Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 12, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀiÁzÀVj UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 11/09/2016 gÀAzÀÄ 11.30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæ¦üPï PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è JªÀiïJ¯ï¹ EzÉ CAvÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ²æà ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆâÝãï UÀ¬ÄÃ¨ï ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: C¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè AiÀiÁzÀVj  FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ  ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ 11/09/2016 gÀAzÀÄ 10.45 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ¢AzÀ UÀAeï PÀqÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀAeï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ ºÀ¸À£ï vÀAzÉ ¸À°A¸Á§ §qÉUÉÃgï FvÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉJ 33 8544 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£ï FvÀ£ÀÄ £Àq¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß CAzÁd 11 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆêÀÅ UÀAeï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀȵÀÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£ï FvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á¬Ä CqÀاA¢zÀÄÝ MªÀÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄrªÁ¼À, SÁeÁ¥ÀmÉïï vÀAzÉ C¯Áè¥Àmɯï, ªÀĺÀªÀÄzï ±À¦Ã vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï R°® EªÀgÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß JwÛzÀÄÝ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌAiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ PÉÊUÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£ï FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ, §®UÀqÉ PÉÊUÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2016 PÀ®A, 504,323 , 324,326, 506 IPC.:- ¢£ÁAPÀ: 10-9-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ      £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÉîègÀÆ PÀÆr UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹zÉÝêÀÅ. 5 ¢ªÀ¸ÀzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 9-9-2016 gÀAzÀÄ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÆ®PÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêÀÅ. CzÉà jÃw £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ J¸ï. ¹ NtÂAiÀÄ°è PÀÆqÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀÝgÀÄ. CzÉà jÃw UÁæªÀÄzÀ°è E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV mÁåPÀÖgÀUÀ¼À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÁªÀÄÄAzÀÄ vÁªÀÄÄAzÀÄ C£ÀÄßvÁÛ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.¹ NtÂAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ ®ZÀÄÑ @ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ FvÀ£À ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVvÀÄÛ. £ÁªÀÅ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÉÝêÀÅ. EAzÀÄ ¨É½UÉÎAiÀiÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ PÀÆqÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-9-2016  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 J.JAPÉÌ £ÀªÀÄä mÁåPÀÖgÀ£À°èzÀÝ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃUÀ£É «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ zÁj ©r CAvÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ FvÀ¤UÉ £Á£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÉÃ¯É ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä UÀt¥Àw ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVæ CAvÀ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÉÇAzÀÄ vÁªÉÇAzÀÄ C£ÀÄßvÁÛ E§âgÀ ªÀÄzsÀå vÀPÀgÁgÀÄ DVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ £ÁªÀÅ dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. UÁæªÀÄzÀ°è PÀÆr¹zÀ J¯Áè 5 ¢ªÀ¸ÀzÀ UÀt¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä Hj£À ¸Á§tÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¯ÉÆÃPÁ¥À°è FvÀ£À ¥ÀA±ÀÑgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ®ZÀÄÑ  @ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀªÀ£Éà ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä UÀt¥Àw ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý £À£Àß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ gÀAr ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. DUÀ J¯Áè ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÉ FUÁåPÀ CzÀÄ ©lÄÖ ©qÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ £Á£ÀÄ CAzÁUÀ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÀªÀ£Éà ¥ÀA±ÀÑgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÀjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 10/09/2016 gÀAzÀÄ 10-30 J.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÉÆÃV¥ÉÃoÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ±ÉrØ£À »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ & ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 2000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 10-30 J.JA ¢AzÀ 11-30 J.JA zÀ ªÀgÉUÉ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2016 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2016 PÀ®A 279,338, L.