Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 26, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                                    .     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ WÀlPÀ  vÀAqÀzÀªÀjAzÀ UÀtªÀÄÆj£À°è ¨Á®å «ªÁºÀ vÀqÉ:
             ¢£ÁAPÀ: 26.03.2014 gÀAzÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ZÀAzÀæ§AqÁ  ºÉÆç½AiÀÄ°è §gÀĪÀ UÀtªÀÄÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁw : ªÀiÁ¢UÀ  FvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£À 15 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ  ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ F ¢£À ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVvÀÄÛ. F §UÉÎ ªÀÄÄAavÀªÁV ¨Áwä ¥ÀqÉzÀ ²æÃ.°AUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L. AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ.avÀÛgÀAd£ï ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ vÀAqÀzÉÆA¢UÉ PÀÆr vÀPÀëtªÉà PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨Á®å «ªÁºÀªÀ£ÀÄß vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¸É ªÀåPÀÛ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.
 DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Ámïð¸ÀPÀÆåðmï C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   
                   ¢£ÁAPÀ 24-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À mÉʯïjAUï ±Á¥ï£À°è «zÀÄåvï ±Ámïð¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ PÀnAUï ±Á¥ï ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ mÉʯïjAUï ±Á¥ï£À°èzÀÝ 6 ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ, mÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C,,Q,, 1,50,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ «íïï ZÉÃgïUÀ¼ÀÄ, 3 PÀ£ÀßrUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ mÉç¯ïUÀ¼ÀÄ C,,Q,, 70,000/- gÀÆ FUÉÎ J¯Áè MlÄÖ 2,20,000/- gÀÆ £ÀµÀÖ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: mÉîgïPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ  C.¨É,C.£ÀA: 02/2014 gÀ CrAiÀÄ°è  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-           
          ¢£ÁAPÀ: 25-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆøÀÆgÀÄzÉÆrØAiÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 37ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄgÁoÀ, G:PÀÆ°, ¸Á:ºÉƸÀÆgÀzÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£À  aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAw FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ-40 J¥sï-1009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAwUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2014 PÀ®A. 279, 337  L¦¹  ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

               ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ªÀ-28 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-aPÀÌPÉÆlßPÀ¯ï FvÀ£À ºÉÆ®ªÀÅ aPÀÌPÉÆlßPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÄÝ, ¸ÀªÉÃð £ÀA.92 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è n£ï ±Éqï UÀÄr¸À®Ä ºÁQzÀÄÝ, ¸ÀÄvÀÛ®Æ vÀnÖAiÀÄ£ÀÄß JuÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. UÀÄr¸À°UÉ ºÉÆA¢ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ZÀ¥ÀàgÀzÀ UÀÄr¸À®Ä ºÁQzÀÄÝ, CzÀgÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀj UÀÄr¸À°£À°è £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ®Qëöäà , ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀ-6 ªÀµÀð, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀ-4 ªÀµÀð, zÉêÀgÁd ªÀ-3 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CfÓ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀ-60 ªÀµÀð J®ègÀÆ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. FUÀ ¨ÉùUÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®UÀÄvÉÛêÉ. eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è £ÀªÀÄä CfÓ ºÀ£ÀĪÀĪÀé ªÀÄ®UÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ : 25/03/14 gÀAzÀÄ gÁwæ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄr¸À°£À°è £À£Àß ºÉAqÀw CqÀÄUÉ ªÀiÁrzÀݼÀÄ. gÁwæ Hl ªÀiÁr JA¢£ÀAvÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ. M¼ÀUÀqÉ £ÀªÀÄä CfÓ ºÀ£ÀĪÀĪÀé ªÀÄ®VzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ : 26/03/14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄvÉÆqÀVzÀÄÝ, C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà PÀÄj ºÁQ vÀ©âzÀÝ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä PÀÄ®zÀªÀgÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà , CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà , FgÀtÚ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr PÀÆUÀÆvÁÛ £ÀªÀÄä eÉÆÃ¥Àr PÀqÉUÉ Nr §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀ PÀÆUÀÄ PÉý £Á£ÀÄ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄvÉÆqÀVzÀÄÝ, £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zÀÆgÀ PÀ¼ÀÄ»¹, eÉÆÃ¥ÀrAiÉƼÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ Nr §AzÉ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¸ÀÄvÁÛ ¨ÉAQ DªÀj¹PÉÆArzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄj PÁAiÀÄĪÀ CAiÀÄå¥Àà, CªÀÄgÀAiÀÄå, FgÀtÚ , £À£Àß ºÉAqÀw ®Qëöäà J®ègÀÆ PÀÆr ¤ÃgÀÄ GVÎ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀ°¯Áè. UÀÄr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁQzÀ ¸ÀtÚUÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀÝ 1] 5 aî AiÀÄÄjAiÀiÁ UÉƧâgÀ C.Q.gÀÆ 1500/-2] 5 aî 18-18 PÁA¥ÉèPïì UÉƧâgÀ C.Q.gÀÆ 5,000/-3] 5 °Ãlgï Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ JuÉÚ C.Q.gÀÆ 5,000/-4] 50 PÉ.f.vÀÆPÀzÀ 4 ¥ÁPÉÃmï ©½eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 5,500/-5] 8 ¨sÀvÀÛzÀ aîUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 10,400/-6] CqÀÄUÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GqÀĪÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV §¼À¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÛUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 15,000/- 7] UÀÄr¸À®Ä C.Q.gÀÆ 10,000/- 8] MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ 11,00/-9] MAzÀÄ ©.