Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 14, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:14/05/2013 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಮ್.ಮಮತಾ ಮಕಮ್  ವಯ|| 35ಸಾ|| ಖೂಬಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಗಳ ಸ್ಕೂಲಿನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವು ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್.ವ್ಹಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ರವರ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನವಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಡಿ ಆಫ್ ಶರ್ಟ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದವನು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮ.ಮಮತಾ ಮಕಮ್ ರವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳ್ಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅ||ಕಿ|| 1,20,000/- ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 88/2013 ಕಲಂ: 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೂಡಿಕರಸಾಃ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿತಾಃ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾಕನ ಮಗನಾದ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:13-05-2013 ರಂದು  12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಳಂದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಆಳಂದ ಚಕ್ ಪೊಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ  ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 30/2013 ಕಲಂ, 279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-13-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, G: ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ £ÀA. 844 PÀĵÀÖV r¥ÉÆ ¸Á|| ªÀÄ®èAiÀÄå£À vÉÆÃl ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, JA¢£ÀAvÉ vÁ£ÀÄ PÀĵÀÖV r¥ÉÆâAzÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÁÖAr£À°è §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÉ.ºÉZï. vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï ¨ÁåqÀÓ £ÀA. 587 gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¯ÁAUï ²Ãl£ÀÄß JAnæ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 4 d£À ¥Áå¸ÉAdgÀÄUÀ¼ÀÄ §¹£À°è ºÀvÀÄÛªÁUÀ QgÀuï PÀĪÀiÁgï JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ `` ¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É D ¥Áå¸ÉAdgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¸ÀÄ £Á£ÀÄ ºÀwÛzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ºÀvÀÛ¨ÉÃPÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÁåj ¨ÁåV£À°èzÀÝ UÁf£À UÁè¸À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ UÁ蹤AzÀ vÀ£Àß JqÀPÉ£ÉßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2013 PÀ®A 353, 324, 504 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:13-05-2013gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-20 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À UÁA¢üªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ:29 eÁ:ªÀÄrªÁ¼À G:E¹Ûçà CAUÀr ¸Á:UÁA¢üªÉÄÊzsÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï 2) gÀ¦üà ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ºÉÆ£ÀßAiÀÄå JJ¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 710/- 2)ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉÆèÉʯï C.Q 500/- 3)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè 4)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ, ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:13-05-2013gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-50 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉçeÁ ºÀwÛgÀ ªÀÅqï¯ÁåAqï ¨Ágï±Á¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁdÄ¢Ýãï@anÖ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ªÀ:58 eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ° ¸Á:§ÄqÉØÃPÀ¯ï ZËPï ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2)±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÉÃAzÀæUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj) ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½ ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 725/- 2)£ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï C.Q 500/-3)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .4)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè, UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 110/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ: 13-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀrØ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ- ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄå¼À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÁå£À¥Àà ªÀAiÀiÁ-32 eÁw- PÀÄgÀ§gÀÄ G-PÀÆ° ¸Á|| CAPÀıÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À dªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÀÆqÉè¥Àà zÉêÀjUÉ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §Ä¼ÁqÉ¥Àà PÀgÉPÀ¯ï eÁw-°AUÁAiÀÄÄvÀ G-mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á|| CAPÀıÀzÉÆrØ FvÀ£À ºÉƸÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ (EAf£ï £ÀA-006505439) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï CAPÀıÀzÉÆrØUÉ §gÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgï wgÀÄV¹PÉÆAqÁUÀ EAf£ï ºÁUÉà ¤AwzÀÄÝ, mÁæöå° PÉÆAr PÀ¼Àa ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 d£ÀjUÉ wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀgÀ£ÀÄß CA§Äå¯É£ïì zÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁPÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2013 PÀ®A 279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

¢£ÁAPÀ: 07-05-2013 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:18 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:«zÁåyð ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¦AiÀÄĹ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀð ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ, 03 «µÀAiÀÄzÀ°è ¥sÉïï DVzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 13-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.08/2013 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ;-14/05/2013. gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ²æäªÁ¸À PÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CqÀ«¨sÁ« 20 ªÀµÀð, eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ,¸Á:-²æäªÁ¸À PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ eÁÕ£À eÉÆÃw ±Á¯ÉAiÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw ¢£À ²æäªÁ¸À PÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1).©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ UÁzÉ¥Àà, 2).±ÀgÀt¥Àà PÀ½î °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 3).°AUÀ¥Àà vÀAzÉ d¯Á®¥Àà, 4).zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä 5).CAiÀÄå¥Àà PÀ£Áß¼À J®ègÀÆ ¸Á;-²æäªÁ¸À PÁåA¥ï. