Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 9, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 09-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-07-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ: :-

¢£ÁAPÀ 08/07/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ Cfð «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ 1545 UÀAmÉUÉ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ªÀÄzÀPÀÌmÉÖ, ¨Á¯Áf vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ªÀÄzÀÝPÀmÉÖ, ¸ÀÄAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ, zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÄ ¸Á: ©Ãj (PÉ) EªÀÅgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 1600 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2009 PÀ®A. 504,302 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 08/07/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤gÀAd£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÁgÉ ¸Á; ªÀÄÄAUÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08/07/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ FvÀ£À ºÁUÀÆ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 CdÄð£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà (§AqÉ¥Àà) FvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ zÉéõÀ EnÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ C°è vÀPÀgÁgÀÄ DUÀĪÀÅzÀ£ÀÆß UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ MqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CdÄð£À E§âgÀ°è eÉÆgÀÄ eÉÆgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÀÛ vÀÄPÁgÁªÀÄ£ÀÄ CdÄð£À¤UÉ F ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ ¨ÉÃqÀ JA§ ±À§ÝPÉý §gÀÄwÛvÀÄÛ. DUÀ C¥Á¢vÀ CdÄð£À£ÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ FUÀ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀÆjVUÉ ¹V¹zÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀiÁqÀ®àlÖ gÀƪÀiÁä vÉUÉzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥Á¢vÀ CdÄð£À£ÀÄ gÀƪÀiÁä¢AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà vÁgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 498(J), 307, 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 08-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÁ¼ÉÃ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á// £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë 19 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ªÀÄUÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä, CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ zÉÊ»PÀªÁV, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 08/07/09 gÀAzÀÄ 3:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÁåºÀß ªÉ¼ÉUÉ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà, ªÀiÁªÀ «gÀ±ÉnÖ, CvÉÛ ¸ÀƲ®ªÀiÁä ¨sÁªÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÁå¸À JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æêÀÄw. ªÀĺÁzÉë AiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 09-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.

Raichur District Reported Crimes

: gÀĸÀÄÛªÀiïSÁ£ï£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :

¢£ÁAPÀ:04.04.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀªÁ§SÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§SÁ£ï 24 ªÀµÀð, ¸Á:¹-2, ¦.qÀ§Æèöår PÁél¸Àð gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:03.04.2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÉʯÉé PÁél¸Àð ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀĸÀÄÛªÀiïSÁ£ï FvÀ¤UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ zsÉéõÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÀ®è£ÀÄß JwÛºÁQ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:56/2009 PÀ®A:143,147,148, 302 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà n.²æÃzsÀgÀ rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æà J¸ï. ¥ÀªÀ£ÀA¢ ¹¦L ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÉZï¹.203, ZÀ£ÀߥÀà gÁoÉÆÃqï ¦¹.343, ZÀPÀæ¥ÁtÂgÉrØ ¦¹.339, gÀ«±ÀAPÀgÀ ¦¹.488, C§ÄÝ¯ï ªÁºÀ¨ï ¦¹.554 EªÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) qÉæöʪÀgï gÁªÀÄÄ vÀAzÉ FgÀtÚ 22 ªÀµÀð, ¥Àj²µÀ×eÁw, qÉæöʪÀgï ºÁUÀÆ ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀ, ¸Á: gÁUÀªÀiÁ£ÀUÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 2) ¨sÁ¸ÀÌgï vÀAzÉ zÁ«ÃzÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À, ¸Á: gÁUÀªÀiÁ£ÀUÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 3) ¥ÉÃAlgï gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ®PÀëöät 38 ªÀµÀð, ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥ÉÃAlgï PÉ®¸À, ¸Á: gÉʯÉé PÁél¸Àð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 4) FgÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 32 ªÀµÀð, ¥Àj²µÀ×eÁw gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï£À°è ZÀºÁ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:ªÀÄ£É ¸ÀA:1-3-573/7, PÀªÀÄÆå¤n ºÁ¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁUÀªÀiÁ£ÀUÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 5) ¨sÁ¸ÀÌgï vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ 27 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À, eÉêÀiïì ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ®ªÀiÁt PÁ¯ÉÆä gÁUÀªÀiÁ£ÀUÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 6) C¤¯ï vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 22 ªÀµÀð, ¥Àj²µÀÖeÁw, ZÀºÁªÁå¥ÁgÀ PÀªÀÄÆå¤n ºÁ¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁUÀªÀiÁ£ÀUÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.JA.±ÁSÉAiÀÄ°è SÉÆÃmÁ£ÉÆÃmÁ ¥ÀvÉÛ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ°è, gÀÆ:500/- ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ SÉÆÃmÁ£ÉÆÃlÄ ¸ÀASÉå:JAf¹Ãjeï 7.¹.¹.510804 ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ:100/- ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄ MlÄÖ 4 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ JAf¹ÃjÃeï ¸ÀASÉå: 8 qÀ§Æèöå.JA.115311, JAf¹ÃjÃeï 7.¹.¹.510804, JAf¹ÃjÃeï 4 ¦f.625714 ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ ¦®ègï ¹ÃjÃeï 7.©.E.855533 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:31.03.2009 QÌAvÀ ªÀÄÄAa£À ¢£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁgÉÆà UÁæºÀPÀgÀÄ/ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è C¸À° PÀgÉ¤ì £ÉÆÃlÄUÀ¼ÉAzÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:01.04.2009 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jdªÀð ¨ÁåAPï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀPÁ®PÉÌ SÉÆÃmÁ£ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.07.2009 gÀAzÀÄ ²æÃ.JA.ºÉZï.ªÀÄzÀ£ï ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå: 149/2009 PÀ®A:489(©) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

: ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÀ UÀȺÀt DvÀäºÀvÉåUÉ ±ÀgÀtÄ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀiÁqÀVjUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, °AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀtÚ 26 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.07.2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹, ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ FgÀ¥Àà ªÀiÁqÀVj PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¸ÀASÉå: 20/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 08/07/09 gÀAzÀÄ ºÀtªÀĪÀé UÀAqÀ ¨Á®¥Àà UÉÆ«AzÀgÀ ¸Á: ºÁ®UÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ 1)ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÉÆ«AzÀgÀ, 2)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÉÆ«AzÀgÀ . 3)zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÉÆ«AzÀgÀ, 4)§¸À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÉÆ«AzÀgÀ, 5)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:ºÁ®UÉÃgÁgÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÀvÀÛ DPÀ½£À ªÀiËA¸À ºÀaÑPÉƼÀÄîªÀÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ §AzÀÄ J®ègÉÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀĪÀé½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 8/7/09 gÀAzÀÄ PÀÄ:¸ÀÄeÁvÁ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ zÀÄvÀÛgÀV ¸ÁB gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ vÀAzÉ C¥Áà¸Á§ «ÄtZÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ Dgï.J¸ï. PÁæ¸À ¤AzÀ E§âgÉÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ vÀªÀÄä »AzÉ »AzÉ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝAvÉ »AzÉ »AzÉ PÀĽvÀ ªÉåQÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¤AzÀ E½zÀÄ ªÉÃUÀªÁV £ÀqÉzÀÄ §AzÀªÀ£Éà £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀÄ:¸ÀÄeÁvÁgÀªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°è PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 10 UÁæA zÀ §AUÁgÀzÀ ¯ÁnÃl PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:¢: 07-07-09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀįÉèñÀUËqÀ vÀA/ ªÀĺÁAvÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:ªÀÄAiÀÄÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¯ÉÊl PÀA§UÀ¼À£ÀÄß vÉUɬĹ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ £Á£ÁUËqÀ vÀA/ ZÀ£Àߧ¸À¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆà ¥Ánî£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £Á£ÁUËqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ PÉÆÃr PÉÆAqÀÄ ªÀįÉèñÀUËqÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ £ÀqÀ¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ºÁUÀÆ eÁw £ÀEAzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 08-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï ºÁUÀÆ eÉ.¹.©¬ÄAzÀ CªÀiÁä¥À°è UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄtÚ ¨ÉÃqÀgï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ºÁQzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĸÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ºÁUÀÆ EvÀgÀ 7 d£gÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØUÉ J¯Éà ©ÃªÀiÁå ¨ÉÃqÀ ¸ÀƯÉêÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §º¼À §A¢zÉ £ÁªÀÅ ºÁQzÀ gÉÆÃqÀÄ AiÀiÁPÉ vÉUɸÀÄwÛ¢Ý CAvÁ §AiÀÄÄåvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.