¦.J¯ï. ¥ÀrÃvÀgÀ aÃn C.Q.gÀÆ. E¯Áè 10] ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄgÀ ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. E¯Áè »ÃUÉ  MlÄÖ 53,500 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁVzÀÄÝ, ¤£Éß ºÉAqÀw CqÀÄUÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄr¸À°£À°è ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV Dj¹j°Q̯Áè. ¸ÀzÀj ¨ÉAQAiÀÄ QrAiÀÄÄ UÁ½UÉ £ÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ vÀUÀÄ° CzÀjAzÀ ¸ÀÄlÄÖ DPÀ¹äPÀªÁV F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀ¢®è. ºÁUÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¢£ÁAPÀ : 26/03/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå :01/2014 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                 ದಿನಾಂಕ: 25-03-2014 ರಂದು 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣಗೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ.ವಿ ನಾಯಕ ಇವರು ನಾಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದು ನಾಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ನಾವು ತಂದಿದ್ದ ಬುಲೋರೊ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಡಿ.ಸಿ ಆಫೀಸ್ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟೆವು, ನಂತರ ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸಗೂರು ರೋಡಿನ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀUÁå¤ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄPÀÌ£Á¼ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð ಮತ್ತು ಅವರ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲಾರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಶಿವನಗೌಡ ವಯಾ-55 ವರ್ಷ ಈತನು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಠದ ಮುಂದಿನಿಂದ  ರೋಡ್ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಶರ್ ನಂ-ಕೆ.ಎ 36 ಎಂ-5648 ನೇದ್ದರ  ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಾವ ಶಿವನಗೌಡ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಾವನಿಗೆ ತೆಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿ ಬಲಗೈ, ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ, ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿ, ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ, ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2014 PÀ®A: 279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 25-03-2014 ರಂದು 04-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಗಂಟೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸಹಾನಾ  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಕಾರಿ ತೋಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಸಾ: ನಟರಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ 04 ರಿಂದ 09 ರವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 03 ನೇದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 500/-ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.88/2014 , ಕಲಂ.87 .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
                         ದಿನಾಂಕ;-25/03/2014 ರಂದು  ಆಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಣ್ಣ ಇವರ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ²æà ¥ÀæPÁ±ï ªÀiÁ½ ಪಿ.ಎಸ್..ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ. ಘಟಕ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ.13.,108,.ಪಿ.ಸಿ.80 ಮತ್ತು .ಪಿ.ಸಿ.214.ರವರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳPÉÌ ºÉÆÃV ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ 1).ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ 30 ವರ್ಷ, ಜಾ:-ನಾಯಕ,ಸಾ:-ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ 2).ಮುತ್ತಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೂಡಿ 45 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ನಾಯಕ,            ಸಾ:-ಕೊತ್ತಲದೊಡ್ಡಿ ಕವಿತಾಳಂ ಮಂಡಲ ಮಂತ್ರಾಲಯ (ಎ.ಪಿ.)     3).ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ತಂದೆ ಆಧಿನಾರಾಯಣ ಪೆಚ್ಚಾವು 45 ವರ್ಷ,       ಜಾ:-ಕಮ್ಮಾ.ಸಾ;-ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್     4).ಆಲಾಂಪಾಷ ತಂದೆ ಪೀರಸಾಬ 35 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಸಾ;-ಮಾನ್ವಿ. ಹಾ.ವ.ಆಯನೂರು.                                                               5).ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮುಂಗಸಿ 38 ವರ್ಷ, ಜಾ:-ನಾಯಕಸಾ:-ಚಿಂತಮಾನದೊಡ್ಡಿ.                                                             6).ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ 31 ವರ್ಷ. ಸಾ;-ಆಯನೂರು. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಂದ 1).ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 32,150/- 2).3-ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳು  3). 6-ಮೋಬೈಲಗಳು  ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ  ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ,.79/2014.ಕಲಂ.87.ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ºÀÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà wªÀÄätÚ J¸ï. ZÁªÀÄ£ÀÆgÀÄ ¦,J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr  »rAiÀÄ®Ä  1]¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 8000/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ:    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.         
