Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 30, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-08-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-08-2017

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 93/2017, ಕಲಂ. 279, 283. 338. 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ :-  
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗಮ್ಮ @ ಸುನಂದಾ ಗಂಡ ಮಹೇಶ ಶಟಕಾರ, ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ, ಸದ್ಯ: ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರವರ ಮಗನಾದ ಆಕಾಶ ಇವನು ಲಾಲಧರಿ ಕೋರಿ ಡಾಂಬರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೆಂಜರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಂ. ಕೆಎ-32/ಎಲ್-111 ನೇದರ ಮೇಲೆ ದಿನಾಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 27-08-2017 ರಂದು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಆಕಾಶ ಇವನು ಕೋರಿ ಡಾಂಬರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ಹೈದ್ರಾಬಾದ - ಸೋಲಾಪುರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆ..ಬಿ ಬೈಪಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ 1) ಆಕಾಶ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿಡಿಪಿಓ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 2) ಎಲ್ & ಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್..ಎಮ್.ಎಮ್ ಜಿ.ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ-15 ರೋಡ್ ರೊಲರ್ ನೇದರ ಚಾಲಕನು ರೋಡ ರೊಲರಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕದೇ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗೃತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಜಾರುಕತೆಯಿಂದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರಿಂದ ರೋಡ ರೊಲರನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಇವನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವೃ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ತೀವೃ ರಕ್ತಗಾಯ, ತುಟಿ ಹರಿದು ಮುಂದಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಕಾಶ ಇತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಶರದಕುಮಾರ ಇವನಿಗೆ ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ, ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಸಾದಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಡ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಶರದಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-08-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ Cl ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26-08-2017 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¯ÉÊnAUÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 28-08-2017 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁUÀAd NtÂAiÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÆÃgÀ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ±ÀªÀªÁV PÀArgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è DPÀ¹äPÀªÁV gÉhÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±Àé£À, ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvï vÀAzÉ ±ÉògÁªÀ ªÀÄÄUÀ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: E¸Á䮪Ár, vÁ: zÉêÀtÂ, f: ¯ÁvÀÆgï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á UÀAqÀ zÉêÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆÃgÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ PÉÆqÀzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ°èlÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄÄ ©¢ÝzÀÄÝ, D ¤ÃgÀ£ÀÄß CZÀð£Á EªÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÀÄr¢zÀÄÝ, CZÀð£Á EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ CZÀð£Á EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ£À UÀÄzÀÄUÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CZÀð£Á EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgï£À UÀÄzÀÄUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 28-08-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀAzÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 150/2017, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 26-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣರಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಕಠಳ್ಳಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ 20 ದನಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು, ಹಾಗು ಒಂದು ಹೋರಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಆಳು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೂರ ಶಿವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಎತ್ತುಗಳಾದ 1) ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕರಿ ಹಂಡುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡಿನ ಕಪ್ಪು ಕಿವಿ ಹಾಗು ಬಾಲದ 8 ವರ್ಷದ ಎತ್ತು ಅ.ಕಿ. 30,000/- ರೂ., 2) ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಬಿಳಿ ಹಂಡುಳ್ಳ, ಹಣೆಚಂದ್ರದ, ಅಡ್ಡ ಕೊಂಬಿನ, 7 ವರ್ಷದ ಎತ್ತು ಅ.ಕಿ 30,000/- ರೂ. ಹಾಗು 3) ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಬಿಳಿ ಹಂಡುಳ್ಳ, ಚಿಕ್ಕ, ನೇರ ಕೊಂಬಿನ 4 ವರ್ಷದ ಹೋರಿ ಅ.ಕಿ 20,000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 80,000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಹೊಲದ ಬಯಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 26-08-2017 ರಂದು 2300 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 27-08-2017 ರಂದು 0400 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-08-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É £ÁUÀÆgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁzsÀÄWÁl PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä G¥ÁàgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, ¸Á: £ÁUÉÆÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr NqÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ C¯Éè »rzÀÄ ¸ÀzÀj PÉÊaî ¥Àjù°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èè Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 90 JªÀÄ.J®.