Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 25, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-05-2013

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Éƹ£À vÀAzÉ ªÀÄfzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥ÀÆuÉ EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©.f.Dgï ¸ÀºÁgÁ mÁæªÉ®ì £ÀA. J¦-13/ªÉÊ-0952 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄĨÉÊUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-56/0547 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁr, ¯Áj ¤°è¹, Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ §¸ÀìzÀ°èzÀÝ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ §®UÉÊ gÉmÉÖUÉ, §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À gÀªÀjUÉ aQvÉìUÉ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀĺÀäzï C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ zÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À J¸ï.¹, ¸Á: WÁl»¥ÀàUÁð, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ಮೃತ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät zÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: WÁl »¥ÀàUÁð ಇವನು ತನ್ನ ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ Hj¤AzÀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗೊಸ್ಕರ ಬಂzÀÄ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಗಂಜಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹುಲಸೂರ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಲಶೆಟ್ಟೆರವರ ಅಕ್ಕಿ ಅಡತ ದುಕಾನ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ£À ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ, ಗಂಜಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಂಬರ ಬರೆಯದ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊಸ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸದೆ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮಹಾದೇವ ಇವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ ಲಾರಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿ ಸದರಿಯವ£À£ÀÄß ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತªÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 24-05-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ PÁªÀäuÁÚ, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ £ÉUÉt ತಂಗಿಯಾದ ಲಲೀತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ್ ಇಬ್ಬರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ತೊಗಲೂರದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂzÀÄ, ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ತೊಗಲೂರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೀ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/6505 ನೇzÀgÀ°è Hj£À ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà zsÀ¨Á¯É ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ ಕುಳಿತು ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ದಾಟಿದ ನಂತರ ¸ÀzÀj C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ¨Á⤠vÀAzÉ f¯Á¤ ¸ÀAUÉÆüÀUÉ ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ  EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿ¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿ ದಾಟಿ ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ತಿರುವು ಹತ್ತಿರ DgÉÆæAiÀÄÄ ಆಟೋ ಮೇಲಿ£À ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಟೋವನ್ನು ರೋಡಿನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿgÀÄvÁÛ£É, ಸದರಿ ಪಲ್ಟಿಯಿಂದ ಲಲೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಏಳಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ, ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಧಬಾಲೆರವರಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲರೊಂಡಿಗೆ, ಬಲಫಕಳಿಯಲ್ಲಿ, ಎದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ, DgÉÆæAiÀÄ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà zsÀ¨Á¯É, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ EªÀjUÉ ¥ÀæPÁ±À ¨ÉîÆgÉ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀgÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013, PÀ®A 498(J), 494 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸Á«vÁæ UÀAqÀ zÀvÁÛ ªÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: £Á¬ÄZÁPÀÆgÀ, vÁ: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀvÁÛ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁqÉPÀgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¢£ÁAPÀ 19-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßVAiÉÄ EzÀÝgÀÄ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ DgÉÆæ zÀvÁÛ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁqÉPÀgÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã¤ ¸Àj E¯Áè, ¤Ã£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢¯Áè, £Á£ÀÄ ¨ÉgÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, ¤£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CAvÁ DUÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV qÁPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¸ÀPÉÆ C¯Éè EgÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ CAvÁ UÉÆÃvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23,24-05-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ PÀlÖ ªÀiÁr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PËAlgÀzÀ°èzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 46500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀ 1,07,500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 8 gÉõÉä ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 50,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2,04,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ, ¸ÀzÀå: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀPÀÛA¥À½î ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ, vÁ: aAZÉƽî EªÀgÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¹®égÀ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/J¯ï-7655 C.Q. 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ gÀWÀÄ PÉÆêÀÄn EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹ C¯Éè ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2013, PÀ®A 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõï vÀAzÉ §¸À¥Áà SÉÆçuÁ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ KeÉäìAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ Hj¤AzÀ AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ KeÉäìUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ KeÉäìUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ °£ÉƪÉÇ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.¦ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É ElÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÁUÀ, PÉ®¸ï ¤«ÄvÀå ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1350 UÀAmÉUÉ KeÉäì¬ÄAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì D¦üøÀUÉ ªÉÆèÉÊ¯ï ©¯ï PÀlÖ®Ä ºÉÆÃV ªÉÆèÉÊ¯ï ©¯ï PÀnÖ KeɤìUÉ §AzÀÄ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ °£ÉƪÉÇ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.¦ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ïUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ KeÉäìAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £ÁUÉÆèÁ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀÆr J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯Áå¥ïmÁ¥ïUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è.  ¯Áå¥ïmÁ¥ïUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀ 1) °£ÉƪÉÇ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ï, §tÚ PÀ¥ÀÄà 2) ºÉZï.¦ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ï ªÀiÁqÀ¯ï- «Ä¤ 4122nAiÀÄÄ, ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA. 5¹r2116J¸ï8J£ï, §tÚ PÀ¥ÀÄà, ¸ÀzÀj ¯Áå¥ÀmÁ¥ïUÀ¼À C.Q 47,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2013, PÀ®A 448, 504, 506, 427 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á¨ÉÃgï C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ RĶðzÀ C° ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-137 ¥À£Áì® vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CdgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ RĶðzÀ C° ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÉå ¤Ãj£À £À¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 20-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉ MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 1200-/ gÀÆ. ºÁ¤UÉƽ¹, fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.PÉ.gÁªÀÅ¥sÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀĻçƧ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: d«Ä¸ÁÛ¥ÀÄgÀ ªÀÄ£É £ÀA. 312 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀªÀ£À ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÀÆÖrAiÉÆzÀ°è PÉî¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉÃðl PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-02/JªÀiï.J-4161 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt ®UÀß ¥ÀwæPÉ ºÀAZÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ E§âgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/JZï-2162 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä Qè¤PÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆæAiÀÄÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »rvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁۣɪÀÄ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