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð eÁw FrUÀ GzÉÆåÃUÀªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï, ºÁ:ªÀ: PÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉUÉ  ¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAAiÀĪÀjUÉ 15 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀiÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ 10 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. G½zÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝgÀÄ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ M¦àPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 5 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßVzÀݼÀÄ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ gÀªÀgÀÄ G½zÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÄÝ 5 wAUÀ¼ÀÄ DzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄ°PÉÌ §gÀ°®èªÁzÀÝjAzÀ dƯÉÊ wAUÀ¼ÀÄ 2012 gÀ°è £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ¥ÀzÁä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀªÁ¤ EªÀgÉÆA¢UÉ ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹PÉƼÀî®Ä ¤gÁPÀj¹ ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÀAzÉgÉ ªÀiÁvÀæ ªÉÄ£ÀAiÀÄ°è ¨Á CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ eÉÆvÉUÉ §A¢zÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉvÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄzÁ£À ªÀiÁr E£ÀÆß MAzÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÉ ¤ªÀÄä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÀªÀÄzÁ£À ªÀiÁr £À£ÀߣÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 1 wAUÀ¼À M¼ÀUÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÀÄ 1 ®PÀë ºÀtªÀ£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, ¸À»vÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: G½zÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¤Ã£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÉwÛ¢Ý CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. ¤Ã£ÀÄ qÉʪÉÇøÀð PÉÆqÀÄ CAvÀ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ M¥Àà°®è DUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÀÄSÁ;¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀgÀÄ. CAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÁåA¦£À £ÀªÀÄä d£ÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÉ£ÀÄ, EAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ £Á¼É ¸ÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 40/2014 PÀ®A: 498(J).323..504.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 25-03-2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà 24 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, G:ZÁjmÉç¯ï læ¸ïÖ( J£ï.f.N.)zÀ PÁAiÀiÁðPÀvÉð ¸Á: HlPÀ£ÀÆgÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà 2)²ªÀgÁdvÀAzɸÀļÀîºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ 3) ªÀÄÄzÉ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: J¯ÁègÀÆ PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: HlPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 19-03-2014 gÀAzÀÄ HlPÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÀÝ ¨Á®å «ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¤£Éà ¤°è¹¢Ý ªÀÄvÀÄÛ HlPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄoÀzÀ vÁvÀ£ÀªgÀÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV 18 ªÀµÀðQÌAvÀ PɼÀV£À ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸À¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ AiÀiÁPÉ ºÉý¢Ý ¤£ÉãÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQAiÉÄãÀÄ ? CAvÀ CAzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ MzÀÄÝ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ C®èzÉà PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è ºÉÃUÉ §zÀÄPÀÄwÛà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà £À£Àß ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 39/2014 PÀ®A; 448.323.504. 354.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ: 09-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, 40ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ.    FvÀ£À vÀªÀÄä ©ÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¥ÀgÀ¥Àà, 50ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,  2) ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ: gÀAUÀ¥Àà, 45ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À,  3) ¥ÀgÀ¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 28ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,    4) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà, 26ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,  5) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà, 25ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,    J®ègÀÆ ¸Á: ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ. EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ FUÉÎ 50ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÉªÉ EzÀÝ d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ZÉ¥ÀàUÉ eÉÆÃgÁV UÀÄ¢Ý ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ G½zÀÄPÉÆArj E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA.55/14 PÀ®A. 143,147,148,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                    ¢: 25-03-2014 gÀAzÀÄ 17-45 UÀAmÉUÉ ¥ÉÊzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄAiÀÄå ,24ªÀµÀð, eÁ:F½UÉÃgï, G:PÀÆ°, ¸Á:¥ÉÊzÉÆrØ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ²æà GªÉÄñï.JªÀiï.  ªÀÄvÀÄÛ ¦.L. r.¹.L.©.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ²æà J.n. ¥Ánïï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ «¹Ì,¨ÁæAr »ÃUÉ MlÄÖ 205 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ: 11,752/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀnÖ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2014 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  34 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  -- d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É --- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2014 gÀAzÀÄ  77 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-03-2014

    