¦,¹ ¸ÀA  187 L,JªÀiï,« DPÀÖ :- £Á£ÀÄ C¨Áâ¸À° vÀAzÉ ¨Á§Ä SÁdUÁgÀ ªÀAiÀÄ:49 eÁ: ªÀÄĹèA G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀĪÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ºÀ¤¥sÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£ï PÁåvÀ£Á¼À RªÁ¸À¥ÀÆgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ¤«ÄvÀåªÁV ªÀĪÀÄvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:05/09/2016gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄAqÁ¼À §mÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ºÀ¤¥sÁ ¨ÉÃUÀA½UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ C°èAiÉÄà EzÀÝ £Á£ÀÄ,  £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀÄ£Á£À vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjÃA ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà alUÁgÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JqÀvÉÆqÉUÉ wêÀȪÁzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©½AiÀÄ §tÚzÀ PÁgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/n.Dgï-001287/2016-17 CAvÁ EzÀÄÝ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ PÀ®§ÄgÀV PÁªÀÄgÉrØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. F §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀ UÉÆvÁÛUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EzÀĪÀgÉUÉ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjAzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ rQÌ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw EzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2016 PÀ®A.323,307,504,506 ¸ÀA.34  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ10/09/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18.30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CA§è¥Àà ¸Á°ªÀĤ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| ¸ÁÖ¥À £À¸Àð ¸Á|| UÀÄwÛ¥ÉÃl ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÀå¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è CjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ  EgÀĪÀ  ªÉÄʸÀÆgÀ ªÉÄrPÀ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ  £ÉʸÀ ºÉ¯ïÛ PÉÃgÀ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÁÖ¥sÀ £À¸Àð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀvÀ vÀAzÉ £À¢ÃªÀÄÄ¢Ý£ï  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ E§âjUÀÆ F »AzÉ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀgÀ¢AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À  vÀPÀgÁgÀÄ  CVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/09/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ £ÉʸÀ ºÉ¯ïÛ PÉÃgï C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ M§â ªÀåQÛ  gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ÀÆeÁ ¯Áå¨ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀvï vÀAzÉ £À¢ÃªÀÄĢݣï FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÁzÀvï FvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj M§â ªÀåQÛAiÀÄ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß  ¨ÉÃUÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr ªÀgÀ¢ PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉýzÉ DUÀ ¸ÁzÀvï FvÀ£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¤Ã K£ï ºÉýÛAiÀiÁ £À£ÀUÉ qÁPÀÖgÀ PÉüÀ° CªÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ «£Á PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ £ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ qÁPÀÖgÀ gÀªÀgÁzÀ ªÀgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ.  ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁPÀÖgÀªÀgÀÄ £ÉʸÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÉݪÀÅ qÁPÀÖgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÉA§gÀzÀ°è EzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉ. £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÁzÀvï vÀAzÉ £À¢ÃªÀÄÄ¢Ý£ï ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 20 jAzÀ 22 ªÀµÀð  ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 3 d£À UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ, £À£ÀUÉ K ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£É ªÀÄÄAeÁ£É J£ï ºÉÃ½Û¢Ý j¥ÉÆÃlð ¨ÉÃUÀ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýÛAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É CAvÀ CAzÀªÀ£É £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄ  dUÁÎqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À  eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ UɼÉAiÀÄgÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ PÀ¥Á½UÉ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ £Á£ÀÄ agÁqÀÄwzÁÝUÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁzÀvï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß §®¨sÁUÀzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄZÀÑ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß §®UÉÊ CqÀØ vÀA¢zÀÝjAzÀ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄ£ÀB PÀÄwÛUÉ ZÀÄZÀÑ®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ qÁPÀÖgÀ gÀÆ«Ä£À PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ £À£Àß §®¨sÁUÀzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV £À£Àß CAV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl gÀPÀÛªÀÄAiÀĪÁVzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°èAiÉÄà qÁPÀÖgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ CªÀjUÉ F dUÀ¼ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¨ÁV DzÀgÉ ¤£Àß ¥ÀjuÁªÀÄ  £ÉlÖUÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉý qÁPÀÖgÀ gÀªÀjUÉ zÀ©â¹PÉÆlÖgÀÄ, CµÀÖgÀ°èAiÉÄà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¨sÁUÀå, ¹ÃªÀiÁ, ¥ÀæªÉÆÃzÀ, UÀÄgÀıÁAvÀUËqÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ  dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É §gÀzÉ EzÀÝgÉ ¸ÁzÀvï FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ.