Raichur District Reported Crimes:

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 24-05-2013 gÀAzÀÄ 23.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹AzsÀÆ ¯ÉÃr¸ï PÁ£Àðgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »gÉÆà ºÁAqï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36/8577£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¹ÌÃqÁØV ©zÀÄÝ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ PÀtÄÚ ºÀÄ©âUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2013 PÀ®A. 279,337,338, L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÀ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-23/05/2013 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÉÆç 30 ªÀµÀð, eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÉÆ®ªÀĤPÉ PÉ®¸À, ¸Á;-UÉÆãÁégÀ. UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÉÆA¢UÉ «£ÀPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£À AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-24/05/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆãÁégÀ UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Éß £ÁªÀÅ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉãÁ¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄݪÀgÉà DgÉÆæ zÁåªÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¤AUÀtÚ, zÉêÀ¥Àà., §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2013. PÀ®A. 504,323,341,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦ügÁå¢ C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¨sÁ« ªÀAiÀiÁ: 26 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQ ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄÄ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ¨sÁ« ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 65 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄÄ CfÓ EgÀÄvÁÛ¼É, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ aPÀÌA¢¤AzÀ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ£ÀªÀgÀ ¥Á®£É ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¸À«gÀÄvÁÛ¼É. ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ «£ÁBPÁgÀt zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀģɩlÄÖ ¨Á C°è EgÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J°èAiÀÄÆ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀÆr ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2013 PÀ®A: 341,323 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

«gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 60 ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨sÁ« ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üUÀ½zÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ D¹Û ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÁªÀðvɪÀÄä½UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ 6£Éà ªÀÄvÀÄÛ 7£ÉÃzÀݪÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ PÉÆAzÀĺÁQj CAvÁ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 341, 506, 109, 354, gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Éà ¹£ÉêÀiÁ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¼ÉñÀ vÀAzÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 520-00 ,£ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢: 24-05-2013 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï ¸ÀĨÁâgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ 24ªÀµÀð,J¼ÉäÃj£À ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ªÀÄ»§Æ§PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±À£ÀzÀ ªÉÄÃjUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA. 1 jAzÀ 4 £ÉzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¹A§A¢ü¹zÀ 10,200/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 5 jAzÀ 8 £ÉzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ.£ÀA.164/2013 PÀ®A.87 PÉ.¦.AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñï zÉøÁ¬Ä vÀAzÉ ©üêÀĸÉãÀgÁªï zÉøÁ¬Ä , ªÀAiÀÄ:31ªÀ, eÁ: ¨ÁæºÀät , G: ¦.r.N ¥ÀUÀqÀ¢¤ß , ¸Á:»gÉÃeÁªÀÇgÀÄ , vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ©üêÀĸÉãÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ:55ªÀ, FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ , F §UÉÎ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÄÝ CµÀÖPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 23-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/2013 , PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 19-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 20-05-2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 07-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉÆÃgÀt¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ²æà F±ÀégÀ mÉæÃqÀgÀì CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV°£À ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjAiÀÄzÉÃ, QlQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄzÉà CAUÀrAiÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è EnÖzÀÝ 10 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀا¸Àì¥Àà ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄB70 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÉÆÃgÀt¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/13 PÀ®A 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.05.2013 gÀAzÀÄ 46 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.