Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 1, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-12-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-12-2018

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 281/18 PÀ®A 447, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 30/11/2018 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸Á«wæ UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è, vÉÆÃlUÁjPÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÁAfæAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA 474/2 gÀ°è EgÀĪÀ EªÀgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¢QÌ£À PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀbÉjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÁAfæAiÀÄ ¸ÀAdÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ J®è¥Áà gÀªÀgÀÄ MqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  CªÀjUÉ w½ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 28/11/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁAfæAiÀÄ ¸ÀAdÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ J®è¥Áà gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÀZÉÃjAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ MqÉzÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ EAvÀAºÀ PÀÈvÀå ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀZÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á. PÀ®§ÄVð ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¸Á. ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ £ÉÆÃr F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ w½ ºÉýzÀÄÝ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ MqÉzÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 256/18 PÀ®A 302, 504 L¦¹ :-

¢: 01-12-2018 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨Á¯Áf vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÀıÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢: 30-11-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆÃqÀØ¥Áà ¨Á¥ÀÄ£Á EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀgÀ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¨Á¥ÀÄ£Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÁf EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ d£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ£À avÉUÉ ¨ÉAQ EqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAvÀåQAiÉÄ £ÉÃgÀ«j¹zÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 0730 UÀAmÉUÉ CAvÀå QæAiÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §AzÁUÀ ²ªÁf EvÀ£ÉƧâ£É ¸Àä±Á£ÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁQ «ªÀįÁ¨sÁ¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÁQ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆ«AzÀgÁªÀgÀ, gÁ¢üPÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ E¤ßvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÁf EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆAr¨Á EvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÀiÁvÀÄ DqÀÄwÛzÀÝ DzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ §A¢gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁ£É CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÉ EªÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÁwæ 730 jAzÀ 930 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è EªÀ£ÀÄ PÉÆAr¨Á vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.