Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 17, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 16/9/15 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 0810 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è  §¸ÀªÀgÁd¸Áé«Ä  vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 30ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:PÀÄgÀPÀÄA¢ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ aPÀ̺ÀtV ¹ÃªÀiÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÉÊrV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ F±À¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà 36 ªÀµÀð ¸Á: »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-36 J¥sï-1099 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ Q«, ªÀÄÄR E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ §¸À°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 35 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀPÀÄA¢ vÁ: ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ದಿನಾಂಕ 16-9-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶೇಖ ಅಖ್ತರ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹೆಮೂದ ಹುಸೇನ್ ವಯಾ 56 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ : ಕ್ಲಾಸ್ -1 ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ ಮಾನವಿ FvÀ£À  ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗನಾದ  ಶೇಖ ಮಂಜೂರು ತಂದೆ ಶೇಖ ಅಹ್ಮದ ವಯಾ 45 ವರ್ಷ ಈತನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಧನೂರು-ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ. 36/ಎಫ್-720 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಚಿನ್ನಾರಡ್ಡಿ ಈತನು  ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಶೇಖ ಮಂಜೂರು ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಎಡಗಡೆ , ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ, ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ , ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.245/15  ಕಲಂ  279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                  ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤ @ ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀ®Æèj ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 29 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆAqÉ¥ÁªÀÅ, vÉAvÀ¥ÁqÀÄ ªÀÄAqÀ®A vÁ: vÀ£ÀPÀÄ f: ¥À²ÑªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj ºÁ°ªÀ¹Û ±ÁAw £ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ªÀ®Æèj ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ZÀAzÀægÁdÄ 39 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «Ã¯Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: vÀ£ÀPÀÄ f¯Éè¥À²ÑªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj (J.¦.)eÉÆvÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 28/3/2008 gÀ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 5 ®PÀë gÀÆ. ºÁUÀÆ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, MAzÀĪÀgɪÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ J¯Áè DgÉÆæ vÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß 5 ®PÀë gÀÆ. ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, zÉÊ»PÀ-ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ J-1 UÉ 2 ®PÀë ºÀt PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß 3 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 30/7/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E£ÀÆß 3 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÉà ¨ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ  PÉÆAr¢ÝAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.166/15  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 263/15 PÀ®A 498(J),323, 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,  4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 16/9/15 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÀªÀÄä UÀAqÀ K¸À¥Àà 50 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ, CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸Á:D±Á¥ÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁj ²æäªÁ¸À, ¥ÀAZÁAiÀÄvï C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁj ªÀiÁAvÀªÀÄä, ¥ÀAZÁAiÀÄvï ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï ¸ÀªÁgÀ¥Àà & vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ZÁAzï ¥ÁµÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ £É®ºÁ¼À UÁæªÀÄ dA§Ä°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É Cr ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À DAiÉÄÌ ¸À¨sÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯Éà ªÀiÁrzÀ eÁw E¢Ý UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀĽw¢Ý CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ vÀgÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¤ÃwgÁd FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃwgÁd¤UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/15 PÀ®A 323,354,504506 ¸À»8vÀ 34 L¦¹ 3  (i)(x)(xi)    J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ- 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 16/9/15 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ n.ªÉÆúÀ£À gÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁªï 55 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¥ÀmÁè f¯Éè UÀÄAlÆgÀÄ (J¦) ºÁ°ªÀ¹Û DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ©gÉÆêÀ£ÀÄß ©gÀĸÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 30 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ CA.Q.gÀÆ.24,000/-   2)40 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ CA.Q.gÀÆ.32,000/- 3) 30 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèÃ¸ï ©½ ºÀgÀ¼ÀÄ PÀÆr¹zÀÄÝ  CA.Q. gÀÆ.24,000/- 4)10 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q.gÀÆ.8,000/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 1,12,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/15 PÀ®A 457, 380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 15/9/15 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯É, ºÀuÉ, PÀ¥Á¼À E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉ.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ   52 ªÀµÀð eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ G: ªÀiÁgÀÄw EAqÀ¹ÖçøïzÀ°è ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð PÉ®¸À ¸Á: D¢§¸ÀªÉñÀégÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ.  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/15 PÀ®A  279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 35 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ºÀÄqÁ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà  50 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ºÀÄqÁ EªÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ  55 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á:ºÀÄqÁ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁ£À¥Àà£ÀÄ zÀÄrAiÀÄzÉà PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, FgÀªÀÄä¼ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉüÀÄwÛzÀÄÝ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉà ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16/9/15 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ FgÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ, PÉÆqÀ¢zÀÝPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ HzÀÄUÉƼÀÄªÉ ¬ÄAzÀ FgÀªÀÄä¼À ºÀuÉ, ªÀÄÄAzɯÉ, §®ªÀÄ®QMUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/15 PÀ®A 504, 302 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.09.2015 gÀAzÀÄ  15 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-09-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-09-2015

