Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 15, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ,ªÀÄÄ¢UËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà , §¸À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁw-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á||CqÀ«¨Á« ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÉÆÃlzÀ £ÁAiÀÄPÀ, 25 ªÀµÀð ¸Á||CqÀ«¨Á« EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ªÉʵÀåªÀÄåUÀ½zÀÄÝ ¢.14-01-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà K£À¯Éà HgÀ°è £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è K£ÉãÀÄ ºÉý C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¯Éà CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/12 PÀ®A 504,324,506,¸À»vÀ 34 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄUËqÀ, ¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Àà r¥ÉÆà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV §®UÀtÂÚ£À G©â£À ºÀwÛgÀ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ PÉñÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: aAvÀ®PÀÄAl vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

FgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 41, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA PÉ.J-29-JªÀiï-5489 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ²æñÉÊ® PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ zÁrzÀ £ÀAvÀgÀ wgÀÄ«£À°èÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ¥À°ÖºÉÆqÉzÀÄ ©zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 39, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï2) «ÃgÀ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 39, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï 3) UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå.vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ±Á¹Ûç ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ ï4) FgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 41, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå.vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ±Á¹Ûç ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/11 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁtÂPï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EAUÀ¼É ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: UÁæ.PÀÆ. ¸ÀAWÀl£É PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀÄ FUÉÎ 7-8 wAUÀ½AzÀ ºÉÆ£Àß½î ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀÆ°PÁgÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÆr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À¥ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄvÁÛ, ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èzÁÝUÀ CzÉà ªÉʵÀåªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2012 gÀAzÀÄ C°èUÉ §AzÀ CAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: ºÉÆ£Àß½î, ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ºÉÆ£Àß½î, gÀªÀgÀÄ ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀiÁtÂPï¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁtÂPï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 07/12 PÀ®A. 504, 323, 506, 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 14-01-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÁ¨ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ, 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆgÀªÀgï Nt¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E°AiÀiÁ¸ï vÀAzÉ ªÀ°, 21 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆgÀªÀgï Nt¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆà £ÀA. PÉJ-34-J-3491 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §Æ¢ªÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÀªÁ¨ï ªÀÄvÀÄÛ E°AiÀiÁ¸ï EªÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, 51 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆgÀªÀgï Nt ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀĦüAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: vÁvÀÌ°PÀ UÁåAUÀªÉÄ£ï ¸Á:PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ PɪÀÄÄä eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ EnÖzÀÝ PɪÀÄÄä mÁ¤PÀ CAvÁ w½zÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV ¸À¢AiÀĪÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ZÀQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ AiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ §AqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-50 UÀAmÉUÉ ªÀiË£ÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á : PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 2/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-01-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/2012 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ¥ÁAqÀÄ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀtPÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zsÀ£ÀUÀgï, ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ vÁAqÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.E.JZï-5815 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É n¥ÀàgÀ ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£À §®UÁ°£À ¥ÁzÀ¢AzÀ ªÉÆüÀPÁ°£À ªÀgÉUÉ, n¥ÀàgÀ ªÀÄqÀUÁqÀð¤AzÀ MwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ°¬ÄAzÀ §®UÁ°£À vÉÆqɬÄAzÀ §®UÀqÉAiÀÄ PÉÊAiÀÄ gÀnÖAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¸ÀܼÀªÁzÀÀ ªÀȵÀtUÀ¼ÀÄ MqÉ¢gÀĪÀåzÀjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀtPÉ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/2012 gÀAzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÄgÉ ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6249 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CmÉÆà ¥sÉÊ£Á£Àì °ÃfAUÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆUÀ®Ä ªÉÄÊ®ÆgÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¯ÁåAqÀ D«Äð D¦üøÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-21/«-8967 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆmÁÖUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA§¢AiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ£ÀÄß vÀÄPÁgÁªÀÄ£À vɯÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ C¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀÄPÁgÁªÀÄ£À vÉ¯É NqÉzÀÄ JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ MwÛzÀ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÀV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÀ¥Àà AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÄgÉ ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-01-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÁåAqÀ D«Äð D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ¯Áj ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¯ÁåAqÀ D«ÄðAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Á¤AiÀÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ DªÀgÀtzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀbÉÃjAiÀÄ ¦oÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯ÁjUÀ½ÃUÉ PÀ®Äè ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÀÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀ¥Á vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ GUÁæt ¤UÀªÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 427, 392 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14-01-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÁåAqÀ D«Äð D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ¯Áj ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl gÉrØ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 30 jAzÀ 40 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¯ÁåAqÀ D«ÄðAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Á¤AiÀÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ DªÀgÀtzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr DªÀgÀtzÀ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA feÉ-01/JAiÀÄÄ- 3790 ºÁUÀÆ E£ÀÄß ¯ÁjUÀ½UÉ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¯ÉçgÀUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ®ÆPÀ¸Á£ï ªÀiÁrzÀ®èzÉ, qÉæöʪÀgïUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ RÄvÀĨÉƢݣÀ vÀAzÉ LªÀÄzï¸Á§ 45 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ®, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: AiÀÄgÀUÀqÀØ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 427, 436, 440 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14-01-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÁåAqÀ D«Äð D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ¯Áj ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¯Áj £ÀA J¦-15/«-1325 £ÉÃzÀgÀ°è CQÌ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀ£ÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÉÆÃzÁ«ÄUÉ (ªÉgï ºË¸ÀUÉ) vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ CQÌAiÀÄ aîUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV UÁè¸À MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 10,000=00 gÀÆ ®ÄPÀ¸Á£ï ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 427, 440, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14-01-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÁåAqÀ D«Äð D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ¯Áj ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ DgÉÆæ ±À²ÃzsÀgÀ ºÉƸÀ½î ºÁUÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 d£ÀgÀÄ ¯ÁåAqÀ D«ÄðAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Á¤AiÀÄ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ DªÀgÀtzÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-15/«-1325 £ÉÃzÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¤UÀªÀÄzÀ UÁqÀð gÀÆ«Ä£À°ègÀĪÀ ¯ÁåAqÀ ¥sÉÆãï£À£ÀÄß ©¸Ár £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¤UÀªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃrUÉ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄïÉ, gÉÆÃrUÉ ºÀA¥ÀÄ ºÁQ¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÃgï ºË¸ÀUÉ §gÀĪÀ ¯ÁjUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV gÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ¨ÉPÉAzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.ºÉZï ¸ÀwõÀ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀªÀ£ÀÆgÀ ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/eÉ-2244 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ºÉÆUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjaÃvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ¹vÁgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á: ªÀÄÄSÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ a¢æ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉzï-31/J¦-980 £ÉÃzÀÝgÀ° PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ JªÀiï.f.J¸ï.J¸ï.PÉ. PÁSÁð£ÉUÉ ¸ÁV¸À®Ä a¢æ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉzï-31/J¦-980 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ¹vÁgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¹gÉÆgÀ, vÁ: vÁd§AzÀ (JªÀiï.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÉAiÀÄ ²ªÁf eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj C°èAiÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÉưøÀ fæ£À°è ºÉÆgÀlÄ RAqÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è fÃ¥ï ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉÆý ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: RAqÁ¼Á, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÃRj¹lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 1229.01/- ¥ÉÊ¸É EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® ±ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ©½ §mÉÖ a®zÀ°è ºÁQ JªÀiï.«í.J¸ï JA§ ²Ã® ªÀÄÄzÉæ¬ÄAzÀ ²Ã® ªÀiÁr d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ VjñÀ vÀA/ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð, eÁ. dAUÀªÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ. vÁ. f. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹, «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAmÉãÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA.J£ï.J¯ï.02/f.4081 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛ wgÀĪÀÅ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ C®Që¹ ºÁUÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À JgÀqÀÆ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ D ¨sÁUÀzÀ ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ZÀ¼ÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À ¸Á : §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÀA¥ÉUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 13-1-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå AiÀiÁ¥À®¥ÀgÀ« ¸Á : §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ- PÉ.J- 36 / AiÀÄÄ- 3431 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄgÀrØ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âPÉÌAzÀÄ ºÀA¦UÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV Nr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqÀ DV ©¢zÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀqÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà r.zÀÄgÀÄUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 14-01-2012 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ §¤ßVqÀzÀ ¸Á: £ÀA¢ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 26-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃWÀ ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C«Ä£À¥ÀÄgÀ Nt ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-PÉ-4527 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ ©¸ÀgÀ½î (§rUÉgÀ) PÁ½PÀzÉë ªÀÅqïØ ¥ÉèöʤAUï ªÀPïì UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃWÀ£À 7 ªÀµÀð EªÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JqÀ PÁ°£À »ªÀÄäqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ «ZÁj¹ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ UÉÆêÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd ºÉZï.¹. 154 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁªÀÄ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¯ÉçUÉÃj vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£ÀߣÀÄ FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¯ÉçUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÀUÉ J®ègÀÆ C£ÀÆå£ÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ DzÀgÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÀUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀAPɪÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.