Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 22, 2008

BIDAR DISTRICT CRIME UPDATE 22/09/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-09-2008
«µÀ ¸ÉêÀ£É MªÀð£À ªÀÄgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 20-09-2008 gÀAzÀÄ ¨Á®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁf vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è «µÀPÁj OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÁðªÀuÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.10/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : ¸ÀªÁgÀgÀÄ ZÀªÀÄvÁÌjPÀ §ZÁªÀ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-09-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆj£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 21-9-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ zË®¥Áà ¸Á qÉÆAUÀgÀV mÉA¥ÉÆ £ÀA.J¦-10 «0953 £ÉÃzÀgÀ°è £ÁªÀzÀUÉj¬ÄAzÀ ZÁA¨ÉƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉj §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ZÁ®£É ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀjAzÀ mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. mÉA¥ÉÆ qÉæöʪÀgÀ ºÉÃzÀjPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ zsÀÆvÀð

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/9/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. fÃvÁ UÀAqÀ fêÀ£À ªÀĺÁ±ÀQÛ gÀªÀjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «PÀæªÀÄ vÀAzÉ UÉAzÀÄ ¨sÀªÁ¤ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á: ¥Á¢üðUÀ°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21-09-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

Sunday, September 21, 2008

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 209/08 PÀ®A: 341, 394, 504, 323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹.J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ.:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §¤ßPÉÆ¥Àà, eÁw; ªÁ°äQ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: a®ªÁqÀV, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è L.©. ªÀÄÄAzÉ mÁæPÀÖj£À°è ºÉÆgÀmÁUÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ«ÄzÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ¸Á§ 2) ºÀ©¨ï vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ¸Á§ 3) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À. vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »ÃgÉ ºÀ¼ÀîzÀ°èAiÀÄ G¸ÀÄPÀÄ ºÉgÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆAqÀPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ eÁw ¤AzÀ£ÉªÀiÁr ºÉÆr §rªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000-00. gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/08 PÀ®A: 143, 147, 341, 504, 506, 323, 395 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï ºÀ©Ã¨ï ºÀĸÉä ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è L.©. ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ:37 n:2755 gÀ°è §AzÀ DgÉƦvÀgÁzÀ 1) ªÉÄʯÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 2)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUï, 3)UÀAUÀªÀÄä 4) ªÀÄAd¥Àà 5) ªÉAPÀmÉñÀ. 6)PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUï 7)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà Q£Áß¼À 8) F±À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉà 4-5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: a®ªÁqÀV vÁ:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ºÉÆr§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,000-00 gÀÆ., ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ næ¥ï ¶ÃlÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA: PÉJ: 37PÀÆå: 939 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/08 PÀ®A:87 PÉ.¦.CPïÖ

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà qÉÆý£À. 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà 3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ¸ÀÄUÀ¥Àà UÉÆAqÀ¨Á¼À 4) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¤Ã®¥Àà ¤Ã®Vj 5) U˸ï vÀA¢ PÁ¹A¸Á¨sÀ dªÀÄRAr J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ UÀAf£À §¤ßPÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ 4.20 ¦.JA.PÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1970=00. 2 ªÉƨÉÊ® ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A. 96 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 20-9-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ°è ¦.¹. 10 EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-09-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-15 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ EA¢gÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ²ªÀ¥Àà dPÀÄÌAr ¸Á: PÁgÀlV EªÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁrwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÀÅöà vÀ¥ÁàV ºÉüÀÄvÀÛ £ÀAvÀgÀ ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ F C¥ÀgÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C°è CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ §®ªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes: ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à GgÀĽ©zÀÝ mÁmÁ ¸À¥sÁj, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:21.09.2006 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁªÉÃzï C£Àégï vÀAzÉ ¸ÀzÀgÀC° ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÉƸÀ mÁmÁ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀnÖ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹzÀÝjAzÀ ªÉÄÃzÀ£Á¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¨ÉÊPï GgÀĽ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ eÁªÉÃzï C£Àégï¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¸ÉÊAiÀÄzï dĨÉÃgÀ vÀAzÉ ¸ÀzÀgÀ° 12 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï dĨÉÃgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À :

²æà C°¸Á§ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.09.2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä 3636 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄ EªÀÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 32 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 150/2008 PÀ®A: 32, 34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀA¥ï¸Émï & EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁVæ PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

