Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 13, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

             £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, 15 ¢£ÀUÀ¼À §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D¸ÀPÀÛ f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, 21-50ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀªÀżÀîªÀgÀÄ, PÀ¤µÀÖ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. «zÁåºÀðvɪÀżÀî D¸ÀPÀÛgÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 14.09.2014jAzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï G¥Á¢üPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß EzÉà «¼Á¸ÀPÉÌ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. D¸ÀPÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV Cfð ¸À°è¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814£ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಈಗ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದೆ ಮೃತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಇಂದುವಾಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಶಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಅಗಾಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಜಗಳಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಸ್ತ್ರೀ ಸಹಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದನುಅಲ್ಲದೇ ಹಳೇಮಲಿಯಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಹಾ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀನು ಅವರಿವರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರಾಯಚೂರಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರು ಬಂದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಶಾಪೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕುರುಬ ಜಂಬಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲ ಲೀಜಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಇರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 12-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರಿಬ್ಬರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಳದ ಹತ್ತಿರ ತಿವಿದು ಗೀಚಿದ ಮರಣಾಂತಿಕ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಹಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಮರಣಾಂತಿಕ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಕಾನೂನು  ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಜಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಗರಗರಹನುಮಂತ ವಯಾ 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹಳೆಮಲಿಯಬಾದ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರುgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2014  ಕಲಂ  302  ಐ.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಜಾನುಬಂದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಂದನ ಕ್ಲಾಥ ಶಾಪ್ ಬುರ್ದಪೇಟೆ ಗದ್ವಾಲ   2] ಅಕ್ಕಲ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾಮುಲು ಬುರ್ದಪೇಟೆ ಗದ್ವಾಲ  3] ಕೊಂಕಟಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಪೆಂಟಣ್ಣ ಶಾರದಾ ಕ್ಲಾಥ ಸ್ಟೋರ್ ಬುರ್ದಪೇಟೆ ಗದ್ವಾಲ 4] ದುಡಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ತಂದೆ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಕಳಾ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಲಾಥ ಸ್ಟೋರ ಬುರ್ದಪೇಟೆ ಗದ್ವಾಲ[5] ವಗ್ಗು ಶಿವ ತಂದೆ ವಗ್ಗು ವೆಂಕಟರತ್ನಮಣ ಬುರ್ದಪೇಟೆ ಗದ್ವಾಲ   6]ಗಟ್ಚು ಪೆದ್ದ ಮೌನಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಟ್ಚು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಕ್ಕಲಪೇಟೆ ಗದ್ವಾಲ [ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ]  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸನ್ 2011ನೇ ಸಾಲಿ ನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ¼ÁzÀ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಕ್ರಿಷ್ಣ ಜಾತಿ:ಚೌದ್ರಿ,ವಯ-60ವರ್ಷ,:ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ: ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಕ್ಯಾಂಪು, ತಾ:ಮಾನವಿ.FPÉAiÉÆA¢UÉ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾ ರಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.3,71,000=00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೀಟಿ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವು ದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208-2014 PÀ®A: 420, L¦¹ PÀ®A:120[©] ªÀÄvÀÄÛ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ಆರೋಪಿತgÁzÀ1]ವಂಕನಗೌಡತಂದೆ ಅಮರೇಗೌಡ ವಯ-40ವರ್ಷ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:ಅಶೋಕಭವನ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಧನೂರು                                                                           2] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಖರಪ್ಪ ವಯ-20ವರ್ಷ. ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಭೂತಲದಿನ್ನಿ                                                                              3] ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡದಿನ್ನಿ EªÀgÀÄ ಕಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.62/3,ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 4-ಎಕರೆ/4-ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿ ದಂತೆ ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ  ದಿ.06-06-1995 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ  ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಮಾನ್ಯ  ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209-2014 PÀ®A:419,420,465,467,468 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
,         ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ CAf£ÉAiÀÄå ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ : ªÀiÁ¢UÀ G : ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೈಧುನನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ತಾಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 12-09-14 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄZÀÑ gÁªÀÄAiÀÄå eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À«   FvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಎನ್ರಲೇ ಸೂಳೆರೇ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ 29-09-14 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೇಸಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಧುನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವುದು ಉಳಿದೈತೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಆಗ ತಾಯಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಕೂಗಾಡಲು ಅಲ್ಲೇ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೇಣಮ್ಮ, ನರಸಮ್ಮ, ಶ್ರೀಧರಗೌಡ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಇದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕರಿಯಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 248/2014 ಕಲಂ 504, 354, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
        ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÉ£ÁßgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀtÚ CAiÀiÁå¼À¥Àà, 37 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ. 1476/11 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ¢£ÁAPÀ: 12-09-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzï ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï d§âgï, 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆâãï vÀAzÉ ¸ÉʪÀÄzï RªÀÄgï, 3) E£ÀÆß E§âgÀÄ, PÀÆr ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೇಲಿನ ಘಟನಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಹೊಲ, ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೀಗೆ, ಏನಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಂಗಪ್ಪನಿಗೂ ಬೈದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ   ಗುನ್ನೆ ನಂ 149/2014 ಕಲಂ 447, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
