Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 27, 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಜಾನುವಾರು ಕಳವು ಪ್ರರಕಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾಯ ರಾಜಾಪುರ ಸಾ|| ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 48 ಇದ್ದು , ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು ಒಂದು ಆಕಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 24.06.2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಳು ಮಗನಾದ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇತನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿರುವಾಗ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು ಒಂದು ಆಕಳನ್ನು ( ಅ|ಕಿ|| 1,35,000-00 ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಜಾನುವಾರಗಳನ್ನು) ವಾಹನ ತಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇತನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á:RgÁ§¢¤ß EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,AiÀÄÄ.8029 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è zÉÆqÀØ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 50 ªÀµÀð ¸Á:RgÁ§¢¤ß EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ zÉÆqÀØ ±ÀgÀt¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀtÚ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® vÀªÀÄzÉ DªÀÄÄðUÀA ¸Á:Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀASÉå:1 EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,J.2417 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §ªÀiÁðPÁåA¥ï-Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï ¸ÀASÉå:2 £ÉÃzÀÝgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄtÚ, £ÁUÀªÀÄä, zÉêÀgÁeï, d£Àð «±Áé¸ï, gÁT «¸Áé¸ï, gÁzsÁ, «ÄAmÉÆà ªÀÄAqÀ¯ï, ®wÃSÁ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á:©.Dgï.PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAlUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà 6 ªÀµÀð,EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt¸À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ r.£À«Ã£ïPÀĪÀiÁgï L¦Dgï PÀA¥À¤ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:ºÉÊzÁæ¨ÁzïEªÀgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀÀ°ègÀĪÀ ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ CmÉÆà ªÉƨÉʯïì, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁqÀðªÉÃgï & DmÉÆêÉƨÉʯïì ºÁUÀÆ ±ÀªÀiïì CmÉÆêÉƨÉʯïì ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, vÀªÀÄä CmÉÆêÉƨÉʯïìUÀ¼À°è ªÉÄÊPÉÆà °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉ¸Àj£ÀÄß zÀĨsÀð¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß C¸À° ©r¨sÁUÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ f.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï ¦APÀlð£ï PÀ£ïì°ÖAUï & vÀ¤SÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ¸Á:§ÄªÀ£À¥À°è ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À DmÉÆà ªÉƨÉʯïì «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ DmÉÆêÉƨÉʯïì ªÀÄvÀÄÛ ªÀĢãÁ DmÉÆêÉÆèÉʯïì ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, vÀªÀÄä CmÉÆêÉƨÉʯïìUÀ¼À°è §Æ±ï ªÉÄÊPÉÆà °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ røÀ¯ï ¦ü®Ögï ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÁàPÀð ¥ÀèUïUÀ¼À£ÀÄß §Ä±ï ªÉÄÊPÉÆà °«ÄmÉqï PÀA¥À¤UÉ ºÉÆðPÉ AiÀiÁUÀĪÀAvÉ £ÀPÀ° røÀ¯ï ¦ü®Ögï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÁàPïðUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄ ¨É¯ÉVAvÀ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ²æà PÉ. ºÉZï.§¸ÀªÀgÁeï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr £ÀPÀ° røÀ¯ï ¦ü®ÖgïUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¦.C¤¯ïPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¦.¸ÁA§gÉrØ ¦APÀlð£ï PÀ£ïì°ÖAUï & vÀ¤SÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉÃ±ï ¸ÀdÓ£ï DmÉÆà ªÉƨÉʯïì ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁPÀgï PÁ½PÁA§ DmÉÆà ªÉÆèÉʯïì ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, vÀªÀÄä CmÉÆêÉƨÉʯïìUÀ¼À°è £ÀPÀ° ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß §Æ±ï ªÉÄÊPÉÆà °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ C¸À° ©r¨sÁUÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦.C¤®PÀĪÀiÁgï PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ²æà Dgï.JA.£ÀzsÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr C.Q.gÀÆ: 4275/- ªÀiË®åzÀ £ÀPÀ° ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ©üêÀÄtÚ, ²ªÀ¥Àà, gÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®èªÀÄä J®ègÀÆ ¸Á:eÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¨sÁeÁ ¨sÁj¸À®Ä §A¢zÀÝ CzÉUÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ ¨sÀdAwæ EªÀ¤UÉ ¨sÁeÁ ¨Áj¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ w¥ÀàtÚ ¨sÀdAwæ EªÀ£À vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w¥ÀàtÚ ¨sÀdAwæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ vÀÄgÀĪÀÄÄAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ w¥ÀàtÚ UÉÆãÁégï EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ®Äè PÉÆrè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w¥ÀàtÚ UÉÆãÁégï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÀAUÀn ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ £ÁqÀUËqÀ EªÀ£À ªÉÄð£À J¦JA¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ EzÀÝ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ªÉƨÉʯïUÉ PÀgɪÀiÁr, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¨ÉâÃgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà EªÀ£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥À®UÀ¢AzÀ w«zÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆëAzÀ vÀAzÉ zÉñÀA £ÀgÀ¸À¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á:UÁdgÁ¼ï EªÀ£ÀÄ, UÁdgÁ¼ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ°èAiÉÄà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÈ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ®Qëöäà ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt :3025/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.06.2011gÀAzÀÄ 91 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :23,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ªÀĺÁd£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀ¯ÁAr, vÁ: zÉêÀtÂ, f: ¯ÁvÀÄgÀ EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA JªÀiïJZï-24/JZï-7421 