Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 14, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

PÉÆ¯É :-

    

¢£ÁAPÀ:- 12.08.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.08.2011 ¨É¼ÀV£À 5.00 ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À CvÀÆÌgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ D®ÆgÀÄ gÀAUÀ¥Àà 23 ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è UÀÄqÀ¸À°AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄAZÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÁUÀ¥Àà 28 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ zÉéõÀ EnÖPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀįÉèñÀ PÀÆr AiÀÄÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ CAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ D®ÆègÀÄ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.vÁ®ÆQ£À VÃvÁ PÁåA¦£À £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ CzÉ vÁ®ÆPÀzÀ zÉëPÁåA¦£À ¨sÀzÀæ¥Àà ®ªÀiÁt FvÀ£À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, £ÀA©ü¹,¢£ÁAPÀ: 12.08.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Àj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Àà ¢£ÁAPÀ: 13.08.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.                 UÀÄ®§UÁðf¯ÉèAiÀÄ eÉêÀVð vÁ®ÆQ£À CAPÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀgÁd vÀA/ ²ªÀAiÉÆÃV ªÉÄʯÁj ªÀAiÀiÁ25 FvÀ£ÀÄ PÀÄ: ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀ:23 eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ eÁ:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C¥sÀÓd¯ï¥ÀÄg f: UÀÄ®âUÁð FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 18-04-2011 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-06-2011 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁzÀ qÁ: ¸ÀĨÁ¤ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ zÉêÀgÁd FvÀ£ÀÄ C£ÉÃPÀ ¸À® §®ªÀAvÀzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ²Ã® PÉr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zÉêÀgÁd£À ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ «oÀׯï zÉøÁ¬Ä .dUÀzÉë UÀA/ ²ªÀAiÉÆÃV EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ QüÀÄ ºÀƯÉAiÀÄ eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ, JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ zÉêÀgÁd£À£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀÄJAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CAvÁ PÀÄ: ªÀĺÁ£ÀAzÀ FPÉAiÀÄÄ ¢: 13-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆj£À ªÀÄ£Àì¯Á¥ÀÆgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä gÉʸï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA: J.¦. 09/AiÀÄÄ-6687 mÁmÁ 1612C.Q. gÀÆ: 3,30,000/- ZÁPï ¯ÉÃmï PÀ®gï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: :13-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É.07-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æëÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÁßgÉrØ, 20 ªÀµÀð, ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, «dAiÀÄ®Qëöä gÉʸï EAqÀ¹Öçøï£À°è PÁå£ïªÁ¹AUï PÉ®¸À, ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆ.£ÀA>9663115692gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÀðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        

        ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÀzÀælV UÁæªÀÄzÀ ºÁ:ªÀ: : UÀÄqÀzÀªÀÄä PÁåA¦£À ¥ÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ªÀ: 24, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉzÀ PÁ®PÀÆÌ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀĸÉà UÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ;13-8-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀĪÁUÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÉgɪÀgÉAiÀĪÀgÀÄ aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÁ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä @ ®Qëöä EªÀgÀÄ PÉÆl× zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ.14/08/2011 gÀAzÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï E£ÀÆß 2 Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà PÀÄ// ¸ÉÆû¤ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®zÁ¸ï µÀºÁ 40 ªÀµÀð eÁ.UÀÄdgÁw ¸Á¥sÀÖªÉÃgï EAf¤ÃAiÀÄgï ¸Á.ªÀÄ.£ÀA.5-8-66 UÀzÁé¯ï PÁA¥ËAqï £ÁªÀÄ¥À°è ºÉÊzÁæ¨Ázï FPÉAiÀÄ CPÀÌ£À UÀAqÀ£ÁzÀ dAiÉÄñÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄw D¯ÉÆÖà PÁgï £ÀA.J¦-9/J«-5339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆý ¥sÁgÀä ºÀwÛgÀ PÁgï ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ PÉqÀ«zÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀÝ PÀÄ// ¸ÉÆû¤ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®zÁ¸ï µÀºÁ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, dAiÉÄñÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 3 d£ÀjUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÀÄ// ¸ÉÆû¤ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®zÁ¸ï µÀºÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ gÀ« vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ:6 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ,1 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð ¸Á:-aÃPÀ®¥À«ð gÉÆÃqï, CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ, ªÀiÁ£À« JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:12-08-2011 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ aÃPÀ®¥À«ð -ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-36/PÉ-6966 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè) vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆÃUÀzÉÃ, §®¨ÁdÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ gÀ« JA§ ¨Á®PÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÁ¬Ä vÁAiÀĪÀÄä EªÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦ügÁå¢üzÁgÀjUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¬Ä w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV,UÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀ«AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr,D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è MAzÀÄ gÀf¸ÀÖgÀ£À°è ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gï 9663566773 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆlÖªÀgÀ ¥ÉÊQ §gɬĹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½zÀÄPÉƼÀî®Ä lPÀÌgï ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ £ÁªÉà £ÁªÀÅ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:-14-08-2011 gÀAzÀÄ ²æÃ.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀzÀgÀ ªÀAiÀÄ:-28ªÀµÀð eÁ:-PÀÄgÀ§gÀÄ G:- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:-aÃPÀ®¥À«ð gÉÆÃqï, CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ, ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.
¢£ÁAPÀ: 14.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼À ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ½UÉ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ §eÁgÀªÀÄä ,£ÁUÀªÀÄä, zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÉÃj §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 14.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §eÁgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀtÚ PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ªÉÄêÀÅ PÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄÀ«£À°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛAiÀiÁ CAvÁ §eÁgÀªÀÄä½UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠧eÁgÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14..08.2011 gÀAzÀÄ 123 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 27,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ ಅಷ್ಟಗಿ ವಯಾ;50 ವರ್ಷ ಸಾ: ಸರಸಂಬಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:11/08/2011 ರಂದು ನಮ್ಮ  ಹೊಲದಲ್ಲಿನ  ಎರಟೇಲ್ ಟವರ್  ಕಾಯಲು ನನ್ನ  ಮಗ ಹೊಗಿದ್ದನು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ರವಿಕುಮಾರನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಟವರ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆನು. ನನಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಎರಟೆಲ್ ಟವರ್ ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ ಅಂದಾಜು 300 ಮೀಟರ ಅ:ಕಿ: 24000 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿದಕ್ಕೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು :

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ  ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 14-08-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಕಲ್ಲಹಳ್ಲೀ ರವರು ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ದತ್ತಲಾಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಎದುರು ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ನಂ.ಕೆ.ಎ.28.ಎ.5476  ನೇದ್ದು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 14-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14-08-2011