       £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¸ÁzÀvï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À 3 d£À UɼÉAiÀÄgÀÄ F ¸À® fêÀ¢AzÀ §eÁªï D¢ ªÀÄUÀ£É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÀÄ UÀ¯ÁmÉ DVzÀÝjAzÀ  £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥À¸ÉÖÃqï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JªÀiï jAzÀ 1-45 ¦.JªÀÄ ªÀgÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÖ ¸ÁzÀvï vÀAzÉ £À¢ªÀÄÄ¢Ý£ï ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA255/2016 PÀ®A.323,307,504,506 ¸ÀA.34  L¦¹

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 11/09/2016 gÀAzÀÄ 02.05 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÆUÀÆgÀ UÁæªÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è£À §¸ÀªÀgÁd zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 6200 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr EzÀgÀ §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 427, 447, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 10-09-2016 gÀAzÀÄ 7 J.JAPÉÌ oÁuÉUÉ f.f.JZï. PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ ²æà ¨sÀUÀªÁ£À ºÉZï.¹ 29 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÁít ¸Á: KªÀÇgÀ zÉÆqÀØ vÁAqÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09-09-2016 gÀAzÀÄ 11 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ CwPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ J¯É ¨ÉÆøÀr ®ªÀiÁt ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¯Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ C£ÀÄßvÁÛ eÉ.¹.© vÀAzÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ PÁªÀ° PÉzÀjzÀgÀÄ DUÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉzÀgÀ¨ÉÃqÀ ºÉÆ® ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥Éʦ¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 427, 447, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10) J¸ï.¹. J¸ï.n ¦J DPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2016 PÀ®A 323, 504, 506, 295 L¦¹ ¸ÀA:3(I)( X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989:- ¢£ÁAPÀ: 10/09/2016 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ±ÀÄPÁè ªÀAiÀÄ:32, G:PÀȶ, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:¨ÉÊ®PÀÄAn, vÁ;¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:09.09.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÊ®PÀÄAn UÁæªÀÄzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¨ÉAa PÁæ¸ï£À°è ²æà ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛzÀ°è eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄj ¸Á;¨ÉÊ®PÀÄAn JA§ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ ¨sÁªÀ avÀæzÀ ¥ÉèPïì ¨ÉÆÃqÀð ºÀjzÀÄ ºÁQ PÁ°¤AzÀ £É®PÉÌ ºÁQ MzÀÄÝ, ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ CªÀªÀiÁ£À, zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zÀPÉÌ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CPÀ¹äPÀªÁV £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ«¹ ºÉÆÃV vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ "¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀqÀAiÀiÁåPÉ ¤Ã£ÁågÀ¯Éà ¯Éà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÀj¢¤Ã K£À ¸ÉAl ºÀgÀPÉÆÃw" CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ vÉPÉ̪ÀÄÄQÌ ©zÀÝ£ÀÄ. Hj£ÀªÀgÀÄ ºÉýzÁÝzÀgÉ ¤£Àß PÀrw¤ CAvÁ £À£ÀUÉ MzÀÄÝ NrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä Hj£ÀªÀgÁzÀ  ºÀtªÀÄUËqÀ vÀAzÉ CA§æUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî, UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á®ªÁqÀV ¸Á:¨ÉÊ®PÀÄAn EªÀgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ §AzÀÄ K£Á¬ÄvÀÄ ªÀÄgÉ¥Àà AiÀiÁPÉ UÁ¨sÀjAiÀiÁV¢Ý? vÉPÉÌ ªÀÄÄQÌ ©¢Ý¢Ý? £ÁªÀÅ zÀÆgÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ §A¢«, AiÀiÁPÀ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ «ªÀgÀªÁV CªÀjUÉ w½¹zÉ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ »AwgÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ±ÀÄPÁè, wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÁºÉçtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ CA§æ¥Àà PÀÄj EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß J¸ÀVzÀªÀ£ÁzÀ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ CA§æ¥Àà PÀÄj JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß PÀgɬĹ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°èAiÉÄà ¹lÄÖUÉzÀÄÝ ºÀj¢¤ £ÉÆÃqÀÄ K£ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj¯Éà ªÀiÁrPÉƽîj ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ E°è PÀgɸÁå£À®è ¨ÁåqÀgÀ ªÀÄgÁå£À PÀrwä ©qÀ®è CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ, ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÉà ºÁgÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÁå£À CzÀPÁÌV FvÀ£À «gÀÄzÀÝ £Á¼É ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.09.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 14:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ DzÀ PÁgÀt ²æà ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ CA§æ¥Àà PÀÄj FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁðzÀzÀ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:74/2016 PÀ®A:295, 323, 504, 506 L¦¹ ¸ÀA:3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2016 PÀ®A 143,147,323,504,506, ¸ÀA 149 L¦¹ ¸ÀA:3(I)(X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989:- ¢£ÁAPÀ: 10/09/2016 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ fÃvÁ¯Á® vÀAzÉ PÀ¸ÀÆÛgÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:35 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:®A¨Át ¸Á:¥ÀgÀvÀÄ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ   EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ¥ÀæwªÀµÀð £ÀªÀÄä  vÁAqÁ ªÀw¬ÄAzÀ vÁAqÁzÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj UÀuÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ°è UÀuÉñÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05.09.2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ°è  PÀÆr¹zÀÄÝ ¤£ÉßUÉ UÀuÉñÀ PÀÆr¹ 5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ ªÉÄð£ÀvÁAqÁzÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¯Á®¥Àà gÁoÉÆqÀ ºÀjZÀAzÀæ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀPÉæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 10.09.2016 gÀAzÀÄ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©lÄÖ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ ªÉÄð£À vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ d¯Á±ÀAiÀÄzÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀÆ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁQ «¸Àdð£É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄt¸ÀV £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ±ÉÃRgÀUËqÀ ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ UÀļÀ¨Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 02:30 J JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ PÀÆqÁ vÀªÀÄä UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉUÁV ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝgÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è EzÀÝ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà °AUÀzÀ½î 3) ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀgÀrØ 4) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ PÉƽî 5) UÀÄAqÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ UÀļÀ¨Á¼À 6) ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¤AUÀzÀ½î 7) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £Á£ÉUËqÀ ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀ 8) gÉrØ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ SÁ£ÁªÀ½ 9) «gÉñÀ G¥Àð ¥ÀÄlÄÖ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ UËqÀÆgÀ 10) gÀ« vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ UÀļÀ¨Á¼À 11) «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ UÀļÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß zÀÆgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ E½zÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀuÉñÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ  £ÉÆÃqÀ®Ä ¤AvÁUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 11 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉ ¯Éà ®A¨Át ¸ÀļɪÀÄPÀÌ¼É E°è £ÀªÀÄäzÉãÀÄ PÉ®¸À«zÉ E¯ÉèÃPÉ §A¢¢Ýj £ÀªÀÄÆäj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¤ªÀÄä UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉUÉ KPÉ M¬ÄÝ¢Ýj EzÉ PÉÆ£É EzÉ ªÉÆzÀ®Ä E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉAiÀiÁPÉ vÁªÀÅ E°èAzÀ ºÉÆUÀ¨ÁgÀzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆVzÉÝªÉ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ F fvÁ¹ ®A¨Á¤ ¸ÀļɪÀÄUÀAzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀvÀÄÛ F ªÀÄUÀ¤UÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÉÆÃuÁ CAvÁ CAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß vÉPÉÌUÉ ©zÀÄÝ £É®PÉÌ PÉqÀÄ« CªÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî, ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀgÀrØ, PÁ±À¥Àà vÀAzÉ «gÀ£ÀUËqÀ PÉƽî EªÀgÉ®ègÀÆ £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ vÀĽzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ £À£ÀߣÀÄß G½¸ÀgÀ¥ÉÆà CAvÁ CAvÁ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä C°è EzÀÝ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¯Á®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, ºÀjZÀAzÀæ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà gÁoÉÆqÀ , ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ©r¹PÉÆArzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ £À£ÀUÉ ®A¨Át ¸ÀļɪÀÄUÀ£É EªÀvÀÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢¢Ýj E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ F WÀl£ÉAiÀÄ°è CµÉÖãÀÄ ¥ÉmÁÖVgÀĪÀ¢®è G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:75/2016 PÀ®A:143,147,323,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ¸ÀA:3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-09-2016

              ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-09-2016

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀjUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ°è CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀiÁä ®zÉÝ EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ¸ÀªÉð £ÀA. 194 £ÉÃzÀgÀ°è 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CvÉÛ 4 JPÀgÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ¨sÁªÀA¢gÀjUÉ ºÁUÀÆ M§â ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯Á 1 JPÀgÉAiÀÄAvÉ d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀzÀå CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ fªÀAvÀªÁV EgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ 1 JPÀgÉ d«Ää£À°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CAzÁdÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥Á°UÉ §AzÀ d«Ää£À°è ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAqÀ CAzÁdÄ 2 jAzÀ 3 ®PÀë PÉÊ ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt UÀAqÀ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉÊ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À ªÀÄÄAzÉ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ UÀAqÀ¤UÉ K£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè J¯Áè ¸ÀjºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ ¸ÀĪÀÄä£É aAw¹¨ÉÃr CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ  «ÃgÀ±ÉÃmÉÖ¥Áà ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀiÁvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉÊ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀÝ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2016, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÀħ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ¨ï C®ÆèjªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è PÀªÀÄoÁuÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄUÀ ©ÃzÀgÀzÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ 400/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè, F §UÉÎ PÀªÀÄoÁuÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjavÀ EgÀĪÀ d£ÀgÀ°è «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄUÀ£À ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀ 11-09-2016 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ£À ¥ÉưøÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ¹AUÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ±ÀªÀ zÉÆgÉwzÉ CzÀgÀ°è ±ÀªÀzÀ eÉÆÃvÉ PÉ®ªÀÅ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¹QÌªÉ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ ±ÀªÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ±ÀªÀ ªÀÄUÀ ±À¦üAiÉÆâݣï EvÀ£ÀzÉà EzÀÄÝ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-09-2016 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 11-09-2016 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ±À¦ü«ÄAiÀiÁå @ ±À¦üAiÉÆâݣï vÀAzÉ AiÀiÁPÀħ«ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA,  ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ£À UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ¹AUÀ EvÀ£À ºÉÆîzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ºÁQ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ JwÛ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2016, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà gÁªÀÄwxÀð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¢UÁÎAªÀ, vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ, f: PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üà zÉêÀ¥Áà gÁªÀÄwxÀð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ«UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉUÉt ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ, ¸ÀA§A¢ü ²ªÀUÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀAiÉÆÃV, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ, fÃ¥ï dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¢UÁÎAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-28/ JªÀiï-3026 £ÉÃzÀgÀ°è ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ GqÀªÀÄ£À½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀ®PÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¢UÁÎAªÀ, vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ, f: PÀ®§ÄgÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fÃ¥ï£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉUÉt ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ¥ÀÆwð MqÉzÀÄ azÀæªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢ü ²ªÀUÀAUÀªÀÄä gÀªÀgÀ §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è, fÃ¥ï ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 11-09-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 107/2016, ಕಲಂ 279, 337, 338, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 12-09-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಹರಿಬಾ ಜಾಧವ ವಯ: 48 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಚಂಡಕಾಪೂರ ರವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ರಾ.ಹೆ ನಂ. 09 ರ ಅಮೃತಕುಂಡ ಡೌನಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೋಳಿ ವಾಹನ ಟಾಟಾ ಟೆಂಪೊ ಗೂಡ್ಸ ನಂ. ಎಂ.ಎಚ-25/ಪಿ-462 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ ನಂ. ಎಂ.ಎಚ-14/ಇ.ಎಚ-3010 ನೇದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿನ ಚಾಲಕ ಮಂಠಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲರಡ್ಡಿ ನಿಗಡಗೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ರಡ್ಡಿ ನಿಗಡಗೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಾಬುರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೀರಾರಡ್ಡಿ ನಾರಾಯಣಪೂರೆ, ವಯ: 48 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅನಿತಾ ಬಾಬುರಡ್ಡಿ ನಾರಾಯಣಪೂರೆ, ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಸದ್ಯ: ಪೂನಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿದ್ದು ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಡ್ಡಿ ಶಿವಣ್ಣೋರ ವಯ: 19 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮಂಠಾಳ ಇದ್ದು, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಗೆ ಬಲ ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಬಾಬುರಡ್ಡಿಗೆ ಬಲ ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅನಿತಾಳಿಗೆ ಬಲ ಮೊಳಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದುರಡ್ಡಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ರಡ್ಡಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಶೋಭಾಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಮರ್ಗಾದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2016, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà gÉÆÃqÀØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «ÄãÀPÉgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ «Ä£ÀPÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀĽwÛzÀÄÝ ±ÀAPÀgÀ «Ä£ÀPÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÁßJSɽîAiÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ©½ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ JA.r ¹gÁd vÀAzÉ JA.r D¨ÉÃzÀ C°, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «Ä£ÀPÉgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À DmÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 1) ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ªÉÄÊ®ÆgÀ ¸Á: «Ä£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ UÀmÁ¬Ä PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, 2) ¨sÁ£ÀÄ© UÀAqÀ ªÀi˯Á£À¸Á§ ¤A§ÆgÉ ¸Á: «Ä£ÀPÉÃCgÁ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, 3) «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉÆqÁØ ¸Á: «Ä£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, 4) dUÀzÉë UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ gÉÆqÁØ ¸Á: «Ä£ÀPÉDgÁ gÀªÀgÀ §®UÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, 5) JA.r ¹gÁd vÀAzÉ JA.r D¨ÉÃzÀ C° ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSɽî gÀªÀgÀ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, 6) ºÀ¹£Á© UÀAqÀ ¥sÁgÀÄPÀSÁ£À ¥ÀoÁt ¸Á: «Ä£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, 7) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÉÄÊ®ÆgÀ ¸Á: «Ä£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 8) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd dÄ£Áß ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjUÁAiÀÄ,  JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉìUÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ¢. £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÁ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: «¯Á¸À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀ UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ UÀuÉñÀ «¸Àðd£É PÀÄjvÀÄ UÀuÉñÀ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄÆäj£À ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-5166, mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-5167 £ÉÃzÀgÀ°è UÀuÉñÀ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ §AzÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä, vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ J®ègÀÆ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÉÆÃr¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÁ£ÀªÁV gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀªÀ£ÁxÀ ¸ÁvÀ©UÉ FvÀ£ÀÄ UÀuÉñÀ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV mÁæPÀÖgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉ CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DPÉUÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄÆäj£À §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀÄoÀ¥Àw EªÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 11-09-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ದಶರಥ ಚಾಂಗಲೇರೆ, ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಮರಕುಂದಾ ರವರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗೆಳೆಯ ರಾಹುಲ್ ತಂದೆ ವಸಂತ ನಿಂಬೂರೆ, ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಡಾಕುಳಗಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರಾದ ಸಚಿನ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಮಠಪತಿ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಬೆಲ್ದಾರೆ, ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ನೇಲವಾಡ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೊಂಡಾ ಶೈನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ-38/ಕ್ಯೂ-2606 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶ ಇತನು ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಚಿನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ನೇಲವಾಡದಿಂದ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಮಹೇಶ ಇತನು ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿದರಿಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಆಗದೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಜೋತೆ ಬಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ಮಹೇಶ ಇತನಿಗೆ ಬಲಪಾದಕ್ಕೆ, ಎಡಗೈ, ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಚಿನ ಇತನಿಗೆ ಬಲ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಮೋಳಕೈಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2016, PÀ®A 143 L¦¹ ºÁUÀÆ 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 11-09-2016 ರಂದು ಸೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪರೇಲ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟಿ.ಈರಣ್ಣಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಸೋನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬಾತ್ಮಿಯಂತೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆರೋಪಿತರಾದ ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಅಲಗುಡೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 6 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಸೋನಾಳ ಗ್ರಾಮ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ) ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗೋಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಪರೇಲ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಇಸ್ಫಿಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 9755/- ರೂಪಾಯಿ, 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಣ್ಣಾ ಗುಗ್ಗರಿ  ಸಾ: ಮಾಹಾದೇವ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಭವಾನಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ತಮ್ಮನಾದ ಶರಣು ಇತನು  ಬಿ.ಕಾಂ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ  ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಊಡಾಳ ಗೆಳೆಯರಾದ  ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೋನಕಟ್ಟಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಚಿಂಚನಸೂರ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬೆಂಗಳೂರೆ, ಅಂಬರೀಷ ರಾಮ ನಗರ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಬಸವ ನಗರ, ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಓಂ ನಗರ, ಸಂದೀಪ ರಾಮ ನಗರ, ಪ್ರಭು ಶಹಾಬಜಾರ, ಗ್ಯಾಸ ನಾಗು, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ನಾಗು ಗೌಡರ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ  10/09/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  11-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ  ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಶರಣು ಇತನ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು  ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶರಣು ಇತನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಸಹಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರಣು  ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾದಿನಾಂಕ 11/09/2016  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮೌನೇಶ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದೆರೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಶರಣು ಇತನಿಗೆ ರಾಮ ನಗರದ ವಿನಾಯಕ ಸಲಗರ ಇವರ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವ  ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ ಕಲ್ಲುಗಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ  ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರಣು ಇತನು ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ  ಶಹಾಬಾದ  ಪೇಚಿಂಗ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಶರಣು ಇತನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ನಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಭುಜದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ  ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಕೆಳೆಗೆ  ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಹಸ್ತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ  ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮುಖ ಜಜ್ಜಿದ್ದು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ  ಶರಣು ಇತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ ಜನರು  ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ  ಹಾಕಿ  ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.     
ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 11/09/16 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು  ನನ್ನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದು  ಹಳ್ಳದ ದಡದಲ್ಲಿ ಪೋದೆಗಳಲ್ಲಿ  ತಟ್ಟಿ ನೀತಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದವರಾದ ಉಸ್ಮಾಸಾಬ ಮೋಜಿನ್ಅಮೀರಪಟೇಲ  ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ವಿಷಯ ನಿಜವಿದ್ದು ಸುಮಾರು 40-45 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಶವ ಇದ್ದು ಶವ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿ ಎಲಬು & ತಲೆ ಬುರೆ ಇದ್ದು ಶವದ ಮೈಮೇಲೆ ಒಂದು ದೋತ್ರ & ಒಂದು ನೆಹರು ಶರ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ  ಗತಿಸಿರಬಹುದು ಇತನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಹೇಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಎಂಬುವದು ನನಗೆ ಗೋತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.  ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ  ಮುಳಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಂತೆ  ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ  ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ  ಸಂಗನಗೌಡ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯಗೌಡ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಾ:ಸೀತನೂರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಥಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:- 10/09/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ವಿಜಯಬಹದ್ದೂರ ಈತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಾಯಿ ಕೂಡಿದು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೇ ಪತ್ರಾ ಶೆಡ್ಡಿನ ಹೊರಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವೇಲ್ಲರು ಸೇರಿ ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೇವು ಆದರೆ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜಯಬಹದ್ದೂರ ಈತನು ಹಿಂದೆಯು ಆಗಾಗ ವಿಪರೀತ ಸರಾಯಿ ಕೂಡಿದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ದಾಬಾಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ರೀತಿ ಕೂಡಿಯುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಾ ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವುಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಕರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ಸಹ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಪರಿತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಊಟಮಾಡದೆ ಹಾಗೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಮುಂಜಾನೆ 06:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರು ಎದ್ದು ಅವನಿಗೂ ಕೂಡಾ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳು ಜೊಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ವಿಜಯಬಹದ್ದೂರನು ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ನೀರಿನ ಹೌಜ್ಗಳ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದನು ನಾವೆಲ್ಲರು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಉಸಿರು ಕೂಡಾ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆದಂತೆ & ಎರಡು ಭುಜಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಕಿವಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ವಿಜಯಬಹದ್ದೂರ ಈತನು ಸರಾಯಿ ಕೂಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟಮಾಡದೆ ಆಕಡೆ ಇಕಡೆಗೆ ಮಲಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:- 10/09/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವಿಪರೀತ ಸರಾಯಿ ಕೂಡಿದು ಬಂದು ಊಟಮಾಡದೆ ಹಾಗೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಾಯಿ ಕೂಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿಂದ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 10/09/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಬಸವರಾಜ ಮುಲಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಾದ ನಜಮುನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಬೇದಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದ ನಾವುಗಳು ಅಂಬಲಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಮಾನನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಡಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ನಾವು ಕಮಾನದಿಂದ 1. 1/2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಂಬಲಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಮಾನಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಾದ ನಜಮುನ್  ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಬಸವರಾಜ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಾದ ನಜಮುನ್ ಇವಳು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿನ ತೋಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಲ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಗಾಭರಿಗೊಂಡು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಾದ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಆದ ಗಾಯ ನಿಜವಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಾದ ನಜಮುನ್  ಇವಳು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುಲಗೆ ರವರ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮುಲಗೆ ಇತನಿಗೆ ಎಡತೊಡಗೆ ಭಾರಿಗುಪತ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲು ಕೇಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಘಾತಪಡಿಸಿದ ಟಂಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಏಂ 32 4877 ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುಲಗೆ & ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಘಟನೆಯಾದಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9-30 ಗಂಟೆ [.ಎಂ] ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬೂಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಮುಲಗೆ ಇತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತರುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ನಾವು ಗಾಯವಳು ಆದ ಬಸವರಾಜ ಈತನಿಗೆ .ಎಸ್.ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಾದ ನಜಮುನ ಇವಳು ಅಂದಾಜು 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಜಮೀರ್ ತಂ ಮೌಲಾಸಾಬ ನದಾಫ್ ಮು:ತಂಬಾಕವಾಡಿ, ತಾ:ಆಳಂದ, ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