಂದ ಆರೋಪಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-39/ಜೆ-9086 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಾಣೀಕ ವಡ್ಡರ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ವಡ್ಡರ, ಸಾ: ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟಾಯಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ನಿಲೇಶ ಇತನಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆರೋಪಿತನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಸಾದಾ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 41/2012 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ :-

ದಿನಾಂಕ 19/02/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮ.ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮ.ಮಹೇಮೂದ ಅಲಿ ಇನಾಮದಾರ ಸಾ: ಹುಡಗಿ ಇತನು ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಹೀರಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಐಚರ ಟೆಂಪೊ ನಂ ಎಂಹೆಚ್-25/ಯು-1095 ನೇದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾರಪಿಯೊ ನಂ ಎಂಹೆಚ್-13/ಎಜೆ-7171 ನೇದಕ್ಕೆ ಟೋಚನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸದರಿ ಟೆಂಪುವಿನ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾ.ಹೆ.9 ರ ಮೇಲೆ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾನಗರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತ ತನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ ಸೈಡ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಸೈಡ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಮ್ರತ ಮಹ್ಮದ ಮಹೇಬೂಬಲಿ ತಂದೆ ಮ.ಮಹೇಮೂದಅಲಿ ಇನಾಮದಾರ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹುಡಗಿ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಟೆಂಪೊ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನ ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಚಿದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಡ ಮುಂಗೈಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೇರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತರುವಾಗ ದವಾಖಾನೆಯ ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 19/2012 ಕಲಂ 143, 147, 341, 323, 504 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 19-02-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಉಷಾ ತಂದೆ ಜೈಹಿಂದ ಬಟಗೇರಾ ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೋರಾ ಇಕೆಯು ನೀರು ತರಲು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ ರೇಷ್ಮಾ ಇಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇನ್ನೂ ಐದು ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೊರಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಾದ-ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳು ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಸುಧೀರ ಇವನು ಸರಸ್ವತಿಯ ಮದುವೆ ಆಗಲಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೇಷ್ಮಾಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಓಡಲಾರದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 18/2012 ಕಲಂ 341, 323, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 19-02-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೊರಾ ಇಕೆಯು ನೀರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುಧೀರನ ಕಾಕನ ಮಗಳಾದ ಆರೋಪಿ ರೇಷ್ಮಾ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಬಡಗೇರಾ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೊರಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಜೋತೆ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಿದೆ, ನಿನಗೆ ನೋಡಿ ಕೋಳ್ಳುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಓಡಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೋಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಜಗಳದ ಗುಲ್ಲು ಕೇಳಿ ಫಿಯರ್ಾದಿತಳ ಅತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಚನಾ ಇವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದ್ದು, ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋಡೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಧನ್ನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 22/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ :-

ದಿನಾಂಕ 19/02/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಓಂಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ರೊಟ್ಟಿ ವಯ: 47 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಂ ಎಪಿ-11/ಝಡ್-2470 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಬಸ್ಸ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಬೀದರ-ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಧನ್ನೂರ ತಾಂಡೆಯ ಶಿವಾರದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗು ಆರೋಪಿಯು ಬಸ್ಸ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ರಿಬ್ಬನಪಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಶಿರೋಳ್ಳಿ ರವರು ನನ್ನಅಣ್ಣನಾದ ಸಾಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನಾದ ಜಗಪ್ಪಾ ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 15.02.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಖರೀದಿ ತೆಗೆದುಕೊ ಅಂದರ ಯ್ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹಳೆಯ ವೈಶಮ್ಯ ದಿಂದ ಜಗಳ ತೆಗದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೊಡಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ ಬಲ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 18/2012 ಕಲಂ. 324,504ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕುಪೇಂದ್ರ ಚೇಂಗಟಾ ಸಾ: ಕಮಲಾಪೂರ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರರಾವ ಕೋನಪ್ಪ ವ: 72 ವರ್ಷ ಸಾ;ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಇವರು ತನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕಮಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರಾಮ ತಪ್ಪಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಚಿರಾಡುವುದು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ದಿನಾಂಕ: 19/02/2012 ರಂದು ಸಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ ಇವಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಕನ್ನಪ್ಪ ಕೋರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಮಲಾಪೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿಗೋ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅವಳ ಬಲ ಹಣೆಗೆ, ಎಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮೈ ಕೈ ಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 16/2012 ಕಲಂ 279.304 [ಎ] ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A. 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ. ¨ÉAZÀªÀÄnÖ, PÀĵÀÖV vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ MlÄÖ 9 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, D ¥ÉÊQ LªÀgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ £Á®égÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ 3 £ÉÃAiÀĪÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ FUÉÎ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á®ªÀÄä @ gÉÃtªÀé EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj ¨Á®ªÀÄä @ gÉÃtªÀé EªÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÀ¼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨Á¬Ä dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ FUÉÎ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß CPÀÌ ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼ÀÄ §AzÀÄ gÉÃtªÀé¼À£ÀÄß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. gÉÃtªÀé¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è. CA¢¤AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà ªÉAPÉÆçgÁªï PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÀÄ®PÀtÂðgÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ C°è E°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ PÉÆlæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 18-02-2012 gÀ gÁwæªÉüɬÄAzÀ 19-02-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ¨Ál° MqÉzÀÄ ¨Ál° ZÀÆj¤AzÀ §®ªÁV w«zÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:19-02-2012 gÀAzÀÄ 1-30 ¦JAPÉÌ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀjAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzsÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ WÀl£É £ÉÆÃrzÀ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ ¥sÀPÀgÀĸÁ§ EªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ gÉÆÃt¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ «gÉñÀ PÀ¼À¸ÀtÚªÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÄÝ £ÀgÉÃUÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀjUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J.-37 J¸ï-6575 £ÉÃzÀÝgÀ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝ£É CAvÁ ºÉý ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀÄPÀ£ÀÆj£À ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï CV ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ vÁªÀÅ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀzÀÝzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ, vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¦gÁå¢üzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 19-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀA/ gÁªÀÄtÚ ±ÁSÁ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 40, eÁ. ªÀiÁ¢UÀ G. PÀÆ° ¸Á. ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ vÁ. UÀAUÁªÀw. PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.34/J¥sï.995 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §gÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §A¢zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J483 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ×® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹ 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 19-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ ©.eÉ. vÀA/ dAiÀÄgÁªÉÄUËqÀ ªÀAiÀiÁ 23 eÁ. UËqÀgÀ G. ZÁ®PÀ ¸Á. ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ. PÉ.Dgï. ¥ÉÃl f. ªÀÄAqÀå E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.04/JA.E.8058 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉZï.f «gÀ¥ÁPÀë ªÀÄvÀÄÛ PÉ.¹ UÀÄgÀĪÀÄÆwð EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ PÁ¸À£ÀPÀAr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉZï.f.Dgï. ¥ÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï ¸ÀªÀðdÕ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà PÁåA¥ÀgÀ £ÀA. PÉ.J.34/6155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt CUÀÄwÛgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÁAUï ¸ÉÊr¤AzÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E£ÉÆêÁ PÁjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀÄgÀĪÀÄÆwð EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.