Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 9, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

. ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ°è PÉ.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ n.J.¦.¹. JªÀiï.J¸ï. CªÀgÀtzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 6.04.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.50 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÉ.eÉ.¦.gÁeÁåzÀåPÀë ²æà ©.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà EªÀgÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ §»gÀAUÀ ¸À¨sÉ £ÀqɬĹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ PÉêÀ®2 ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀgÉ §»gÀAUÀ ¸À¨sÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉÃAzÀæ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÄRå DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2013 gÀAzÀÄ £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß WÉÆõÀuÉ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄvÀ KtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ DzÉò¹ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2013 jAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÉ.eÉ.¦.vÁ®ÆPÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ «ÃgÀgÀ¥ÀàUËqÀ aPÀ®¥À«ð EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2013 gÀAzÀÄ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/13 PÀ®A 171 (ºÉZï), 188 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


"¢: 8-4-2013 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÀAZÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ¸Á®UÀÄAzÁ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹nÖgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w EzÀÝ ªÉÄðAzÀ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ, C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À gÀ«£ÁxÀ r.ºÉZï., ¦.L. EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr £ÀPÀ° ªÀÄzÀå ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ DgÉÆæ £À®ègÁdÄ vÀAzÉ £À®è ²ªÀAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄÄPÁ̪ÀÄ®, vÀtPÀÄ ªÀÄAqÀ®A, ªÉ¸ïÖ UÉÆÃzÁªÀj f¯Éè (J.¦) ºÁ.ªÀ|| ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄPÁåA¥ï vÁ|| ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ gÁAiÀįï QéÃ£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï.£À vÀ¯Á 48 ¨Ál°UÀ½gÀĪÀ MlÄÖ 49 PÀlð£ï ¨ÁPïì ªÀÄzÀå 1,17,600/- gÀÆ.QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ïÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 38/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï), 273, 284, 486 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ "

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï PÀlUÀgï ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ ªÀÄÈvÀ SÁ¹A¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ¸ÉÆàÃmïìð bÁ¹ £ÀA JªÀiï.r625JªÀiï.J¥sï59¹L¦J¸ïJ¸ï840 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ: 08-04-13 gÀAzÀÄs ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄAqÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ»§Æ¨ï ¸ÀĨsÁ¤ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀgÁ¼À PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ J£ï.E.PɸÁìnð¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-36-J¥sï-752 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ SÁ¹A¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ JqÀvÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2013 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ


 


 


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ü £ÀgÀ¸ÀgÉrØ EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀtÚ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ G: jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 10-8-9 ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ®UÀߪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¥Àæw ¢£Á®Æ jPÁë £Àqɹ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ §¸ÀªÀ£À¨sÁ« ªÀÈvÀÛzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ EgÀĪÀÅ¢¯Áè,CAvÁ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 10-8-16 ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ
ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 08/2013 PÀ®A: 174 ¹,Dgï,¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢ :- 09-04-2013 gÀAzÀÄ 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀAzÀ° ºÉÆøÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¦ügÁå¢ü ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀ:70 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀAzÀ°ºÉÆøÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ §zÀÄ«£À ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, J¯Áè D¸ÀàvÉæUÀ½UÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢®è CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï CUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 08-04-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ f.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ 2) f. zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ f.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á; E§âgÀÆ C®§£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ f.ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ f.ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À eÁUÀzÀ°è w¥Éà ºÁQzÀÄÝ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è ºÁQzÀ w¥Éà vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà EzÀÄ eÁUÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝ CzÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉà vÉUÉzÀÄPÉÆArAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2013 PÀ®A. 504,323, 324, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                    


¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 09 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 37 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 19 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 19 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.04.2013 gÀAzÀÄ 172 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-04-2013

