Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 8, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-07-2012

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ E¸ÀgÀvÀ SÁ£ÀªÀÄ UÀAqÀ ºÀ©Ã§ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 6-2-175 UÀįÁÓgÀ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÀ©Ã§ ¥ÀmÉïï EvÀ£ÉÆA¢UÉ d»gÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðd ºÀwÛgÀ E½zÀÄ MAzÀÄ DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀiÁvÀ£Ár PÀĽvÁUÀ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðd M¼ÀUÉ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽvÀÄ DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ EzÉ £ÀqɬÄj CAvÁ ºÉý CzÉà DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀªÁ£ï ZËPï ºÀwÛgÀ E½¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥À¸Àð£À°è EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°ènÖzÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè, 1) MAzÀÄ GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ ¸ÀgÀ §AUÁgÀzÀÄ, 2) JgÀqÀÄ GAUÀÄgÀÄ §AUÁgÀzÀÄ, 3) JgÀqÀÄ ªÀÄÆV£À yAPïì §AUÁgÀzÀÄ MlÄÖ 4 vÉÆ¯É 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q. 1,10,000=00 gÀÆ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2012 gÀAzÀÄ EAVèõÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ZË¢æ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: vÉ®AUÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÄßgÀ (PÉ) ªÁr EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÀ£À PÀgÀÄUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) ªÁr ²ªÁgÀzÀ ²æà gÀÄ¥ÉñÀ ¥Àæ¸ÁzÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ZË¢æ, ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ (PÉ) ªÁr EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄZÉAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ MAzÀÄ SÁ¸ÀV mÁæPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/3034 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁPÉ £ÉÃV®Ä ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ EzÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆî«zÀÄÝ CªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆîzÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁÝgÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ E°è ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ºÉüÀÄ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÉÆä¤AzÀ £ÀgÀ¹AUÀ EªÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ vÀPÀëtªÉà DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆî £ÀªÀÄUÉ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ ¤£Àß zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ 8 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¤ªÀÄä ºÉÆî Rjâ ªÀiÁr £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃ£É FUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆî PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî ©lÄÖPÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ E¯Éè PÉÆ¯É ªÀiÁr ©¸ÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãï vÀAzÉ gÀÄPÉÆäâݣÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁ«ÃzÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß »mÁa ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ mÁmÁ »mÁa EJPÀì 200 J¯ï.¹ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÁªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ¸Á: ²æÃPÁPÀÄ®A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »mÁa ªÀIJãÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß »mÁa ªÀIJãÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ eÁ«ÃzÀ EvÀ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ eÁ«ÃzÀ EvÀ£À vÀ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 


Raichur District Reported Crimes


                                 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
         PÀÄAzÀÄUÉÆüÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 63/12 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ¦ügÁå¢ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦ügÁåzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ zsÁgÀªÁqÀgÀªÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀÝ£ÀÄß ¸ÀzÀj ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÝ ¦üÃgÁåzÀ ¸ÁgÁA±À PÁuÉAiÀiÁzÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨Á¯ÉºÉƸÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 49, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀA² vÁ: PÀÄAzÀÄUÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀgÉÆA¢UÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 06-04-2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è £À£ÀUÉ PÉ®¸À«zÉ ¤ÃªÀÅ HjUÉ ºÉÆÃVj £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß HgÀÄ ¸ÀA² UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ UÀ¢UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 72, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀA² vÁ: PÀÄAzÀÄUÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/12 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
²æêÀÄw UÀªÀÄä              UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀAzÀAiÀÄå ªÀ:55 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA:252 ªÀÄvÀÄÛ »¸Àì 2 gÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÉƸÉ, ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå ªÀ:26 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ºÁ:ªÀ:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ  ¸ÀA§A¢¬ÄzÀÄÝ, ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀAzÀAiÀÄå ªÀ:55 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CzÉà Hj£À ²ªÀgÉqÀØ¥Àà ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , ¸ÉƸÉ, ²ªÀ°Ã¯Á FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, UÀAUÀªÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå  ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ :05-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ UÀAUÀªÀÄä ü ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÉqÀØ¥Àà ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÁUÀ ªÉÄð£ÀªÀÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÀÆ ¨sÁUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀAUÀªÀÄä½UÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ zÀ©âzÀgÀÄ,   ªÀÄvÀÄÛ   ²ªÀgÉqÀØ¥Àà¤UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, UÀAUÀªÀÄä½UÉ  ¨ÉÆøÀrÃ, gÀArÃ, ¨ÉÆðªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CzÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 15000/- zÀÄqÀØ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2012 PÀ®A. 143,323,352, 379,380,¸À»vÀ34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
           UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
.             ¢£ÁAPÀ:-07-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-00 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 35ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð.EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ²ªÀgÀrØ vÀAzÉ: UÀAUÀAiÀÄå ºÀ¼É§Ar, MPÀÌ®ÄvÀ£À,ªÀÄvÀÄÛ  C§ÄÝ®ªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀgÀrØ, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À,E§âgÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ. EªÀgÀÄUÀ¼À JvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 06-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìÄÝzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ¨É¼É ªÉÄìĸÀ®Ä JvÀÄÛ AiÀiÁPÉ ©nÖ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2012 PÀ®A, 504,323,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                 ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀÄÄgÀr 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¨É½PÀ¯ï vÁ: PÀĵÀÖV f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À.wgÀÄUÁr PÁ¼ÀÄ, PÀr ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr PÀ«ÄµÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀt¢AzÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸ÉÃzÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ  °ÃªÀgï ¥sÉïÁVzÀÄÝ C®è°è vÉÆÃj¹zÀUÀÆå UÀÄtªÁVgÀ°®è. vÀ£ÀUÉ °ÃªÀgï ¥sɯÁVzÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ.¢£ÁAPÀ 04-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ CA¨ÁªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃV CzÉà ¢ªÀ¸À gÁwæ ºÉaÑUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CA¨ÁªÀÄoÀ UÀÄqÀØzÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀÄÄgÀr, 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, PÀÄj PÁ¬ÄAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¸Á: ©½PÀ¯ï vÁ: PÀĵÀÖV f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 18/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2012 gÀAzÀÄ 51  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes


ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧನ
 ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾ: ಹಿರೇಮಸಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ: ಇಂಡಿ ಜಿ:ಬಿಜಾಪುರ ರವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 02/03/2010 ರಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಟ್ಟು 24,800/- ರೂ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 24/2010 ಕಲಂ. 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆರಚ್ಚು ಮುದ್ರೆ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾನ ದಳದವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಐ. ಪಾಟೀಲ  ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಘಟಕ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಚಾನ್ಸ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆರೋಪಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಕರೀಕಲ್ ಪಿ.ಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಾಗು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡವು ಬಿಜಾಪೂರ, ಭಾಗಲಕೋಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 35 ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ   ಭಾಗಿಯಿರುವ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳ ಸುರೇಶ  ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪೂರೆ ಸಾ: ಸೋಲ್ಲಾಪುರ ಎನ್ನುವವನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು 24,800/- ರೂ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇತನು ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ , ಪುಣೆ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 35 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದು ಕುಖ್ಯಾತ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳನಿದ್ದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು  ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಬೋರಸೆ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ (ಎ) ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  
ವರದಕ್ಷಣಿ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಅಜರ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಸಲೀಂ ವ:23 ವರ್ಷ ಉ: ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫರ ಸಾ: ಶಾಂತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 17.02.2012 ರಂದು ತನ್ನ ಅಕ್ಕಳಾದ ಸೈಯದ ಪರವೀನ ಇವಳಿಗೆ ಎಮ್.ಬಿ.ನಗರದ ಸಿರಾಜೋದ್ದಿನ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ವೇಳೆಗೆ ಮಾತು ಕತೆ ಆಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ವರನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಂಡಾ ಶೈನ ಗಾಡಿ, 1 1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ , 21 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಹಾಗೂ 35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳೂ ದಹೇಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ದಿನವೇ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಾದನಾದಿಯರು, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಗಂಡ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿನಾ: ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ವಷಯ ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತಾ ಅಂಜಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:03.07.2012 ರಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಕ್ಕ ತನಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ನಾದಿನಿಯರು ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೈ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಗೊಂಡು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ದಿನಾಂಕ:06.07.2012 ರಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಮಾರ್ಕೇಟಿಗೆ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5-00 ಪಿ.ಎಮ್.ದ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಮ್ಮ ಮನೆಯ   ಮಹಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.53/12 ಕಲಂ. 498(ಎ), 306, ಸಂ.149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಕುಮಾರಿ ಆನಂದಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶ್ರೀಖಂಡಿ ವ:58 ವರ್ಷ ಉ: ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಾಯಿಜ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರು ದಿನಾಂಕ  07-07-12 ರಂದು ತಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ರಾಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಾಯಿಜ್ ವಸತಿ ಗೃಹ  ಟೈಪ 4 ರಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳು ಅ:ಕಿ: 60,000/-ರೂ. 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಚೈನ ಅ:ಕಿ: 60,000/-ರೂ 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಕಿವಿ ಓಲೆ ಅ:ಕಿ: 10,000/-ರೂ. 5ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಉಂಗುರು ಬಿಳಿ ಹರಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅ:ಕಿ: 10,000/-ರೂ ಒಟ್ಟು 1,40,000/- ರೂ. ಸಾಮಾನುಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಫೀಸನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸವಿತಾ ಕೊತ್ತರಂಬಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಪೂನಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವಳು ಹೋದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್  ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ನೋಡಲಾಗಿ  ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಸದರಿ ಆಭರಣಗಳು ಸವಿತಾ ಇವಳೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 225/12 ಕಲಂ 381 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.