Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 15, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 15-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-05-2009


D¹Û dUÀ¼À JgÀqÀÄ UÀÄA¦£À £ÀqÀĪÀ dUÀ¼À E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¥ÁnzÁgÀgÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ JgÀqÀÄ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 324,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-5-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ; 18 ¸Á; £ÀAzÀUÁAªï ¥ÀævÁ¥À ¹AUï oÁPÀÆgïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Dgï.¹.¹ ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «dAiÀĹAUï oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁPÉ ®ªÀqÉ PÁªÀiï £À» PÀgÀ£Á CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¸ÉÃAnæAUï PÀnÖUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ PÁ®Ä ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ElAVÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 43,323,324,504,506, eÉÆvÉ.149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 14-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀĹAUï vÀAzÉ WÀmɹAUï oÁPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß D¹ÛUÉ §A¢zÁ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀævÁ¥À ¹AUï, gÁeÉñÀ ¹AUï, ¢£ÉñÀ ¹AUï, ªÀĺÉñÀ ¹AUï, AiÀÄÄUÉñÀ ¹AUï ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Éä gÁeÉñÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ bÉÃvÀÛ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §A¢zÀ ªÀåQÛUÉ PÉ®¸À ¤°è¸ÀÄ CAvÀ CA¢zÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÄÃgÉPÉÆà PÉåªÀÅ gÉÆÃPÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀgÀÄ CgÉà ¯ÉçgÀPÉÆ PÉåªÀÅUÁ¯É zÉÃgÀ»AiÀÄ CAvÀ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ºÉÆÃqÉzÀÄ J®ègÀÆ PÉÊÄAzÀ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ PÀ©ât ¨ÉAqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁ®rAUÀ gÁqÀ¢AzÀ £À£Àß JqÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur Districtr Reported Crimes
AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¦£À°è PÉ.ºÉZï.©. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ

¢£ÁAPÀ:19.05.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ªÁ¹¸À®Ä AiÉÆÃUÀå«gÀĪÀ 83 PÉ.ºÉZï.©. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¦£À°è §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ gÀÆ.10,000/- UÀ¼À r.r.AiÀÄ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀqÉzÀÄ ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÀgÁf£À°è ©qï ªÀiÁr ªÀ¸ÀwUÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ±ÉÃ25% gÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:20.05.09gÉƼÀUÁV ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß½zÀ ±ÉÃ75% gÀµÀÖ£ÀÄß 60 ¢£ÀzÉƼÀUÁV ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

EZÉѪÀżÀî ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F §»gÀAUÀ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ ªÀÄzÀå zÁ½ LªÀgÀÀ §AzsÀ£À, CAzÁdÄ.gÀÆ.1,06,176/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À:

ºÀÄ°UɪÀÄä zÉë eÁvÉæAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ¸ÀAUÀ滹nÖgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ ¦J¸ïL. ²æà JA eÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:14.05.09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ CgÉÆðUÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ eÁ°VqÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀªÀÅ®Ä wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀªÀÅ®Ä gÁªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¦ÃPÀ ºÀÄ°UÀAiÀÄågÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1)£À¯ÁègÉrØ vÀAzÉ ªÀÄƹ wªÀÄäAiÀÄå, 2)ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄä¥ÀÆgÀ ªÀiÁgÉ¥Àà, 3)ªÀiÁgÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄƹ wªÀÄäAiÀÄå, 4) PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ©Ã±ÉnÖ £ÁUÀ¥Àà, 5)gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ©Ã±ÉnÖ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ C.Q.gÀÆ. 1,06,176/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ½nÖgÀĪÀ ¨ÁPïìUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.148/09 PÀ®A 32,34 Pɦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ¹QÌ©zÀÝ LzÀÄ d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä zÁ½ M§â£À §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:14.05.09gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÀiÁåUÀ¼À ¥ÉÃmÉ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà J¸ïJ¸ï »gÉêÀÄoÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 °ÃlgïUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2500/-£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/09 PÀ®A 32,34 Pɦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

¯Áj ¥À°Ö ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:14.05.09gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ –PÀĵÀÖV gÉÆÃqï£À UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JE¦ 07 n 5198£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ®ÄªÉ ©æqïÓUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà £À©ü¸Á¨ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/09 PÀ®A 279, 337L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