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2015, PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ. 16-09-2015 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀiÁzÀ¥Áà ¦¯Éè ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä, PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¨ÉæqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀ¼É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ MAzÀÄ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ §gÀĪÁUÀ NtÂAiÀÄ ²æÃzÉë JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀjUÉ ¸Àé®à rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¤Ãj£À PÀ¼À¹ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àé®à »AzÉ ¸ÀjzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ gÀÄzÁæQë ¸ÀgÀ 2 vÉƯÉAiÀÄzÀÄÝ C.Q 55,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ §AUÁgÀ UÀAl£À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß K¼ÉzÁUÀ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸Àé®à ¨ÁUÀ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÄÝ CzsÀð ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæzÀ CAzÁd 2 vÉÆïÉAiÀÄzÀÄÝ QªÀÄävÀÄÛ 55,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 1,10,000/- gÀÆ. MAzÀÄ gÀÄzÁæQë ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §AUÀgÀzÀ CzsÀðzÀµÀÄÖ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀ¼É ²PÀëPÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀj§âgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 20-25 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É wý¤Ã° §tÚzÀ ZËPÀr ¥sÀƯï±Àlð zsÀj¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÀAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ »A¢£À £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl £ÉÆÃqÀ¯ÁV JªÀiï.ºÉZï-20 CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄA¢£À qÉÆêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀ°®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2015, PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ  §¸À¥Áà PÁgɪÀÄÄAV ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉ. ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAdzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¢£Á®Ä 1030 UÀAmÉUÉ vÉgÉzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ §Azï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ, vÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀ eÉÆüÀ, GzÀÄÝ, vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ EvÁå¢ zsÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ±ÉqÀØ£À°è aîUÀ¼ÀÄ EnÖgÀÄvÁÛgÉ, vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ¢£Á®Ä UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁZÀÑ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ D¸Á«ÄAiÀiÁzÀ 2) ®Qëöät vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉƼÀîPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-09-2015 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä CqÀvÀ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr 2030 UÀAmÉUÉ CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöät E§âgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-09-2015 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉãÉAzÀgÉ gÁwæ CAzÁdÄ 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3852 gÀ°è vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±ÉqÀØzÀ°ènÖgÀĪÀ CAzÁdÄ 25 PÉ.fAiÀÄ 2 eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß C.Q 1500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ½UÉ £ÉÆÃr ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀzÀj DmÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä CqÀvÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3852 ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀ°è vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ 25 PÉ.f 2 eÉÆüÀzÀ aîªÀÅ PÀÆqÀ EzÀݪÀÅ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-09-2015 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¥ÀÆeÁj ²æà ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀÆeÉ ¸À°è¹ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-09-2015 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¥ÀÆeÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÀÄArUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtªÀÅ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-09-2015 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-09-2015 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è ºÀÄArAiÀÄ ºÀtªÀÅ PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÀÄArAiÀÄ°è£À CAzÁdÄ 10 jAzÀ 15 ¸Á«gÀ ºÀt PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LgÀA« PÁAiÉÄÝ :-

ದಿನಾಂಕ 13-09-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಭೀಮಶಾ @ ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣಾ ಎಖೆಳ್ಳಿ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಸಾ: ನಂದಗಾಂವ ರವರ ಮಗನಾಧ PÀÄ.©ÃgÀ¥Áà @ ©ÃgÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ @ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ ಇತನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಸ್ಸ ಸಲುವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದು, ಆಗ ಮಗನ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ಸ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-39/8675 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂದುಗಡೆಯ ಎಡ ಭಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಗನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ,  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಮಗನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಅಪೆಕ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 16-09-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 