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ 66 ªÀµÀð,                                                °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÁzsÀPÀgÀÄ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ZÀªÀ½ ªÀÄoÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MlÄÖ 18 d£À ¸ÁzsÀPÀjzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÄRå ¸Áé«ÄfAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢ü vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄoÀzÀ°è ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀPÀgÀÄ DzsÁåvÀäPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV ²æñÉÊ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÆ® ªÀÄoÀzÀ°è vÉgÀ½zÀgÀÄ, ªÀÄoÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ, ¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä LzÀÄ d£À ¸ÁzsÀPÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ¸Áé«Ä, «ÃgÁgÉrØ, ¥ÀætªÀ ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ ªÀĺÁzÉêÀ G½zÀÄ PÉÆArzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 07-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ¸ÉÆúÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ªÀÄÈvÀ «ÃgÁgÉrØ, dUÀ£ÁßxÀ ¸Áé«Ä, ¥ÀætªÀ ¸Áé«Ä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¥Àæ¸ÁzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ, ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«ÄfAiÀĪÀgÀÄ zÁ¸ÉÆúÀ ªÀÄ£É bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ¸ÉÆúÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 08-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5 :00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÆ aÃjzÀ ºÁUÉ PÉý¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÆÃ¥ÀÄgÀ ¸À«ÄÃ¥À ¨ÉAQ ºÀwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ §AzÉÆç¸ÀÛzÀ°èzÀÝ ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÆÃ¥ÀÄgÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ UÀÄA¦UÉ ¨ÉAQ ©¢ÝzÀÄÝ, eÉÆÃgÁV GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt¹vÀÄÛ, PÉ® ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ, ªÀÄoÀzÀ PÉ® ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éưøï E£Àì¥ÉÃPÀÖgÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÀgÀÄ, CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀ UÀÄA¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀƼÀV¤AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÄlÖ ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÀvÉUÉzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄoÀzÀ ¸ÉÆä rfl¯ï ºÁåAr PÁåªÀÄgÁªÀ£ÀÄß ¨ÁV®zÀ »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ aîPÀPÉÌ eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÀgÀ f¥Àà£ÀÄß vÉUÀzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è MAzÀÄ aÃn EzÀÄÝ CzÀgÀ°è "UÀÄgÀÄ zÉêÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä zÉúÀªÀ£ÀÄß vÁåf¹zÀ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ zÉúÀªÀ£ÀÄß vÁåf¸ÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ¥ÀæweÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÉݪÀÅ, CzÀPÁÌV PÀnÖUÉAiÀÄ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¥ÀæweÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtð ªÀiÁrzÉݪɒ’ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀéEZÉÒ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä ¸Àé zsÁªÀĪÁzÀ PÉʯÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛªÉ, £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÆ §AzsÀÄ §¼ÀUÀ E¯Áè, ±ÀvÀÄæ «ÄvÀægÀÄ E¯Áè EvÁå¢AiÀiÁV §gÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è PɼÀUÀqÉ dUÀ£ÁßxÀ ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀætªÀÄ ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ, JgÀqÀÄ aÃnUÀ¼ÀÄ dUÀ£ÁßxÀ ¸Áé«ÄgÀªÀgÀ PÉÊ §gÀºÀzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ, ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß PÁtĪÀ EZÉÒ¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʯÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄÄQÛ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CVß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀÄoÀzÀ ¸ÁzsÀPÀgÁzÀ ²æÃ. ¥ÀætªÀÄ ¸Áé«Ä, «ÃgÀgÉrØ ¸Áé«Ä, dUÀ£ÁßxÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è MAzÁzÀ §UÉÎ ¸ÀÄlÖ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ zÉúÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ »gÀ¨Á« ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà »gÀ¨Á« ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 wAUÀ½AzÀ CgÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB CgÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ PÀgɹPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À DgÉÆÃUÀå £ÉÆrPÉÆArzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ UÀAqÀ J®ègÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀÄZÀÄÑvÀ£À PÀrªÉÄ DUÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ UÀÆlPÉÌ MAzÀÄ ©½ ªÉÊgÀ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2013, PÀ®A 376(2) (1) 511 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 10 & 12 ¢ ¥ÉÆæmÉPÀë£ï D¥ï a®Øð£ï ¥sÁæA ¸ÉPÀÄìªÀ¯ï C¥sÉ£Éì¸ï DåPïÖ 2012 :-
¢£ÁAPÀ 08-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀPÀ̸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ §¯ÁvÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAmï vÉUÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀ vÉÆÃj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀÄzÀzÁégÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊ Dr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ºÉaÑ£À d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛV DgÉÆæUÉ »rzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ vÁA§Æ¼ÀÌgÀ ¸Á: UÀÄAdgÀUÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ n«J¸ï JPÀì¯ï  ¸ÀÆ¥ÀgÀ ºÉë qÀÆån £ÀA PÉJ-39/4527 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà C£À¸ÀgÀªÁr ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß ªÉÆÃ¥Á¬ÄqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT


:: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ::
ದಿನಾಂಕ:05-05-2013 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುಲಬರ್ಗ ನಗರದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಒಳ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಮನಬಾದ ರಸ್ತೆ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ರನ್ನಳೊಂಡ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗರದಿಂದ ಹೋರ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಒಳ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಬೇಕೆಂದು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಕೋರಿದೆ.


                                           ಸಹಿ/-
                                           ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
                                           ಗುಲಬರ್ಗಾ.