Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 30, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 28-05-2014 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸É EzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAnUÉ zÉêÀjUÉ dUÀ° ºÀwÛgÀ ¢Ã¥À ºÀaÑzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥À ºÀaÑ dAwUÉ £ÉÃvÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀÅ UÁ½UÉ eÉÆÃgÁV ºÀwÛ ¥ÀPÀÌzÀ®zÀ°è EzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1)MAzÀÄ QéAmÁ® CQÌ C.Q.-3000/-2) MAzÀÄ QéAmÁ® ©½ eÉÆüÀ C.Q.3000/3) 9 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 6000/4) ªÀÄ£É C¼ÀªÀr¹zÀ dAw PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ C.Q.80000/5)10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt C.Q.25000/6) ¢£À §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.5000/7) MAzÀÄ C®ªÀiÁgÀ C.Q.3000/»ÃUÉ MlÄÖ 1,25,000/ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.(gÉñÀ£ï PÁqÀð. DzsÁgÀ PÁqÀð ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀĸÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:60 eÁw:£ÁAiÀÄPÀ. G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; gÁeÁ¨sÀPÀë zÀUÁðgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/14    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 29-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ¸À°ÃA vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 2) EµÁðzÀ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 3) ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 4) eÁ»ÃzÀ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 5) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á 6) £ÀªÁ§ vÀAzÉ E¨Áæ»A J®ègÀÆ eÁ-ªÀÄĹèA, ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á¬ÄUÀqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-vÀ®ªÀiÁj gÀªÀgÉÆAದಿಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ,ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿ £ÀAvÀgÀ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉÆÃj¹ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:62/2014 PÀ®A 147, 148, 504, 506(2), 323, 324, 355, 109 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
1)        ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 2) ¸ÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 3) ¸Áé® ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 4) HzÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ HzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå 5) F±ÀégÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 6)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ 7) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¥À®èAiÀÄå 8) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Áé® ©üêÀÄAiÀÄå, J®ègÀÆ ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 28-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಡಾರ, ಸಲಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀtÚ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ G¨ÉÃzÀÄ®è, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಡಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಫಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಲುಕ್ಸಾನು ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 427, 504, 506, 323, 324, 354 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

      ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ï £ÀA. PÉ.J.33 J¥sï. 20 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ: ªÀĺÉçƨï C°, PÉ.J¸ï.Dgï.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.33 J¥sï. 20 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆà zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  §¸ïì£ÀÄß PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¹UÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆUÁgÀrØ vÀAzÉ: ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÉÄÃn, 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §ÆzÀ£Á¼À vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À  ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ¸ÀÆUÁgÀrØ, 8ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀ£Á¼À F ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ   UÀÄ£Àß £ÀA. 97/2014  PÀ®A. 279,  304(J) L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 17-04-14gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-18 ¤«ÄµÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 30-04-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-35 ¤«ÄµÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 9902093528 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 9731780781 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¸ÀvÀå ¸ÀAUÀwUÀ¼À ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÀn¹zÀÝPÉÌ CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EgÀĪÀÅzÀ®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÀħð¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÁgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2014. PÀ®A 504,506 L¦¹. 66 (J) Ln PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
                                                         

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014 gÀAzÀÄ 151 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-05-2014

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2014 PÀ®A 15[J], 32 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É RaÃvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄgÉUÉ ¹.¦.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¦.J¸ï.L ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è fÃ¥À ¤°è¹ J®ègÀÄ f¦¤AzÀ E½zÀÄ PÁ®ßqÀÄUɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É zsÀ£ÀgÁd ¨ÁgÀ  ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁgÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛÃgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì 180 JA.J¯ï £À ¸ÀgÁ¬Ä §l°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ 06:30 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JA.J¯ï ªÀżÀî 48 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C:Q: 2318/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀįÁSÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:CA©PÁ ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃAdgÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁeÉ¥Áà vÉ®AUÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ CA©PÁ ªÉÊ£ïì ±Á¥À¢AzÀ vÀAzÀÄ E°è d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 08:15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2014 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2014 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ(©) UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ(J) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ CAUÀzÀ vÀAzÉ AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀiÁ£É 2)   ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw zÉêÀPÀvÉ E§âgÀÄ ¸Á// JPÀA¨Á EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊa®zÀ°è 180 JA.J¯ï N.n ¸ÀgÁ¬Ä 10 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 700/- 2)   180 JA.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï. ¸ÀgÁ¬Ä 24 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1440/- »ÃUÉ MlÄÖ 2140/- ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀUÁ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀÄrPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ°£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À EªÉ CAvÀ PÉýzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÀgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀJUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2014 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦,J¸ï,L PÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§A¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÉÄÃyªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ zÁ½ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ, WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ 43 E¹àÃmÉ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 250/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©Ã¸Ár ºÉÆÃzÀ 9 J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, WÀl£É £ÉqÉzÁUÀ C¯Éè ºÁdjzÀÝ ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ ªÁrAiÀÄ zsÀ£ÀgÁd JA§ÄªÀªÀjUÉ Nr ºÉÆÃzÀ 3 d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á¯Áf, ¥sÀd®, ²ªÁgÉrØ J®ègÀÄ ¸Á; ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. C°èzÀÝ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2014 PÀ®A 279, 337, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2014 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38-4409 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÀiï.J¸ï ¥Ánî ¥sÀAPÀë£ï ºÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ PÁ±É¥Àà vÀgÀ£À¼Éî, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: ¨Á§½ UÁæªÀÄ. vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ5730 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÉÆÃqÉUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀ PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä¼À vɯÉAiÀÄ »A§¢ §®¨sÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛ®è. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2014 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«í.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 29/05/2014 gÀAzÀÄ 18:45 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĤµÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï7847 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸Áéw ªÀÄvÀÄÛ 8 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ E±Á£ï EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀĪÀiï PÀqɬÄAzÀ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÉãÀgÁ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃr£À°è PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.01¦J8501 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ ¸ÀzÀj PÁgÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ qÉÆÃgÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ vÉUÉzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ºÀwÛzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æêÀÄw ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ E±Á£À 8 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ EªÀjUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àqɹ ¸ÀzÀj PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ  ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
   ¢£ÁAPÀ 29/5/2014   gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ £ÁgÁ¥ÀÄgÀPÁæ¸À   ºÀwÛgÀ  DgÉƦ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-34-eÉ-7119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ºÉʧvÉ ªÀAiÀÄ.19 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: «zsÁåyð ¸Á: B¸ÉÆãÀPÉÃgÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ   EvÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁr ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.