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 26-03-2014

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/14 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢ AiÉĸÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw Qæ²Ñ£À GB ZÁ®PÀ ¸ÁB gÉÃPÀļÀV ¸ÀzsÀå ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄ  gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   UÁæªÀÄzÀ    §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¢£ÀPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄïɠ M§â LZÀgÀ mÉA¥ÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯É Nr ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ J©â¹ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§ÄÝ® ¸À°A vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£À ¸ÁB ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀĸÀvÀÄÛ JqÀPÉÊ Qj ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ°è ZÁ®PÀ¤UÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉà QèãÀgÀ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¯Áj £ÀA. £ÉÆÃqÀ¯ÁV J¦-28 nE-6114 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¨ÉÃAzÉæ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÁ®PÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. PÁgÀt ¥À°Ö ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/14 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « PÁAiÉÄÝ :-

.¢£ÁAPÀ: 25-03-2014 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÁ²gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw eÁzsÀªÀ ¸Á: UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ fQè (eÉ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 24-03-2014 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ C¤ÃvÁ ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀAdÄ EªÀgÀÄ ªÀqÀUÁAªÀzÀ°è ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ dªÀÄV ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §r¥ÁqÀ (¦ÃgÀ) ºÀwÛgÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/7016 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà C¯Éè ©ÃlÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C¤ÃvÁ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ²æà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ CA§Æå¯É£ïì£À°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖjvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/14 PÀ®A 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ, 187 ¨sÁ.ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-

¢: 25/03/2014 gÀAzÀÄ 13:15 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - £Ë¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥Á¥À£ÁµÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÉÄãÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀÆÌn ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÀÆå0886 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ - ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Á¥À£ÁµÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÉÄãÀ UÉÃl ¸À«ÄÃ¥À £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð, ªÀÄrªÁ¼À, E¹Ûç CAUÀr, ¸Á: £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ£ÀÄß rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ rQÌ¥Àr¹zÀ ¸ÀÆÌn ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸Àé®à ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀÆÌn Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 73/14 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-2014 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ºÉZï.« vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀiÁå ºÉƸÀ¥ÉÃl ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯Éè ¸ÀzÀå ©.Dgï.L.JªÀiï.J¸ï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀAiÀiÁå ºÉƸÀ¥ÉÃl vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ CQÌ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjzÀÄÝ   ¢£ÁAPÀ 25/03/14 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1900 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¯Áj £ÀA. PÉJ-36/5389 £ÉÃzÀgÀ°è 25 PÉ.f. G¼Àî 565 CQÌ aîUÀ¼ÀÄ C.Q. 4,42,740/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¯ÉçgÀ E®èzÀ PÁgÀt vÁªÉ ¸ÀévÀB ¨É½UÉÎ ¸ÀzÀj CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß E½¹PÉƼÀÄîªÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ CQÌ ©®è£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj CQÌ vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄÄ CªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÉÄà gÁwæ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ C°èAiÉÄà ¤AwvÀÄÛ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 8.45 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ¯Áj PÁt¸ÀÄwÛ®è CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïìUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÆ PÁt¸À°®è. £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀzÀÄUÁð EªÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ vÁ»ÃgÀ C° vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ C° ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÆ ¥Á¥ÀÄ®gÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ C.Q. 1500000/- gÀÆ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAdAiÀiÁå ¸Á: zÉêÀzÀÄUÁð EªÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è E½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¯Áj vÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯Áj ºÀaÑ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ §UÉÎ UÁA¢üUÀAd J¦JªÀiï¹ KjAiÀiÁzÀ°è ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¯Áj ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 25/03/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26/03/14 gÀAzÀÄ 8.00 J.JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-36/5389 C.Q. 15 ®PÀë gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èzÀÝ 25 PÉ.f. G¼Àî 565 CQÌ aîUÀ¼ÀÄ C.Q. 4,42,740/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 19,42,740/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÇ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.