Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 4, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಗಾ ಸಾಃ ಸುಲೇಪೇಟ ರವರು ನನ್ನ ಹೋಲ ಭಂಟನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂ. 8/5 ನೇದ್ದರ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದವನಾದ ಬಸವಂತರಾವ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಹೊಲ ಅತೀ ಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕಃ 04/02/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಭಂಟನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಸವಂತರಾವ ಇತನ ಮಗನಾದ ಸಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಬಸವಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 11/2012 ಕಲಂ. 325, 504, 506 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:- 03-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄw C°AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ: C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃA, 30ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: C§Ä ªÉƺÀ¯Áè zÉêÀzÀÄUÀÀð FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, C§Äݯï R°Ã¯ï vÀAzÉ: C§Äݯï PÀjêÀiï ¸Á¨ï, ¸Á: C§ÄªÉƺÀ¯Áè zÉêÀzÀÄUÀð ºÁ.ªÀ.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj C°AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, K£Éà ¸ÀÆ¼É F ªÀÄ£É £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨ÁV®Ä QwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ºÁUÉAiÉÄà §gÀÄwÛgÉãÀÄ ¤£ÀUÉõÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ, CAvÁ ºÉý DPÉAiÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, §Æn¤AzÀ MzÀÄÝ, JqÀUÁ®£ÀÄß vÀĽzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÉÊ ¬ÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzsÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ C°AiÀiÁ ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2012 PÀ®A-143,147,341,504,323,355,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 01-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ avÀæ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EzÀÝ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ-70 eÁw-°AUÁAiÀÄÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||avÀæ£Á¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ºÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄë£À §tªÉUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀUÉÊgÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,00,000/- gÀµÀÄÖ ¸ÀévÀÄÛ ®PÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ; 03.02.2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 01/11 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 02.02.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀiÁt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ CzÀgÀ°è £ÁgÁAiÀiÁt¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¹UÀgÉÃmï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¹zÀÝ°AUÀ£ÀÄ PÉýzÀÝjAzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 03.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ®ÆègÀÄ zÁn gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¨sÉÆüÀ§Ar mÁmÁ J.¹. QèãÀgï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£ï EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁmÁ J.¹. ZÁ®PÀ£ÁzÀ w¥ÀàAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹. £ÀA: PÉ.J.-35 nDgï 2502£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: aAZÀ° vÁ: UÀzÀUÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: J.¦. 09/«-9148 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄRªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ J.¹.AiÀÄ°èAiÀÄ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A-279,337 L.¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥ÁvÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ d£ÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà vÀªÀÄzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ¸À£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ¢£ÁAPÀ: 02.02.2012 gÀAzÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ vÉUÉAiÀÄzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÆ PÀÆrªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀiÁ ªÀiÁr CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀìªÀÄä½UÉ PÀgɪÀÄä¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå §åzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2012 gÀAzÀÄ §¸Àì¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2012 PÀ®A-323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 03.02.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ wªÀÄä¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA. PÉ.J. 36/AiÀÄÄ 920 £ÉÃzÀÝö£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÃtÄPÁ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä ¸Á. ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 03-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-45 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ, gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ. ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ PÉJ-36/f-29, PÉ.J-36-f-140 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-30 UÀAmÉUÉ D±Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁPÉÌ vÀ®Ä¦ fÃ¥ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹, J®ègÀÆ ¦Pï eÁ° VqÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄgÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ªÀÄzsÁåºÀß 2-45 UÀAmÉUÉ £É®ºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ M§â£À PÉÊAiÀÄ°è UÁAeÁ vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPï aî EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV gÁªÀÄ vÀAzÉ CAfãÀAiÀÄå ªÀAiÀÄB32 eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á/¢¤ß JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÀªÀÄäzï ªÁ¹ÃªÀiï vÀAzÉ ±ÉÃPï E¨Áæ»A 23 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/¥sÉÆgÀUÀlÖ zÀ¸ï £ÀA§gï ªÀÄl£ï ªÀiÁPÉÃðmï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀݪÀ£À PÀqɬÄAzÀ 2 1/2 PÉ.f UÁAeÁªÀ£ÀÄß CA.Q.gÀÆ 2500/-UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸À¢æ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA; 25/2012 PÀ®A. 20(J) & (©) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁ¬ÄzÉ 1985 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2012 gÀAzÀÄ 41- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -9400/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 

R

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-02-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-02-2012 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ZÁ¥É eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀĤïï FvÀ£ÀÄ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ qÉÆA¨Á¼É EªÀgÀ ºÉÆzÀ°è HlzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃzÁUÀ, gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁf ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀĤïï FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®ªÀPÀıÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: CvÀÛ¯Áè¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É ¸Á: CvÀÛ¯Áè¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®°ÃvÁ UÀAqÀ ¢°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ qÉÆAUÀgÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §jzÀ±Á» UÁqÀð£ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥À¸Àð PÉʬÄAzÀ eÁj PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥À¸Àð£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÄPÁìgÀ vÀAzÉ C¨Á⤠ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ eÁw: EgÁ¤ ¸Á: J®ègÀÆ EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÉÆÃr vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EzÀÄ £À£Àß ¥À¸Àð EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 338 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà gÁZÀuÁÚ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÉ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 20-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢üZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ D±ÉÆÃPÀ QèäPÀUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ qÁ|| ªÉÊf£ÁxÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÉÆj¹PÉÆArzÀÄÝ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¤®ðPÀë¢AzÀ EAdPÀë£À AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀPÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ £ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EAdPÀë£À PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, F EAdPÀë±À£À ¦üAiÀiÁð¢ gÀmÉÖUÉ w«AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÀÄA¨Á £ÉÆêÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ agÁrzÀÄÝ, EAdPÀë±À£À vÉUɬÄj JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É DzÀgÀÆ qÁ|| ªÉÊf£ÁxÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀzÉÃ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ EAdPÀë±À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢ JqÀPÉÊ zÉúÀzÀ §®¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ ¨ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉ aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè qÁ|| ªÉÊf£ÁxÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃw aQvÉì ¤ÃqÀzÉ zÉúÀPÉÌ EAdPÀë£À ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ¤ÃqÀzÉ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ JqÀPÉÊUÉ EAdPÀë£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ¥ÀÆtð ¸Áé¢üãÀ vÀ¥ÀÄàªÀAvÉ ªÀiÁr, ¸ÀA¥ÀÆtð ¤gÀÆ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 285, 336 L¦¹ PÀ®A 5(1) PÀ£ÁðlPÀ ºÉÊ ¹àÃqï r¸Éïï D¬Ä¯ï ªÉÄAmɣɣïì DåAqï gÉUÉƯɵÀ£ï DqÀðgï 1980 eÉÆvÉ PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/02/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÁqÁ¢ PÁå¸ÉÆÖçïï D¬Ä¯ï CAUÀrAiÀÄ°è røɯï vÀÄA©zÀ PÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¯ÁVlÄÖ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÀiÁåQìPÁå©£À qÉæöʪÀgÀUÀ½UÉ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CAUÀrAiÀÄ°è ¥Àjò°¸À¯ÁV vÀ¯Á 35 °ÃlgÀ£À 2 ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À, vÀ¯Á 20 °ÃlgÀ£À 2 PÁå£ï, vÀ¯Á 5 °ÃlgÀ£À 5 PÁå£À »ÃUÉ MlÄÖ 135 °ÃlgÀ røɯï zÁ¸ÀÛ£À EzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁlzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ªÀĺÁgÁµÀÖç¢AzÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ E°è 44 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ °ÃlgÀ£ÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ EzÀÝ 135 °ÃlgÀ r¸Éïï CAzÁdÄ C.Q 6277/-gÀÆ, ¥Áè¹ÖPÀzÀ SÁ° 5 °ÃlgÀ C¼ÀvÉAiÀÄ 22 PÁå£À, 50 °ÃlgÀ C¼ÀvÉAiÀÄ 10 PÁå£,À, 20 °ÃlgÀ C¼ÀvÉAiÀÄ 1 PÁå£À, C¼ÉAiÀÄÄ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÁzÀ 10 °ÃlgÀ, 5 °ÃlgÀ, 2 °ÃlgÀ, 1 °ÃlgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 4 ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ, 4 ¥Áè¹ÖPÀ ¯Á½PÉUÀ¼ÀÄ, 2 ¥Áè¹ÖPÀ eÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯Á 5 ¦ümï GzÀÝAiÀÄļÀîªÀÅ 1/2 EAZÀÄ ªÁå¸ÀzÀ 2 ¥ÉÊ¥ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å gÀÆ: 