ªÀżÀî 48 mÉmÁæ ¥ÁåPÉmï C.Q 1350/- gÀÆ. EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl §UÉÎ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁåPÉmïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É U˸À¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÉrØ £Á£Á¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: §gÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr NqÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ C¯Éè »rzÀÄ ¸ÀzÀj PÉÊaî ¥Àjù°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èè AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 180 JªÀÄ.J®.ªÀżÀî 30 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 1688/- gÀÆ. EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl §UÉÎ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2017, PÀ®A. 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 28-08-2017 ರಂದು ತಳವಾಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಜೈಪ್ರಕಾಶ ಟೆಂಟ ಹೌಸ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನೀಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಅಮ್ರತ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ತಳವಾಡೆ ಆಸ್ಪಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ ಟೆಂಟ ಹೌಸ ಎದುರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಮಿರಜೆ ವಯ 49 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬೀರಿ(ಬಿ) ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ 1) ನಗದು ಹಣ 5,800/- ರೂ., 2) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 3) ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ತಾನು 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೆಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2017, PÀ®A. 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 28-08-2017 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಶಂಕರ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪೆದ್ದೆ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಹತ್ತೀರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು ಮಾಕಾ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ದಾಡಗಿ ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮಟಕಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ವಶದಿಂದ 1) ನಗದು ಹಣ 6,400/- ರೂ., 2) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 3) ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ತಾನು 1 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೆಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2017 gÀAzÀÄ «ÃgÀuÁÚ ªÀÄV ¦J¸ÀL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd JzÀÄjUÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ±ÉÃrØ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zsÀªÀÄð£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) R°Ã® EªÀj§âgÀÄ MAzÀÄ PÁlÄ£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÄÖgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 2 EvÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ PÁlÄ£ÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 55 NjfãÀ¯ï ZÁAiÀiïì 90 JªÀiï.J¯ï£À «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ MlÄÖ ºÀt 1540/- gÀÆ. DUÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀzÀj NjfãÀ¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼À ªÀiÁgÁl §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀgÁªÁ¤UÉ EzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÁªÀ¤UÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2017 gÀAzÀÄ «ÃgÀuÁÚ ªÀÄV ¦J¸ÀL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, 2) CA¨ÁzÁ¸À ªÀÄgÁoÀ E§âgÀÄ ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ MAzÀÄ PÁlÄ£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÄÖgÀ°è E§âgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ CªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ MAzÀÄ PÁlÄ£ÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 60 NjfãÀ¯ï ZÁAiÀiïì 90 JªÀiï.J¯ï£À «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ MlÄÖ ºÀt 1680/- gÀÆ. DUÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಗಾಂಧಿಗಂಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ©ÃzÀgÀ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 165/2017, ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2017 gÀAzÀÄ «ÃgÀuÁÚ ªÀÄV ¦J¸ÀL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¨sÁ±Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÁlÄ£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝzÀÝ£ÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁlÄ£ÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 56 NjfãÀ¯ï ZÁAiÀiïì 90 JªÀiï.J¯ï£À «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ MlÄÖ ºÀt 1568/- gÀÆ DUÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2017 gÀAzÀÄ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L (PÁ,.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 1) 180 JªÀiï.J¯ï AiÀÄĪÀgï ZÁ¬Ä¸ï «¹Ì 9 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 430/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2) Njd£À¯ï ZÉƬĸï JPÀëmÁæ ªÀiÁ¯ïÖ «¹Ì 25 mÉmÁæ ¥ÁåPï ¥ÀæwAiÉÆAzÀ gÀ ¨É¯É 28.13/- Gàæ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 700/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 1129/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2017 gÀAzÀÄ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L (PÁ,.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà CAvÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É DvÀ£À zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) Njd£À¯ï ZÉÆ¬Ä¸ï «¹Ì 100 mÉmÁæ ¥ÁåPï 90 JªÀÄ.J®zÀÄÝ C.Q »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 2800/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2017, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2017 gÀAzÀÄ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L (PÁ,.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ±ÀºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C«£Á±À vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀjUÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ aî ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 90 JA.J¯ïzÀ Njd£À¯ï ZÉÆ¬Ä¸ï «¹Ì 200 mÉmÁæ ¥ÁåPï MlÄÖ C.Q 5626/-gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.