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉà ±Á¯ÉAiÀÄ §¹ìUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉüÀzÁUÀ ''¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà §¹ìUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ¤£ÀUÉãÁUÀÄvÀÛzÀ¯ÉÃ'' CAvÁ CAzÁUÀ DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä UÁrUÀÆ £Á£ÀÄ F jÃw ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄwÛÃgÉãÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä DUÀ J®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÁzÀªÀiÁqÀÄwÛAiÀÄ£À¯Éà ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ©üÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀqÀUÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà, CAiÀÄå¥Àà, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ zÀ¨Áâr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉÊAiÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013. PÀ®A.143,147,323,504,324 ¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-13-5-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À ¹éÃPÀj¹zÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À ¨sÁªÀ avÀæ ElÄÖ ªÉÄgÀªÀuÉUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀ: 45, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀmÁQ ºÀZÀÄѪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:-14-5-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÁªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉ, gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀtÆÚgÀÄ ªÀ: 38, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆüÀ¨Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ, gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 326, 506 gÉ/« 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 14.05.2013 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀ-26 ªÀµÀð eÁ-ªÀqÀØgÀÄ G-ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á-JAn.JA.mÁQÃ¸ï »AzÉ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ D£ÀAzÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀ ªÀiÁ£À« AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÁgï £ÀA. J¦.-28/©f 2979 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ¸Á. vÀĪÀÄ®¥À°è f: gÀAUÁgÉrØ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦ügÁå¢ £ÀqɸÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ D£ÀAzÀ E§âjUÀÆ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/13 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2013 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,950/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-05-2013

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥ÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ±ÉA¨ÉɽîPÀgï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁPÀ CdÄð£ÀgÁªÀ gÀªÀgÀ CAvÀå QæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÉÆüÀV UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä »ÃgÀÆ ¥ÀÄPï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-7616 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ®ÆgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV CtzÀÆgÀ ªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁé°¸ï fÃ¥ï ¸ÀA. J¦-28/J¸ï-1101 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÁUÀ ºÁj ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁé°¸ï fÃ¥À 2-3 ¥À°Ö ºÉÆÃqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁé°¸ï f¥À£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ£À°è ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ, JqÀ UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ, JqÀUÉÊ, §®¨sÁUÀzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ »ªÀÄär ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ, JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ, §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ kÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013, PÀ®A 323, 504, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C®UÀÆqï, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉmÉ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C®UÀÆqï, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ C¼ÀAzÀ vÁ®ÆèQ£À ºÀzÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä 100/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ 100/- ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉÃPÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj ¤ªÀÄä PÁ®°è £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÉPÉ ¸ÁAiÀÄÄwÛ £Á£Éà ¤£ÀߣÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ aªÀÄt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É, ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ aÃgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ §£ÀðPÉÃgï ¸ÉAlgï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-5-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ°AzÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Áà ¸ÀgÀqÀV ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥ÉÆîPÀ¥À½î, vÁ: aAZÉÆýî, f¯Áè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀ¸ÀÆÛj eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÁßJSÉýªÀgÉUÉ §¸Àì¢AzÀ §AzÀÄ C°è PÉÆædgÀ £ÀA. PÉJ-39/3174 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀÆædgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ PÉÆmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »rvÀ vÀ¦à JzÀÄj£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊUÉ ¸Àé®à vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwUÉ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÀAiÀÄ, §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ rQÌAiÀiÁzÀ fÃ¥À£À°è E£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ C®è°è ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÀAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-05-2013 gÀAzÀÄ ¹Ã®égÀ PÀ®j£À EArPÁ PÁgÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄgÀÄzÁégÁ jAUï gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«Ää¯Éè aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ wgÀÄV¹ UÀÄgÀÄzÁégÁ jAUï gÀ¸ÉÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ CªÀÄgÀ vÀAzÉ «oÀ®, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ(©) FvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ CªÀÄgÀ£À vɯÉAiÀÄ JqÀ, ªÉÄïÁããUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ JªÀiï.r EPÁâ® CºÀäzÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013, PÀ®A 341, 427, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ, £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉPÀì ¨ÁgÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ZÀl£À½î ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: gÉPÀì ¨ÁgÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉdgÀ PÉ®¸À, ¸Á: §PÀZËr UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ¥sÁlPÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ ©®Äè PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ F KjAiÀiÁzÀ PË£Àì®gÀ EzÉÝÃ£É £À£ÀUÉ ©®Äè PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr. mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, E£ÀÆߪÉÄä ©®Äè PÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೌವಲಗಿ ಸಾ:ಭೋಸಗಾ (ಕೆ) ತಾ||ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾ:ವ:ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಪ ಲೆಕ್ಸ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ:12/05/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೀರಾಪುರ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಕಾಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಕ್ಯೂ-5477 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಸವಾರರು ಅಡ್ಡಾ-ತಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:240/2013 ಕಲಂ, 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ, ಮಮತಾಜ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಗೌಸ್ ಪಟೇಲ ಸಾಃ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ದಿನಾಂಕ:12-05-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮದಿನಾ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಜಿಶಾನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟವೇರಾ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-17 ಎಮ್. ಸಿ-3355 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:29/2013 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.