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 13/08/2011 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd RgÁ¨É ¸Á ¸ÁAiÀÄUÁAªï ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä wæÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É L¸ïQæêÀiï ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Jgï ¥sÉÆøïð gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ »AzÀ¤AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï JªÀiï.JZï-26/J-4446 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 306 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁ¨Á¬Ä @ «Ä£ÁQë UÀAqÀ vÁ£Áf ¹AzsÉ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ SÉÃqï EªÀgÀ 2000 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄPÀ̽®èzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ£À ¥Á°UÉ EgÀĪÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 78 gÀ°è 2 JPÀÌgÉ 35 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ vÁ£ÁfUÉ CªÀ£À ¨sÁUÁ¢ d£ÀgÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¸ÀĤî vÀAzÉ zsÀ£Áf ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã® vÀAzÉ zsÀ£Áf gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ M§â£É EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̽®è ¤£Àß ºÉÆî ªÀÄ£É £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-03-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥Án® ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÀ PËoÁ(©) ²ªÁgÀzÀ°è PÀgÉÃAl ªÉÆÃmÁj£À vÁªÀÄæzÀ ªÉÊgÀÄ, ¸ÁÖlgï,ªÀÄvÀÄÛ PÉç® ªÉÊgÀ C.Q.21,000/- gÀÆ ¨É¯É ªÀiÁ¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥Àj¹vÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 121/011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CfÃdSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï SÁ£À ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ ¸Á ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA-18-3-172 £ÉÃzÀgÀ CªÀgÀtzÀ°è PÀA¥ËqÀ PÀlÖ®Ä ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ NAPÁgÀ vÀAzÉ ©üªÀıÉÃnÖ ¯Áj £ÀA-PÉJ-38/6086 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ d£À PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠧gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 100 PÀ®ÄèUÀ¼À PÀrªÉÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀ®ÄèUÀ¼À C.Q 1200/- gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 PÀ®A 379, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 13-08-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸ÀVgÀ vÀAzÉ vÀªÀĸÀ£ÀVgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ UÉÆøÁ¬Ä G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á UÉÆøÁ¬Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ «zÁå²æà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÆÃUÀgÁdVj & §æzÀ¸Àð §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ 22/04/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ £ÀA. PÉ.J.39/JZï.5823 ¹®égÀ §tÚªÀżÀî CAzÁdÄ 28000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 121/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.J. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 12/08/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨Á宺À½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÁl£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. E£ÉÆßçâ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¯Á® ¸Á ºÁ®ºÀ½î (PÉ) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¯Á® ¸Á ºÁ®ºÀ½î(PÉ) JAzÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. PÁl£ÀzÀ°è ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è 36 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÉÆÃqÀ®Ä §eÁd ¨ÁPÀìgÀ £ÀA. PÉ.J 39 ºÉZï. 2394 EzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¨Á宺À½î gÉÃtÄPÁ ªÉÊ£À±Á¥À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊ£À±Á¥À¢AzÀ 36 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¨Ál®AiÀÄļÀî ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ºÀ½îUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀĨsÁµÀ PÀ¯Á® EvÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 36 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉ.J.39 ºÉZï. 2394 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 326, 341, 504 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 13-08-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ v˦üÃPï vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ ¨ÉÆqÀPÉ ªÀAiÀÄ : 23 ªÀµÀð, eÁ ªÀÄĹèA. ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ £ÁUÀzÉ, 22 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÀÄgÁoÁ, ¸Á:- WÉÆÃmÁ¼À EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁgÀÄPÉÆîÄ(ZÀ§PÁ)¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 18/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/08/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¹AUÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, eÁw, J¸ï.¹.ªÀiÁ¢UÀ ¸Á vÉÆÃlÖ£À½î vÁ ¸ÉÃqÀA ¸ÀzÀå QmÁÖ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¹AUÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á vÉÆÃlÖ£À½î vÁ ¸ÉÃqÀA ¸ÀzÀå QmÁÖ EªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ¢£Á®Ä ¨É½UÉάÄAzÀ¯É ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è EgÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/08/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1620 UÀAmÉUÉ QmÁÖ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀ wæêÀÄÄRgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುಂಡೇರಾವ ತಂದೆ ನರಹರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಉ|| ಎಸ್.ಡಿ.ಇ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ.ಎಲ, ಸಾ|| ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು  ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ.ಎಲ ಎಕ್ಜೆಂಚೆಂಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರುವ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ.ಎಲ ಮೋಬೈಲ ಟಾವರಿಗೆ ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಕೊಣೆಯಿಂದ ಟಾವರ ಎಂಟಿನಾಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ 20 ಮೀಟರಿನ 6 ಆರ.ಎಫ ಕೇಬಲ ತುಂಡು ಒಟ್ಟು 120 ಮೀಟರ ಉದ್ದದ ಕೇಬಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ 10-08-2011 ರಂದು 08.00 ಪಿ.ಎಮ ದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 11-08-2011 ರ 05.00 ಎ.ಎಮದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಜನರೇಟರನಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಲೀಟರ ಡಿಜಲ ಅ.ಕಿ 920=00 ನೇದ್ದನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ
: ದಿನಾಂಕ:13/08/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಕ್ಕಿ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಎದರುಗಡೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬಣ್ಣಾ ಮಾನೆ ಸಂಗಡ 2 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಭಂಕಟಚಾಲ ಶಹಾಬಾದ ಇವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3200/- ರೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಜಗದೀಶ್ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಮುಕ್ಕೆ ಉ: ಟಂ.ಟಂ. ಚಾಲಕ  ಸಾ; ಡೊಂಗರಗಾಂವ  ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ನಾಣು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಮುಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ-32-ಎ-2017 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಂಗಪ್ಪ ಸಾ; ವಾಡಿ ತಾ; ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ ಕಾಶಿನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಸೈಯದ ಖುತಿಜಾ ಬೆಗಂ ಸಾ:ರಹಿಮತ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾಣು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸೀಮಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫರಾನಾ ಕಾಲೇಜ ಎದುರುಗಡೆ ಸೈಯ್ಯದ ಮೈನುದ್ದಿನ, ಆದೀಲ, ಮುನಾವರ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾ ಹೀಗೆ 4 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜೊಗ್ಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮಗಳು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡಾ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.