Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 5, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 05-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-11-2008

¸Á®»A¢gÀÄV¸À®Ä PÉýzÀªÀ£À£Éß PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¨sÀÆ¥À
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 504, 506, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà zÉÆÃqÀتÀĤ gÀªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀð¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sÀ £À¸Àð JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. »ÃVgÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ E¸ÁR vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ C° ¸Á: PËoÁ (©) ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) EvÀ£À ºÉArÛAiÀÄÄ CzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sÀ £À¸Àð JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ E¸ÁPÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ®PÀë gÀÆ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F §UÉÎ ¨ÁAqÀ §gÉĹPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀµÀð ¸Á® PÉÆnÖzÀÝ 4 ®PÀë gÀÆ ªÀÄgÀ½ E¸ÁPïUÉ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ E¸ÁR ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉArÛ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ DV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«® zÁªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß SÁ¸ÀV ªÉÊzÀå PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ E¸ÁR EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ E¸ÁR vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ C° EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÀÄ£É vÀ£ÀUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°ÄAzÀ §® Q«AiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÀPÉ̮ĩ£À°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÁQ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁ®Ä d¦Û DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04/11/08 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£ÁßJSɽî gÉÆÃqÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸À°ÃªÀiï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ®UÉÃd ¨ÁåUÀ 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£À «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ïAiÀļÀî MlÄÖ 90 ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ½ C.Q.. 4050=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¨ÁåV£À°è §Æ¤ «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï.G¼Àî MlÄÖ 40 ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1800=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. AiÀiÁªÀzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ MqÀªÉUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28,29-10-2008gÀ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ Dgï. PÀÄ®PÀtÂð gÁWÀªÉAzÀæ gÀªÀgÀÄ PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ OgÀAUÁ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É½î §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ C/Q 24,000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 04-11-2008 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆj£À ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CrUÉ ¸ÉÆÖà ¹rzÀÄ ¨Á®PÀ£À zÀĪÀÄðgÀt
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 4/11/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ ¸Á: §¼ÀvÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/10/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÉÆÖÃUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ ¨ÉAQ MªÉÄä¯É eÁ¹ÛAiÀiÁV ªÉÄʸÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 4/11/2008 gÀAzÀÄ 1050 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀAmÉãÀgï ªÁºÀ£À rQÌ MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 04-11-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀAzÀUÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ gɪÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38-4252 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆÃUÀå PÀA¥À¤AiÀÄ ºÁ®Ä vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ© §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ²ªÁgÀzÀ ¨sÀUÀªÁ£À zÉøÁÄ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ²ªÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À GgÀĽ¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

««zÉqÉUÀ¼À°è zÁ½ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ®ªÀgÀ §AzsÀ£À
1) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ 4 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 6200=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£À ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 3500=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄzÀ ©üªÀıÉÃnÖ EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁB ElUÁ d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 4500=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ©üêÀıÁå EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ºÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1060=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉêÀt¹zÀÝ EvÀ£À »nÖ£À VgÀt ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ²æäªÁ¸À gÀrØ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2600=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹. 658, ¦.¹. 1414, 1338, 1206, 1570, 932, 1553 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ 293 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ §¸É±ÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EvÀ£À ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ 11 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 4940=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà ²æêÀÄAvÀ ZÀªÁít £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ²ªÀ£ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ)zÀ°è EgÀĪÀ £ÁUÉñÀ §qÀUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ªÀiÁrM DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 11,180/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀ£Éß £É¥ÀªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 4/11/08 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀäAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà gÁ£À±ÉmÉÖ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4/11/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ ¦üÃAiÀÄð¢AiÀÄÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ ºÉÆîzÀ°è ©qÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üÃAiÀÄð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ UÀmÁÄ ªÉÄÃ¯É §®vÉÆý£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆAlzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ ºÁUÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢ÝzÀÄ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄgÀt
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 4/11/08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0930 UÀAmÉUÉ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ CdÄð£À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ qÁªÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀÀ°è EnÖzÀÝ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ JAqÉÆøÀ¯Áá£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ£ÀÀ vÁÄ gÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: gÉʸï«Ä¯ï ¦ülÖgï ¤®ðPÀë, PÉ®¸ÀUÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT gÉʸï«Ä¯ï£À°è ¢£ÁAPÀ: 03.11.2008 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è R°ÃªÀÄ vÀAzÉ §¶ÃgÀ¸Á§ ¦ülÖgï ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «dAiÀÄvÁw vÀAzÉ ®qÀÄØvÁw 19 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ gÉʸï«Ä¯ï£À J°ªÉÃlgï¢AzÀ ¨sÀvÀÛzÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¹rzÀĺÉÆgÀUÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr R°ÃªÀÄ£ÀÄ CeÉÃAiÀÄvÁwUÉ J®ªÉÃlgï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ SÁ°aî¢AzÀ ¨sÀvÀÛzÀ PÁ¼ÀÄ ©Ã¼ÀzÀAvÉ PÀlÄÖ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀvÀÛ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉà vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CeÉÃAiÀÄvÁw¬ÄAzÀ ªÀiÁr¸À®Ä MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ J°ªÉÃlgï ªÉÄÃ¯É ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ 15 ¦üÃmï ºÀwÛzÀ £ÀAvÀgÀ PÁ®ÄeÁj PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢ü «dAiÀÄvÁw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 269/2008 PÀ®A: 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ, ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï¤ªÁ¹, D£ÀAzÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï 75 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÈzÀÝ£À ¥ÀÄvÀæ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃtoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 293/2008 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨Á®Q PÁuÉ, ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ 14 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÉÆA¢UÉ JvÀÄÛ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁºÀß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®QAiÀÄÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥ÀAeÁ© GqÀÄ¥ÀÄ zsÀj¹zÀÝ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, CUÀ®ªÀÄÄR, GzÀÝ£É ªÀÄÆUÀÄ, PÉA¥ÀħtÚ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀ¼É UÁAiÀÄzÀPÀ¯ÉEzÀÄÝ 4'-6" JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 200/2008 PÀ®A: ¨Á®QPÁuÉ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, «µÀAiÀÄ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UËgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà PÁ¤ºÁ¼À 28 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 04.11.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà PÁ¤ºÁ¼À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀŸÀA: 21/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð ªÀÄ»¼É §AzsÀ£À : 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü,1 PÉf ¥ËqÀgï d¦Û :

²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZË¢æ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï C¨ÁÌj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj¤µÉÃzsÀ zÀ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.11.2008gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ£À¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ FgÀtÚ ¸Á: zÉêÀ£À¥À°è EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CQgÀÆ: 600=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 60 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü, MAzÀÄ PÉf ¹ºÉZï ¥ËqÀgï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.199/2008 PÀ®A:273,284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 32, 34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmɧqÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ CzÉà §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà CA¨Á¨sÀªÁ¤ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À: 10 ¤«ÄµÀzÀ°è ªÁ¥Á¸ï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ²æà CA¨Á ¨sÀªÁ¤ ªÀÄÆwðAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ: 12,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ªÀÄvÀÄÛ 3 vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁgɪÀÄä PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.232/2008 PÀ®A: 380 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ®©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmɧqÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, AiÀÄAPÀ¥Àà ¤ªÀÈvÀÛ rJ¸ï¦gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÉƧâgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ CAvÀåQæAiÉÄUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ AiÀiÁzÀªïEªÀ¤UÉ ¥ÉAlPÉÆøÀÖ¯ï ZÀZÀð ºÀwÛgÀ PÁgÀÄ ¤°è¹§gÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ PÁgÀÄ ¤°è¹, CªÀ¸ÀgÀzÀ°è PÁjUÉ©ÃUÀºÁPÀzÉà ¸Àä±Á£ÀzÀ°è ºÉÆÃVªÁ¥Á¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÁjUÉC¼ÀªÀr¹zÀÝ C.Q.gÀÆ: 15,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ r«rAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁgɪÀÄä PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.112/2008 PÀ®A: 379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ®©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.    