CmÉÆà rQÌ, ¥ÁzÀZÁjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:14.05.09gÀAzÀÄ 2250 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀA¥ï ºË¸ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà £ÁUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/09 PÀ®A 279, 337L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÀÄUÀÄ ¸ÁªÀÅ ªÉÊzÀå£ÀÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ, ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzɬÄAzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl, ªÉÊzÀå£ÀÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CA§Ä¯É£ïì MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ:


¢£ÁAPÀ:14.05.09gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä 11 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ CT®¤UÉ CAiÀiÁ¸ÀzÀ vÉÆAzÀgÉ DVzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²æà ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ªÉÊzÀågÁzÀ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnïïgÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ K£ÀÄ CV¯Áè CgÁªÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀªÀgÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¹jAiÀĸï EzÉ PÀ£ÀÆð¯ï C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÀÝ®èzÉà MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ vÀqÀªÁV CA§Ä¯É£ïì PÉÆlÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 2000 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ¸Á«UÉ qÁ: §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnîgÀªÀgÉà PÁgÀt ºÁUÀÄ ªÉÊzÀågÀ°è ªÀÄUÀÄ«UÉ AiÀiÁPÉà F jÃw ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄUÀÄ«£À zÉÆqÀØ¥Àà «ÃgÉñÀ gÉrØ ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ «ÃgÉñÀgÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/09 PÀ®A 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è qÁ: §¸ÀªÀ£ÀUËqÀgÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¤Ãr vÀªÀÄä C¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ:14.05.09gÀAzÀÄ 11 wAUÀ¼À CT® ªÀÄUÀÄ«UÉ CAiÀiÁ¸À, zÀªÀÄÄä, PɪÀÄÄä dégÀ §A¢zÉ CAvÁ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ«UÉ G¹gÁl vÉÆAzÀgÉ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ£ÀÆð¯ïUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÁQ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ºÁUÀÄ ²æà ªÉƺÀäzï C°ÃªÀÄ C±Àæ¥sï, ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt £À¹ðAUï ºÉÆÃA£À CA§Ä¯É£ïì ZÁ®PÀgÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¤Ãr ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹n mÁQøï JzÀÄjUÉ 8-10 d£ÀgÀÄ MªÉÄä¯É §AzÀÄ CqÀØUÀnÖ UÁr ¤°è¹ qÁPÀÖgï ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¹zÁÝ£É CAvÁ ¹nÖ¤AzÀ ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ CQìd£ï ¹°AqÀgï JwÛºÁQ CA§Ä¯É£ïì UÁr ¥À°Ö ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ®PÀë ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¤ÃrzÀ JgÀqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ CgÉÆævÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, GªÀiÁPÁAvÀ, FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÉÃAzÀæ CmÉÆà ZÁ®PÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß £ÀA. 88/09 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 504, 506, 427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÄ 89/09 PÀ®A A 143, 147, 148, 341, 427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¨Á®Q ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¢£ÁAPÀ:14.05.09gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ »ÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁV CAiÀÄå¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ 08 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ CA§tÚ eÉÃeÉ PÀgÉUÀÄqÀØ £ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ §AzÀÄ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä ²æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄägÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.122/09 PÀ®A 376 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQUÉ n£ï ªÀÄ£É ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.24,300/-UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ :

¢£ÁAPÀ:14.05.2009gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¥sÁweÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ZÀ¥ÀàgÀ°è CrUÉ ªÀiÁr ¨ÉAQ Cj¸ÀzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV UÁ½UÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ZÀ¥ÀàgÀ ºÁUÀÄ n£ï ªÀÄ£ÉÉ, CzÀgÀ°èzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.24,300/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.05/09gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


CgïJA¦ ªÉÊzÀå£À ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:14.05.09gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÁåA¥ïzÀ°è CgïJA¦ ªÉÊzÀågÁzÀ ªÉĺÀ§Æ¨ï ¥Á±À vÀAzÉ ¨Á±ÀÄ«ÄÃAiÀÄ, 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃqÉPÀlÄÖªÀªÀgÀ NtÂ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ §UÉÎ ²æà gÁdªÀĺÀäzï ¸Á¨ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.14/09 PÀ®A 174(¹) ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :- ¢ 14-05-09 gÀAzÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀļÀSÉÃqÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ²æà µÀtÄäRAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| §lÖgÀUÁ vÁ|| D¼ÀAzÀ f|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÆædgÀ £ÀA PÉ.J-07-4225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ avÁÛ¥sÀÆgÀ¢AzÀ mÉAUÀ½ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ fÃ¥À £ÀA J.¦.36-«-2041 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÆædgÀPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÀÆædgÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À£À°èzÀÝgÀ«UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¹r®Ä §rzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÁªÀÅ :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :- ¢. 14-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ. vÀļÀd¥Áà CªÀÄUÉÆAqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀ MAzÀÄ JvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹r®Ä ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAzÁd 60,000/- gÀÆ ®ÄPÁì£À DzÀ §UÉÎ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ.