  £Á¥ÀvÉÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 09.09.2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀ.a.UÀ £ËPÀgÀ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀನ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಆಫ್ರೀನಾ ಈಕೆಯು ಗುರುಗುಂಟಾ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ವಾಪಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2014 PÀ®A : 363 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ZÀAZÀ¯ï ªÀ-62, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħgï ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀನ ಹೊಲ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಮಾಡಲು ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:-9-9-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀgÉrØ 2) ±ÀgÀt¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï  3) ¨sÀAV ©üêÀÄ£ÀUËqÀ 4) ±ÀgÀt¥Àà ºÀAa£Á¼À 5) ªÀÄ®è¥Àà EmÁè¥ÀÆgÀÄ 6) ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ 7) zÉêÀAiÀÄå¸Áé«Ä 8) ¥Àæ¨sÀÄ    9) D±ÉÆÃPÀ E½UÉÃgï 10) AiÀÄAPÀ¥Àà CUÀ¸Àgï 11) £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ºÀÄ®ÆègÀÄ 12) £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ WÀ£ÀªÀÄlzÀAiÀÄå     13) ªÀįÁè CUÀ¸Àgï 14) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ VqÀØ CªÀÄgÀAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉ. ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಅ.ಕಿ.40,000 ರೂ ,ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯಿಲ್ ಇಂಜೆನನ್ನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ 10.ಹೆಚ್.ಪಿ.ಮೋಟಾರನ್ನು ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11-09-14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ತನ್ನ ಸಂಭಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೊಲ ತುಳಿದು ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲೆಂದು ಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೊದಾಗ ಮನೆತನಕ ಕೇಳಲು ಬಂದಿರೆನಲೆ ಅಂತಾ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 140/2014 PÀ®A 143, 147, 447, 427, 504, 323, 506, 341 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ:-9-9-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಕ್ಯಾಂಪಿನ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÁªÀðvɪÀÄä vÀA zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ.45 eÁw.ªÀiÁ¢UÀ G.PÀÆ° ¸Á,¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt PÁåA¥À vÁ,¹AzsÀ£ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À@ªÀÄ®ègÀrØ vÀA ªÀÄj°AUÀgÀrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 18 d£ÀgÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಏಕಾ ಏಕೀ ಬಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜ್ ಆಗುವ ವಿದ್ಯೂತ್ ವೈರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ ಮೋಟಾರ್ ನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಕ್ಯಾಂಪಿನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಜಗಳ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ ನೀವು ಏನಾದಾರೂ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2014 PÀ®A  143 147. 504, 323. 427, 355. 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ & 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ;-12/09/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುಡುದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿAiÀĪÀರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ   1 ).ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ    ಆನಂದಗಲ್.40 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ.ಸಾ:-ಗುಡುದೂರು.   ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು.2).ಮಲ್ಲೆಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೂರುರು, 38 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಕುರುಬರು,   ಸಾ:-ಕ್ಯಾತ್ನಹಟ್ಟಿ ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರು,.3).ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ದುಗುನೂರು 25 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ:-ಹಸ್ಮಕಲ್.ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು ನೇದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 550- ಹಾಗೂ 52-ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ 4).ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ 5).ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ 6).ಗಿಡ್ಡಬಸವ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:-ಗುಡುದೂರು. £ÉÃದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.157/2014. ಕಲಂ.87. ಕೆ.ಪಿ . ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                 ದಿನಾಂಕ-12/09/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. ಬಳಗಾನೂರುರವರು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ;-12/09/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-45 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ.ಕೆ..36-ಜಿ-211 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಚೆನ್ನಬಸವ ತಂದೆ ಅಮರೇಗೌಡ 44 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ,ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,    ಸಾ;-ದಿದ್ದಗಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£ÀÄ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7-10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 350/-ರೂ.1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ,ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ  ಠಾಣೆಗೆ ಬಂzÀÄ zÀ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 157/2014.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀƪÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÉä 38 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:§ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FvÀ£À ಮೊದಲನೇಯ ಮಗನಾದ ಬಸ್ತಾನಿ 15 ವರ್ಷ ಇತನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬಂದು 03 ವಾರ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ.08-09-2014 ರಂದು 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅತನ ಮನೆಯವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ತಾನಿ ಇತನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ mnಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 600 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅತನ ಹೆಂಡತಿ hOಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ತಾನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವತ್ತಿನಿಂದ -ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ   ಮೇಲಿಂದ   eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ C.¸ÀA. 88/2014 PÀ®A-.     ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.09.2014 gÀAzÀÄ  98 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   20,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.