: DmÉÆà ¥À°Ö NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 04.11.2008 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±À©âÃgï J¯ï©J¸ï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ UÀÆqïì DmÉÆøÀA:PÉJ.33, 2705 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 15 ªÀµÀð, 10£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆræ¹ PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁjPÁA§ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 98/2008 PÀ®A: 279, 337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2008 PÀ®A 509, 506 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 04/11/2008 gÀAzÀÄ 21-15 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ¸Á: PÉ.¹. gÁt gÉÆÃqÀ UÀzÀUÀ, ºÁ:ªÀ:- «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, (oÁuɬÄAzÀ zÀQëtPÉÌ CA.1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è ) UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19/09/2008 gÀAzÀÄ 16:09:44 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/10/2008 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9844065923 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9964138861 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ E®è ¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀÄvÁÛ, ªÉĸÉÃeïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A 509, 506
L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMS AS ON 04-11-2008

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :¢£ÁAPÀ 04-05-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üªÀıÁ ºÉqÉ ¸Á: ±ÁAw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¨ÁrUɬÄA¢ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÀÆ«Ä£À°è gÁwæ 0200 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ NzÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÁUÉAiÉÄ ¤zÁæªÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ°VPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä gÀÆ«Ä£ÉƼÀUÉ §AzÀÄ 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ¸Émï MAzÀÄ ¥É£ï qÉæöʪï, £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 500/- ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹zÀÝ £ÀeÁd ¥À®ìgï PÉ.J32/ Dgï 701 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 05-11-21008 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üªÀıÁ ºÉqÉ ¸Á: ±ÁAw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 136/08 PÀ®APÀ®A 379, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
: ¢£ÁAPÀ 04/11/08 gÀAzÀÄ ²æà £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ vÀA. »gÁ¹AUï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¥Áèl £ÀA 92 ¨sÁUÀåªÀAw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ 06/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁíöå£À 0315 UÀAmÉUÉ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËqÀzÀ°è »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r100 PÉ.J.32/JZï673 CA.Q.gÀÆ 15,00/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 4-11-08 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£ÉߣÀA 134/08 PÀ®A 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ: ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ : ¢£ÁAPÀB 4-11-08 gÀAzÀÄ 9-00 JJAPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀA. §¸ÀuÁÚ ¸À¥ÀàAr ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð GB 6£Éà §mÁ°AiÀÄ£À UÀÄ®§UÁð PÉJ¸ïDgï¦ ¥ÉÃzÉ ¸ÁB ²ªÀ°AUÉñÀégÀ PÁ®¤ gÁuÉÆÃd¦ÃgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð. UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 3/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 ¦JA zÀªÀgÉUÉ vÁ£ÀÄ D¼ÀAzÀ gÉÆÃr£À gÁuÉÆÃd¦ÃgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀzÀ ²ªÀ°AUÉñÀégÀ PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£É Qð ºÁQ vÀ£Àß CPÀÌ PÀĸÀªÀiÁªÀwAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, MAzÀÄ CPÁAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ §tÚzÀ n« 21" EzÀÝzÀÄÝ EgÀ°¯Áè. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½V£À 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ CA.Q.5000/-gÀÆ EzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£ÉߣÀA. 301/08 PÀ®A.457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ/.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : CgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À : ¢£ÁAPÀ 25/10/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤AiÀÄ ²æêÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ gÁdÄ ºÉÊzÁæ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ªÉÄð£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ EzÁÝgÉ ºÉÃUÉ? CAvÁ PÉý ªÀiÁvÁr¹ £É¥À ªÀiÁr M§â£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ CªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 48,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ §UÉÎ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß.£ÀA.292/08 PÀ®A.392 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀiÁ£Àå ²æà zÉêÀeÉÆåÃw gÉà L¦J¸ï ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð, ²æà ©.