¢£ÁAPÀ: 13.04.2008 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀævÁ¥À¹AUï vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªï¹AUï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ±ÀqïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀÝ 16 n£ï²ÃmïUÀ¼À£ÀÄß ±Éqï¤AzÀ ©aÑ ºÁUÀÆ ±Éqï£À°ènÖzÀÝ 12 ¥Áè¹ÖPï ¹àAPÀègï ¥ÉÊ¥ïUÀ¼ÀÄ &MAzÀÄ 5 ºÉZï¦ ¨ÉÆÃgï ªÉÆÃmÁgï ¥ÀA¥ï¸Émï MlÄÖ C.Q.gÀÆ:23,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀævÁ¥À¹AUï ¢£ÁAPÀ:21.09.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 221/2008 PÀ®A: 379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.£ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

gÀlPÀ® oÁuÉ :- ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :- ¢: 21.09.08 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ, vÉÆüÀÄ ZÀªÁít ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ PÉÆÃrègÀªÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÀ ¸ÀÄgÁå & dUÀ¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀÄ ZÀºÁ ©¹Ìl PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä°è E¯Áè JA¢zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ & PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ PÀnÖUɬĪÀÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 504,324,325 ¸ÀA 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ:- C¥ÀWÁvÀ :-¢:21-09-08 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀA. gÀAUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ

£ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æäªÁ¸À ¥À¤ðZÀgÀì ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ.33/E.6519 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ

& ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀA.gÀAUÀ¥ÀàgÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁUÀ PɼÉUÉ ©zÀÄÝ

vɯÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ²æà ¸ÀtÚ gÁd¥Àà

vÀA. gÀAUÀ¥Àà VgÉ¥Àà£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÉÆlUÁgÀªÁr AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ AiÀiÁzÀVÃgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 279,304(J)L¦¹

¸ÀA.187 LJªÀiï«DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :- PÀ¼ÀªÀÅ:- ¢£ÁAPÀ: 17&18-09-2008 gÀ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÀiÁPÉðmï£À JªÀiï.¦.ºÉZï.J¸ï ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Áèmï £ÀA:113, 1£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃ.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀªÁ¯ÁÝgÀgÀªÀgÀ ²ªÀPÀÈ¥Á ¥sÁªÀiÁð¸ÉnPÀ¯ïì CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ gÀÆ.4,08,012/- ¨É¯ÉAiÀÄ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ OµÀ¢ü EvÁå¢ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉ CAUÀrAiÉƼÀV¤AzÀ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀiÁzÀ gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ ¥sÁªÀiÁð¸ÀÄnPÀ¯ïì CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ gÀÆ.3,06,796/- ¨É¯ÉAiÀÄ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ OµÀ¢ü EvÁå¢ MlÄÖ gÀÆ. 7,14,808 ¨É¯ÉAiÀÄ OµÀzsÀ EvÁå¢ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:- C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƸÀ :- ¢:20-09-08 gÀAzÀÄ ²æÃC§ÄÝ® £À© vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ J°UÁgÀ ¥Àæ.zÀ.¸À f¯Áè ¥ÉưøÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸Á:zÉÆgÀ£À½î vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ:29/07/07 gÀAzÀÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß EPÁâ® CºÀäzÀ ¨ÉÆÃqÉ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀd®vï ¥ÁwªÀiÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¸ÀgÉÆA¢UÉ ¥sÉÆãÀ£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ £Á£ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀgÉÆà ¸ÀºÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ PÉ®¸À PÉÌ ºÉÆzÁUÀ £À£Àß ºÉAqÀw ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà v˪ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¥ÀÄ£À: £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «oÀ×® EvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¢:18-09-07 gÀAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. F §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½¸ÀzÉ UÀÄgÀÄ »jAiÀÄjAzÀ ºÉý¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ¼ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß «gÀÄzÀÝ PÀ®A: 498(J) L¦¹, 3&4 ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ£Àß fêÀ£À ¥ÀjºÁgÀPÁÌV PÀ®A: 125 ¹DgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢;30-08-08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁå£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ. £À£ÀßUÉ »rzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¢:20-09-08 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ F §UÉÎ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A; 143 147 504, 506 366, 420 ¸ÀA:149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.