2530/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PËAlgÀzÀ°èzÀÝ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ; 14400/-gÀÆ. »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj gÀÆ: 23207/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀÄ r¸Éïï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ r¸ÉÃ¯ï ªÀiÁgÁlzÀ ¯ÉPÀÌ §gÉzÀ gÉÆÃdªÉÄüÀ 2011-2012 CAvÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÝ gÀf¸ÀÖgÀ MlÄÖ 46 ºÁ¼ÉUÀ¼À°è ¯ÉPÀÌ §gÉ¢zÀÄÝ PÀÆqÁ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®zÀ°è 1 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ ±ÁåA¥À¯ï r¸Éïï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀPÉÌ ¹Ã¯ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸À»AiÀÄļÀî aÃn CAn¹, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ºÀ®¹ìvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÁdgÉ UÀ°èAiÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¹ªÉÄAl PÀA§PÉÌ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-25/n-1436 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ E¯ÁSÉAiÀÄ ¹ªÉÄAl PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÀgÀ CAzÁdÄ ¨É¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4200/-gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÛ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÉÃvÁgÁªÀÄ UÀÄdðgÀ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀÄ.«.¸ÀA.PÀA.¤ ±ÁSÉ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, PɺÉZÀ© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/E-8644 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ KgÀ¥ÉÆgïì D¦ü¸Àgï gÉùqÉA¹ÃAiÀÄ¯ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¹àÃqï ¨ÉæÃPÀgï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É dA¥À CV vÀ£Àß ºÀvÉÆÃn vÀ¦àzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESವೈಧ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಒಂದು ಕಂದಮ್ಮ ಸಾವು:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾ: ಭೂಪಾಲ ತೆಗ್ಗನೂರ ರವರು ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ 25/11/2011 ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು ಮಗುವಿಗೆ ಖಫವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮೂದಲು ಡಾ ಸುರೇಶ ಪಾವಲೇ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ತೊರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದನಿಂದಲೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೇ ದಿನಾಂಕ 01/02/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅತೀಯಾಗಿ ವಾಂತಿ-ಬೇದಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಡಾಕ್ಟರಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ,ಮರುದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಗು ಮತ್ತು ಸಂಡಾಸದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ದಿನಾಂಕ 03/02/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಕ್ಕೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ ರವರು 10,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆದರೆ ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಸಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 12/2012 ಕಲಂ 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಒಂದು ಸಾವು:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ನವನಿತಾ ಗಂಡ ಪ್ರೇಮರಾಜ ಸಾ: ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ ತಿರಮಲಕೇರಿ ಸುಭಾಶ ನಗರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮೊನಿಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಫನ ತಂದೆ ದಿ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಸಾ ಕಂಪೆಂಪು ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1,50,000/- ರೂ , 2 1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ 12 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ, ನಾದಿನಿಯರು , ನೀನು ಮದುವೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ದಿಯಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆಕಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಳಿಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳದೇ ತನ್ನ ಮಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಕೆಯ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ನಾದಿನಯರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 09/12 ಕಲಂ. 498(ಎ), 306, 304 (ಬಿ), ಸಂ. 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ & 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಒಂದು ಸಾವು :
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 03/02/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಗಣಪತಿ ಕುಶಪ್ಪನೂರ ಇವರ ಮೋಬೈಯಿಲನಿಂದ ಯಾರೋ ಜನರು ನನ್ನ ಮೋಬೈಯಿಲ ಫೋನಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ ಪ್ಲಸ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೆರೆ ಭೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ 1/2 K.M ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ಗಣಪತಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ದವಖಾನೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದ ಲಾರಿ ನಂಬರ KA 32 A 3311 ಅವನ ಹೆಸರು ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಗುಪುಪಾದಪ್ಪಾ ಮಾಹೂರು ಸಾ ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು , ನಾನು ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಒಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವ ಗಣಪತಿ ಇವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 108 ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಾಗಲೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಗೋತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಭಾವ ಗಣಪತಿ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಲಾರಿ KA 32 A 3311 ಚಾಲಕ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ಮಾಹೂರ ರವರು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 33/2012 ಕಲಂ 279 304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.