« AiÀÄ®è¥Áà C¥ÀgÀ ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.JA. ºÀÆUÁgÀ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À°è ²æà ©.J¸ï.¸À«±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀiïÌ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ vÀAqÀ gÀZÀ£É ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà° DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¢:4-11-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1.¸ÀÄgÉñÀ@¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA. gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸ÁB ¨sÀÆ¥Á® vÉUÀ£ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ:¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð. 2.£ÁUÀgÁd@ªÉÄAl®.£ÁUÀgÁd vÀA.¸ÀÄzsÁPÀgÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸ÁB «Ä®£À ZËPÀ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆæUÀ½AzÀÀ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¸É ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀįɥÉÃoÀ oÁuÉ : C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ;-04.11.08. gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄ®¥ÉÃl¢AzÀ ¸ÉÃqÀA ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ.£ÀA:PÉJ.32/n.4778-79 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ & ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ mÁæPÀÖgÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è PÀĽwzÀÝ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Á gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀAd¥Áà vÀA. w¥ÀàuÁÚ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ.JªÀiï.ªÀgÀzÀgÁdÄ ¦.J¸ï.L ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: PÀ®A £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ: ¢£ÁAPÀ: 04/11/08 gÀAzÀÄ ²æà JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà CtÚ¥Àà ºÉZï.¹.50 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ F ªÉÆzÀ®Ä §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:129/07 PÀ®A:505(¹)L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ ±ÉÃSïAiÀÄƸÀÄ¥sÉÆâÝãï vÀA ±ÉÃSï ¸ÀzÁðgÀ«ÄAiÀiÁ vÉÆñÉSÁ£É(¥ÀmÉïï)¸Á:zÀAqÉÆÃw ºÁ:ªÀ:RªÀÄgï PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ©qÀÄUÀqɺÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀĺɨÁ¸ï ªÀiÁ¸ïÌ ºÀwÛgÀ ªÀÄĹèA ¨ÁAzÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ zsÁ«ÄðPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀgÀÄ gÉÆaÑUÉüÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ EzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ªÀĺɨÁ¸ï ªÀiÁ¸ïÌ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ªÀÄĹèA ¨sÁAzsÀªÀjUÉ vÀqÉzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ¸ÉÃj¹ zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄßöß PÀAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß.£ÀA:189/08 PÀ®A:110(E)& (f) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : zÀ°vÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt: ¢£ÁAPÀ:3/11/08 gÀAzÀÄ 8¦JªÀiï ¸ÀƪÀiÁjUÉ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆÃzÀrØ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÄgÀgÀªÀgÀÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃl°UÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ aPÀ£ï CAUÀrAiÀĪÀ£ÁzÀ ®PÀëöät@®ZÀÄÑ ¸Á:PÀ¨ÁqÀUÉÃj ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ K £ÁUÁå ¨ÁgÀ¯Éà JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä ©üêÀÄtÚ aPÀ£À G¢æ M¬ÄÝzÁÝ£À PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CfðzÁgÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉý PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÁUÀ DgÉÆæ ®PÀëöät£ÀÄ PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ MqÀØgÀ eÁw ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆý PÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÆj¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß.£ÀA: 197/08 PÀ®A:504,325,307L¦¹&PÀ®A:3(1)(10)J¸ï¹/J¸ïn.¦.J.DPïÖ.1989£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: 03-11-2008 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¹gÉÆâݣï vÀAzÉ zÁªÀÇzÀ C° ¨ÁºÀzÀÆgÀ ¸Á: £ÉÆÃgÁ¤ ªÉÆúÀ¯Áè D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ zÁªÀÇzÀ C° vÀA. CºÀªÀÄzÀ¸Á§ gÀªÀgÉÆA¢UÉ D¼ÀAzÀ£À°ègÀĪÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ZËPÀzÀ°ègÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁd ªÀĺÁ® ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï PÉ.J.32/n.5005-5006 ºÁUÀÆ mÁæöå° JªÀiï.JZï.13/eÉ.448 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ PÀ®±ÀnÖ ¸Á:¨sÀƸÀ£ÀÆgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ PÁgÀt zÁªÀÇzÀ C°UÉ ¨Áj UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄævÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æà §¹gÉƢݣïgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ D¼ÀAzÀ
¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 225/08 PÀ®A.279. 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.