 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 271/2015 PÀ®A (78) PÉ.¦.DPÀÖ :-      ¢£ÁAPÀ:15-09-2015 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 15-09-2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ §¸ï.¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÁd¥Àà §½UÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÀ¼É¥ÉÃl ºÁ:ªÀ: J¸ï.J¯ï.« ¯ÁqÀÓ »AzÀÄUÀqÉ AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ£ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À  ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84.50 ªÀÄvÀÄÛ 236 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉ ÆævÀ¤AzÀ  ªÀÄlPÁPÉÌ §¼À¹zÀ  gÀÆ. 1510/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ï EªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-09-2015 gÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.271/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2015 PÀ®A,317 L,¦,¹, :- ದಿನಾಂಕ; 16/09/2015 ರಂದು 03-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಶರಬಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಕಲಾಲ್ ವಯಾ; 27 ವರ್ಷ ಉ; ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಯಾದಗಿರಿ. ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26/08/2015 ರಂದು 03-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚನ್ನೈ Child Line -1098 ನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯಾದಗರಿಯ ಗಂಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರ  ಪೋಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಗಂಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕ: 27/08/2015 ರಂದು 12-15 ಪಿ.ಎಮ್,ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ 1) ಕು. ಸುರೇಖ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ವಯಾ//9 ವರ್ಷ ,2) ಕು. ಕಾಜಲ್ ತಂದೆ ಸುರೇಶ, ವಯಾ// 10 ವರ್ಷ 3) ಕು ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಸುರೇಶ 10 ವರ್ಷ ,ಎಲ್ಲರು ಸಾ// ಗಂಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿ ಸದರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ-27/08/2015 ರಂದು 03-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೋಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿಂತಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೋಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.272/2015 ಕಲಂ: 317 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 273/2015 PÀ®A,317 L,¦,¹, :- ದಿನಾಂಕ; 16/09/2015 ರಂದು 04-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಶರಬಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಕಲಾಲ್ ವಯಾ; 29 ವರ್ಷ ಉ; ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಯಾದಗಿರಿ. ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098 ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14/09/2015 ರಂದು ಸುಮಾರು 2-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಗೆ  ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಯಾದಗರಿ ನಗರ ತಾಹಸಿಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಮುಂದುಗಡೆ ಪೋಷಕರ ಪೋಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ  ಕು. ಶಬಾನಾ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂ  ವಯಾ// 12 ವರ್ಷ  ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು  ಅ ಮಗುವನ್ನು ದಿನಾಂಕ-14/09/2015 ರಂದು 07-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಪೋಷಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೋಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿಂತಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೋಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.273/2015 ಕಲಂ: 317 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.   
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ  16/09/2015  gÀAzÀÄ  ¸ÀªÀÄAiÀÄ  2030 UÀAlUÉ  ¦üÃAiÀiÁð¢ zÁgÀgÁzÀ  ²æà EªÀiÁªÀÄ ¹zÀÝQ vÀAzÉ ¨Á¯É¸Á§ ªÀ; 60 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA  G;  CPËAl PÉ®¸À  ¸Á; ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ¥ÉÃl AiÀiÁzÀVgÀ  EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV   ºÉýPÉ  PÉÆlÖ zÉÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 13/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁߣÀ 2-00 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £À£Àß ºÉAqÀw £À¹æªÀiÁ ¹zÀÝQ  ºÁUÀÄ  £À£Àß  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  CdÄðªÀÄ£À ¹zÀÝQ  vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¹zÀÝQ ªÀ; 22 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA G; r¥ÉÆèêÀÄ J¯ÉPÁÖ¤PÀ EAf¤AiÀÄgÀ ¸Á; ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉoÀ AiÀiÁzÀVgÀ E§âgÀÄ PÉÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä UÁA¢üZËPÀUÉ §AzÁUÀ UÁA¢ü ZËPÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CdÄðªÀÄ£À EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁ¼É  £À£Àß ºÉAqÀw £Á£ÀÄ E§âgÀÄ PÉÆr  £ÀªÀÄä ¸ÀA§âA¢PÀgÀ°è  «ZÁj¹ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀPÁrzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀżÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  £ÀªÀÄUÉ  £À£ÀUÉ £ËPÀj ¹UÀÄvÀÛzÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ J°è PÁuÉ DV ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀªÀÅ¢¯Áè  DPÉAiÀÄÄ r¥ÉÆèªÀÄ J¯ÉPÀÖø¤PÀ EAf¤AiÀÄgÀ ¥Á¸ÁVgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw  CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ  ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 274/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉΠ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2015  PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  oÁuɬÄAzÀ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ  11-30 J.JªÀiï PÉÌ  ªÀÄÄAqÀgÀV £ÀAvÀgÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁPÉÌÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA:18, 19 ºÉÆ®UÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è  MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ¥ÀªÁgï ¸Á:C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnÃð d£ÀgÁzÀ 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ¥ÀªÁgï  ¸Á:C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ F JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀªÉð £ÀA§j£À ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ JqÀgÀÆ ¥ÁnÃð d£ÀgÀÄ M¼À M¼ÀUÉ ¥Ánà PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âgÀ fêÀ M§âgÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀ ºÀªÀtÂPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ wêÀÈ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÀÄzÀå dUÀ¼ÀªÁV fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û¥Á¸ÀÛUÉ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ,  DzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 12-15 ¦.JA.PÉÌ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÀÄzÀå ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.       