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-1775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀiÁ£ÉåÃdgÀ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï FªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 504, 323, 324, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉʲæà UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀtÚ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄ°ÃAUÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀÀ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 3) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 4) ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 143, 147, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2011 gÀAzÀÄ PÀ°ÃªÀÄ RÄgɶ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀiï RÄgÉö ºÁUÀÄ E£ÀÆß 50 jAzÀ 60 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊfãÁxÀ ¹JZï¹-527 alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ oÁuÁ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆlªÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÉÃrØUÉ ºÀwÛ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV E¹àÃl CAzÀgÀ AiÀiÁ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄzÀUÀqÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) FgÀuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀzÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà CAZÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ, J®ègÀÆ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ 5) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5600/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ £Á±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁªÀÄ°AUÀ¤UÉ NtÂAiÀÄ UÀÄgÀ£ÁxÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ C«£Á±À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ PÉüÀ®Ä UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ C¯Áè¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ QgÀuÁ CAUÀr JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀUÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನಮಂತರಾಯ ಪಂಡರಗೆರಿ ಸಾಃ ಉಪಳಾಂವ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಾಂತಬಾಯಿ, ನಾಗಮ್ಮ, ಸಚಿನ, ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೊ ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಎಪಿ- 27, ಎಕ್ಸ: 6467 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಮಲಾಪೂರದ ಸಮೀಪ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಜೀಪ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರರಕಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :     
ಶ್ರೀ ಹಾಜಿ ಕರೀಮ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಸಾಲರ ಸಾ|| ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅಸ್ಲಾಮ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮತ್ತು ಯಕಬಾಲ ತಂದೆ ಶೇಖ ಸೈಯದ ಇವರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ/32/ಉ-9845 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಚಗಡದಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ಕ್ಕೆ ವೇರಹೌಸ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೀಪ ನಂ: ಎಮ್.ಹೆಚ್.14/ಜಿ-3832 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಸ್ಲಾಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಕಬಾಲನಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಎಮ್. ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರಯ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನೀಯರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಚಿತ್ತಾಫುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳ ಗೇಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಒಟ್ಟು 5,06,704/-ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮಾಲು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಶೆಟರ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ::
ಶ್ರೀ ಶೇಖ ರಫಿಕ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಸಾ|| ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಕಾಲೋನಿ ಹೌಸಿಂಗ ಸೂಸೈಟಿ ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ರವರು ನಾನು ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ಕೆ.ಎ-28/ಬಿ-7554 ನೇದ್ದು ತಂದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದರಿಸಿ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಇವರ ಹೊಟೆಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರು. ಆಗ ಲಾರಿಯ ಕ್ಲಿನರನಾದ ಮೊಹ್ಮದ ಸಾ|| ಮಳಖೆಡ್ ಇತನು ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಟೈರುಗಳ ಹವಾ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಲಾರಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ ಕ್ಲಿನರ್ ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಜಾಹೀದ ತಂದೆ ಮಕಬುಲ್ ಹಾಸಮಿಯಾ ಸಾಃ ಅಮಸೀನ ಜಿಲ್ಲಾಃ ಅಕ್ಬಾರಪೋಡಾ ರಾಜ್ಯ : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸದ್ಯ ಕಾಂದಿವಾಲಿ , ಲೋಕಂಡವಾಲೆ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಚಾಳ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರವರು ಗೆಳೆಯರಾದ ಪಿರೋಜ ಸಾ|| ಬಬಲಾದ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿ|| 25/6/11 ರಂದು ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ದೀಪಕ ತಂದೆ ದಗಡುಖರಾತ ಮತ್ತು ಅತ್ತರ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರ ಶೇಖ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ: 25/6/11 ರಂದು 12:30 ಪಿಎಮಕ್ಕೆ ನಾನು & ದೀಪಕ ಮತ್ತು ಅತ್ತರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದ ಎದುರು ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎ- 8147 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಬಲಾದ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋರಟಾಗ ಹೀರಾಪೂರ ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಟಂ ಟಂ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಬಿ 974 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಾ|| ಹಿತ್ತಲಸಿರೂರ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಃ ಗುಳೋಳ್ಳಿ ಸದ್ಯ ಸಾವಳಗಿ (ಬಿ) ರವರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಗುಳೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಜನರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಲುಕೊಂಡಿದ್ದು . ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15 ಎಕ್ಕರೆ , 8 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡುವಂತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 26/6/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾಳಪ್ಪಾ , ಸೀನಪ್ಪಾ , ಸಾಯಿಬಣ್ಣ , ಅಂಬಾರಾಯ , ಗಂಗಪ್ಪಾ , ಕಾಶಿನಾಥ , ಶಂಕರ , ಹಾಗೂ ಬಾಬು ವಚನೆಗೋಳ , ಸುಂದರ ಕಾಂತ ರವರ ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೀಪ ನಂ; ಕೆಎ 32 ಎಮ 856 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೊಡು ಅಂತಾ ನನ್ನನ್ನು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.