Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 6, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-05-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ §AzÁgÉAiÀÄ ªÉÄ°zÀÝ gÀhÄÄqÀÄØ JvÀÄÛUÀ½UÉ vÁUÀÄwzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀr¢zÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ zsÀ£Áf §¼ÀªÀAvÀ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ°ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ vÀ¥Àà¹PÉƼÀî®Ä PÉÊ ªÉÄ¯É ªÀiÁrzÁUÀ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÁ«¤AzÀ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆÃd ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: n. ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ E£ÀÄß ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄÄªÉ CAvÀ w½¹ vÀUÀqÀ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠻ÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉÄAzÀ J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁÄAiÀÄ KqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, G: UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5567 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/5240 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ ©lÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® §¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ D£ÀAzÀ FvÀ¤UÉ UÀmÁÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV, Q«ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §® PÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁlgÀ ¥ÉæñÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄtgÁªÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ lAlA «Ä¤qÉÆgÀ £ÀA PÉJ-39/830 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉÄAzÀ PËrAiÀiÁ¼À (Dgï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-11/E-1693 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀÄAoÁt §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨ÉæÃPÀ ºÀaÑzÁUÀ lAlA «Ä¤qÉÆgÀ CzÀPÉÌ ºÉÆÃV rQÌ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ lAlA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ ±ÁAvÀ¨ÁÄ EªÀ½UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 05.05.2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ UÉÆÃ®Ø£ï ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÄ E¤ßçâgÀÄ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æà ¤AUÀ¥Àà J£ï Dgï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ:435/- ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q.gÀÆ 1300/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 04.05.2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ²æà ²ªÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀªÀ°UÀ¼À£ÀÄß Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁ¼ÀªÀé UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ,19 ªÀµÀð,ZɮĪÁ¢,PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.ºÉÆ£Àß½î FPÉUÉ «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉZï.f,JªÀiï ºÀnÖ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀÀ ¢£ÁAPÀ 05.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ²æà ²ªÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 05.05.2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ PÀÄgÀ§gÀ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆÃl®UÉ ºÉÆÃV ¨ÁæAr PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÀ 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ,CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà £ÁUÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05/05/2011 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ.gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀزªÀ¥Àà, ¸Á-ªÉÄð£ÀPÀƯÉðgÀzÉÆrØ. EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁr M¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV Dj¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CzÀjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ ,6 UÁæA. §AUÁgÀ C.Q.gÀÆ.10,000/-] §mÉÖ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.5,000/-] 5 aî ¸ÀeÉÓ C.Q.-5000/-MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 25,000/- ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ²æà gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:05-05-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå,60ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:f.EgÀ§UÉÃgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà,30ªÀµÀð,FvÀ£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J.36/n©.4980 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J.36/n©.4981 £ÉÃzÀÝgÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ¨sÀvÀÛgïzÉÆrØ PÀqɬÄAzÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄ PÀqÉUÉ UÀAqÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ªÉÄãï PÉ£Á¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J.36/n©.4980 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J. 36/n©.4981 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, ¸Á:PÉÆvÀÛzÉÆrØ. FvÀ£ÀÄ PÉ£Á¯ï ªÉÄÃ¯É E½eÁgÀÄ EzÀÝgÀÆ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® §¢AiÀÄ°è fV¢zÀÄÝ, DvÀ£À JqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄÈvÀ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÉÄãï PÉ£Á¯ïzÀ°è ©¢zÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

    ¢£ÁAPÀ 05.05.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 0130 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á:zÉêÀgÀPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ,¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q,gÀÆ1,12.000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                                        