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2015 PÀ®A 420 L¦¹  ¸ÀAUÀqÀ 78[3] Pɦ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 16/09/2015 gÀAzÀÄ  ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé UÀÄrAiÀÄ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁåªÀĪÀé UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ  £ÀA§gÀ zÉʪÀzÀ Dl §jæ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ  80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ  UÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ SÁeÁ¸À§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀ|| 25 G|| PÀÆ° ¸Á|| ²gÀªÁ¼À vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 1520=00, 2) 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, 4) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 500-00 gÀÆ EªÉ®èªÀÅUÀ¼ÀÄ 05.45 ¦JªÀiï ¢AzÀ 06.45 ¦JªÀiï CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 08-15  ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2015 PÀ®A 420 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 78[111] PÉ ¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2015 PÀ®A, 323, 324, 354,447,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 23/08/2015 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ZÀlß½î ¸ÀAUÀqÀ 10 d£ÀgÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆ®zÀ°è §AzÀªÀgÉà £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ, £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÆÃlð£À°è PÉøÀÄ ºÁQzÀ®èzÉà ¥ÀºÁtÂAiÀÄ°è £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §gɹPÉƼÀÄîªÀzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÁ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀ¯Á¸À ªÀiÁr F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ CAvÁ CAzÀÄ §r¬ÄAzÀ JqÀ§ÄdPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ PÉÊ,ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä d«ÄäUÉ §AzÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ , F ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¯Á¸À ªÀiÁr ©rj JAzÀÄ PÀÆUÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ CUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀÄ®¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ PÉù£À ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2015 PÀ®A 279 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 15/09/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ J®ègÀÆ PÀÆr EArPÁ PÁgÀ£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ wAxÀtÂAiÀÄ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÀ«ð£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁj£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ ªÉÄïÁâUÀ dRAUÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು  17.05 ಗಂಟಗೆ   ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪ ಅಂಬರಾಯ  ಎಮ್  ಕಮನಾಮನಿ  ಪಿಐ ಶಹಾಪೂರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ   ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ  ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ  ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಜರ  ಪಡೆಸಿ  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು  2.30 ಗಂಟೆಗೆ   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ   ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೆನಂದರೆ   ಹಾಲಬಾವಿ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವ ತೇಜಪ್ಪ ದ್ಯಾಪರೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ  ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ   ಕೆಲವು ಜನರು  ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ   ಅಂದರ ಬಾಹರ   ಜೂಜಾಟ ಅಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ  ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  4 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು  ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 13500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು  ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮ  ಮುಖಂತಾರ ತಾಬೆಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದು   ಮುಂದಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  214/2015 ಕಲಂ  87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ   ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2015 ಕಲಂ 78 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು   19.45 ಗಂಟೆಗೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ಎಮ್ ಕಮನಾಮನಿ ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಬ್ಬುವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ   ಮತ್ತು ಮುದ್ದಮಾಲು  ಹಾಜರುಪಡೆಸಿ  ಮುಂದಿಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದರ  ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಲ 06.ಗಂಟೆಗೆ   ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ  ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದನೆಂದರೆ  ಶಹಾಪೂರ  ನಗರದ ದಿಗ್ಗಿಬೇಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮರಿಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು   ದೈವಿ ಜೂಜಾಟವಾದ ಮಟಾಕ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ಮೇರಿಗೆ   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2175.00 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಮೂರು ಮಟಾಕ ಚೀಟಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ  ತಾಬೆಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದು  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದರ ಸಾರಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  215/2015 ಕಲಂ  78 (3) ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ   ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 216/2015 ಕಲಂ 279.338  L,¦¹ :- ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ   ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಬೋನೆರ ಸಾ|| ಗಂಗಾನಗರ ಶಹಾಫುರ   ಇವರು ಠಾಣೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ  16/09/2015 ರಂದು  6.15 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ   ಸುಮಾರಿಗೆ   ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ  ಹಾಗೂ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ  ಮೇರಿಪ್ಪ ಹಾರಗೇರಿ 3 ಜನರು  ಶಹಾಪೂರ - ಸುಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ   ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ  ಕಾರ್ಪೊರಷನ್  ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ   ಮಾತಾನಡುತ್ತಾ ನಿಂತದ್ದಾಗ ಶಹಾಪೂರದ ಬಸವೇಶವರ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸನಂ ಕೆ ಎ 32 ಎಪ್  967  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನು ಬಸ್ಸು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು  ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಎಡಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ಕ್ಕೆ ಓವರಟೇಕ ಮಡಲು ಹೊಗಿ ಸದರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ  ಕೆ 33 ಹೆಚ್ 7173 ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ  ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ  ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದುನ್ನು  ನೋಡಿ  ನಾವು 3 ಜನರು ಓಡಿ ಹೊಗಿ ನೋಡಲಗಿ  ಮೋಟರ ಸೈಕ್ಲನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀಮಣ್ಣ ಬೋನರ ವಯ  40 ವರ್ಷ  ಸಾ|| ಗಂಗಾನಗರ ಶಹಪೂರ  ಈತನು ಇದ್ದು  ಆತನಿಗೆ  ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು    ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ  ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  216/2015 ಕಲಂ  279.338  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು