Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 3, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ.ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಾ ಬೆಳಮಗಿ ತಾ ಆಳಂದ ಜಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 23/01/2012 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಂ:ಕೆಎ 33 ಹೆಚ್ 5537 ಅಕಿ 25,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರಳಿ ಸುಮಾರು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 42/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ:-02/04/2012 ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ: ªÀÄjªÀÄ®è¥Àà ¸ÀªÀÄUÀAr, 60ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀÄ»£À±ÉnÖ , G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ©Ãn ¥ÁnÃ¯ï £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ UÀAqÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ gÁdÄ, 28ªÀµÀð, PÀÄgÀÄ»£À±ÉnÖ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð. FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ gÁdÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, D ¥ÉÊQ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÆUÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¤£Àß vÁ¬Ä PÉÆgÀ¼À°ègÀĪÀ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ PÀ«vÁ½UÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ, §A¢zÀÝjAzÀ F avÀæ-»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, ¢£ÁAPÀ; 02-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆgÀ½UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA47/2012 PÀ®. 498(J), 304(©), ¸À»vÀ 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 02-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÊ®eÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgï £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ qÁ: ¥Àæ¨sÁPÀgïUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà CªÀÄätÚªÀgï , ¸Á:¸ÁUÀgï D¦ÖPÀ¯ïì FPÉAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ 21 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , EªÀjUÉ ªÉʵÉÆÚÃzÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁzÉë JAzÀÄ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹zÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¥Áèmï£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÁådå EzÀÄÝ F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁf ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PɼÀUÀqÉ EzÀÝ ¸ÁUÀgï D¦ÖPÀ¯ïì£À°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ Qæ«Ä£À¯ï ªÁådå «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ gÁf ªÀiÁqÀ®Ä M¦àUÉ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ D¹ÛAiÀÄ£É߯Áè ¤£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr zÉÆqÀØ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝÃ£É f.¦.J ªÀÄÆ®PÀ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ PÉʪÀÄĶ֬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ UÀÄ¢Ý UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà £É®PÉÌ ºÁQ ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÒ xÀ½¹ gÀÆ«Ä£À°è PÀÆr ºÁQ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2012 PÀ®A. 498(J) , 504, 323, 324 , 342, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:02-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁår PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀÆUÀÄgÉñÀ 2) PÀj§¸Àì¥Àà 3) ²ªÀ°AUÀªÀÄä 4) ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ 5) AiÉÆÃV¤ J®ègÀÆ ¸Á:qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀ. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÀÄzsÁ½UÉ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£À DgÉÆæüvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ F ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¤Ã£ÀÄ KPÉ §A¢¢ÝÃ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ EµÀÖ«¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr «µÀ¨ÉgÀ¹zÀ dÆå¸ï PÀÄr¹ ¸ÀÄzsÁ¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 28 / 2012 PÀ®A.504, 323, 324, 506, 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 02/04/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀzÀ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¥ÀÆeÁj 30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á-ºÀÄ°UÀÄqÀØ FPÉAiÀÄ ºÉÆl¯ï ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ZÀAzÀæªÀiÁ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà dA§®¢¤ß 50 ªÀµÀð 2] ºÀÄZÀѪÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæªÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á- ºÀÄ°UÀÄqÀØ EªÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÁ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-26/2012 PÀ®A-323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 02/04/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ²æÃ. ¦ÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DqÀÄ ªÉĬĸÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ vÀ®ªÁgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36/qÀ§Æè-7524 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB PÉÆnßÃPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA PÉJ-36/qÀ§Æè-7524 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ÃgÀ¥Àà FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ÃgÀ¥Àà¤UÉ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2012 PÀ®AB 279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

 ¢£ÁAPÀ 02-04-12 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 127/12 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-03-12 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð 2) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà PÀA¨ÁgÀ ªÀ: 50 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À 3) £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀA¨ÁgÀ ªÀ: 20 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À 4) ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀA¨ÁgÀ ªÀ: 22 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À¸Á: J®ègÀÄ ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ £ÀA 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 EªÀgÀ UÀAqÀA¢gÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiË®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ:¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä UÀAqÀA¢gÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ w¤ßj CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆÃUÀæ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÁågÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §A¢¢ÝÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ CqÀØ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 323, 504, 506,gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 05-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀģɬÄAzÀ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄÄzÀ¨Á¼À PÁæ¸ÀUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß §Qn£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EzÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ J¯Áè HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄgÀqÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ºÀjd£À MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄÄzÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2012 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 03-04-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 03-04-2012

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 47/12 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ : 02/04/2012 ರಂದು 1230 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮೊತಿರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ ವಯಸ್ಸು 32 ವರ್ಷ ಸಾ : ಬೀರಿ (ಬಿ) ತಾಂಡಾ ತಾ : ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ : 02/04/2012 ರಂದು 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಿಂದ ಸರಾಫ ಬಜಾರ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಜೆ-6670 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಾಫ ಬಜಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ನಂ ಕೆ ಎ 39-ಜೆ-7791 ನೇದರ ಚಾಲಕ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ನಂ : ಕೆಎ-39-ಜೆ-7791 ನೇದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 48/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ 02/04/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೋಜ ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಹಾಗು ಪ್ರತಾಪ ತಂದೆ ವಾಮನರಾವ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗು ಅವರ ಮಗಳಾದ ಶ್ರತಿ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಾಪ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಸಿ ಡಿ 100 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನಂ ಕೆ.ಎ-39 ಇ-5202 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಎದರುಗಡೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆ.ಎ-38 ಎಫ-578 ನೇದರ ಚಾಲಕನ ತನ್ನ ಬಸ್ಸ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೇಳಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲಿ ತರಚಿದಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಪ್ರತಾಪ ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಗೆ ಬಲಕಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೇಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಖಲ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 37/12 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 03/04/2012 ರಂದು 1030 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ರೆಷಟ್ಟಿ 39ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಾವುಗಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿ: 02/04/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಮೊ. ಸೈ. ನಂ. ಕೆಎ-38/ಜೆ-1793 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟಿ ಖರಿದಿ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಅಂದಾಜು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಶೆಮಶಿರನಗರ ಬಾವುಗಿ ಮದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಧರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಮೋ. ಸೈ. ಮೇಲೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ ಕಳೆದಿದೆ ನಿಮ್ಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಿಯೇ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಗೆ ಕಾಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಬೈಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊ. ಸೈ. ಕೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮುಖದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 3000/- ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಕೋರಳಲಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಜೈನ ಸರ, ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ, ಹಾಗು ಒಂದು ಊಂಗರ, ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ಒಟ್ಟು 10 ಗ್ರಾಮ, ಬೇಳ್ಳಿಯ ಲಿಂಗದ ಕಾಯಿ 15 ಗ್ರಾಮ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ ಫೊನ ಹಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು 60200/- ರೂ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಬಂಗಾರ, ಬೇಳ್ಳಿ, ವಡವೆಗಳು ನಗದು ಹಣ, ದೋಚಿಕೊಂಡು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಖದೀರ ತಂದೆ ಸೈಫನಸಾಬ ಅತಾರ ಸಾಮನೆ ನಂ. 4-601/71 ಬಿ/19 ಬಂದೇನವಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಜೀದ ಜಹೀರ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 02-04-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಎ 32 ಯು 1906 ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಕಾರ ಕೆಎ 38 ಎಂ. 2283 ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:100/2012 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.