¢£ÁAPÀ 02.04.2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è qÁ: PÉ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ PÉ.PÉ «±Àé£ÁxÀ, 26ªÀµÀð, ªÉʱÀå, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: dA§®¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀQÛ ªÀiÁUÀð vÉÆÃj¹, zÉêÀgÀ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀ¢zÀÝ°è E¸ÀÌ£ï zÉêÀgÀ PÉÆæÃzsÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁUÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÀ ºÉzÀj¹, zÉêÀgÀ PÀqÉ £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CeÁÕvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°ènÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà PÉ.PÉ «±Àé£ÁxÀ £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 05.05.2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ J 29 J 251 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 35 qÀ§Æè 5989 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåµÀ£ï ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ªÀĸÀ° PÁgÀ®PÀÄAn ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 05.05.2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ²æà CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ dAUÉè¥Àà ºÀjd£À ¸Á: EgÀZÉÃqÀä vÁ: UÀzÁé¯ï (J¦) FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ VAqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: ¸Á: EgÀZÉÃqÀä vÁ: UÀzÁé¯ï (J¦) ¸ÉÃj ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ,CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

    ¢£ÁAPÀ 04.05.2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßÃvÀgÀ 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆÃl°UÉ ºÉÆÃV ZÀºÀ PÉýzÀÄÝ FUÀ ºÁ®Ä ªÀÄÄV¢zÉ ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 04.05.2011 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G½ªÉÄñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 25 ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ , MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ ¦æÃw¸À ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä EªÀ¼À §AUÁgÀzÀ §ÄUÀrAiÀÄ£ÀÄß MvÉÛ EnÖzÀÄÝ ,ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ vÀgÀªÁAiÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ §ÄUÀrPÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉÆqÀ®Ä ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É MvÁ۬ĹzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄĤ¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV vÀ£Àß ªÀiÁ£À ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°ènÖzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æà ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.05.2011 jAzÀ «±ÉõÀ zsÁ½ªÀiÁr 91 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ:19,600/- zÀAqÀ «¢ü¹ zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ., PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖ ¤mÁÖV ¥Á®£É ªÀiÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉưøïjUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä ¥ÀæZÁgÀ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ :-
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮೊಹ್ಮದ ಹನೀಪ್ ತಂದೆ ಸುಲ್ತಾನ ಶೇಖ ಸಾ|| ರಾಮಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಹಾಬಾದ ರವರು, ದಿ:04/05/11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ವೈನ ಶಾಪಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1. ರಾಜು ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಜೀನಕೇರಿ 2. ಮಾರುತಿ 3. ಸುನೀಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಾವು ಕಳ್ಳತನದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸದರಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ರೇಲ್ವೇ ಪಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಂಕೆದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ
:
²æêÀÄw ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ¸À PÀl§gÀ ¸Á|| ºÀÄ«£ÀºÀ½î vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¢: 05-05-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀıÁ£ÀzÀ°è MAzÀÄ PÀgÉAmï n.¹ EzÀÄÝ UÁ½©mÁÖUÀ n.¹ rªÀ¯ï ªÁAiÀÄgÀ PÀqÉ¢zÀÝjAzÀ CzÀjAzÀ ¨ÉAQ QrUÀ¼ÀÄ ¹rzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ C°è¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ MtVzÀ ºÀÄ®Äè E¢ÝzÀÝjAzÀ ¨ÉAQAiÀiÁV ¥Àjt«Ä¹ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÁQzÀ PÀnÖUÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° £À£Àß ªÀÄ£É ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ 55,000/- gÀÆ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ºÀj £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸À.¦ J GP «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ §¸ÀªÀgÁd. f. vÉð ¦.J¸À.L ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ zÁ½ £Àqɹ 1) ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ªÀÄÄ£À½î ¸Á|| ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ 2) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À dªÀiÁzÁgÀ 3) ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À dªÀiÁzÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á|| ²æà ºÀj £ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà eÉêÀVð gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀiÁ±Áå vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, bÉÆÃmÁå ¸Á|| ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ, gÀ« vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á|| ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁ¸À ¸Á|| ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 3 d£À Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀjAzÀ 1) MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À £ÀA PÉJ-32 DgÀ-4339 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520/-3) SÁgÀzÀ ¥ÀÄr 4)JgÀqÀÄ ªÀÄZÀÄÑ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F PÀÄjvÀÄ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ CqÀªÉ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¢:24-4-11 gÀAzÀÄ 6-00 JJA PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.