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :- ¢ 14-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æêÀÄw CZÀð£Á UÀAqÀ ²æÃ¥Á¯ï ¨ÉÆÃUÁgÀ ¸Á|| eÁjUÀ°è C¼ÀAzÀ. EªÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ®UÀß ¥ÀwæPÉ ºÀAZÀ®Ä vÀ£Àß UɼÀw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ UÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ gÀvÀ£ÀZÀAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ eÉ.Dgï. £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà M§â ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ §AzÀªÀ£Éà PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ C||Q|| 30,000/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ, PÉÆgÀ½¤AzÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ oÁuÉ :- ¢. 14-05-09 gÀAzÀÄ UÀzÉݪÀÄä zÉë vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CªÀÄä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ²æà UÀzÉÝ¥Àà vÀA. ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÀPÉÌÃj ¸Á : §ªÀÄäUÀÄqÀØ EªÀjUÉ ºÀtªÀÄ¥Àà vÀA.§¸À°AUÀ¥Àà ºÀÄ°PÉÃj ¸ÀAUÀqÀ 4d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:CªÀiÁä¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ dPÀUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ :- ¢. 13-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Áà vÀA. §¸ÀªÀgÁd ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ EªÀjUÉ ¹zÀÝ¥Áà vÀA. ©üêÀÄuÁÚ CdÄðtV ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§uÁÚ vÀA. ¹zÀÝ¥Áà CdðtV PÀÆrPÉÆAqÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ZÁPÀÄ¢AzÀ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ :- ¢. 13-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® qÀ©â EqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CdÄðtV ¸Á: ºÉÆgÀlÆgÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ 1. ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 2. ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 3. zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 4. ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ ¸Á: J®ègÀÆ ºÉÆgÀlÆgÀ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :- ¢ 14-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ªÀĺÁzɪÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á. gÁªÀiÁªÉƺÀ¯Áè ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ºÉqï ¯ÉÊmï ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä R¢ÃgÀ UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ 1] ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà 2] ¸ÀĤ® vÀAzÉ CqÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á||±ÀºÁ¨ÁzÀ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ¸À«ÄÃ¥À EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 14-5-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAlPÉÌ mÁåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J. 37/n2449 £ÉÃzÀÝgÀ°è »gÉøÀƽÃPÉÃj vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J£ï ºÉZï EzÉ mÁåPÀÖgÀzÀ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ dA¥À DUÀÄvÀÛªÉ. ¤zÁ£ÀªÁV mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Nr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ gÀ¸ÉÛ E½eÁj£À°è ªÉÃUÀªÁV Nr¹zÀÝjAzÀ mÁåPÀÖgÀ Nr¹zÀ ªÉÃUÀPÉÌ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À ¨sÁgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀzÉà ºÀvÉÆÃn vÀ¦à÷ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ MAzÀÄ vÉVΣÀ°è ºÉÆVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. mÁåPÀægÀ mÁæ÷å° ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥À°ÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ zÉÆqÀØ¥Àà C°AiÀiÁ¸À zÉÆqÀا¸À¥Àà£ÀÄ PɼÀV ©zÁÝUÀ CªÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ mÁåPÀÖgÀzÀ UÁ° §r¢zÀÝjAzÀ ¨sÁjà WÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ £À£ÀUÉ §® ªÉÆtPÁ®PÉÌ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. F C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀ C°AiÀiÁ¸À §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ UÀÆqÀì DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄÈvÀ zÉÆqÀØ¥Àà C°AiÀiÁ¸À zÉÆqÀØ §¸À¥Àà£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä°èUÉ §A¢zÀÄÝ mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹zÀÝjAzÀ mÁåPÀÖçzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ F C¥sÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÀAUÀªÉÄñÀ «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 15.05.09 gÀAzÀÄ 00.45 UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á®¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀÄA§zï 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÀr vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 14.05.09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɬÄAzÀ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§zï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.26/E-2999 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß lA lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ( AiÀiÁªÀÅzÉÆà lA lA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & ªÁºÀ£À £ÀA: w½zÀħA¢®è ) ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ PÉƯÁè¥ÀÄgÀ¥Àà PÉƪÀÄ®ÆgÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÀr vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§zÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 14.05.09 gÀAzÀÄ 2.00 ¦.JªÀiï ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥ÀàfUÉÃj PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 14.05.09 gÀAzÀÄ 12.