Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 6, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-09-2017

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತ ದಿನಾಂಕ 06-09-2017

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 229/2017, ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ :- 
ಈ ಮೊದಲು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಹಡಪದ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹಡಪದ, ಸಾ: ಮಡಕಿ, ತಾ: ಅಳಂದ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಕಲಬುರ್ಗಿ ರವರು ಬೀದರ ಪ್ರತಾಪನಗರದ ಮುಕುಂದ ಗ್ಯಾರೇಜನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕೆಎ-38/6452 ನೇದನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಾ: ಕಮಠಾಣಾ ಎಂಬುವವರಿಗೆ 85,000/- ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 26,500/- ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 04-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಈತ ಕರೆ ಮಾಡಿ 10,000/- ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಲು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಇ.ಪಿ-9152 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬೀದರಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ಕಮಠಾಣಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟ 10,000/- ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಮಠಾಣಾದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ 3 ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನದಿಂದ ತಡೆದು ಅವರ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳಗೆ ಇಳಿದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜಿಂಜಾಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ವಾಹನದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಳಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆದರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ತೋರಿಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ 9,800/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಅ.ಕಿ 500/- ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂ. ಕೆಎ-32/ಇ.ಪಿ-9152 ಅ.ಕಿ 60,000/- ರೂಪಾಯಿ ನೇದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 05-09-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2017, PÀ®A. 498 (J), 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄ ±Á°¤ UÀAqÀ ¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: CwªÁ¼À UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl JqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 02-06-2004 gÀAzÀÄ CwªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¹PÉ£À¥ÀÆgÀzÀ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, CªÀjUÉ ¸ËªÀÄå ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð, ±Á£ï ªÀAiÀÄ 9 ªÀµÀð CAvÀ JgÀqÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ J°èAzÀ UÀAlÄ ©¢Ý¢Ý, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ, £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ ¦æÃAiÀÄzÀ²ð¤ EªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ zÀjzÀæ E¢Ý £À£Àß CtÚ¤UÉ M¼ÉîAiÀÄ ºÀÄqÀÄV ¹UÀÄwÛzÀݼÀÄ £À£Àß CtÚ¤UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁݼÉ, ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ zÉêÀ¥ÀÄvÀæ EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ DªÁgÀ EzÀÄÝ, ºÀ®PÀmï E¢Ý CAvÀ ªÀiÁ£À¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÀAvÉ ZÀÄaÑ-ZÀÄaÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝ£É, EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÆqÀĪÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ 2010 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉlzÀ JqÀ£ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èè ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ UÀAqÀ ¢£Á®Ä vÁæ¸ÀÄ, vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, £ÁzÀtÂ, ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ zÉêÀ¥ÀÄvÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, vÁ¬Ä ¤ªÀÄð¯Á, zÉÆqÀتÀÄä ¨sÁUÀªÀiÁä, ªÀÄAUÀ®¥ÉlzÀ JqÀ£ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÉ®èjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ 1-2 ¸À® UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÁQPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÀµÀÖ ªÀiÁr ¸ÁPÀÄwÛzÁÝgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2017 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt (UÀAqÀ), 2) «ªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ²gÉÆêÀÄt (CvÉÛ), 3) ²gÉÆêÀÄt vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà (ªÀiÁªÀ), 4) ¦æÃAiÀÄzÀ²ð¤ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt (£ÁzÀ¤) ºÁUÀÆ 5) zÉêÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt (ªÉÄÊzÀÄ£À) ¸Á: J®ègÀÆ CwªÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄAUÀ®¥ÉlzÀ JqÀ£ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J CªÁgÁ ¤Ã£ÀÄ E°è M§â¼É G½¢¢, ¤£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EzÁÝ£É, CªÀ£É £À£Àß ªÀÄ£É £ÀqɸÀÄvÁÛ£É K£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlzÀ C¤Ã® vÀAzÉ eÁ£ï, ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï gÀªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©rPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-09-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2017, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 23-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮುದ್ದಾ ಸಾ: ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 04-09-2017 ರಂದು ವಾಪಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ರೈಲ ಮುಖಾಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 0630 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಡೋಣಗಾಪೂರೆ ಇವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗೀಲು ತೆರೆದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು 3 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರದ 4 ಉಂಗುರುಗಳು, 5 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಜೋತೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂವುಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 24,950/- ರೂ.ದಷ್ಟು ದಿನಾಂಕ 04, 05-09-2017 ರ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮನೆಯ ಬಾಗೀಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲಮಾರಾ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಾದಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2017, PÀ®A. 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2017 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà PÁ¨Á ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ UÁA¢üUÀAdzÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà §®ªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2017, PÀ®A. 279, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀäzÀ ªÀÄÄeÁ¬Äzï vÀAzÉ ±ÀªÀĵÁåzÀ«ÄAiÀiÁå ¨ÉÆÃvÀ¤ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄÆägÀ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-38/J-0431 £ÉÃzÀÝgÀ° èPÀĽwÛzÀÄÝ CzÉà jÃw ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è vÀªÀÄÆägÀ PÀĪÀiÁj £Ád©Ã£ï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ CfÃeï «ÄAiÀiÁå RÄgÉù ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ªÀ¹ÃAiÀiÁ dƨÉÃzÁ UÀAqÀ CºÀäzÀ RÄgÉù ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ dƨÉÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ¯ï £À©Ã RÄgÉù EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀ®Ä PÀĽvÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ RÄgÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¤zsÁ£À £ÀqɸÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁj £Ád©Ã£ï ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, dƨÉÃzÁUÉ JqÀUÀqÉ ºÀÄ©âUÉ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®èjUÀÆ C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÝ ªÉÆúÀäzÀ ªÀÄPÀâ® ªÀÄ®VªÁ¯É ºÁUÀÆ ¹zÀÝ¥Áà PÀÄAZÉ J¸ï.¹ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ, C°è ºÁdjzÀÝ ªÉÊzÀågÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¤Ãr ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀ¹ÃAiÀiÁ dƨÉÃzÁUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.