Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 5, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À ¥ÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÁå¢UÉÃj 60 ªÀµÀð, eÁ:-ªÀÄĹèA gÀªÀjUÉ FUÉÎ 1 wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §jwÛzÀÄÝ F §UÉÎ J¯Áè PÀqÉ vÉÆj¹zÁUÀÆå UÀÄtªÁUÀzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.09.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6.00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀeÉÓ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV UÀÄ©â PÁAiÀÄĪÁUÀ ºÉÆÃmÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À§Ó°¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ PÁå¢UÉÃj EvÀ£À zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

f£ÁߥÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀÄ®vÁ UÀAqÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ: 01.09.2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ©vÀÛ£É PÁAiÀÄðPÉÌ f£ÁߥÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÉæªÀÄ®vÁ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀtÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ CAzÉà gÁwæ f£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¢.wªÀiÁägÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀtÚUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÊzÁæ¨Ázï¢AzÀ ¸Éàçà «ÄµÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝÃªÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁwæAiÀiÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ïUÀ¼ÀÄ E¯Áè E°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ vÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¥ÉæªÀÄ®vÁ ¥ÀPÀÌzÀ UÀÄAqÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¢: 02-09-11 gÀAzÀÄ 00.00 UÀAmÉUÉ gÁd¥Àà£ÀÄ ¥ÉæªÀÄ®vÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QnQ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J©â¹ £À£ÀUÉ ¤zÉÝ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C¸À¨sÀå jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÁr ¨ÁV®Ä zÉÆ©â ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §gÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¥ÉæªÀÄ®vÁ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 4.00 UÀAmÉUÉ ¥ÉæªÀÄ®vÁ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ £Á£Éà ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¥ÉæªÀÄ®vÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuAiÀÄ°èÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ.04/09/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï qÉÆAV & EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ MlÄÖ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1645/-UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2011 gÀAzÀÄ 100 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ: ಶಹಾಬಾದದ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರದ ಈಶ್ವರ ಯಾದಿಗರ ರವರ ಪಾಲೀಸ ಮಶೀನದ ಎದರುಗಡೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಪಿ.ಐ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ಎ.ಎಸ.ಐ , ಶ್ರೀ ಯೆಜಿಕಲ್ ಪಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಸಿಪಿಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಅಂದರ ಭಾಹರ ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಅಂಭಾಜಿ ಪವಾರ, ವಾಜೀದ ತಂದೆ ವಾಹೀದ ಪಟೇಲ, ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಭಾಬಾಸಾಬ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗ, ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಶೀವಪ್ಪಾ, ಖಾಲೀದ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಲಾಡ್ಲೆ ಪಟೇಲ, ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಬೀಡಪ್ಪಾ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ನಗರ ಭಂಕೂರ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಒಟ್ಟು 6050/- ಮತ್ತು ಇಸ್ಟೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ: ಶ್ರೀ.ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ:2-299 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 04/09/11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೈನ್ಸ ಸೆಂಟರ ಮತ್ತು ದೋಭಿ ಘಾಟ ಮದ್ಯದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಪರಿಚಿತ 2 ಜನರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಅ||ಕಿ|| 25,000/-, 3 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಿಂಗದ ಕಾಯಿ ಅ||ಕಿ|| 1500/-, ಒಂದು ಕೈ ಗಡಿಯಾರ ಅ||ಕಿ|| 100/-, ನಗದು ಹಣ 40/- ರೂಪಾಯಿ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 26,640/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE DATED : 05-09-2011
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 05-09-2011


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/11 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/09/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ £É¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 88 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/09/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÁeÉÆ¼É ¸Á: ¯Á®ªÁr ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁgÁzÁ¨Á¬Ä eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý, ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ §gÀ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ §¹ì£À ¸Ë®¨sÀå E®èzÀ PÁgÀt §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤Ãr®Ä vÀqɪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/11 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-09-2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É £ÀªÀÄä ºÉøÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ÃªÀ°AUÀ¥Áà, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ,dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/11 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-09-2011 gÀAzÀÄ 0810 UÀAmÉUÉ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹ªÀ°AUÀ¥Áà gÀªÀgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ¢ªÀ¸ÀªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉøÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/11 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 04-09-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁð-eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ®§UÁ𠹪ÀiÁAvÀgÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ PÁ夣À°è ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ UÉÆøÀÌgÀ ºÀ®§UÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§AiÀiÁå EqÀUÁgÀ ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 7 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 700/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦æ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

1. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 147/2011 PÀ®A 87 PÁ. ¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ : 05-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀÄAPÀèªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀ UÀeÁ£À£À zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ²æ JA. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà £ÀA¢ºÀ½î, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢0zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,350=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 162/2011 PÀ®A-279,338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 04-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà §AqÀæPÀ¯ï ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA-PÉ.J-37/ PÀÆå-3702 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Q£Áß¼À §¸ï¸ÁÖAqÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁªÀ£Á ªÀAiÀiÁ:05 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁªÀ£À½UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

3. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2011 PÀ®A: 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ 04-09-2011 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA PÉÌ gÁdÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉƼÉ-D®ÆgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-42 J¥sï-559 £ÉÃzÀÄÝ §¸ï §A¢zÀÄÝ §¹ì¤AzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV gÁdÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ §¹ì¤AzÀ E½AiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ §¹ì£À ZÁ®PÀ gÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ §¸Àì£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹zÀÝjAzÀ §¸ï E½AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²PÀëPÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ£À §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 146/2011 ºÀÄqÀV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ : 18-08-2011 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ 9=00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ C¤vÁ EPÉAiÉÆA¢UÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÉãÁ®zÀ°è §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ. ¸Àé®à ºÉÆvÁÛzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤vÁ EPÉAiÀÄÄ M§â¼É §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ. DUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤vÁ EPÉUÉ «ZÁj¸À®Ä DPÉAiÀÄÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ, CPÀÌ ¸ÀĤvÁ EPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ vÁ£ÉƧâ¼É ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤvÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಆಭರಣಗಳು ಕಳ್ಳತನ :
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಹೇಬೂಬ ಶಹಾ ತಂದೆ ಸಲ್ಲಾಶಹಾ ಸಾಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 17.08.2011 ರಿಂದ 19.08.2011 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು 1.1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ನಕ್ಲೇಸ, 8 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂಗಳು, 4 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ, 3 ಗ್ರಾಮ ಉಂಗುರು, 2 ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯ  ರಿಂಗ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 60-65 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ನಮ್ಮ ವಟಾರದ 5 ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕೀನಾ ಗಂಡ ಅಸ್ಫಾಕ ಶೇಕ ಸಾ: ಸೂರತ ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯ ರವರು ನಾನು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 4/9/11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಎಸ್‌ಟೀಮ್‌ ಕಾರ ನಂ ಜಿಜೆ-07 ಎ-4006 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸೂರತ ದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಕಡೆಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜವಳಿ ಹೊಲದ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ ನಂ ಕೆಎ 32 2036 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ .

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸಾಗರ ವ: 37 ವರ್ಷ ಉ: ಶಿಕ್ಷಿಕ ಸಾ: ಪೊಲೀಸ ಕ್ವಾರ್ಟಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಲಕ ನಂ ಕೆಎ 32 ಆರ್‌ 5290 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಗಂಡ ಲಾಗೇಶ ಇವರನ್ನು ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ಲಾಟ ನೋಡಲು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ತಾಜ ಬಿಎಡ್‌ ಕಾಲೇಜ ಸಮೀಪ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲು 5866 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ     ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ .

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವರಾಚಪ್ಪಾ ಹದ್ದರಿ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಸಾ: ವಾಗ್ದರಗಿ ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಕ್ಕನಾದ ಸಂಗೀತಾ ಮತತು ಅವಳ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ರವರು ಗುಲಬರ್ಗಾದನಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್ 6155 ನೇದ್ದು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹಲಕಟಾಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ದಿನಾಂಕ: 4-9-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ ಬಸ್  ಕೆಎ 33 ಎಫ್ 35 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ಸ ನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗೀತಾ ಇವರು ತಲೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದ್ದಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.