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÄzÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ ¥À±ÀѪÀÄPÉÌ 6 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è n.«.J¸ï. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/eÉ-9037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹.54 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 14-05-2009 gÀAzÀÄ ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï£À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À n. gÁdÄ vÀAzÉ n. ±ÉõÀVj gÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄPÁåA¥ï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n. gÁdÄ FvÀ£À »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï+ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-3211 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï¤AzÀ ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ïUÉ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä E§âgÀÆ PÀÆr CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. n. gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. n. gÁdÄ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï + EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-36/ J¸ï-4713 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/09 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ: 14-05-09 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¨sÀdAwæ 29 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆÃvÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 09-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ 28 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¨É樀 PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄØ ªÁ¥À¸ÀÄì §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiä¼ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÁUÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½¢zÀÄØ DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C½AiÀÄ gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:10-05-09 gÀ0zÀÄ J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr «ZÁj¹zÀÄØ, ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ PÁt°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¹UÀ°¯Áè. ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¸ÀºÀ §A¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CvÉÛ UÀAUÀªÀÄä w½¹zÀÄØ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ïì §A¢¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ: 5. ¦ül 6 EAZÀÄ, ¸ÁzÁ UÉA¥ÀÅ §tÚ zÀÄAqÀ£É ªÀÄÄR CUÀ®zÀ ºÀuÉ, ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÅ §tÚzÀ ¹ÃgÉ vÉÆnÖzÀÄÝ, w½ UÉA¥ÀÅ §tÚzÀ dA¥Àgï vÉÆnÖzÀÝ, ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉ PɼÀUÉ ªÀÄaÑAiÀÄ PÉ¯É EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ 14-05-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ ²æà ©.²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA¢ ©.ªÀÄ°èPÁdÄð£À 65 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: ¤ªÀÈvÀÛ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. £ËPÀgÀ ¸Á: ¸ÀgÉÆÃd £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13-02-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©.CªÀÄgÉñÀ vÀA¢ ©. ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð.eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ (£ÁUÀ°PÀgÀ) G: ¥sÁå¤ì ¸ÉÆÖÃgï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¸ÀgÉÆd £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ »gÉà dAvÀPÀ®èzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀA¥Á¥Àw «gÀÄ¥ÁPÉëñÀégÀ zÉêÀgÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.05.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¹.ºÉZï. ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÁºÉç ZÀ°è, ªÀAiÀÄ: 39, eÁw: J¸ï.¹ (D¢ DAzsÀæ), G: ¹«¯ï PÁAmÁæPÀÖgï, ¸Á: ¯ÉÊ£ÀÄ¥ÉÃl, PÁnæÃPÉÆãÁ ªÀÄAqÀ®A, vÁ: ªÀÄĪÀÄärªÀgÀA, f: ¥ÀƪÀðUÉÆÃzsÁªÀj ºÁ.ªÀ/»gÉçUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß C½AiÀÄ GªÀiÁªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ f. gÁªÀÄgÁªÀÅ ¸Á¦ªÁj ¥ÉÃl JA¨ÁvÀ¤UÉ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀIJïÁ J£ÀÄߪÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ ¸ÁÌ£À E¸Áàvï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀĤUÉ ¤ªÉÆäAiÀÄ gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ ¨É£Àß°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃgÀ¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.05.09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.00 jAzÀ ªÀÄzÁå£Àí 1.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà §¸ÀªÀgÁd, J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®à ¸Àé®à «Ä±À£Àj j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-4-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆgÀ¨Á£À §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ ±ÉÃAUÁ MqÉAiÀÄĪÀ J°ªÉÃlgÀ «ÄµÀ£ÀߣÀ ¨ÉÆÃ®Ö £Àmï wgÀĪÀÅwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ªÉÄð¤AzÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JqÀQ«AiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ gÁwæ 7-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FWÀl£É CPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.